2.5. Організаційні форми виховної роботи

Школа є надто важливим життєвим простором дитини, в якому вона не просто готується до життя, а живе, вибудо­вує себе. Тому виховна робота в ній планується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектуваль­ника ж иття, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між поко­ліннями.

Позакласна виховна робота

Педагогічна практика виробила різноманітні органі­заційні форми виховної роботи — варіанти організації виховного процесу, композиційної побудови виховного заходу. Важливу роль у цій справі відіграє позакласна ро­бота.

Зміст і мета позакласної роботи полягають у задоволенні інтересів і запитів дітей, розвитку їх творчого потенціалу, на­хилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкування.

Позакласна виховна робота — різноманітна діяльність учителів, вихователів, спрямована на виховання учнів і здійснювана в поза­урочний час.

Домінуюча роль в організації позакласної виховної ро­боти належить класному керівнику, який є передусім орга­нізатором позакласних виховних заходів (організованої ді­яльності колективу, спрямованої на досягнення певної ви­ховної мети), діє у співдружності з іншими педагогічними працівниками школи. Одночасно він є ініціатором залучен­ня учнів свого класу до роботи гуртків, секцій у позашкіль­них закладах.

Позакласна виховна робота спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду. Не менш важливими є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, культу­рного відпочинку.

Особливість позакласної роботи полягає в добровільній участі в ній (учні обирають профіль занять за інтересами), суспільній спрямованості (зміст виховного впливу відпові­дає потребам суспільства, відображає досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативності та самодіяльності уч­нів (врахування бажання дітей, їх пропозицій).

Систему організаційних форм позакласної виховної робо­ти утворюють класні години, етичні бесіди, зустрічі з відоми­
ми людьми, обговорення книг, читацькі конференції, масові свята, змагання (спартакіади), конкурси, олімпіади та ін.

Класна година. Як одна з форм позакласної виховної ро­боти вона передбачає створення оптимальних умов для продуктивного спілкування класного керівника з учнями з ме­тою формування у них соціальної зрілості. Дбаючи про ефе­ктивність класної години, класниіі керівник перед її прове­денням має подумати над запитаннями: «Якою вона буде?
Кому потрібна вона — педагогу чи учням? Які можливі ре­зультати? ». Відповіді на ці запитання визначально вплинуть на вибір теми класної години, особливості її підготовки та проведення.

Готуючись до класної години, настроюючи себе на не­просту, але відверту, взаємодовірливу розмову, класний керівник мав би зважати на такі рекомендації:

— класні години мають бути систематичними;
— на розгляд учнів бажано виносити цікаві, актуальні для них питання;
— не варто влаштовувати на класних годинах педагогіч­ ний аналіз діяльності учнів впродовж значного проміжку часу;
— проведення класної години має відбуватися за чітким планом, у мажорному тоні спілкування;
— слід заохочувати учнів до вільного висловлювання ду­мок, не дорікаючи їм за помилковість суджень, враховува­ти їх соціально-психологічні особливості, створювати умо­ви для подальшого розвитку школярів у процесі вільного спілкування;
— не допускати ігнорування запитань учнів, вислухо­вувати їх відповіді, виявляти терпимість, залучати всіх уч­нів до розмови, не залишаючи поза увагою несміливих;
— цікавитись інтересами учнів для визначення подаль­ших тем класних годин, проводити їх не тільки у школі, а й у музеях, на природі, за місцем роботи батьків та ін.

Етична бесіда. Ця форма виховної роботи спрямована на формування в учнів умінь і навичок моральної поведін­ки, оволодіння загальнолюдськими і національними мора­льно-духовними цінностями.

Інформацію про моральні норми діти отримують в сім’ї, на уроках, із засобів масової інформації тощо. Але цей про­
цес здебільшого стихійний, не сприяє формуванню стійких переконань. У дітей під впливом різних чинників нерідко
виникають хибні уявлення про моральні цінності. Тому в навчально-виховній роботі необхідно надати цьому проце­су системності, науковості, щоб сформувати в дітей надійні засади моральних цінностей.

Цій меті служать етичні бесіди, в основі яких — вико­ристання діалогу. Вони сприяють узагальненню дитячих спостережень, вражень і переживань, певних знань морально-етичних норм, що сприяє поступовому сходженню осо­бистості до нових моральних якостей.

У системі підготовки і проведення етичних бесід важли­вим є дотримання певних методичних правил:
— бесіди проводить класний керівник або вихователь групи подовженого дня;
— тривалість бесіди залежить від віку учнів: 1—4 класи — 25—ЗО хв., 5—7 класи — ЗО—40 хв., 8—11 класи — до 45 хв.;
— підготовка до бесіди має тривати 5—6 днів;
— тема бесіди залежить від віку учнів, рівня підготов­ки колективу, взаємин у колективі, соціально-економічних умов у суспільстві;
— організація бесід відбувається за такими основними етапами: підготовчий, проведення бесіди, наступна діяль­ність школярів, оцінювання вчителем рівня сформованості в учнів моральних норм і навичок;
— необхідне залучення усіх дітей до висловлення влас­них думок щодо певних моральних понять;
— слід використовувати цікавий матеріал, задіювати різ­ні педагогічної прийоми, які б спонукали школярів до ак­тивної емоційно-розумової діяльності;
— потрібно продумувати план бесіди, давати учням кон­кретні завдання на етапі підготовки до неї, які викликали б у них інтерес;
— аналізувати вплив бесіди на поведінку вихованців, класного колективу загалом;
— продовжувати роботу над проблемами, що обговорю­вались під час бесід.

У розвитку школярів настає період, коли їх вжене задово­льняє інформація класного керівника про правилаі норми по­ведінки. Із підвищенням рівня їх соціального розвитку фор­муються такі важливі якості, як самооцінка, критичність, со­ціальна активність, прагнення самостійно розібратися у складних моральних питаннях, здатність до філософського осмислення дійсності. Тому старшокласники більш схильні до участі у диспутах — усних публічних обговореннях наукових, політичних, моральних проблем з метою пошуку істини.

Ефективними щодо цього можуть бути;

а) зустрічі з відомими людьми. Мета їх може бути різ­ною: профорієнтаційна (запрошують представників різних професій, викладачів вищих навчальних закладів), розви­ток моральних, громадянських якостей (зустрічі з ветера­нами війни, праці, спорту, мистецтва) тощо;

б) обговорення книг, читацькі конференції. Влаштову­ють їх для пропаганди художньої та науково-популярної літератури серед учнів, активізації їх самостійності в оцінних судженнях, думках. Підчас підготовки до них учні працю­ють над виступами з певних проблем (на матеріалі одного або кількох творів, творчості письменника, літературної або
наукової проблеми). На конференції учні виступають з до­повідями, повідомленнями, в яких висловлюють своє став­лення до твору або проблеми, ставлять інсценівки або пере­глядають уривки кінофільму. Підбиваючи підсумки, вчи­тель зосереджує їх увагу на найваж ливіш их аспектах проблеми;

в) виставки. їх присвячують досягненням учнів в гурт­ках дитячої творчості та на уроках праці, у сфері образотвор­чого мистецтва, результатам краєзнавчих, туристичних по­ходів. Екскурсоводи-школярі демонструють експонати, від­повідають на запитання, організовують обмін досвідом;

г) масові свята. Організовують як дні, тижні, місячни­ки підвищеної уваги до поезії, музики, театру, кіно, дитя­чої книги тощо. У них беруть участь всі учні школи. Під час таких свят традиційно відбуваються зустрічі з письменни­ками, художниками, композиторами;

ґ) змагання. Спрямовані вони на стимулювання інтере­сів, здібностей учнів, сприяють підвищенню їх активності. Фізкультурно-спортивні змагання (класні, шкільні, міжшкільні) пропагують спорт, здоровий спосіб життя. їх оздо­ровчо-виховний ефект залежить від ретельної підготовки, врахування можливостей, стану здоров’я кожної дитини;

д) конкурси, олімпіади. Проводять для виявлення тала­нтів, розвитку творчих можливостей дітей. Конкурси (ди­тячого малюнка, художніх робіт, технічних конструкцій), олімпіади (з навчальних предметів) організовують за пев­ним графіком, заздалегідь повідомляють про це учнів. Пе­реможців оголошують публічно, відзначаючи їх успіхи на урочистій лінійці.

Педагог має змогу обирати такі форми позакласної ви­ховної роботи (екскурсії, диспути, вечори, турніри, вистав­ки), які найбільше зацікавлять вихованців і якнайкраще сприятимуть досягненню мети виховного процесу.

Колективні творчі справи (КТС)

Демократизація і гуманізація освітнього процесу зумо­вили домінування в методиці виховної роботи співпраці, рівноцінної взаємодії дорослих і дітей, які, об’єднуючись задля загальної мети, формують стосунки між собою на принципах співробітництва і співтворчості. Вихователь орієнтується націозитивні якості учня, вірить у його твор­чі сили, намагаючись активізувати й розвинути їх. Цьому сприяють творчий підхід до піколярів, гнучкість форм впливу на них, урізноманітнення змісту діяльності дитя­чого колективу.

Певною мірою узгоджується з таким підходом методи­ка колективного творчого виховання (КТВ), створена росій­ським педагогом Ігорем Івановим. Зародилась вона у 60-ті роки XX ст., коли стали формуватися виховні об’єднання дітей і дорослих, я к і називали себе комунарами. Тому її на­зивають ще «методикоюІванова», або «комунарською». До 90-х років вона не набула поширення, бо авторитарна сис­тема керівництва суспільством в СРСР формувала соціаль­ не замовлення тільки на людину-виконавця, конформіста.

Відмінність «комунарської» методики від традиційної простежується за двома параметрами. Традиційна орієнто­вана на зовнішні аспекти, не приховує своєї виховної мети, завдань і прямого морального впливу. Методика КТВ залу­чає до діяльності кожного учасника колективу, орієнтую­чись на спільне вироблення дітьми і дорослими мети колек­тиву, використовуючи одночасно різноманітні види вихов­ного впливу, виріш ує виховні завдання непомітно для вихованців.

Перехід до системи колективного творчого виховання відбувається за одним із напрямів — «технологічним» чи «ідеологічним». Прибічники «технологічного» підходу об­межуються засвоєнням основних форм методики, практика свідчить, що зміни технології виховного процесу підви­щують інтерес учнів до спільної діяльності, розвивають їх
активність. Але здебільшого це не сприяє формуванню но­вого ставлення до ж иття, яке є результатом змін не лише способів діяльності, а й характеру міжособистісних стосун­ків у колективі. Прибічники «ідеологічного» підходу впе­внені, що достатньо захопити учнів і педагогів ідеєю спі­льної творчої праці, змінити характер міжособистісних стосунків у колективі, і вони самі визначать оптимальну для себе технологію діяльності. Така недооцінка техноло­гічних аспектів системи нерідко призводить до провалів хо­роших задумів, безуспішної трати сил, згасання зацікав­леності справою.

Пайраціональнішим є поєднання обох підходів. Оскіль­ки методика КТВ передбачає спосіб організації життя ди­тячого колективу, за якою діти й дорослі, будучи захопле­ними спільною справою, турбуються про поліпшення клімату в колективі, самопочуття, настрою один одного, вони спільно планують, організують та аналізують свою діяль­ність, накопичуючи, осмислюючи пропозиції, ідеї, розви­ваючи власні погляди, почуття дружби, поваги, взаєморо­зуміння й турботи. У методиці КТВ чітко виявляються лю­дяність, діяльність, творчість. Основними її перевагами є:

— соціальна спрямованість діяльності. Уся колективна творча діяльність має бути спрямована на поліпшення ро­боти школи, дитячого садка чи будинку. Особлива увага приділяється громадянам, які потребують допомоги (літні люди та інваліди), утвердженням соціальної, моральної справедливості. Це забезпечує участь дитини у створенні умов, за яких формується її громадянська позиція;

— турботливі стосунки. Коли з дітьми налагоджено до­брозичливі, ш;ирі, демократичні стосунки, можна сподіва­тися на інтерес до спільної діяльності. Такі стосунки не за­перечують вимогливості, але змінюють її характер: вимоги висуває не педагог, а спільна справа. Отже, дітей готують до майбутньої діяльності, орієнтуючи на поліпшення свого мікросередовища;

— поділ колективу на міні-колективи (творчі групи, екі­пажі, бригади, ланки тощо). Двоступенева організація дія­льності сприяє залученню до планування, виконання й ана­лізу діяльності всіх членів колективу. Міні-колектив (З—10 осіб) обговорює важливі проблеми, кожний пропонує свої рішення. Такі колективи можуть бути постійними або тим­часовими. Критерієм поділу є інтереси, прагнення, місце проживання тощо;

— колективні творчі справи. Вони є формою організації колективної творчої діяльності, а також основним виховним засобом. Колективні творчі справи (КТС), ігри, колективні організаційні справи зарекомендували себе ефективними способами організації життя колективу;

— чергування творчих доручень. Передбачає періодич­ні перевибори органів учнівського самоврядування, чергу­вання (обмін) постійними справами-дорученнями між міні-колективами; планування діяльності, внаслідок якого кожен з учасників колективу обов’язково задіяний до об­говорення справи, організовує її, що унеможливлює поділ колективу на активних і пасивних. Усі почергово обійма­ють «керівні» посади;

— різноманітність діяльності. Кожна справа має свою стрижневу спрямованість, згідно з якою всі КТС класифі­кують на організаційні, суспільні, пізнавальні, трудові, художньо-естетичні, спортивно-оздоровчі. Кожну колективну творчу справу очолює рада, чисельність якої залежить від масштабів і характеру роботи.

Технологія підготовки і реалізації колективних творчих справ передбачає шість послідовних етапів.

1. Попередня робота вихователів. Цей етап охоплює ви­значення ролі КТС у житті колективу, формування вихов­ної мети, обмірковування варіантів роботи й настановчої (стартової) бесіди, розгляд доцільності залучення шефів, од­нодумців. Тон розмови при цьому доброзичливий, товари­ський, зацікавлений. Думки не нав’язують, не диктують, розмова відбувається на рівних;

2. Колективне планування. Його метою є колективне уточнення мети діяльності колективу, збір, аналіз та уза­гальнення інформації, визначення завдань з огляду на їх ко­рисність та посильність щодо виконання. Після цього з ’ясовують, хто виконуватиме це завданця — весь колектив, окремий міні-колектив чи зведена бригада добровольців; хто керуватиме — рада колективу, спеціальна рада з представ­ників міні-колективів чи командир зведеної бригади; де кра­ще провести роботу; коли і як здійснити розподіл міні-колективів. Важливо, щоб на цьому етапі кожен висловив свою думку, обміркувавши пропозиції товаришів. Керівник резюмує усі пропозиції, формулює спільну думку;

3. Колективна підготовка роботи. Керівний орган КТС (рада) уточнює й конкретизує план ії підготовки та прове­дення; організуючи виконання його, розставляє учасників колективних дій, враховуючи їхні взаємини, заохочуючи ініціативу кожного;

4. Реалізація КТС. Вона передбачає виконання наміче­ного плану, враховуючи зміни у ньому. Вихователі як кері­вники та основні учасники творчої роботи створюють та під­тримують хороший настрій, підбадьорюють і надають упев­неності у власних силах. Кожна дитина має можливість проявити себе, утвердитися в колективі. Важливо, щоб ні­хто не боявся невдач, панували доброзичлива атмосфера, загальний порив. Це сприятиме творчому зростанню дітей, їх умінню долати труднощі;

5. Колективне підбиття підсумків КТС. Охоплює воно аналіз на рівні міні-колективів, де кожний висловлюєть­ся, що і завдяки чому вдалося зробити із запланованого, що варто використовувати надалі, перетворити в тради­цію, а від чого слід відмовитися. Узагальнені думки міні-колективів виносять на загальний збір, де формується ко­лективна думка. Підбиття підсумків відбувається у формі збору-вогника, за допомогою анкети-оцінки із запитанняМ И : « Що більш за все сподобалось і чому? », «Чого вдалося навчитися?», «Чого і кого навчили самі?». Збір спонукає до аналізу помилок, вироблення загальної думки, форму­вання траднцііі;

6. Найближчі справи КТС. Після завершення справи ви­хователі пропонують учням взятися за нові.

У проміжках між виконанням КТС проводять творчі свята, ігри, зустрічі з цікавими людьми тощо. Це сприяє створенню колективістських стосунків (діти зайняті вирі­шенням спільного завдання), атмосфери взаємної поваги, симпатії, злагоди.

В організації колективної творчої діяльності важливою є роль дорослих. Залежно від досвіду, віку, можливостей і вза­ємин з дітьми класний керівник може бути консультантом, експертом, керівником одного з мікроколективів. Результат діяльності багато в чому залежить від його взаємин з класом і в класі між учнями. Педагог повинен із самого початку ста­
ти для дітей старшим другом, який цікавиться їх життям, бере в ньому участь і, навчаючи їх, вчиться сам. Надзвичай­но важливо при цьому викликати інтерес до себе.

Колективне планування виховної роботи

Колективне планування роботи є важливим чинником у виховному процесі. Один з варіантів його запропонували О. Мороз, В. Омеляненко, що передбачає:

1. Мотиваційний етап.

Дії вчителя.

1.1. Учитель пропонує для колективу ситуацію (по­відомлення, факт, проблему), яка б сприяла мобілізації уч­нів на прийняття важливих рішень щодо планування по­дальшої роботи; розвиває теми, запропоновані окремими школярами; звертає увагу учнів на певні елементи змісту матеріалу, важливого для вирішення певних питань. Та­ким чином формулюється мета та завдання подальшої дія­льності.

1.2. Пропонує свій (попередньо складений) перелік за­ходів, здійснення яких було б корисним для всього класно­го колективу, кожного учня зокрема. На загальне обгово­рення також виноситься питання щодо найважливіших справ, які доцільно було б виконати протягом року, а та­кож вибір найкращого варіанта організації життя класу.

При підбитті підсумків обговорення спрямовує діяль­ність школярів на визначення найістотніших завдань по­дальшої діяльності.

1.3. Для організації і керівництва виконанням наміче­них завдань проводить вибори ради, до якої входять 2—З учні або представники мікроколективів (по одному від ко­жного). Голову ради обирають її учасники або весь класний колектив.

1.4. Разом із ш колярами — членами ради, визначає склад мікроколективів відповідно до функціональних за­вдань.

1 .5. 3 метою врахування думок кожного члена колекти­ву пропонує такі підходи до організаційної діяльності щодо
планування роботи на рік: визначення найважливіших справ; пошук варіантів організації життя колективу; про­ведення конкурсу серед мікроколективів на кращу пропо­зицію до річного плану; анкетування учнів; випуск спеціа­льної газети, в якій висвітлювалися б питання розробки ва­ріантів плану; організація конкурсу між батьками учнів на кращу пропозицію щодо плану роботи на рік; проведення закритого конкурсу на кращ і заходи.

1.6. Організовує разом з радою загальне обговорення вне­сених пропозицій.

1.7. Підбиває підсумки цього етапу, дає учням завдан­ня продумати, як здійснити пошук необхідних напрямів ді­яльності, а також порадитися щодо цього питання з бать­ками.

1.8. Інструктує членів ради щодо подальшої організації роботи.

Дії учнів (вихованців).

1.9. Кожен школяр бере участь у попередньому пошуку мети і завдань діяльності. Бригадир (ланковий) функціо­нального мікроколективу заслуховує пропозиції учнів, уза­гальнює їх (результати узагальнення теж обговорюються).

1.10. Таємним або відкритим голосуванням обирається рада для організації та проведення певного заходу. Канди­датури членів ради висуваються як окремими учнями, так і мікроколективами.

1.11. Обговорюють пропозиції щодо організації подаль­шої роботи, визначають у загальних ознах напрями пошу­ку ідей.

1.12. Здійснюють роботу з добору варіантів плану діяль­ності на рік, працюючи у бібліотеках, радячись з батьками, вчителями, товаришами.

2. Етап планування.

Дії вчителя.

2.1. Дає настанови школярам щодо порядку роботи при плануванні, організації і проведенні заходів.

2.2. Разом з радою аналізує пропозиції щодо організа­ції подальшої діяльності, вносить у них корективи, пого­джуючи їх з безпосередніми виконавцями.

2.3. Визначає спільно з радою критерії оцінювання до­сягнутих результатів.

2.4. Допомагає раді сформувати остаточниіі варіант пла­ну, визначити склад робочих груп та роль окремих учнів у подальшій діяльності.

Дії учнів (вихованців).

2.5. Рада збирає пропозиції щодо організації подальшої роботи, відбираючи кращ і, виносить загальний план на об­говорення всіх учнів.

2.6. У процесі обговорення визначається остаточний по­рядок роботи з організації планування, а також терміни про­ведення збору з метою ухвалення річного плану.

3. Організаційний етап.

Дії вчителя.

3.1. Коригує процес підготовки заходу, пропонуючи ва­ріанти вирішення завдань. Допомагає учням у доборі літе­ратури та інших матеріалів, спрямовує їх дії.

3.2. У разі необхідності бере участь у пошуку справ (осо­бливо в тих випадках, коли для цього потрібна взаємодія з іншими установами та організаціями).

3.3. Перед проведенням заходу разом з радою визначає, наскільки доцільно обговорювати ті чи інші пропозиції, а також затверджує остаточний порядок його проведення.

3.4. Може подати варіант проведення заходу. На­приклад, усі пропозиції попередньо виносяться на загаль­не обговорення. Щодо кожної з пропозицій формується гру­па опонентів, які роблять уточнення, висувають свої кон­цепції або альтернативні проекти.

3.5. Кожен школяр виконує свою частину підготовчої роботи згідно з його роллю та завданнями.

3.6. Керівники мікроколективів організовують взаємооцінювання і взаємоперевірку учнями виконаної роботи, у разі необхідності дають додаткові завдання.

3.7. Остаточний контроль за підготовкою заходу здійс­нюють члени ради і, якщо в цьому є потреба, вносять відпо­відні корективи. Про процес організаційної діяльності по­відомляють вихователів.

3.8. Рада разом з вихователем підбиває підсумки робо­ти, виконаної на цьому етапі, визначає остаточний план проведення заходу. Виготовляються і розсилаються запрошен­ня на цей захід гостям (представникам адміністрації шко­ли, підприємств та організацій, на базі яких планується про­вести такі заходи).

3.9. Визначається остаточний термін проведення заходу.

4. Етап проведення заходу.

Дії вчителя (вихователя).

4.1. Допомагає раді в проведенні заходу, спрямовує дії школярів. Здійснює оперативне втручання у процес робо­ти, що передбачає виправлення недоліків, які можуть до­пустити члени ради.

4.2. Під час заходу здійснює спостереження з метою діа­гностичного контролю рівня розвитку в учнів відповідних особистісних якостей.

4.3. Зіставляє запропоновані варіанти заходу, організо­вує (разом з радою) доопрацювання, уточнення пропозицій. Стежить, щоб кожен етап прийняття рішень було критично оцінено.

4.4. Організовує підбиття підсумків проведеного захо­ду, допомагає раді узагальнити пропозиції школярів для ко­лективного підсумкового аналізу.

Дії учнів (вихованців).

4.5. Члени ради контролюють виконання плану прове­дення заходу, коригують дії школярів, заохочують ініціа­тиву їх опонентів.

4.6. Учні, які виступили з пропозиціями, коротко аргу­ментують їх, а опоненти висловлюють критичні зауважен­ня. Потім під час загального обговорення приймається ос­таточне рішення.

4.7. На завершальному етапі проведення заходу органі­зовується попереднє обговорення результатів. Визначаєть­ся дата колективного підбиття підсумків.

4.8. Обирається редакційна колегія для підготовки ос­таточного варіанта річного плану, з яким потім ознайом­люють весь колектив.

5. Підсумковий аналіз колективного планування.

Дії вчителя (вихователя).

5.1. Попередньо інструктує членів ради щодо організа­ції підсумкового аналізу заходу, висловлює свої зауважен­ня стосовно результатів проведеної роботи. При цьому го­ловну увагу приділяє залученню кожного вихованця до ак­тивної участі в аналізі.

5.2. Може запропонувати раді зробити попереднє уза­гальнення зауважень учнів щодо проведення колективно­го планування, а також змісту складеного плану.

5.3. Стежить за тим, щоб усі пропозиції були враховані, висловлює свої думки з приводу питань, що розглядаються.

Дії учнів (вихованців).

5.4. Рада з проведення заходу організовує загальний збір його учасників. На ньому представники мікроколективів, окремі вихованці висловлюють свої та узагальнені заува­ження щодо виконаної роботи, аналізують стан підготовки і проведення заходу.

5.5. Підчас обговорення зауважень учасники збору вка­зують на недоліки в організації діяльності, розробляють план їх усунення. В разі необхідності може бути прийняте рішення щодо додаткової розвідки справ (невідкладно або протягом року).

6. Найближчі дії після виховного заходу.

Дії вчителя (вихователя).

6.1. Разом з членами ради узагальнює матеріали підсу­мкового аналізу, допомагає редакційній колегії в опрацю­ванні остаточного варіанта плану.

6.2. Контролює (спільно з радою) процес виконання ро­боти, наміченої під час підсумкового аналізу. При цьому по­дає необхідну допомогу колективам, окремим вихованцям.

Дії учнів (вихованців).

6.3. Рада розробляє остаточний план діяльності після ви­ховного заходу, яким передбачається виконання кожним уч­нем конкретних завдань. При цьому намічається доопрацю­вання річного плану.

6.4. Організовують вибори ради з проведення заходів, підготовка яких згідно з планом повинна розпочатись не­відкладно.

Педагог має бути впевненим у доцільності кожного ви­ховного заходу, бачити межі своїх можливостей, свої силь­ні та слабкі сторони, прогнозувати, який виховний інстру­ментарій буде ефективним, а який ні. Визначити показни­ки його виховної діяльності складно, тому що результати виховання виявляються не зразу. Складно також визначи­ти, чи є вчинки дітей результатом діяльності педагога, чи вони — результат сукупних впливів на дитину сім’ї, това­ришів, знайомих і ровесників. Для оцінки праці педагога потрібні конкретні показники, за допомогою яких можна визначити зміни в мисленні, самопочутті, поведінці дітей, простежити за динамікою цих змін.

У різних країнах розроблені різні показники шкільно­го виховання. Сучасний американський дослідник педаго­гічних проблем Артур Елліс зазначає, що показником ус­пішності виховної діяльності передусім є оптимізм випускниікв школи, їхня активність під час будь-якої роботи, са­модисципліна, чесноти й потреба у самовдосконаленні. У ві­тчизняній педагогіці показники успішності виховання, як правило, пов’язані з продовженням навчання, а також ба­гаторічною дружбою з колишніми педагогами після закін­чення школи, міцністю товариських стосунків з одноклас­никами тощо. Ними можуть також бути фізичне здоров’я дитини, її психічна рівновага, правильна самооцінка, усві­домлення випускником шкільних років як важливого ета­пу життя, почуття власної гідності, здатність співчувати людям, прагнення вільного саморозвитку тощо.

Site Footer