РОЗДІЛ 4. Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни

Денна і вечірня форми навчання

 1. Поточний контроль

Об’єктами контролю знань студентів є: 

   І. Систематичність та активність роботи на семінарських, практичних заняттях.

  ІІ. Виконання завдань для самостійного опрацювання.

ІІІ. Виконання модульних (контрольних) завдань.

 

І. Під час контролю систематичності роботи та активності студентів протягом семестру оцінці підлягають:

 1. Засвоєння питань з типової програми дисципліни.
 2. Виконання навчальних завдань на практичних заняттях.
 3. Рівень знань у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях.
 4. Активність під час обговорення питань, що винесені на семінарські і практичні заняття (рецензування відповідей студентів тощо).

Відповідно до цього встановлюється така шкала оцінювання систематичної роботи та активності студентів протягом семестру:

 

№ пунктів Бали
1; 2; 3 0; 5; 10
4 0; 5

ІІ. Виконання завдань для самостійного опрацювання

Оцінці підлягають:

 1. Написання рефератів за питаннями, що винесені на самостійне опрацювання, та їх презентація, або доповідей на науковій конференції студентів, участь в олімпіадах тощо.

Результати оцінюються за такою шкалою — 0; 5, 10 балів.

Оцінка за систематичну роботу та активність студентів протягом семестру не може перевищувати 20 балів із 40, якими оцінюється вся поточна робота.

При цьому оцінка 20 балів виставляється лише за умови до 20 % пропущених практичних та семінарських занять без поважних причин.

У разі пропуску 20 % і більше занять із 20 балів знімається 5 балів, а за пропуску 50 % і більше занять — 10 балів.

ІІІ. Контроль за виконанням модульних (контрольних) завдань

 

Протягом семестру з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» виконується 2 модульні (контрольні) завдання.

Перший модуль включає такі теми:

 • Економічний контроль у правоохоронній діяльності України;
 • Судово-бухгалтерська експертиза, її види та завдання;
 • Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи;
 • Організація судово-бухгалтерської експертизи.

Модуль 1 — включає 5 питань. 

Результати першого модуля оцінюються за такою шкалою:

 • 2 завдання — 0 балів;
 • 3 завдання — 5 балів;
 • 4—5 завдань — 10 балів.

Другий модуль охоплює такі теми дисципліни:

 • Організаційна стадія судово-бухгалтерської експертизи;
 • Методика дослідження судово-бухгалтерською експертизою основних фінансово-господарських операцій;
 • Завершальна стадія судово-бухгалтерської експертизи.

Модуль 2 — включає 10 тестів, кожний тест оцінюється в 1 бал.

Таким чином, оцінка 2-х модульних завдань не перевищує 20 балів із 40, якими оцінюється вся робота студентів, винесена на поточний контроль.

Результати поточного контролю знань студентів у цілому (з урахуванням систематичності і активності роботи та виконання 2-х модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів.

У разі загальної оцінки до 20 балів студент не допускається до підсумкового контролю.

 1. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» — залік, здійснюється виключно за результатами поточного контролю.

Семестровий залік встановлюється за умови, коли студент успішно виконав всі модульні (контрольні) завдання та види робіт, передбачені навчальною програмою дисципліни, і набрав при цьому 20; 25; 30; 35; 40 балів.

Залік оформляється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

У разі не виконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього заняття.

Час та порядок складання заліку визначає викладач.

Результати складання семестрового заліку оцінюється за двобальною шкалою.

 • «зараховано»;
 • «не зараховано».

Студенти які отримали 20 і більше балів, вносяться до залікової відомості: виставляється — «зараховано». За інших результатів (менше 20 балів) виставляється — «не зараховано».

Заочна форми навчання

І. Поточний контроль

Об’єктами контролю знань студентів заочної форми навчання є:

 • систематичність та активність роботи на установочних лекціях;
 • виконання завдань для самостійного опрацювання та своєчасність їх подання;
 • виконання модульного завдання.
 1. Під час контролю систематичності роботи та активності студентів на установочних лекціях оцінці підлягають:
 • 30 % і більше пропущених занять — 0 балів;
 • 10 % і більше пропущених занять — 5 балів;
 • менше 10 % пропущених занять — 10 балів.
 1. Студенти, котрі виконують завдання для самостійного опрацювання, мають писати реферати, які підлягають оцінюванню. Перелік тем рефератів наведений у розділі 3. Оцінювання здійснюється викладачем за такою шкалою: 0, 5, 10 балів.

Обов’язковою умовою оцінки є своєчасність подання реферату на кафедру аудиту. Якщо реферат поданий несвоєчасно з оцінки знімається 5 балів.

 1. Контроль за виконанням модульного завдання

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» проводиться у формі виконання одного модульного завдання під час екзаменаційної сесії. Студенти пишуть письмову (контрольну) роботу, яка складається з 10 тестових питань.

Результати модуля оцінюються в 2 бала за кожний тест.

Таким чином, оцінка модульного завдання не перевищує 20 балів.

Результати оцінювання поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

 


з/п
Об’єкти поточного контролю Бали
1 Систематичність та активність роботи на установочних лекціях 10
2 Виконання завдань для самостійного опрацювання та своєчасність їх подання 10
3 Виконання модульного завдання 20
Усього балів за результати поточного контролю 40

ІІ. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» — залік, здійснюється виключно за результатами поточного контролю.

Студенти, які отримали 20 і більше балів (25; 30; 35; 40), вносяться до залікової відомості: виставляється «зараховано». За інших результатів (менше 20 балів) — виставляється «не зараховано».

Залік на заочному факультеті оформляється за розкладом екзаменаційної сесії.

Зразки модульних (контрольних) завдань денної, вечірньої і заочної форм навчання наведені в розділі 3 даного навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза».

Site Footer