2.4. Політична влада й управління: сутність і механізми взаємодії

Багатоманітність суспільних інтересів і необхідність їх узгодження, існуючі в суспільстві суперечності й конфлікти, що вимагають свого врегулювання, об´єктивна потреба в забезпеченні порядку в суспільстві – все це разом з багатьма іншими факторами вимагає від влади виконання регулятивних функцій і управління. Можна навіть стверджувати, що політична влада реалізується передусім в управлінні, хоча й не зводиться лише до нього. Управління – це застосування політичної влади, прояв її в різних видах. Функція управління є сутнісною функцією політики, через яку виявляється свідома реалізація цілей держави і суспільства. Т.Парсонс, наприклад, розуміє владу як системно-функціональну взаємодію, особливого роду зв´язок, який забезпечує здатність одних суб´єктів реалізовувати функцію управління (підкреслено мною – В.Ш.) у відносинах з іншими. Влада це “можливість виконання функцій заради й від імені суспільства”, це “здатність змобілізувати ресурси суспільства” [15, с. 225]. Причому здійснення політичної влади як управління складається з двох головних аспектів:

1) процесу прийняття політичних рішень, який включає до себе здійснення певного вибору цілей і засобів діяльності, що пов´язані з боротьбою за владу або із здійсненням політичної влади;

2) процесу проведення в життя прийнятих політичних рішень, тобто послідовної діяльності політичного керівництва, спрямованої на мобілізацію ресурсів і засобів, залучення до цього процесу тих груп населення, які підтримують рішення і нейтралізація тих, хто їх не підтримує, тощо.

А найбільш поширеними видами загальних політичних рішень є:

– конституції і закони, які приймаються законодавчими органами держави і мають обов´язкове для всіх значення;

– програмні і директивні документи владних політичних партій, які містять концепцію загальнополітичного розвитку, постановку загальних цілей, оцінку ситуації;

– рішення, в тому числі законодавчі, які приймаються безпосередньо населенням шляхом референдуму.

Звертає на себе увагу та обставина, що поняття “управління” за своєю соціальною природою та сутністю є доволі близьким до поняття “влада”. Воно, як і влада, є іманентним людському суспільству, виникнення і розвиток якого зумовлюється потребою в упорядкуванні соціальних відносин та умов існування суспільного життя.

Подібно до влади визначається і сутність управління. Основною його ознакою є цілеспрямований вплив на свідомість, поведінку та діяльність людей. Професор Г.В.Атаманчук зазначає, що сутність державного управління розкривається через “вплив органів держави на інші органи”. Управління, на його думку, це “цілеспрямований (свідомий, умисний, осмислений), організуючий та регулюючий вплив людей на власну суспільну, колективну і групову життєдіяльність, яка здійснюється як безпосередньо (у формах самоврядування), так і через спеціально створені структури (державу, громадські об´єднання, партії, фірми, кооперативи, підприємства, асоціації, союзи та ін.)” [16, с. 29-30].

Зрозуміло, що вдосконалення владно-управлінських відносин виступає ефективним чинником формування нової моделі державного управління, насамперед через раціональне використання ресурсів влади та оптимальний розподіл владних повноважень і відповідальності.

Взаємозв´язок між політичною владою і управлінням визначається насамперед основними формами реалізації політичної влади, до яких відносять панування, політичне керівництво й управління. Влада у формі управління реалізується через прийняття стратегічних і тактичних рішень до об´єктів влади, через організацію, регулювання та контроль їх реалізації.

У сучасних вітчизняних наукових дослідженнях державне управління традиційно розглядають як діяльність та процес, можливий виключно у межах державних органів, що відбуваються переважно в межах виконавчої гілки влади. Так, Н.Нижник і О.Машков дають визначення державного управління як “підзакон- ної діяльності органів виконавчої влади, що спрямована на практичну організацію нормального життя суспільства і забезпечення особистої безпеки громадян, створення умов для їх матеріального, культурного та духовного розвитку”. Аналізуючи далі державне управління як діяльність органів виконавчої влади, вони характеризують його як позитивну, організуючу та творчу “діяльність органів виконавчої влади, що здійснює керівництво господарським, соціокультурним і державно-політичним керівництвом” [17, с. 6].

Виконавча влада реалізується саме у формі управління. За Л.Штейном, управління це діюча виконавча влада, якій притаманні субстанційні якості і яка є “великим самостійним організатором”. А І.Т.Тарасов, поділяючи думку Л.Штейна, підкреслював, що виконавча влада неможлива без державного управління: немає управління без виконавчої влади, як немає й виконавчої влади без управління. ” Управління, – писав він, – нерозривно пов´язане з виконавчою владою і в усякому акті управління ця влада виявляє своє буття” [18, с. 3]. Надзвичайно важливим у цьому зв´язку є те, що “виконавча влада” має універсальний характер і в часі, і в просторі, тобто здійснюється безперервно і скрізь, де функціонують людські колективи”. До того ж вона “має ще й предметний характер”, оскільки “у ній сконцентрована фактична державна сила” [18, с. 5].

Питання взаємодії політичного та управлінського аспектів у процесі діяльності виконавчої влади вже протягом тривалого часу є предметом змістовних науково-практичних обговорень, оскільки виконавча влада з погляду своєї ” політичності” займає проміжне становище між законодавчою та судовою владою, перша з яких є найбільш, а друга – найменш політичною. Виконавча влада, ви- щим органом якої є уряд, здійснює функції з реалізації і впровадження державної політики шляхом перетворення політичних рішень в управлінські рішення і дії. Таким чином уряд як вищий орган виконавчої влади втілює у своїй діяльності як управлінські, так і політичні функції. Це тим більш важливо підкреслити, оскільки “функція розробки державної політики, по-перше, є політичною функцією, по-друге, нелогічно розривати функції розробки і впровадження політики. Тому діяльність Кабміну має бути насамперед політичною за своїм характером. Водночас подібна діяльність за своїм визначенням є професійною діяльністю. Тобто в діяльності уряду мають поєднуватися політичні і професійні складові” [19, с. 89].

Отже, специфіка діяльності виконавчої влади полягає в тому, що в ній представлені як політичні, так і суто технічні управлінські, бюрократичні інститути та органи.

Втім державне управління, зрозуміло, не зводиться лише до діяльності виключно органів виконавчої влади, оскільки вона нерозривно пов´язана і взаємодіє з іншими державновладними структурами, законодавчою і судовою гілками влади, які справляють значний вплив на економічне, політичне й соціальне середовище. Щодо законодавчої влади, то вона є політичною вже за самим своїм призначенням, оскільки в процесі її діяльності набувають свого вираження як інтереси державної публічної влади, так і політичні інтереси класів, прошарків і груп громадянського суспільства. Серед усіх гілок державної влади саме законодавча влада виступає головним фактором реалізації таких функцій політичної влади, як формування політичної системи суспільства, організація політичного життя та політичних відносин [20, с. 16]. Проте саме таке політичне призначення законодавчої влади визначає і її роль у державному управлінні. Адже до функцій політичної системи, яка формується законодавчою владою, належить і організація системи державного управління, діяльність якого спрямована на впровадження державної політики. До того ж зрозуміло, що ефективність і якість державного управління значною, якщо не вирішальною мірою залежать від якості і досконалості законів, які приймаються законодавчою владою.

Що ж стосується судової гілки влади, то вона серед інших гілок влади є найменш політичною, оскільки реалізація її основної функції – правосуддя – передбачає, що діяльність судів базується на законі та справедливості, а не на будь-яких інших засадах, у тому числі й політичного характеру. Однак разом з тим судова влада є складовим елементом державної влади, і як така вона виконує в суспільстві певне політичне навантаження, оскільки її діяльність спрямована на контроль за виконанням конституції і законів усіма верствами суспільства знизу доверху, а її рішення у разі їх порушення іншими владними структурами мають політичне навантаження. Ця обставина визначає і її роль у державному управлінні, адже саме вона контролює додержання управлінськими структурами законодавчих норм.

На думку авторів колективної монографії “Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики”, сфера державного управління “визначається тим, що воно здійснюється:

1) у межах діяльності виконавчої влади, а саме:

– під час реалізації їхніх повноважень щодо керованих об´єктів зовнішнього суспільного (економічного, соціального та ін.) середовища;

– у процесі виконання місцевими державними адміністраціями повноважень органів місцевого самоврядування, делегованих відповідними місцевими радами, при тому, що власне виконавчій владі ці повноваження первісно не належать;

– при керуванні вищими органами виконавчої влади діяльністю нижчих органів;

– у процесі керування роботою державних службовців всередині апарату кожного органу виконавчої влади;

2) поза межами діяльності органів виконавчої влади, а саме:

– всередині апаратів будь-яких інших (крім органів виконавчої влади) органів державної влади – з боку їх керівників щодо інших службовців (наприклад в апаратах парламенту, судів, органів прокуратури тощо);

– всередині державних підприємств, установ і організацій – з боку їх адміністрацій щодо решти персоналу;

– з боку тих чи інших уповноважених державою суб´єктів у процесі управління державними корпоративними правами;

– з боку різноманітних дорадчо-консультативних органів, що їх утворюють державні органи (наприклад Президент України), в частині виконання наданих їм організаційно-розпорядчих повнов- пажень щодо інших органів, посадових осіб”.

Слід також зазначити, що, на думку авторів згаданої монографії, “В демократичній державі функції та повноваження виконавчої влади можуть реалізовуватись не тільки виключно суб´єктами державної влади, а й недержавними суб´єктами. Зокрема, ці функції та повноваження:

 • можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування;
 • можуть бути делеговані державою деяким іншим недержавним інституціям (наприклад окремим громадським організаціям)” [21, с. 15, 16].

Аналіз взаємозв´язку між політичною владою і управлінням дає змогу охарактеризувати її як своєрідний вид управління, регулювання і контролю, як засіб оволодіння і спрямування людської енергії, сенс якого значною мірою визначається управлінською значимістю та інструментальною ефективністю. Влада, таким чином, використовується в супільстві як опора, основа управління в системі державного управління, а управління натомість визначається як навички використання влади у формуванні цілеспрямованої поведінки об´єктів. Зокрема, П.Шляхтун зазначає, що “для забезпечення політичного управління відповідно до потреб суспільства важливо не тільки мати владу, а й уміти скористатися нею. Це вміння полягає, зокрема, в приведенні політичних відносин у відповідність із діями об´єктивних закономірностей суспільного розвитку” [1, с. 187]. Завжди слід мати на увазі, що будь-яка проблема організації – це проблема управління людськими ресурсами, під якими розуміється безперервний процес впливу на колектив людей для організації і координації їх трудової діяльності для досягнення найкращих результатів з необхідними для цього затратами [22, с. 105].

Згідно з такою характеристикою й негативні якості влади пов´язуються насамперед з управлінською неефективністю, організаційною деструктивністю: погана та влада, яка створює більше проблем, ніж їх вирішує. Водночас влада виступає як фактор реалізації найважливіших соціальних завдань, які без її втручання просто не можуть бути вирішені. Вона виступає як механізм уніфікації, структурування, зняття суперечностей, які неодмінно виникають внаслідок різниці інтересів членів суспільства. Тому сутність влади полягає ще і в її органічному зв´язку з фундаментальними особливостями соціального буття: його законами, принципами, психологічним кліматом, моральними нормами.

Але ціннісні виміри влади не обмежуються різноманітною її залежністю від людських інтересів, від соціальних традицій і культурного контексту, в якому вона здійснюється. Значну роль тут відіграють також етичні та естетичні критерії, такі, як, скажімо, категорія порядку, в рамках якої віддзеркалюються уявлення про найбільш доцільні форми функціонування і розвитку соціальних відносин, або почуття обов´язку, міра честі, совість, відповідальність і т. ін. Взагалі слід зазначити, що включеність етичних, моральних аспектів у владу зумовлена самою її природою як форми управління, керівництва. Якщо це так, то стає очевидною й необхідність його організації з урахуванням моральних норм і принципів. Вони служать певними гальмами, які запобігають розвитку управлінського руху в антигуманному напрямі і служать межами стану соціальних систем, за якими починається процес їх саморуйнування, деградації. Тому будь-яка раціональна влада потребує внутрішнього стрижня, регулятора, іманентного сутності людини. Саме він, будучи обмежувачем, приборкує прагнення використати владні відносини і повноваження заради наживи, корисливих цілей. Таким стрижнем якраз і є наявність певних моральних якостей. І саме внаслідок дії цих ціннісних критеріїв політична влада виступає як фактор внесення доцільності і в суспільне життя в цілому, і в управління його розвитком.

Висновки

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що влада є основою функціонування і розвитку будь-якого суспільства, забезпечуючи його стійкість, стабільність, порядок, узгодження різноманітних інтересів, їх захист і реалізацію. Особливо важливу роль при цьому відіграє політична влада в її найвищій формі – державної влади, яка виступає провідним фактором організації політичного управління і консолідації суспільства.

Зазначимо також, що рівень і якість державно-владного функціонування залежить від багатьох чинників – принципів організації державної влади, засобів, які вона використовує у своїй діяльності, джерел і принципів формування органів влади, ресурсів, якими вона володіє і які використовує. Проте одним із головних принципів її улаштування в демократичному суспільстві є принцип поділу влади, який передбачає чітке визначення і реалізацію повноважень між основними структурами державної влади при збереженні її єдності на основі взаємодії законодавчої, виконавчої і судової гілок.

Потрібно зауважити, що якість організації і функціонування державної влади, її дієздатність визначають рівень політичного управління розвитком суспільства, ступінь його демократичності, зміст і характер політичного процесу. Недосконалість системи державно-владних відносин спричиняє можливість появи і поглиблення кризових явищ, дестабілізацію суспільства, загострення конфліктів між соціальними і політичними суб´єктами, владними структурами, негативно впливає на розвиток політичного процесу, змінюючи його зміст у небажаному напрямі. Саме недосконалість системи державно-владних відносин в Україні є однією з головних причин тих проблем і труднощів, з якими стикається сучасне українське суспільство. Тому вдосконалення цієї системи виступає сьогодні як надзвичайно актуальне і пріоритетне завдання.

Отже, взаємозв´язок між політичною владою й управлінням виступає як необхідна передумова успішного функціонування і розвитку суспільства. Це пояснюється насамперед тим, що організація управління, визначення його змісту, мети є однією з провідних функцій політичної влади. Влада реалізується насамперед через управління, оскільки саме у сфері політико-владних відносин приймаються політичні рішення, які виступають основою прийняття управлінських рішень із наступною їх практичною реалізацією. Тому в практичному сенсі саме від динаміки та оптимізації владно-управлінської взаємодії будуть залежати й конкретні результати реформування всіх сфер суспільного життя в Україні.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутність влади як умови існування і розвитку суспільства?
 2. Що таке політична влада і як вона співвідноситься з поняттям “державна влада”?
 3. Проаналізуйте зміст понять “машина влади”, “механізм влади”, “засоби влади”.
 4. Чим пояснюється та обставина, що насильство і примус є невід´ємними атрибутами влади?
 5. Чи є різниця між поняттями “панування” і “влада”? Якщо є, то в чому вона полягає?
 6. У чому полягає сутність поняття “технологія політичної влади”?
 7. Дайте змістовну характеристику відомих Вам засобів здійснення політичної влади. Застосування яких із них, на Вашу думку, є найбільш характерним для України?
 8. Як співвідносяться між собою поняття “державна влада” і “державне управління”?
 9. Чим пояснюється посилення взаємозв´язку між політичною владою та управлінням у сучасних умовах?
 10. Дайте змістовну характеристику виконавчої влади як управлінського процесу та діяльності.
 11. Назвіть критерії, що визначають ефективність державного управління.

Список використаних джерел

 1. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) : підручник. – К. : Либідь, 2002.
 2. Політологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. Ю. І. Кулагіна, В. І. Полуріза. – К. : Альтерпрес, 2002.
 3. Тоффлер О. Проблемы власти на пороге ХХІ века / О. Тоф- флер // Свободная мысль. – 1998. – № 2.
 4. Рябов С. Основи теорії політики / С. Рябов, М. Томенко. – К., 1996.
 5. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / М. Вебер. – К. : Основи, 1998.
 6. Мурадян А. Двуликий Янус. Введение в политологию / А. Му- радян. – М., 1994.
 7. Політичний енциклопедичний словник. – К. : Генеза, 2007.
 8. Хейне П. Экономический образ мышления / П. Хейне. – М., 1991.
 9. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави / С. Г. Рябов. – К. : Тандем, 1996.
 10. Аренд Х. Технология политической власти / Х. Аренд. – К., 1994.
 11. Wrong D. H. Power: Its Forms, bases and uses. With a new Preface / D. H. Wrong. – Oxford : Basis Blackwell. – 1992.
 12. De Сrespignіg A. Power and Its Forms / А. De Qespigrng // Political Studies. – 1998. – Vol. 16. – № 2.
 13. Селівон М. Конституційний принцип розподілу влад у контексті однойменної теорії / М. Селівон // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 2.
 14. Наврузов Ю. Регіональна політика в Україні: проблеми, принципи, перспективи / Ю. Наврузов // Упр. сучас. містом. – 2001. – № 1-3 (1).
 15. Parsons T. The sociological Theory and Modera Society / T. Parsons. – New York, 1967.
 16. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекций / Г. В. Атаманчук. – М. : Юрид. лит., 1997.
 17. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління : навч. посіб. / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. – К. : Вид-воУАДУ. – 1998.
 18. НижникН. Р. Верховна Рада і Кабінет Міністрів: правила симетрії / Н. Р. Нижник // Віче. – 2002. – № 4.
 19. Токовенко В. Шляхи оптимізації взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади в контексті трансформації моделі правління в україні / В. Токовенко // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К. : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К., 2003.
 20. Скрипнюк В. Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління / В. Скрипнюк // Право України. – 2003. – № 3.
 21. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер´янова. – К. : Факт, 2003.
 22. Нижник Н. Управлінська культура: теоретичне поняття чи управлінська поведінка? / Н. Нижник, Л. Пашко // Політ. менеджмент. – 2005. – № 5. – С. 103-119.

Site Footer