РОЗДІЛ 3. Завдання для блочно-модульного контролю

3.1. Денна і вечірня форми навчання

Поточний контроль знань студентів є важливим елементом навчального процесу. У процесі вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» поточний контроль знань студентів здійснюється протягом семестру за такими напрямками:

1) систематичність та активність роботи студента на семінарських та практичних заняттях;

2) виконання завдань для самостійного опрацювання;

3) виконання модульних завдань (письмові контрольні роботи).

 

 1. Порядок контролю систематичності та активності роботи студента викладені у розділі 4.

Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 2.4.

 1. Вимоги до написання реферату.

 

До виконання реферату студент повинен вивчити нормативні документи, спеціальну літературу та інші джерела з вибраної теми. Після цього скласти план за темою реферату (див. дод. 7).

Титульний аркуш оформлюється згідно з установленим порядком (див. дод. 6).

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Робота повинна бути виконана на комп’ютері, рядки розташовані через 1,5 інтервала, шрифтом 14 кегля. Обсяг реферату — 10—15 пронумерованих сторінок. Текст розміщується з одного боку стандартного аркуша паперу з полями: ліворуч 30 мм, праворуч — 10 мм, знизу і зверху — по 20 мм.

З відома лектора студент може виконати реферат за темою, не передбаченою в переліку тем рефератів.

Завершений реферат студент здає викладачу для перевірки в установлені графіком терміни. Після його рецензування викладачем робота допускається до захисту, який здійснюється на основі індивідуальної бесіди зі студентом.

Студенти, які не виконали завдання з самостійної роботи або мають незадовільну оцінку, не допускаються до здачі заліку з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза».

ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ

 1. Поняття економічного контролю, його сутність, об’єктивність та основні принципи.
 2. Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю.
 3. Державна податкова служба як орган контролю.
 4. Функції, повноваження й обов’язки податкової міліції.
 5. Сутність судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок з практикою бухгалтерського обліку.
 6. Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи.
 7. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи.
 8. Загальнонаукові методичні прийоми та їх використання у судово-бухгалтерській експертизі.
 9. Частково наукові методичні прийоми, використовувані у судово-бухгалтерській експертизі.
 10. Організація інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи.
 11. Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи.
 12. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи.
 13. Проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах.
 14. Методика проведення бухгалтерської експертизи в суді.
 15. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи.
 16. Матеріали, які пред’являються в судово-бухгалтерську експертизу.
 17. Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи в господарському суді.
 18. Призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи по цивільним справам.
 19. Експертиза організаційно-правових основ підприємницької діяльності.
 20. Допит експерта-бухгалтера.
 21. Взаємодія експерта-бухгалтера і слідчого у розкритті господарських правопорушень.
 22. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи.
 23. Методика експертного дослідження стану і операцій з грошовими коштами у касі і на рахунках у банку.
 24. Методика експертного дослідження стану і операцій з основними засобами.
 25. Експертне дослідження операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП).
 26. Методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами.
 27. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з виробництвом.
 28. Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з реалізацією продукції, послуг.
 29. Експертне дослідження операцій з розрахунків з персоналом.
 30. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з розрахунками дебіторів, кредиторів та розрахунків з бюджетом.
 31. Методика експертного дослідження операцій, пов’язаних з обігом цінних паперів.
 32. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства.
 33. Судово-бухгалтерська експертиза правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків.
 34. Особливості експертного дослідження товарних операцій в торгівлі.
 35. Особливості методики судово-бухгалтерської експертизи підприємств різних галузей народного господарства (торгівлі, сфери послуг та ін.).
 36. Бухгалтерський облік в умовах функціонування автоматизованої обробки інформації за допомогою бухгалтерської програми «1С».
 37. Система формування показників ситуаційних операцій судово-бухгалтерської експертизи в базах даних ПЕОМ.
 38. Структура і порядок складання експертного висновку.
 39. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим, адвокатом та судом.
 40. Зарубіжний досвід організації судово-бухгалтерської експертизи.
 41. Проміжний контроль у формі модулів здійснюється згідно з установленим в університеті порядком проведення заліку.

Два модульних завдання підготовлено на основі навчальної програми дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза».

Після вивчення теоретичного й практичного матеріалу з дисципліни за темами №№ 1—4 студенти виконують контрольну роботу Модуль № 1, а контрольну роботу Модуль № 2 — після вивчення теоретичного й практичного матеріалу за темами №№ 5—7 у формі контрольних робіт за варіантами.

 

Кожне завдання модульного контролю № 1 (контрольна робота) містить 5 завдань (одне теоретичне питання, три тестових завдання і одну практичну задачу). Завдання модульного контролю № 2 містить 10 тестів.

Перевірку та оцінку контрольних робіт, виконаних студентами, проводять керівник курсу і викладач, який веде практичні заняття з дисципліни. Контрольні роботи зберігаються на кафедрі до закінчення навчального семестру і поверненню студентам не підлягають.

Результати першого модуля оцінюються за такою шкалою:

 • 2-х завдань — 0 балів;
 • 3-х завдань — 5 балів;
 • 4—5-ти завдань — 10 балів.

Результати другого модуля оцінюються по 1 балу за кожний тест.

Таким чином, оцінка двох модульних завдань не перевищує 20 балів.

Загальна оцінка модульного контролю проводиться відповідно до порядку, встановленого кафедрою, і входить складовою частиною в підсумкову оцінку поточного контролю.

Приблизний варіант Модуля 1 для поточного контролю знань студентів спеціальності 6106 «Облік і аудит»
з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»
денної і вечірньої форм навчання

Варіант № 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Види судових експертиз, їх класифікація.

Виберіть правильну відповідь на тестові питання:

 1. Будь ласка, продовжіть наведене речення:

Судово-експертну діяльність в Україні здійснюють …

3А) В яких з нижченаведених нормативних актах розглядаються загальні питання судової експертизи?

а) Закон України «Про судову експертизу»;

б) Закон України «Про банки і банківську діяльність»;

в) Інструкція «Про призначення та проведення судової експертизи»;

г) Закон України «Про аудиторську діяльність»;

д) Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

3Б) Яка з видів експертиз призначається, якщо неповні або неясні висновки основної експертизи?

а) комісійна;

б) повторна;

в) додаткова.

4А) Який документ складає суд для проведення експертизи?

а) постанову;

б) ухвалу;

в) рішення;

г) висновок.

4Б) Будь ласка, продовжіть:

Судово-бухгалтерська експертиза — це процесуальна дія, що полягає у …

 

5 Задача

Умови

До науково-дослідного інституту судових експертиз м. Києва надійшли матеріали кримінальної справи № 7-86 по фірмі «Троянда» при постанові судді Шевченківського району м. Києва Савіна Д. А. Згідно з актом перевірки № 77 від 01.01.2003 р., складеним ревізорами ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, на підприємстві «Троянда» була проведена інвентаризація та виявлені лишки ТМЦ у розмірі 5000 грн.

На вирішення судово-бухгалтерської експертизи поставлені такі запитання:

 1. В якому розмірі підтверджується нестача ТМЦ на складі, яка була виявлена інспектором ДПІ Шевченківського району м. Києва Грінцевич В. О.?

На дослідження надані такі документи:

 • Акти приймання-передачі ТМЦ ТОВ «Троянда» за 2002—2003 рр.;
 • Наказ на проведення інвентаризації за 2002 р.;
 • Розписка комірника, яка надається перед початком проведення інвентаризації про стан ТМЦ на складі;
 • Картки складського обліку ТМЦ;
 • Звіряльна відомість результатів інвентаризації ТМЦ.

Завдання

 1. Проаналізувати надані на дослідження матеріали.
 2. Якщо це необхідно, то вказати, яких документів (матеріалів) для проведення експертизи не вистачає.
 1. Указати, в якій частині постанови на проведення експертизи, що надійшла до науково-дослідницького інституту судових експертиз м. Києва, вказуються факти нестачі (лишків) ТМЦ на складі та обставини, у зв’язку з якими виникла необхідність проведення експертизи.

Приблизний варіант Модуля 2 для поточного контролю знань студентів спеціальності 6106 «Облік і аудит»
з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»
денної і вечірньої форм навчання

Варіант № 1

Виберіть правильну відповідь на тестові запитання:

 1. Чи правильне твердження: «Спеціалізовані установи та відомчі служби, які виконують судові експертизи, не мають права встановлювати міжнародні наукові зв’язки з установами криміналістики інших країн»?

а) так;

б) це спірне питання;

в) ні.

 

 1. Як відбувається плата іноземним спеціалістам за участь у судовій експертизі?

а) за рахунок української сторони;

б) за рахунок іноземної сторони;

в) за домовленістю сторін.

 

 1. Будь ласка, продовжіть:

У вступній частині постанови про призначення СБЕ вказується…

 

 1. Які з перелічених нижче послуг відносяться до державних платних послуг, що пропонуються НДІ судових експертиз?

а) виконання наукових розробок з питань організації і виробництва судових експертиз;

б) проведення експертиз з кримінальних справ;

в) консультаційні та експертні послуги у разі виклику в органи дізнання та суд.

 

 1. Хто встановлює строки проведення експертизи?

а) керівник підприємства, що перевіряється;

б) керівник експертної установи чи його заступник;

в) слідчий;

г) суддя.

 

 1. Будь ласка, перелічіть, коли експерт-бухгалтер не має можливості надати висновок:

 

 1. Будь ласка, перелічіть, з яких частин складається висновок?

 

 1. У якій частині висновку експертизи експерт-бухгалтер складає висновки?

 

 1. Що є об’єктами експертного дослідження запасів?

а) реальність відображення в балансі;

б) достовірність оцінки;

в) надходження, вибуття та достовірність відображення їх в обліку;

г) немає правильних відповідей;

д) всі відповіді правильні.

 

 1. Будь ласка, продовжіть:

Проведення ревізії з ініціативи правоохоронних органів, відповідно до чинного законодавства, покладено на …

3.2. Заочна форма навчання

Після вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» за темами (1—7) студенти заочної форми навчання під час екзаменаційної сесії виконують Модуль 1 (контрольну роботу), який складається з 10 тестових питань.

 

Результати модуля оцінюються в 2 бали за кожний тест.

Таким чином, оцінка модульного завдання не перевищує 20 балів.

Приблизний варіант Модуля 1 для поточного контролю знань студентів спеціальності 6106 «Облік і аудит»
з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»
заочної форми навчання

Варіант № 1

Виберіть правильну відповідь на тестові запитання:

 1. Який з перелічених органів не належить до правоохоронних органів?

а) Міністерство юстиції;

б) органи внутрішніх справ;

в) служба безпеки;

г) податкова міліція.

 

 1. Різниця між судово-бухгалтерською експертизою і ревізією визначається за:

а) суб’єктом;

б) об’єктом;

в) завданням;

г) методами.

 

 1. За рахунок яких коштів відшкодовуються збитки, заподіяні неправомірними діями посадових осіб органів державної податкової служби?

а) коштів, що стягуються з винних осіб;

б) за рахунок резервних коштів підприємства;

в) за рахунок коштів державного бюджету.

 

 1. Чи можуть об’єкти дослідження під час проведення експертизи пошкоджуватися чи витрачатися?

а) так;

б) ні;

в) лише в тій мірі, в якій це необхідно для дослідження.

 

 1. Яке з наведених визначень найбільш точно розкриває суть терміна «експертиза» відповідно до Закону України «Про судову експертизу»?

а) це дослідження будь-якого питання обізнаною особою;

б) це дослідження експертом на основі спеціальних знань об’єктів, процесів та явищ, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання;

в) це процес дослідження об’єктів та явищ особою — експертом під час проведення судового розслідування.

 

 1. Як поділяються експертизи за організаційними ознаками?

а) первинні;

б) комісійні;

в) додаткові;

г) комплексні;

д) основні;

е) повторні.

 

 1. Судово-бухгалтерська експертиза дає можливість відповісти на такі питання:

а) чи підтверджуються документально вказані суми нестачі товарно-матеріальних цінностей?

б) який розмір матеріальних збитків?

в) хто дійсно скоїв правопорушення?

г) який вирок мав винести судовий орган щодо обвинувачень?

 1. На які дві категорії поділяються усі документи, з якими працює експерт?

а) правові та неправові;

б) правильні та направильні;

в) регулюючі та нерегулюючі;

г) доброякісні та недоброякісні.

 

 1. Які методичні прийоми безпосередньо пов’язані з дослідженням об’єкта судово-бухгалтерської експертизи (частково наукові методи)?

а) документальні;

б) системний аналіз;

в) розрахунково-аналітичні;

г) індукція та дедукція;

д) органолептичні;

е) узагальнення, оцінювання і реалізація результатів експертизи.

 

 1. Які з наведених нижче прийомів можна віднести до органолептичних?

а) суцільні спостереження;

б) вибіркові спостереження;

в) зустрічні перевірки;

г) експеримент;

д) прийоми часткової методики;

е) службове розслідування;

є) технологічні експертизи.

 

Site Footer