3.8. Форми організації навчання

Зміст і результати пізнавальної і розвивальної діяльності учнів, їх інтелектуальниіі і значною мірою особистісний розвиток залежать від форм її організації. Від вибору її за­лежить і реалізація потенціалу вчителя. Адже форма перед­бачає не тільки набір, послідовність, особливості поєднан­ня елементів навчального процесу, а й перебуває в діалек­тичній єдності з його змістом, часто обумовлює його, а разом із ним утворює певну цілісність.

Організаційні форми навчання

Вибір форм організації навчання зумовлюється завдання­ми освіти і виховання, особливостями змісту різних предме­тів та їх окремих розділів, конкретним змістом занять, скла­дом, рівнем підготовки і віковими можливостями учнів.

Форма організації навчання — спосіб організації навчальної діяль­ності, якиий регулюється певним, наперед визначеним розпоряд­ком; зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у визначеному порядку і в певному режимі.

Педагогічній практиці відомі понад тридцять конкрет­них форм навчання. Загальноприйнятими є колективна форма навчання — уроки у школі, лекції та семінарські за­няття у вузі, екскурсії, факультативні заняття тощо та ін­дивідуальна форма навчання — самостійна робота, дипдомні та курсові проекти тощо, які суттєво відрізняються за сту­пенем самостійності пізнавальної діяльності учнів і ступенем керівництва навчальною діяльністю з боку викладача.

Організаційні форми навчання змінюються і розвива­ються разом із суспільним розвитком. За первіснообщинно­го ладу навчання було практично-догматичним. Діти засво­ювали виробничий і моральний досвід у процесі спільної пра­ці та повсякденного спілкування з дорослими. Навчальна робота з ними була індивідуальною, потім індивідуально-груповою. Натепер поширені кілька форм і різновидів орга­нізації навчання.

Індивідуальне навчання. За такої організації навчаль­ної діяльності учень виконує завдання індивідуально, але за допомогою вчителя (вивчення підручника). Воно досить ефективне, оскільки враховує особливості розвитку дити­ни, індивідуалізує контроль за перебігом і наслідками на­вчальної роботи. Проте індивідуальне навчання потребує значних матеріальних витрат, учень позбавлениіі можли­вості співпрацювати з однолітками. Тепер використовуєть­ся у формі репетиторства і консультування.

Індивідуально-групова форма навчання. Згідно з нею учитель займається з групою дітей (10—15 осіб), навчальна
робота має індивідуальний характер, оскільки діти різного віку неоднаково підготовлені. Діти приходять на заняття в різний час. Учитель по черзі опитує кожного учня, пояснює новий матеріал, дає індивідуальні завдання. Подібна орга­нізація навчальної роботи існувала до того часу, поки на­вчання обмежувалось виробленням найпростіших навичок читання, письмаі рахування, не стало масовим. Тепер її ви­користовують в малокомплектних сільських школах, де на уроці одночасно навчаються учні різних класів.

Класно-урочна форма навчання. За феодального ладу розвиток виробництва і підвищення ролі духовного життя в суспільстві сприяли виникненню форм масового навчан­ня дітей. Одним з перших було групове (колективне) навчан­ня у братських школах Білорусі та України (XVI ст.). Воно започаткувало класно-урочну форму навчальної роботи, те­оретично обґрунтовану в праці Я.-А. Коменського «Велика дидактика». Як система, що забезпечує масовість навчан­ня, за якої можна «усіх навчати всьому», вона існує понад три століття, переважає і тепер. Сутність її полягає в тому, що учнів одного віку розподіляють на класи, заняття з ни­ми проводять поурочно за наперед складеним розкладом. Усі учні працюють над засвоєнням одного й того ж матеріалу.

З формуванням класно-урочної системи навчання в пе­дагогіці почали використовувати такі поняття, як навчаль­ний рік, навчальний день, урок, перерва, чверть, канікули. Її ефективність була настільки очевидною, що незабаром во­на стала головною у школах багатьох країн світу.

Белл-ланкастерська система взаємного навчання. У XVIII ст. ідея Я.-А. Коменського про можливість залучен­ня кращих учнів до навчання інших була поширена у Захі­дній Європі. Вона була названа белл-ланкастерською систе­мою взаємного навчання від прізвищ англійського свяще­ника Ендрю Белла і вчителя Джозефа Ланкастера, котрі одночасно застосували її в Англії та Індії. Сутність її в тому, що через гостру нестачу вчителів один учитель навчав 200—300 учнів різного віку. До обіду він займався з групою стар­ших учнів, після обіду кращі учні займались із молодши­ми, передаючи їм одержані знання. Замість підручників за­стосовувались унаочнення, здебільшого саморобні таблиці. Свого часу цю систему подекуди запроваджували у вітчизняній школі: вона виправдовувала себе там, де не вистачало вчителів, але значного поширення не набула, оскільки не забезпечувала необхідної підготовки дітей. Здебільшого за­стосовувалася в сільських малокомплектних школах, де вчитель навчав два-три класи одночасно.

Батавська система. Вона створена у США на початку XX ст. З метою удосконалення класно-урочної системи у ній пропонувалося здійснити індивідуалізацію навчання, розділивши навчальний час на дві частини: для проведення звичайних уроків, на яких учитель працює з усім класом; для індивідуальних занять з учнями, які не встигають і від­чувають труднощі в засвоєнні матеріалу, або з тими, хто бажає глибше оволодіти певними знаннями й уміннями.

Маигеймська форма вибіркового навчання. Вона вини­кла наприкінці XIX ст. як спроба відмовитися від класно-урочної системи. Вперше була застосованав німецькому мі­сті Мангейм доктором Йозефом-Антоном Зіккінгером. Суть її полягає в тому, що учнів, залежно від їх здібностей та успі­шності, розподіляли по класах на слабких, середніх і силь­них. Відбір здійснювався на основі спостережень, результа­тів психометричних обстежень, характеристик учителів та екзаменів. Елементи цієї системи збереглися в Австралії та США, де в школах створюються класи більш здібних і менш здібних учнів. Вона стала основою для створення шкіл різно­го типу в Англії, куди набирають учнів за результатами тес­тових іспитів після закінчення початкових класів.

Дальтон-план. На початку XX ст. у США, Англії та де­яких інших країнах Заходу виникли системи індивідуалізо­ваного навчання, що мали готувати активних, ініціативних, енергійних функціонерів. З цих систем навчання найбільшо­го поширення набув дальтон-план, вперше застосований у 1903 р. в американському місті Дальтоні (штат Масачусетс) учителькою Оленою Паркхерст. Ця система ґрунтується на забезпеченні кожного учня можливістю працювати індиві­дуально, згідно зі своїм темпом. Загального плану (розкла­ду) занять не було, колективна робота проводилась протягом години, рештучасуучні вивчали матеріал індивідуально, зві­туючи про виконання кожної теми перед учителем відпові­дного предмета.

За відсутності уроків, навчальні класи перетворювались на предметні «лабораторії», кожен учень працював самостій­но, виконував тижневі, місячні завдання («підряди») від­повідно до своїх індивідуальних можливостей, а вчителі консультували і контролювали їх. Елементи цієї системи за­стосовуються у заочному навчанні.

Бригадно-лабораторна форма навчання. У другій поло­вині 20-х років XX ст. дещо змінений дальтон-план був ви­користаний в організації бригадно-лабораторної форми на­вчання, яка поєднувала колективну роботу бригади (части­ни класу) з індивідуальною роботою учнів. Розподілені на невеликі групи-бригади (по 5—7 осіб) учні вчилися за спе­ціальними підручниками («робочими книгами»), виконува­ли спеціально визначені вчителем денні, тижневі, місячні «робочі завдання» з кожного навчального предмета.

Ця система себе не виправдала, оскільки знижувала роль учителя, не давала міцних знань, породжувала безвід­повідальне ставлення до навчання. Але окремі її елементи виявились ефективними: групові завдання при виконанні лабораторних і практичних робіт, самостійне опрацювання підручника, довідкової та допоміжної літератури.

План Трампа. У XX ст. у США виниклаформанавчання «план Трампа», розрахована на максимальну індивідуаліза­цію навчального процесу на основі використання технічних засобів, поєднання індивідуального навчання з колективною
роботою учнів. Надумку її автора — американського педа­гога Д. Ллойда Трампа, у процесі навчання потрібно поєдну­вати масову, групову та індивідуальну його форми. Для цьо­го 40% навчального часу учні проводять у великих групах (100—150 осіб), де читаються лекції з використанням різних технічних засобів; 20% — у малих групах (10—15 осіб), де обговорюють лекційний матеріал, поглиблено вивчають окремі розділи, відпрацювують уміння та навички, 40% — працюють індивідуально з використанням додаткової літе­ратури та комп’ютерної техніки.

Комплексний метод навчання. Він виник на початку XX ст., започаткований педагогами швейцарцем Адольфом Фер’єром, бельгійцемОвідіємДекролі, німцемО. Шульцем. Його суть полягала в об’єднанні навчального матеріалу в те-ми-комплекси, але комплексність порушувала предметність викладання, систематичність вивчення основ наук. У коли­шньому СРСР «комплекси» вважали альтернативою догмам старої школи, вкладаючи в західні комплексні програми свій зміст, наприклад комплексні програми «Праця», «При­рода», «Суспільство». Однак це не дало міцних, системати­зованих знань, тому в 30-х роках XX ст. школа й педагогічна наука повернулися до класичної класно-урочної системи.

Класно-урочна система має багато позитивних особли­востей: ґрунтується на закономірностях процесу засвоєння навчального матеріалу, передбачає засвоєння нового мате­ріалу в невеликих обсягах, планомірно і послідовно, з чергуванням різних видів розумової та фізичної діяльності. Во­на забезпечує єдність системи навчання в масштабі всієї кра­їни, що полегшує планування і складання програм з навча­льних предметів. Її використання полегшує виховання в уч­ нів почуття колективізм у, дає змогу використовувати фронтальні форми роботи з усім класом. Ц я система має і серйозні недоліки, оскільки орієнтована у процесі навчан­ня на середнього учня, допускає необхідність залишати уч­нів на повторний курс, якщо вони не засвоїли один чи два предмети, обмежує індивідуальний підхід до учнів, достро­кове освоєння програми.

Класно-урочна система в школах України має такі орга­нізаційні ознаки:

— навчальний рік у загальноосвітньому навчальному за­кладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 ли­пня наступного року;
— тривалість навчального року обумовлюється виконан­ням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншою 175 робочих днів у загальноосвітньому навчально­му закладі І ступеня (1—4 класи) та 190 робочих днів — II—
III ступенів (5—12 класи);
— комплектування класів відбувається в межах одного віку та чисельності, визначених Положенням про загально­освітній навчальний заклад (не більше ЗО учнів);
— навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: урок, лекція, лабораторно-практичне та семінар­ське заняття, диспут, навчально-виробнича екскурсія трЩо;
— відвідування уроків школярами є обов’язковим;
— навчальний рік поділяється на чверті, півріччя, се­местри, триместри, між якими є канікули різної тривалос­ті. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою ЗО календарних днів.

З розвитком освітніх технологій класно-урочна система навчання зазнає відповідних структурно-організаційних та інших змін.

Незважаючи на усвідомлення педагогами деяких її не­доліків класно-урочна система є найпоширенішою і вико­ристовується в більшості країн, зокрема в Україні.

Урок — основна форма організації навчання

Натепер серед різноманітних організаційних форм на­вчання, використовуваних у загальноосвітній школі (урок, екскурсія, семінар, практичне заняття, лабораторна робота, практикум, факультатив, домашня самостійна робота, екзамен, залік, консультація, інструктаж), урок є основним.

Урок — логічно закінчена, цілісна, визначена в часі частина навчально-виховного процесу, за якої вчитель займається з групою уч­нів (у постійному складі) за певним розкладом.

Тривалість уроків у загальноосвітньому навчальному за­кладі становить: у 1 класі — 35 хв., у 2 — 40 хв., у 5—12 —45 хв. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної са­нітарно-епідеміологічної служби. Тривалість перерв між уро­ками визначають з урахуванням потреб в організації актив­ного відпочинку і харчування учнів, але не менше 10 хв., ве­ликої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хв.

У сучасній дидактиці існують різні класифікації уроків залежно від взятих за основу ознак. За способами їх прове­дення виділяють: урок-лекцію, кіноурок, урок-бесіду, урок-практичне заняття, урок-екскурсію, урок самостійної робо­ти учнів у класі, урок лабораторної роботи. За загальнопедагогічною метою організації занять виокремлюють: урок вивчення нового матеріалу; удосконалення знань, умінь і на­вичок; контролю та корекції знань, умінь і навичок. Зале­жно від дидактичної мети уроки бувають спеціалізованими (переважає одна мета), комбінованими (дві або більше рів­нозначні мети). Різновидами спеціалізованого уроку є: урок засвоєння нових знань; урок засвоєння умінь та навичок; урок застосування знань, умінь та навичок; урок контролю та корекції знань, умінь та навичок; урок узагальнення та систематизації знань.

Елементи уроку

Кожний тип уроку має властиву тільки йому структуру, яку створює набір конкретних елементів, які зумовлюють­ся завданнями, котрі належить вирішувати на уроках пев­ного типу для успішного досягнення певних дидактичних цілей.

Як правило, урок утворюють такі елементи:

1) організаційна частина. До неї належать привітання, перевірка підготовленості учнів до уроку, виявлення відсу­тніх, повідомлення плану роботи. Мета її — мобілізувати ді­тей до праці, активізувати їх увагу, створити робочу атмо­сферу на уроці;

2) мотивація навчальної діяльності: передбачає форму­вання в учнів потреби вивчення конкретного навчального матеріалу; містить повідомлення теми, мети та завдань уро­ку. Виникненню мотивів для навчання сприяє чітке усвідо­млення його мети — кінцевого, запланованого результату спільної діяльності викладача й учнів;

3) перевірка знань учнів: означає перевірку письмового домашнього завдання, яку проводять різними методами ко­нтролю залежно від поставленої мети; усна перевірка (опи­тування), вибіркова письмова перевірка за допомогою кар-ток-завдань;

4) стимулювання навчальної діяльності: необхідне для розвитку в учнів зацікавленості у вивченні нової теми. Мо­же здійснюватися за допомогою введення додаткової (вто­ринної) навчальної інформації, після чого буде викладатись основна, а також завдяки створенню викладачем проблем­них, імітаційних або ігрових ситуацій;

5) актуалізація опорних знань: покликана забезпечити узгодження між викладеною вчителем інформацією та сприйняттям, засвоєнням, осмисленням її учнями. Щоб по­яснення було зрозумілим, учням необхідно нагадати попе­редній вивчений матеріал, на базі якого засвоюватимуться нові знання;

6) пояснення нового матеріалу: полягає не тільки у ви­кладанні, а й у керуванні процесом засвоєння учнями но­вих знань. Для успішного засвоєння учнями нових знань ви­кладачеві необхідно подбати про їх сприймання, розумін­ня, закріплення і застосування. Бажано щоб під час пояснення нового матеріалу між учнями і вчителем існував зворотний зв’язок для з’ясування незрозумілих моментів;

7) діагностика правильності засвоєння учнями знань: до­помагає викладачеві, учням з’ясувати причину нерозумін­ня певного елемента змісту, невміння чи помилковості ви­конання інтелектуальної або практичної дії. Вона може бу­ти здійснена за допомогою серії оперативних короткочасних контрольних робіт (письмових, графічних, практичних), ус­них фронтальних опитувань. За допомогою комп’ютерної техніки діагностика може бути здійснена особливо опера­тивно. Результати її відкривають для викладача чітку кар­тину диференційованості учнів за рівнем засвоєння навча­льного матеріалу;

8) закріплення нового матеріалу: здійснюється за допо­могою вибіркового фронтального опитування учнів або за допомогою невеликої самостійної роботи. Для цього викла­дач повинен підібрати питання, завдання, які сприятимуть приєднанню нових знань до системи засвоєних раніше знань, умінь та навичок;

9) підбиття підсумків уроку: передбачає коротке пові­домлення про виконання запланованої мети, завдань уро­ку. Учитель аналізує, що нового дізнались учні на занятті, якими знаннями та вміннями оволоділи, яке значення ма­ють ці знання для наступного вивчення предмета. У підсум­ках уроку має бути відображено позитивні та негативні ас­пекти діяльності класу та окремих учнів, оцінено їх роботу;

10) повідомлення домашнього завдання: містить пояс­нення щодо змісту завдання, методики його виконання, пе­редбачає його запис на дошці, а учнями — в щоденник.

За потреби вчитель може дещо змінювати структуру уроку.

Взаємозв’язок типу і структури уроку

Тип уроку визначає особливості його структури (наяв­ність, послідовність і взаємозв’язок елементів). Одні уроки охоплюють усі елементи структури, інші — тільки деякі.

Урок засвоєння нових знань. Засвоєння знань передба­чає їх сприймання, усвідомлення, осмислення внутрішніх зв’язків і залежностей в предметах та явищах, запам’ято­вування, узагальнення і систематизацію. Успішність засво­єння знань залежить від мети і мотивів. З урахуванням цьо­го урок такого типу містить такі елементи: перевірка дома­шнього завдання, актуалізація та корекція опорних знань; повідомлення учням теми, мети й завдгшня уроку; мотива­ція учіння; сприймання й усвідомлення учнями матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між його елементами; узагальнення і систематизація знань; підсумки уроку; по­відомлення домашнього завдання.

Урок формування умінь і навичок. В основу формуван­ня структури такого уроку покладено дидактичну систему вправ і завдань, їх послідовність, яка сприяє досягненню освітньої мети. Згідно з логікою процесу засвоєння умінь і навичок урок передбачає: перевірку домашнього завдання, актуалізацію і корекцію опорних знань, умінь і навичок; по­відомлення учням теми, мети і завдань уроку і мотивацію учіння; вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні і пізнавальні вправи); первинне застосування нових знань (пробні вправи); самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, ін­струкцією, завданням); творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи), підсумки уроку і повідом­лення домашнього завдання.

Урок застосування знань, умінь і навичок. Застосуван­ня знань полягає в реалізації засвоєного на практиці. Воно є одночасно засобом і метою навчально-виховного процесу. Як засіб навчання набуті знання, уміння і навички застосо­вують на уроках різних типів. Комплексне їх застосування як мету навчання здійснюють на уроці такого типу, який
охоплює перевірку домашнього завдання, актуалізацію і ко­рекцію опорних знань, умінь і навичок; повідомлення те­ми, мети й завдань уроку та мотивацію учіння школярів; осмислення змісту, послідовності застосування способів ви­конання дій; самостійне виконання учнями завдань під ко­нтролем і за допомогою учителя; звіт учнів про роботу, тео­ретичне обґрунтування результатів; підсумки уроку; по­відомлення домашнього завдання.

Урок узагальнення і систематизації знань. Його завдан­ня полягає в упорядкуванні та систематизації засвоєних знань. Воно може мати характер емпіричних узагальнень і виражатись у класифікації процесів, відповідних понять. Урок цього типу передбачає розвиток від окремого до загального. Його струк­туру складають: повідомлення теми, мети, завдань уроку та мотивація учіння; відтворення та узагальнення понять і за­своєння відповідної системи знань; узагальнення та система­тизація основних теоретичних положень науки і відповідних ідей; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок. Залеж­но від мети перевірки, змісту навчального матеріалу, мето­дів і засобів контролю (диктанти, твори, розв’язування за­дач тощо) уроки цього типу мають різну структуру. Цей урок передбачає перевірку знань, вмінь і навичок різних рівнів — від виявлення знання учнями фактичного матеріалу/фор­мулювання понять для розкриття системи знань, до твор­чого застосування їх в нестандартних умовах. За такого під­ходу структура уроку містить: повідомлення теми, мети і за­вдання уроку, мотивацію учіння; перевірку знання учнями фактичного матеріалу й основних понять; перевірку глиби­ни осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення; за­стосування учнями знань у стандартних і змінених умовгіх; перевірку, аналіз і оцінювання виконаних робіт; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

Комбінований урок. Цей тип уроку має дві або декілька рівнозначних освітніх мети, тому його структура змінюєть­ся залежно від того, які типи уроків і їх структурні елементи поєднують. Наприклад, структура комбінованого уроку-пе-ревірки раніше засвоєного і засвоєння нових знань охоплює; повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивацію учіння; перевірку, оцінювання і корекцію раніше засвоєних знань; відтворення і корекцію опорних знань; сприіімання, осмислення, узагальнення і систематизацію учнями нових знань; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

Розглянуті вище структури уроків є орієнтовними. Во­ни передбачають варіативність залежно від віку учнів, їх підготовки, змісту навчального матеріалу, методів навчання, місця проведення уроків тощо.

Нестандартні уроки.Особливість нестандартних уроків полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке викли­кало б інтерес в учнів, сприяло їх оптимальному розвитку і вихованню. До нестандартних уроків належать:

1) уроки змістовної спрямованості. їх основним компо­нентом є взаємини між учнями, засновані на змісті програ­много матеріалу — уроки-семінари, уроки-конференції, уроки-лекції;

2) уроки на інтегративній основі (уроки-комплекси, уроки-панорами). їм властиве викладання матеріалу кількох тем блоками, розгляд об’єктів, явищ в їх цілісності та єдно­сті. Проводять такий урок кілька вчителів, один з яких ве­дучий; поєднують різні предмети: історію та музику, геогра­фію та іноземну мову тощо;

3) уроки міжпредметні. Мета їх — «спресувати» спорі­днений матеріал кількох предметів;

4) уроки-змагання (уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-турніри, уроки-вікторини, уроки-конкурси). Ці уроки пе­редбачають поділ дітей на групи, які змагаються між собою, створення експертної групи, проведення різноманітних кон­ курсів, оцінювання їх результатів, нарахування певної кі­лькості балів за правильність і повноту відповідей;

5) уроки суспільного огляду знань (уроки-творчі звіти, уроки-заліки, уроки-експромт-екзамени, уроки-консультації, уроки-взаємонавчання, уроки-консиліуми). Особливості цих уроків полягають в опрацюванні найскладніших розділів навчальної програми, відсутності суб’єктивізму при оцінюван­ні (експертами виступають учні, дорослі, батьки). Вони спо­ нукають до активної самостійної пізнавальної діяльності, ви­вчення додаткової літератури. Проводять їх наприкінці чвер­ті, семестру, року;

6) уроки комунікативної спрямованості (уроки-усні жу­рнали, уроки-діалоги, уроки-роздуми, уроки-диспути, уроки-прес-конференції, уроки-репортажі, уроки-панорами, уроки-протиріччя; уроки-парадокси). Вони передбачають використання максимально різноманітних мовних засобів, самостійне опрацювання матеріалу, підготовку доповідей, виступи перед аудиторією, обговорення, критику або допо­внення опонентів; сприяють розвитку комунікативних умінь, навичок самостійної роботи. Підготовка доповідей розвиває мислення, пробуджує інтерес, перетворює малоці­каве повторення на захоплююче зівставлення точок зору;

7) уроки театралізовані (уроки-спектаклі, уроки-концерти, кіноуроки, дидактичний театр). Проводять їх у межах ді­ючих програм і передбаченого навчальним планом часу, вони викликають емоції, збуджують інтерес до навчання, спираю­чись переважно на образне мислення, фантазію, уяву учнів;

8) уроки-подорожування, уроки-дослідження (уроки-пошуки, уроки-розвідки, уроки-лабораторні дослідження, уроки-заочні подорожування, уроки-експедиційні дослі­дження, уроки-наукові дослідження). Такі уроки є цікави­ми для дітей, чиї інтереси мають романтичну, фантастичну спрямованість. Пов’язані з виконанням ролей, відповідним оформленням, умовами проведення, витівками;

9) уроки з різновіковим складом учнів. їх проводять з уч­нями різного віку, спресовуючи у різні блоки матеріал одно­го предмета, що за програмою вивчається у різних класах;

10) уроки-ділові, рольові ігри (уроки-суди, уроки-захисти дисертацій, уроки — «Слідство ведуть знавці», уроки-імпровізації, уроки-імітації). Вони передбачають виконан­ня ролей за певним сценарієм, імітацію різнопланової дія­льності, життєвих явищ. Особливо цінною є навчальна гра для школярів молодших класів, у яких конкретне образне
мислення переважає над абстрактним. Проте деякі вчені вва­жають, що навчальні ігри дегуманізуюче впливають на уч­нів, оскільки дають можливість маніпулювати життям інших людей без одночасного підкорення системі стимулюючих ім­пульсів, яка існує в реальному житті. В іграх єдиним сти­мулюючим началом є боязнь бути низько оціненим товари­шами або педагогом. Багато хто з педагогів недооцінює ди­дактичний ефект навчальних ігор, хоч і визнає їх роль у підтриманні в учнів пізнавального ентузіазму;

11) уроки драматизації (драматична гра, драматизація розповіді, імпровізована робота у пантомімі, тіньові п ’єси, п’єси з ляльками і маріонетками, усі види непідготовленої драми — діяльність, де неформальна драма створюється са­мими учасниками гри). Ці уроки спрямовані на розвиток співробітництва і єдності у навчальній групі. Драматизація є засобом надання навчальному матеріалу і навчальному процесу емоційності, забезпечує міжпредметні зв’язки з лі­тератури, історії, предметів естетичного циклу тощо. Про­те деякі педагоги застерігають від надмірного захоплення драматизацією, зокрема при вивченні історії, що може за­шкодити серйозному аналізу історичних подій;

12) уроки-психотренінги. Вони націлені на розвиток і корекцію дитячої психіки (пізнавальної, емоційно-особистісної сфери), виховання індивідуальності, цілісної та багатогран­ної особистості. Використовують їх при навчанні дітей різ-ного віку. Психотренінги загострюють сприйняття, поліпшують розумову діяльність. Навчання прийомів самоконтро­лю, самоорганізації, самодисципліни, розвиток активності сприяють психокорекції особистості.

Психокорекція — діяльність, пов’язана з виправленням певної якості, формуванням бажаної поведінки, набуттям умінь та нави­чок, які б відповідали віковим та ситуативним нормам.

Вправи з психотренінгу спрямовані на розвиток різних сфер психіки: уваги, пам’яті, емоцій, уяви і є способом пізнання власних можливостей та здібностей. Самоперевірка спонукає до самовдосконалення, свідомої праці над своєю волею, характером, виробленням пристойних звичок, набут­тям необхідних умінь. Самовиховання відбувається приро­дно і непомітно, тому що здійснюється через ігрові інтере­си, задоволення. Розумне об’єднання ігрової цікавості та ґрунтовності завдань сприяє активності й уважності дітей.

Під час проведення уроків-психотренінгів важливо під­тримувати в учнів прагнення до пошуку нових і нестандар­тних рішень, забезпечити емоційну підтримку («Молодець», «Як добре в тебе виходить»), переживання успіху. Дітям по­винні приносити радість і гра, і спілкування з ровесника­ми, і пізнання нового.

Підготовка до нестандартного уроку може здійснюватися за алгоритмом колективної творчої діяльності: формулюван­ня мети уроку, планування, підготовка, проведення уроку, під­сумковий аналіз. Нехтування елементами цієї структури зво­дить нанівець зусилля педагога. Доцільно розглянути страте­гію, тактику організації колективної творчої діяльності учнів на кожному з етапів. Нестандартні уроки руйнують застиглі штампи в організації навчально-виховного процесу в школі, сприяють оптимальному розвитку і вихованню учнів.

Форми роботи на уроці

Проведення будь-якого типу уроку передбачає застосу­вання відповідних форм навчальної роботи учнів, кожна з яких має відповідну методику організації. Основними формами роботи на уроці є індивідуальна, фронтально-колекти­вна, групова.

Індивідуальна і самостійна робота. Самостійне вико­нання учнем навчального завдання на рівні навчальних можливостей (темпу роботи, рівня підготовки) є змістом індивідуальної роботи. Можлива безпосередня допомога вчителя (допомога й підбадьорювання під час самостійної роботи) і опосередкована (виконання домашнього завдання за рекомендаціями вчителя).

Самостійна робота – навчальна діяльність, яна полягає в логічній і психологічній організації і винонанніучнями самостійної пізнава­льної роботи.

Вона спрямована на засвоєння учнями сукупності знань, формування їх пізнавальної активності, світогляду, умін­ня самостійно здобувати, розширювати й поглиблювати свої знання, займаючись самоосвітньою діяльністю. Самостійна робота передбачає не тільки виконання учнем навчального завдання без зовнішньої допомоги, а й формування і розви­ток самостійності, активності, творчості, ініціативності та інших рис, забезпечує потреби особистості в якісній само­стійній пізнавальній діяльності. Учні виконують самостій­ну роботу з використанням розумових і (або) фізичних зу­силь як на уроці, так і в позаурочний час, за завданням і під контролем вчителя, але без особистої його участі. Така ро­бота допомагає привчити учнів до самоосвіти, розвинути звичку самостійно читати навчальну і наукову літературу, звертатися за довідками до інформаційно-пошукових сис­тем таІнтернету.

Самостійна робота виконує такі функції:
— освітню, що сприяє формуванню в учнів потреби в са­моосвіті, посиленню зв’язку між навчальною й практичною
діяльністю, глибокому вивченню предмета, більш повному застосуванню знань на практиці;
— розвивальну, яка сприяє розвитку умінь і навичок са­мостійної праці, творчих здібностей, оволодінню новими
засобами й методами діяльності, формуванню чітких цілей, мотивів, формує світоглядні знання й уміння;
— виховну, що виховує самостійність, волю, почуття обов’язку і відповідальності, наполегливість у досягненні мети, формує моральні, естетичні переконання;
— прогностичну, оскільки працюючи самостійно, учень змушений передбачати і оцінювати можливий результат і виконання завдання;
— коригуючу, яка передбачає вчасне коригування влас­ної діяльності.

Залежно від місця проведення і роботи учнів розрізня­ють: урочну (здійснюється під безпосереднім керівництвом
вчителя на уроках) і позаурочну (відбувається у процесі під­готовки до занять, написання рефератів, виконання твор­чих робіт тощо) самостііїну роботу.

Самостійна робота може бути індивідуальною (окремим учням або всьому класу надані різні, але подібні за склад­ністю завдання), індивідуалізованою (учні виконують за­вдання з урахуванням індивідуальних відмінностей у їхніх здібностях до навчання), груповою (учні розподілені по гру­пах і кожна група отримує різні (не однакові за складністю) варіанти завдань). Групова робота посилює мотивації, інте­лектуальну активність, ефективність пізнавальної діяль­ності учнів, збагачує їх досвід.

Згідно з вимогами до організації самостійної роботи вона має відбуватися у всіх ланках навчального процесу, фор­мувати активну позицію учнів, забезпечувати накопичення фонду загальних прийомів, умінь, способів розумової праці, саморозвиток і самореалізацію особистості на основі вияв­лення індивідуальних можливостей.

Самостійна робота зумовлює перехід учнів на позицію суб’єкта управління самостійною діяльністю, де особистість як суб’єкт свого власного розвитку перебуває у пошуку й формуванні тих видів діяльнісного ставлення до світу, у яких можуть найповніше виявлятися і розвиватися його потенції. Така робота спирається на сформований (набутий) досвід вирішення учнем завдань навчальної діяльності. Структура індивідуального досвіду навчання спрямована на набуття нового досвіду на їх основі. Самостійно освоюючи нові форми діяльності, учень послідовно опановує кожний із її компонентів. Отже, за самостійної діяльності формують­ся уміння і навички, відпрацьовуються навчальні компонен­ти. Учні самостійно виконують усі ланки навчальної діяльності і самостійно переходять від постановки навчального завдання до адекватної навчальної дії, від навчальної дії до відповідного їй самоконтролю і самооцінки.

Завдання для самостійної роботи повинні ґрунтуватися на засвоєних теоретичних знаннях й практичних уміннях та навичках; мати чітко виражену структуру, що спрямо­вує розумові процеси і практичні дії учнів, зумовлює вибір прийомів самоконтролю; мають передбачати визначену мету, новий елемент знань, яким потрібно самостійно ово­лодіти; повинні забезпечити зворотність інформації про ус­пішність їх виконання. Дотримання цих умов сприяє ефек­тивності самостійної роботи, забезпечує управління нею.

Розрізняють такі типи завдань для самостійної роботи:
— відтворюючі за зразком (вимагають від учнів уважно прослухати (або розглянути), запам’ятати й відтворити пе­вний обсяг інформації);
— реконструктивно-варіативні (змушують відтворити не тільки окремі функціональні характеристики знань, а й структуру цих знань у цілому);
— евристичні (спрямовують пізнавальну діяльність уч­нів нарозв’язання проблемної ситуації, яку створює вчитель);
— дослідницькі (передбачають розкриття нових аспектів досліджуваних явищ, об’єктів, подій, проведення всебічно­го аналізу завдання та висловлювання власних суджень).

По мірі оволодіння уміннями й навичками самостійної роботи зміст завдань ускладнюють, що стимулює активіза­цію пізнавальної діяльності учнів. У старших класах учні можуть мати право на вибір завдань для самостійної роботи у разі, коли система завдань носить гнучкий, варіативний характер; бути не лише виконавцями, а й співавторами за­вдання, тобто уточнювати, переформульовувати варіанти за­вдання, або замінювати за згодою учителя. Вчитель має бути готовий надати кваліфіковану індивідуальну консультацію на будь-якому етапі виконання завдання.

Самостійна робота вимагає від учнів оволодіння такими прийомами навчальної роботи:

— смислове перероблення тексту, укрупнювання його, виокремлення найзагальніших ідей, принципів, законів, дій­сних для всього матеріалу; запис великих блоків матеріалу у вигляді схем (складання опорних схем за методом В. Шаталова); усвідомлення узагальнених способів вирішення за­дач, самостійна побудова системи задач певного типу; ‘
— культура читання (динамічне читання великими син­тагмами) й культура слухання, короткого і найраціональнішого запису (виписки, плани, тези, конспект, анотація, реферат, рецензія), роботи з книгою (текстом);
— запам’ятовування (структурування навчального ма­теріалу, використання особливих прийомів мнемотехніки з опорою на образну і слухову пам’ять);
— зосередження уваги (спираються на використання рі­зних видів самоконтролю, поетапну перевірку роботи, ви­ділення «одиниць», порядку перевірки таін.);
— пошук додаткової інформації (робота з бібліогра­фічними довідниками, каталогами, словниками, енцикло­педіями) і зберігання її в домашній бібліотеці;
— підготовка до іспитів, заліків, лабораторних й прак­тичних робіт;
— раціональна організація часу, розумне чергування праці й відпочинку, складних і легких, усних і письмових завдань, дотримання загальних правил гігієни праці й від­починку (режим, порядок на робочому місці, його освітлен­ня) та ін.

Програма навчання учнів самостійній роботі, розвитку самостійності у пізнаванні має передбачати:

— усвідомлення учнем власної пізнавальної потреби у розширенні, поглибленні знань, які здобуваються в межах шкільної програми навчання;
— визначення власних інтелектуальних, особистісних і фізичних можливостей, зокрема об’єктивну оцінку вільно­го від занять часу;
— визначення найближчої і віддаленої мети самостій­ної роботи. Важливо отримати відповідь на запитання: ро­бота потрібна для задоволення окремої пізнавальної потре­би чи продовження навчання, подальшої професіоналізації за обраним фахом;
— самостійний вибір та обґрунтування об’єкта вивчен­ня (наприклад, іноземна мова як об’єкт самоосвіти люди­ни з метою стажування за кордоном у науковому центрі, який досліджує проблему, ш;о становить її професійний інтерес);
— розроблення конкретного плану довгострокової та найближчої програми самоосвітньої діяльності (формулю­вання цілей, добір адекватних їй дидактичних засобів і спо­собів самоосвіти);
— визначення форм і часу самоконтролю (найдоцільні­ше, щоб формою контролю було виконання конкретних ви­дів особистісно значущої роботи).

Підвищує ефективність самостійної роботи вміле управ­ління пізнавальною діяльністю учнів.

Специфіка завдань для самостійної роботи визначає взає­мопов’язані дії учнів: спираючись на наявний запас знань,
умінь і навичок, вони сприймають і усвідомлюють мету за­вдання; з ’ясовують елементи нових знань, які слід засвої­ти. Для реалізації усвідомленої мети вони використовують відповідні прийоми виконання роботи і програмують резуль­тати; виконують завдання, здійснюючи самоконтроль, зіста­вляючи результати з поставленою метою; за умови отриман­ня неправильних даних продовжують пошук потрібних ре­зультатів, використовуючи інші прийоми. Завершені роботи учні подають вчителю для перевірки і оцінювання.

Дії вчителя мають бути взаємопов’язані з діями учнів і полягають у такому:

1) вчитель пропонує учням конкретне усне чи письмове завдання для самостійної роботи, що визначає мотиви й мету роботи, послідовність її виконання, прийоми самостійної перевірки результатів, способи їх оформлення;

2) вчитель не лише спостерігає за практичними діями уч­нів, а і контролює їх, дає своєчасні вказівки, що попереджа­ють можливі помилки;

3) аналізує самостійну діяльність учнів;

4) з ’ясовує, чи правильно виконано завдання, осмислені і засвоєні зміст і результати виконаної роботи;

5) перевіряє, якими знаннями, уміннями, навичками оволоділи учні, оцінює якість виконаної ними роботи.

Отже, вчитель, по суті, програмує учіння учнів, спостерігає за їх самостійною роботою, організовує й аналізує її. Провіднароль вчителя при виконанні учнями самостійної роботи не тіль­ки зберігається, а й розширюється, ускладнюється.

Фронтально-колективна робота. Вона означає постано­вку перед класом проблемних питань або пізнавальних за­вдань, у вирішенні яких беруть участь усі учні: вони пропо­нують варіанти розв’язання, перевіряють, обґрунтовують, розвивають найбільш вдалі, відкидають неправильні. Вчи­тель при цьому керує колективним пошуком рішень, спря­мовує пізнавальну активність учнів.

Групова робота. Така робота полягає у спільних зусил­лях учнів щодо вирішення поставлених учителем завдань. Вони здійснюють планування, обговорення і вибір способів вирішення навчально-пізнавальних завдань, взаємоконт­роль і взаємооцінку.

Серед форм групової роботи основними є: ланкова, бри­гадна, парна.

Ланкова форма передбачає організацію навчальної дія­льності постійних груп учнів з 4—6 осіб (на чверть або на­вчальний рік) з однаковою або з різною успішністю. Ефек­тивнішою є група зі змішаним складом учнів (учні з висо­кими, середніми та низькими навчальними можливостями). Вони працюють над єдиним завданням (вчитель пояснює ма­теріал, у групах здійснюють повторний аналіз за питання­ми, запропонованими учителем). Оптимальна тривалість ро­боти в групах 5—7 хв. для молодших школярів, 10—15 хв. — середніх, 15—20 хв. — старших.

Бригадна форма передбачає формування тимчасових груп учнів для виконання навчальних завдань. Є два різновиди ор­ганізації їх роботи; кооперативно-груповий (кожна група ви­конує частину загального завдання, що доцільно при вивчен­ні великого за обсягом матеріалу), диференційовано-груповий (ііавдання з урахуванням їх складності розподіляють між уч­нями з різними навчальними можливостями).

Парна робота полягає в допомозі сильного учня слаб­шим, у взаємодопомозі. Склад пар визначає вчитель, врахо­вуючи симпатії або можливості учнів. Пари можуть мати по­стійний (статичні) і змінний (динамічні) склад. Головне за па­рної організації навчальної діяльності — взаємонавчання і взаємоконтроль. Згідно з методикою цієї системи учитель го­тує картки з диктантом для кожного учня; один учень читає текст, другий пише, потім навпаки; учні обмінюються написаним і перевіряють його; той, хто допустив помилки, робить усний розбір під контролем партнера; потім партнери зміню­ються і все починається спочатку, але з іншими текстами.

Групову навчальну роботу застосовують при виконанні ла­бораторних і практичних робіт, на навчально-дослідних ділянках, на уроках з основ наук — під час засвоєння, повто­рення, застосування, узагальнення і систематизації знань.

Типова структура групового заняття є такою; перевірка домашнього завдання, підготовка до групової роботи (ін-структаж учнів про послідовність дій, роздача карток з од­наковими або диференційованими завданнями, створення проблемної ситуації, постановка проблеми), ознайомлення із завданням, обговорення і складання плану виконання за­вдання, звіт про виконану роботу.

Дисципліна на уроці

Дотримання дисципліни на уроці зумовлене як вимога­ми суспільної дисципліни, так і особливостями внутрішкіль­ного життя і служить вихованню необхідних моральних якостей молодої людини. їй властиве визнання авторитету вчителя, батьків, свідоме дотримання правил і норм шкіль­ного життя, належна самоорганізація і самоконтроль, по­вага до інших. Дисципліна учня формується, насамперед, за умови чіткої організації режиму його ж иття і праці, уз­годженості вимог до нього школи і сім’ї.

Дисципліна — свідоме дотримання учнями правил і норм поведін­ки, чітке й організоване виконання ними своїх обов’язків, підпо­рядкування громадським інтересам.

Дбаючи про належну дисципліну учнів, учитель мав би виходити з таких педагогічних позицій:

1. Попередньо ознайомитися з індивідуальними особли­востями кожного учня, передбачивши можливі відхилення у їх поведінці.

2. У перші дні роботи поставити чіткі вимоги, попере­дньо обговоривши їх на спільних зборах класу і прийнявши як волевиявлення колективу, своєрідний кодекс поведінки. Надалі неухильно домагатися їх виконання.

3. Виявляти повагу до дітей, не допускати приниження їх гідності.

4. Уникати хворобливого реагування на дріб’язкові пу­стощі, необдумані, ненавмисні дії та вчинки учнів, зумов­лені їх недостатнім соціальним досвідом.

5. На дріб’язкові відхилення від норм поведінки доці­льно відповідати жартом, переключати увагу учнів на на­вчальну діяльність.

6. У процесі планування уроку передбачати, щоб кож­на хвилина була заповнена навчальною діяльністю. Якщо школярі зайняті серйозними і захоплюючими справами, то часу на пустощі, порушення дисципліни не залишається. За твердженням К. Ушинського, «у шкільній нудизікриється джерело багатьох дитячих провин і навіть пороків: пусто­щів, лінощів, примх, відрази до навчання, хитрощів, лице­мірства, обманів і таємних гріхів».

7. Необхідно протягом уроку тримати у полі зору весь клас, намагатися збагнути психологію учнів, розпізнавати їх наміри, запобігати негативним діям і вчинкам. Це знач­но легше, ніж залагоджувати конфлікти внаслідок порушен­ня дисципліни.

8. Потрібно запроваджувати на уроці різні види навча­льної роботи, змінюючи їх (особливо в молодших і середніх класах), дбати про новизну, цікавість у пропонованих ви­дах робіт. Це відвертає учнів від пустощів.

9. Якщо на уроці сталися порушення дисципліни або конфлікти, не варто витрачати час на детальний їх аналіз, а
якнайшвидше ліквідувати причини, що призвели до цього, переорієнтувати увагу учнів на конкретну навчальну діяль­ність. Розглядом негативних вчинків і конфліктів доціль­ніше займатися після уроку.

Виховання свідомої дисципліни — одне із важливих за­вдань школи. Порушення дисципліни спричиняють низь­ка якість виховного й навчального процесу, що зумовлено непрофесійними діями вчителя (нецікавий виклад матеріа­лу, невміння організувати діяльність учнів). Іноді учні не можуть заспокоїтися після події, що сталася перед уроком, або збуджені, очікуючи захід, запланований після занять. Нерідко порушення дисципліни викликане погіршенням особистих взаємин учнів з учителем, його грубим, нетактовним ставленням до дітей. Знання причин у кожному конк­ретному випадку дає вчителеві змогу знаходити адекватні способи для їх усунення.

Основні вимоги до уроку

Урок є основною організаційною формою навчально-виховної роботи і складним психолого-педагогічним актом
в процесі навчання, що базується на власній організаційній методиці та психологічних засадах. Правильна побудова
уроку має не тільки навчальне, а й виховне значення, спри­яє не лише засвоєнню знань, ай формуванню зібраності, ор­ганізованості та дисципліни учнів. Тому урок має відпові­дати організаційним, дидактичним, психологічним, етич­ним та санітарно-гігієнічним вимогам, які тісно пов’язані між собою, доповнюють одна одну.

Організаційні вимоги до уроку передбачають чітке ви­значення мети і завдань уроку, раціональну його структу­ру, підтримання високої працездатності, дисципліни, опти­мальне використання часу.

Дидактичні вимоги висувають на передній план чіткість навчальних завдань, освітню і виховну мету, оптимальний зміст, раціональні методи, дотримання принципів навчання.

Психологічні вимоги спрямовані на стимулювання на­вчально-пізнавальної діяльності, метою якої є формування позитивного ставлення учнів до навчання. Тому в процесі навчання учитель повинен дбати не тільки про рівень влас­ної діяльності (викладання), але й діяльності учнів (учіння). Обов’язковим елементом кожного уроку є формування мо­тивів навчальної діяльності.

Етичні вимоги відображають одну зі сторін педагогіч­ної моралі — характер взаємин учителя й учнів на уроці (ви­могливість, принциповість, справедливість, тактовність). Якщо взаємини між ними не узгоджуються з існуючими но­рмами моралі, якщо вони є формальними, втрачають обид­ві сторони, а потім — суспільство.

Стрижнем педагогічної діяльності є любов до дітей. «Якщо вчитель має тільки любов до праці, він буде хоро­шим вчителем, — писав російський письменник-мораліст Л. Толстой. — Якщо вчитель має тільки любов до учня, як батько, мати, він буде кращ ий за того вчителя, котрий прочитав усі книги, але не має любові ні до справи, ні до учнів. Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він — досконалий учитель». Любов учителя до ді­тей не може бути вибірковою, а повинна спрямовуватися на всіх дітей, навіть якщ о через окремих із них він зазнав прикрощів.

Важливою складовою педагогічного такту є співвідно­шення вимогливості та поваги до особистості учня. Повага несумісна з приниженням особистості, людської гідності учня. Вимогливість є одним з виявів поваги вчителя до уч­ня, який рано чи пізно починає розуміти, що невимогли­вий учитель — це байдужа до них та результатів своєї пра­ці людина.

Важливе етичне значення має оцінювання викладачем навчальної діяльності учнів. Необ’єктивність оцінювання травмує психіку учня, викликаючи негативне ставлення до навчання, відчуття несправедливості, необ’єктивності оці­нки діяльності.

Потужний етичний заряд містять у собі вміння учителя керувати своїми емоціями, самовимогливість, любов до предмета, який він викладає, творчий підхід до діяльності, добросовісність у роботі, захопленість.

Санітарно-гігієнічні вимоги до уроку акцентують увагу вчителя на відповідальності не тільки за глибокі та фунда­ментальні знання дітей, але й за їх психофізіологічний стан.

Значна частина санітарно-гігієнічних вимог до процесу навчання повинна виконуватися без безпосередньої участі вчителя (забезпечення відповідної площі, кубатури класних приміщень, освітлення класу, раціональний розклад уроків, сприятливий шкільний режим таін.). Будь-яке порушення норм шкільної гігієни вчитель не має залишати без уваги.

Протягом уроку він повинен стежити за рівнем втомлю­ваності учнів. Сам процес втомленості має дві фази: рухли­вої непосидючості та загальмованості. Якщо учень починає відволікатися від роботи, займатися сторонніми справами, потягатися, розмовляти — це ознака першої фази втомле­ності. В’ялість, апатія, позіхання, розсіяність свідчать про виникнення загальмованості. Щоб уникнути другої фази втомленості, необхідно зробити короткочасний відпочинок або змінити вид діяльності учнів.

На працездатність учнів впливають і меблі, за якими во­ни сидять. Невідповідність висоти парт викликає психоло­гічний дискомфорт, може призвести до порушення постави та зору дітей. Втомленість учнів можуть спричинити тісно­та, задуха, підвищена вологість, хімічний склад повітря (по­вітря, в якому 0,1% вуглекислого газу, є несприятливим для перебування людини). Тому провітрювання класу є обов’яз­ковою санітарно-гігієнічною вимогою до організації навча­льного процесу.

Учнів стомлює одноманітність, нетворча робота. Фізіо­логи з’ясували, що у 90% дітей втомлюваність під час на­вчальної діяльності виникає не від нестачі енергії, а від її надлишку. Вони більше втомлюються на нецікавих уроках, ніж на уроках, наповнених напруженим, цікавим змістом. Саме тому вчитель повинен уміло використовувати інтона­ційні засоби мови, стежити за її гучністю та інтенсивністю, чергувати різноманітні методи навчання, використовувати гру, створювати ситуації зайнятості та емоційного пережи­вання. Гігієна розумової праці пропонує також вміле поєд­нання логічних міркувань з науковими образами, постійний перехід від простого матеріалу до складнішого, що забезпе­чує нормальне функціонування кори головного мозку, від­даляє прояви стомленості.

Значні санітарно-гігієнічні вимоги пред’являються до використання технічних засобів навчання і засобів наочно­сті. Використання контрастних екранів і підйомних майдан­чиків при демонструванні дослідів, моделей та макетів, за­стосування підфарбованих рідин, ретельне затемнення при перегляді кінофільмів, діафільмів, діапозитивів, чіткість зо­браження на екрані, світлові указки та кольорова крейда по­легшують зорове сприйняття учнів.

Порушенням санітарно-гігієнічних вимог до уроку є за­тримання учнів після дзвінка в класі, байдужість учителя до здоров’я учня, нехтування правилами техніки безпеки. Тому ставлення вчителя до санітарно-гігієнічних вимог сві­дчить нетільки про рівень його професійності, але й про йо­го моральність та етичні якості.

Успішне проведення уроку можливе лише за дотри­мання всіх вказаних вимог.

Site Footer