Етика бізнесу
Статінова Н.П., Радченко С.Г.

Етика бізнесу

Навчальний посібник. - К. : КНТЕУ, 2001. - 280 c.

У навчальному посібнику розкривається вітчизняний та зарубіжний досвід використання етичних принципів та норм у сфері бізнесу. Узагальнюється накопичений досвід цивілізованих взаємовід­носин у сфері підприємницької діяльності, розвитку бізнес-етики в сучасних умовах, її засади, принципи, норми як на рівні всього бізнес-середовища, так на рівні внутрішніх проблем організації, фірми; розглядаються механізми формування корпоративної етики і надаються рекомендації щодо використання норм етикету в ділових стосунках, спілкуванні, у міжнародній діяльності.

Розділи I, III - VII - Радченко С.Г., II, VIII - XII - Статінова Н.П.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-1060 від 09.07.2001)

Вступ
Етика - підгрунтя сучасного бізнесу
1.1. Моральні засади міжлюдських відносин
1.2. Розвиток та сучасний стан етичних теорій10 
1.3. Види етичних норм: універсальні, групові, особистісні25 
1.4. Співвідношення матеріальних і духовних факторів у визначенні мети і засобів у підприємницькій діяльності28 
Розвиток етики бізнесу35 
2.1. Бізнес-етика: історія та сучасність36 
2.2. Етичні норми, принципи ведення справи42 
2.3. Корпоративні кодекси ділової поведінки46 
2.4. Взаємна довіра - основа етики бізнесу50 
Бізнес-етикет: сутність, правила56 
3.1. Поняття етикету. З історії розвитку етикету57 
3.2. Види етикету61 
3.3. Сучасний діловий протокол та етикет64 
Бізнес-етика організації, фірми70 
4.1. Етичні норми: правила та використання в управлінській сфері71 
4.2. Ставлення управлінського персоналу до найманого працівника77 
4.3. Ставлення працівника до своїх обов’язків83 
4.4. Етичні норми у взаємовідносинах із діловими партнерами, конкурентами89 
4.5. Меценатство як прояв етичної поведінки96 
Стиль і манери бізнесмена102 
5.1. Імідж. Основні правила формування позитивного іміджу103 
5.2. Заповзятливість - найвагоміша складова іміджу підприємця108 
5.3. Зовнішній вигляд підприємця109 
5.4. Повсякденний одяг ділової жінки113 
5.5. Вечірній одяг117 
5.6. Постава, хода та манери119 
Культура поведінки поза службою124 
6.1. Обов’язки чоловіків та привілеї жінок125 
6.2. Поведінка в родині130 
6.3. Правила поведінки за столом136 
Етичні норми ділового спілкування141 
7.1. Культура ділового спілкування - важлива умова професіоналізму бізнесмена142 
7.2. Техніка ефективного спілкування148 
7.3. Бар’єри спілкування та шляхи їх подолання152 
7.4. Мовне спілкування як показник рівня культури співрозмовників156 
7.5. Елементи мовного етикету в діловому листуванні161 
Етика та етикет ділової суперечки168 
8.1. Суперечка постійний супутник бізнесменів169 
8.2. Різновиди та методи суперечок171 
8.3. Помилки та виверти під час суперечки176 
8.4. Питання та зауваження в суперечках177 
8.5. Етичні норми ведення суперечки181 
Невербальні засоби спілкування та діловий етикет187 
9.1. Милозвучність мови та мовний етикет187 
9.2. Кінесика та діловий етикет192 
9.3. Правила просторової організації195 
9.4. Мова жестів та етикет під час бесіди та виступу196 
Культура публічного виступу204 
10.1. Підготовка до виступу205 
10.2. Композиція промови208 
10.3. Логічна культура виступу211 
10.4. Культура взаємодії оратора з аудиторією214 
Етика телефонних розмов, ділових зустрічей, нарад220 
11.1. Правила використання електронних засобів220 
11.2. Етикет ділових зустрічей226 
11.3. Культура ділової бесіди228 
11.4. Використання правил етикету під час проведення нарад231 
Етика та етикет у міжнародних ділових стосунках бізнесменів235 
12.1. Ділова етика та культура у міжнародному бізнесі236 
12.2. Елементи міжнародного етикету238 
12.3. Етикет міжнародних переговорів241 
12.4. Етикет ділових прийомів245 
12.5. Етикет на бізнес-ланчі249