Список рекомендованої літератури

 1. Закон України про об´єднання громадян // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 34.
 2. Концепція взаємодії держави і громадянського суспільства / Ін-т громадян. сусп-ва, 2005.
 3. Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовт. 2004 р. № 1378.
 4. Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листоп. 2007 р. № 1035-р.
 5. Про підвищення ефективності системи державної служби : Указ Президента України від 11 лют. 2000 р. № 208/2000 // Уряд. кур´єр. – 2000. – 15 лют. – № 28. – С. 5.
 6. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні : Указ Президента України від 14 квіт. 2000 р. № 599 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 16. – С. 63-69.
 7. Про Комплексну програму підготовки державних службовців : Указ Президента України від 9 листоп. 2000 р. № 1212/ 2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 46. – Ст. 1982.
 8. Про Концепцію адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу : Указ Президента України від 5 берез. 2004 р. № 278/2004 // Уряд. кур´єр. – 2004. – 5 берез. – № 273.
 9. Аболіна Т. Етичні норми і цінності: проблема обгрунтування / Аболіна Тетяна Георгіївна, Єрмоленко Анатолій Миколайович, Кисельова Оксана Олександрівна, Малахов Віктор Аронович ; Ін-т філософії НАН України ім. Г Сковороди. – К., 1997. – 144 с.
 10. Афонін Е. А. Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики / Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова, Р. В. Войтович. – К. : НАДУ, 2006.
 11. Афонін Е. А. Психокультура України: “помаранчевий перехід” / Е. А. Афонін, О. А. Донченко, В. О. Антоненко // Соціальна психологія. – 2006. – № 4. – С. 77-93.
 12. Афонін Е. Соціокультурна взаємодія як чинник інтеграційних процесів у світі // Розвиток суспільства : монографія / Е. Афонін, А. Мартинов ; за заг. ред. І. Розпутенка та Б. Лессера. – К. : Вид-во “К.І.С.”, 2004. – С. 82-103.
 13. Афонін Е. А. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Е. А. Афонін, А. М. Бандурко, А. Ю. Мартинов. – К. : Видавець ПАРАПАН, 2002. – 352 с.
 14. Афонін Е. А. Соцієтальний чинник політичної модернізації / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов // Укр. соціум. – 2008. – № 3. – С.110-123.
 15. Бабінський Г. Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід / Бабінський Грегор, Бекешкина Ірина Ериківна, Білий Олег Васильович, Гронке Горст, Єрмоленко Анатолій Миколайович, Іванова-Георгієвська Неллі Адольфовна / Міжнар. фонд “Відродження” ; Ін-т лібер. сусп-ва ; Ін-т філософії ім. Григорія Сковороди НАН України ; Філос. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Кант. т-во в Україні ; Укр. феноменолог. т-во / Анатолій Миколайович Єрмоленко (відп. ред.), Оксана Олександрівна Кисельова (відп. ред.). – К. : Етна-1, 2006. – 268 с.
 16. Бакуменко В. Аналіз та оцінювання стану адміністративного реформування в Україні / В. Бакуменко, С. Кравченко, Л. Штика // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 4. – С. 5-19.
 17. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики / В. Д. Бакуменко. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.
 18. Бідзюра І. П. Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть : монографія / І. П. Бідзюра. – К. : ТОВ “Навч. кн.”, 2005. – 188 с.
 19. Валевський О. Держава і реформи в Україні: аналіз державної політики в умовах трансформації суспільства / О. Валевський. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 217 с.
 20. Государственная политика и управление : учебник : в 2 ч. Ч. 1. Концепции и проблемы государственной политики и управления / под. ред. Л. В. Сморгунова. – М. : Рос. полит. энцикл. (РЩССПЭР), 2006. – 384 с.
 21. Возняк С. Духовні цінності українського народу / С. М. Воз- няк, В. І. Кононенко, І. В. Кононенко, В. В. Луць, В. П. Москалець / Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. – К. ; Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 293 с.
 22. Гонюкова Л. Громадсько-політичні об´єднання як суб´єкти політичного процесу : конспект лекцій / Л. Гонюкова. – К. : НАДУ, 2007. – 66 с.
 23. Громадські організації в Україні : нормативно-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна. – К. : Вид-во КНТ, 2007. – 144 с.
 24. Дафт Р Л. Менеджмент : пер. с англ. / Р. Л. Дафт. – СПб. : Изд-во “Питер”, 2000. – 832 с.
 25. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2002. – 352 с.
 26. Державне управління : словник-довідник / уклад. : В. Д. Бакуменко, Д. О. Безносенко, І. М. Вазар ; за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.
 27. Держава і громадянин: шлях до співпраці : наук.-метод. матеріали з питань організації громадських слухань / уклад. : Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 84 с.
 28. Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава: Матеріали ХІІІ Харків. міжнар. Сковородинівських читань, м. Харків, 30 вересня-1 жовтня 2005 р. / Харків. міське т-во “Філософська освіта” ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; Харків. еко- номіко-правовий ун-т ; Нац. ун-т внутрішніх справ / О. М. Кривуля (голова ред. кол.). – Х. : ТОВ “ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС”, 2005. – 328 с.
 29. Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві : Матеріали наук.-практ. конф. / Нац. акад. держ. упр. ; Центр перспект. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України / М. М. Єрмошенко (ред. кол.), Л. І. Буряк (упоряд.). – К. : НАДУ, 2007. – 128 с.
 30. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер´янова. – К. : Факт, 2003.
 31. Зелена книга. Реформа публічної адміністрації в Україні / Нац. рада з питань держ. упр. та місц. самоврядування, 22 черв. 2006 р. ; Концепція реформування публічної адміністрації в Ук – раїні / Центр політ.-прав. реформ.
 32. ЗінкевічусВ. О. Управління персоналом: особливості застосування принципів менеджменту на державній службі / В. О. Зін- кевічус, С. К. Фурман, С. К. Хаджирадєва. – Х. : Вид-во ХарРІДУ “Магістр”, 2004. – 124 с.
 33. Карамушка Л. М. Психологія управління : навч. посіб. / Л. М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – 344 с.
 34. Козаков В. М. Соціально-ціннісні засади державного управління в Україні / В. М. Козаков. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 284 с.
 35. Кин Дж. Демократия и гражданское общество : пер. с англ. / Дж. Кин. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.
 36. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи: тео- ретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження : монографія / С. О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2008. – 294 с.
 37. Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення : монографія / О. І. Крюков ; наук. ред. Е. А. Афонін. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 250 с.
 38. Логунова М. Соціально-психологічні чинники культури державного управління / М. Логунова // Вісн. УА.ДУ. – 2000. – № 3. – С. 295-303.
 39. Логунова М. М. Концептуальні засади взаємодії політики й управління : метод. матеріали для слухачів заочної форми навчання / М. М. Логунова. – К. : Вид-во НАДУ, 2007.
 40. Логунова М. М. Політична етика: опорний конспект лекцій до навчального курсу / М. М. Логунова. – К. : НАДУ, 2008.
 41. Лавриненко О. Діалектика моралі і політики / О. Лавриненко // Соціальна психологія : спец. вип. – 2007. – С. 30-37.
 42. Малько А. В. О некоторых чертах модернизационных процессов в современных условиях / А. В. Малько // Государство и право. – 2004. – № 3. – С. 23-31.
 43. Маруховський О. Сутність концепції демократичної участі / О. Маруховський // Політ. менеджмент. – 2006. – № 1 (16). – С. 73-85.
 44. Московичи С. Машина, творящая богов : пер. с фр. / С. Мос- ковичи. – М. : Центр психологии и психотерапии, 1998. – 560 с.
 45. Найдорф М. Введение в теорию культуры: Основные понятия культурологии / М. Найдорф. – Одесса : Друк, 2005. – 192 с.
 46. Нижник Н. Р Системний підхід в організації державного управління : навч. посіб. / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. – К. : УАДУ. – 1998.
 47. Оболенський О. Ю. Теорія системного підходу в державному управлінні / О. Ю. Оболенський // Вісн. УА.ДУ. – 1996. – № 3. – С.151-158.
 48. Ортега-і-ГассетХ. Вибрані твори / Х. Ортега-і-Гассет. – К., 1994. – 284 с.
 49. Пірен М. І. Основи політичної психології : навч. посіб. / М. І. Пірен. – К. : Міленіум, 2003. – 418 с.
 50. Політичні партії в Україні : інформ.-довід. вид. (друге доповнене) / редкол. : Я. В. Давидович (голова ред. кол.), В. О. За- валевська, О. С. Вишневська та ін. – К. : Атіка, 2005. – 440 с.
 51. Політичні інститути та процеси в умовах трансформації українського суспільства / за заг. ред. А. Пойченка, В. Ребкала. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006.
 52. Политико-административное управление : учебник / под общ. ред. В. С. Комаровского, Л. В. Сморгунова. – М. : Изд-во РАГС, – 496 с.
 53. Політичні партії як суб´єкт формування політико-управ- лінської еліти в умовах політичної модернізації : навч. посіб. / за ред. Е. А. Афоніна, Ю. С. Ганжурова, В. В. Лісничого, О. В. Рад- ченка. – К. : Парлам. вид-во, 2008. – 410 с.
 54. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Ельба, Ніка- Центр, 2003.-С. 129-161.
 55. Політична аналітика в системі публічного управління : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Сьомін, О. Р. Титарен- ко та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна. – К. : НАДУ, 2008. – 284 с.
 56. Почепцов Г. Г. Имидж и выборы. Имидж политика, партии, президента / Г. Г. Почепцов. – К. : АДЕФ – Украина, 1997. – 140 с.
 57. Политическое управление и публичная политика ХХІ века: Государство, общество и политические элиты / редкол. : О. В. Гаман-Голутвина (отв. ред.) и др. – М. : Рос. ассоциация полит. науки (РАПН) ; Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2008. – 408 с.
 58. Політичні інститути в процесі реформування системи влади : навч.-метод. посіб. / за ред. В. А. Ребкала, Л. Є. Шкляр. – К. : Вид-во НАДУ ; Міленіум, 2003. – 172 c.
 59. Проблеми і перспективи України : аналітичні матеріали : наук.-метод. посіб. / кол. авт. : В. Д. Бакуменко, Н. В. Грицяк, О. П. Губа та ін. ; за заг. ред. В. М. Князєва, Ю. П. Сурміна, Л. Г. Штики. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 180 c.
 60. Рой О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов / О. М. Рой. – СПб. : Питер, 2004. – 320 с.
 61. Соціокультурні ідентичності та практики / за ред. А. Ручки. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2002. – 315 с.
 62. Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденція, український досвід / за ред. В. В. Танчера, В. П. Степаненка. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2004.
 63. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні / В. Тертичка. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 750 с.
 64. Телешун С. О. Державний устрій України: проблеми політики, теорії і практики / С. О. Телешун. – Івано-Франківськ : Лілея – Н В, 2000. – 344 с.
 65. Токовенко В. В. Політичне керівництво і державне управління: проблеми взаємовідносин та оптимізація взаємодії / В. В. Токовенко. – К. : УАДУ, 2001. – 256 с.
 66. Усаченко Л. М. Форми та методи управління – важлива складова розвитку взаємовідносин органів державної влади України з неурядовими організаціями : монографія / Л. М. Усаченко. – Х. : Вид-во ХУУП , 2007. – С. 176.
 67. Усаченко Л. М. Теоретико-методологічні засади розвитку взаємовідносин органів державної влади з неурядовими організаціями : монографія / Л. М. Усаченко. – Х. : Вид-во ХУУП, 2008. – С.343.
 68. Усаченко Л. М. Громадські ради як одна з найважливіших форм співпраці органів державної влади з неурядовими організаціями / Л. М. Усаченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. ХарРІДУ НАДУ. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – Вип. № 2 (21). – С. 94-101.
 69. Шахов В. А. Державно-владні відносини : навч.-метод. посіб. / В. А. Шахов. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 81 с.
 70. Шрейдер Ю. Ценности, которые мы выбираем : Смысл и предпосылки ценностого выбора / Ю. А. Шрейдер ; Рос. акад. наук. – М. : Эдиториал УССС, 1999. – 206 с.
 71. Шендрик А. И. Теория культуры : учеб. пособие для вузов / А. И. Шендрик. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Единство, 2002. – 519 с.

Site Footer