Концептуальні засади взаємодії політики й управління
Е.А.Афонін, Я.В.Бережний, О.Л.Валевський та ін.; за заг. ред. В.А.Ребкала

Концептуальні засади взаємодії політики й управління

Навчальний посібник. - К. : НАДУ, 2010. - 300 c.

У навчальному посібнику висвітлюються проблеми розвитку політичних процесів в Україні, здійснюється аналіз взаємозв'язку і взаємодії політики й управління, визначаються шляхи та механізми їх удосконалення і посилення. В основу навчального посібника покладено результати дослідження НДР "Концептуальні засади взаємодії політики і управління" (номер державної реєстрації 0108U002012) комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування". Керівник науково-дослідної роботи - В. А. Ребкало, д.філос.н., професор.

Розрахований на слухачів НАДУ всіх спеціальностей та державних службовців.

Вступ
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКИ Й УПРАВЛІННЯ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
1.1. Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні
1.2. Взаємодія політики й управління
1.3. Відмінності політичних та адміністративних складових у державному управлінні13 
1.4. Напрями гармонізації управління й публічної політики19 
2. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА Й УПРАВЛІННЯ: ХАРАКТЕР І МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ28 
2.1. Поняття та сутність влади й владних відносин28 
2.2. Політична влада та її роль у суспільній життєдіяльності33 
2.3. Технологія здійснення політичної влади37 
2.4. Політична влада й управління: сутність і механізми взаємодії43 
3. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЮ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ53 
3.1. Суть, структура та типи політичних процесів53 
3.2. Політична система сучасного українського суспільства59 
3.3. Політична ідентифікація особистості та її залучення до публічної політичної діяльності63 
3.4. Механізми прийняття політико-управлінських рішень та їх впливи на становлення політики демократичного врядування в Україні шляхом перезавантаження мислення70 
4. ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНІ РЕФОРМИ ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР І УКРАЇНА80 
4.1. Політико-адміністративне управління посттоталітарного суспільства: ревізія традиційних функцій держави80 
4.2. Сучасні модернізаційні реформи в контексті політико-адміністративної взаємодії90 
5. ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ104 
5.1. Політичний процес та функції в ньому політичних партій104 
5.2. Сутність політичних партій, їх роль у державному управлінні109 
5.3. Участь політичних партій у політико-управлінській діяльності держави122 
6. СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКИ Й УПРАВЛІННЯ128 
6.1. Співпраця органів державної влади з неурядовими організаціями як необхідна умова зміцнення демократичних засад політики й державного управління128 
6.2. Форми та напрями взаємодії органів державної влади з неурядовими організаціями135 
7. ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ142 
7.1. Цінність у системі державного управління: категоріальний аспект142 
7.2. Політична відповідальність як ціннісний пріоритет політико-управлінських відносин у сучасній Україні153 
8. ОСОБИСТІСНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ Й ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ165 
8.1. Людина як первинний об`єкт і суб`єкт політико-владних відносин165 
8.2. Напрями впливу людини на політику й державне управління176 
8.3. Гуманістичний зміст політики й державного управління182 
9. ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ПОЛІТИЦІ Й ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ190 
9.1. Застосування психологічного консультування в політичній та управлінській сфері як чинник підвищення ефективності управлінської діяльності190 
9.2. Технології системного підходу в контексті процесу взаємодії політики й управління195 
10. ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ203 
10.1. Становлення та розвиток теорії модернізації управління в суспільно-політичній думці203 
10.2. Сутність та основні характеристики політичної модернізації управління в сучасному інформаційному суспільстві209 
10.3. Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв`язання в кризовий період216 
11. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ229 
11.1. Поняття та зміст стратегічного планування й управління в державному управлінні229 
11.2. Характеристика процесу та технології стратегічного планування й управління239 
11.3. Особливості реалізації процесу стратегічного планування й управління255 
12. ЛЮДСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИКУ Й ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ265 
12.1. Соцієтальна ідентичність та її вплив на політику й державне управління265 
12.2. Моніторинг соцієтальних змін в українському суспільстві (1992-2008 роки)271 
Список рекомендованої літератури290