Додатки

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5
ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України
3 листопада 1998 р.
за № 705/3145

ІНСТРУКЦІЯ
про призначення та проведення судових експертиз

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Порядок призначення судової експертизи (далі — експертиза) у науково-дослідних судово-експертних установах Міністерства юстиції України (далі — експертні установи), обов’язки, права та відповідальність судового експерта (далі — експерт), організація проведення експертиз та оформлення їх результатів визначаються Законом України «Про судову експертизу», Кримінально-процесуальним, Цивільним процесуальним та Господарським процесуальним кодексами України, цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи.
 3. Основними видами експертиз, які проводяться в експертних установах, є:

2.1. Криміналістична: почеркознавча; авторознавча; технічна експертиза документів; фототехнічна; технічна експертиза матеріалів і засобів відеозвукозапису; портретна; трасологічна (крім досліджень слідів пошкодження одягу, пов’язаних з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень, які проводяться в бюро судово-медичної експертизи); балістична; вибухових пристроїв; вибухових речовин і продуктів вибуху (пострілу); матеріалів і речовин (волокон і волокнистих матеріалів; лакофарбових матеріалів і покриттів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів; наркотичних засобів і сильнодійних речовин; рідин, що містять спирт; металів і сплавів; полімерів, пластмаси та скла).

2.2. Ґрунтознавча.

2.3. Біологічна.

2.4. Інженерно-технічна; автотехнічна; транспортно-трасологічна; пожежно-технічна; будівельно-технічна.

2.5. Бухгалтерська.

2.6. Товарознавча, зокрема, автотоварознавча.

2.7. Комп’ютерної техніки та програмних продуктів.

2.8. Психологічна.

З метою більш повного задоволення потреб слідчої та судової прак-тики експертні установи можуть організовувати проведення інших видів експертиз (крім судово-медичної та судово-психіатричної).

В експертних установах проводяться також комплексні експертизи — як у поєднаннях різних видів експертиз, зазначених у цьому пункті, так і в поєднанні з видами експертиз, які не увійшли до цього переліку.
В останньому випадку до проведення експертизи залучаються фахівці інших центральних органів виконавчої влади та державних органів.

 1. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про адвокатуру» та ст. 48 КПК України на замовлення адвокатів, захисників та осіб, які самостійно захищають свої інтереси, в експертних установах можуть виконуватись дослідження, результати яких викладаються в письмових висновках спеціалістів (далі — інші дослідження). Такого роду дослідження можуть проводитись за дорученням органів нотаріату, митниці, а також на прохання підприємств, установ, організацій і громадян (про особливості документування результатів таких досліджень див. п. 42 цієї Інструкції).

Експертизи та інші дослідження проводяться експертними установа-ми відповідно до регіональних зон обслуговування (перелік зон додається).

 1. Підставою для проведення експертиз в експертних установах є передбачений законом процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом).

Інші дослідження проводяться за письмовою заявою замовника з обов’язковим зазначенням його реквізитів, а також питань, які підлягають вирішенню.

 1. Експертизи та інші дослідження в експертних установах проводяться співробітниками, які мають вищу освіту, пройшли відповідну підготовку та атестовані як експерти певної спеціальності.

Експертизи та інші дослідження в експертних установах можуть проводитись також позаштатними працівниками цих установ. Комплектування складу позаштатних працівників та встановлення порядку їхньої діяльності покладається на керівника експертної установи.

 1. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконання експертиз, контроль за своєчасним їх проведенням та за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з питань експертизи покладаються на керівника експертної установи.
 2. Керівник експертної установи (її структурного підрозділу) може виступати як експерт відповідно до присвоєної йому експертної спеціальності.
 3. Строки проведення експертиз встановлюються керівником експертної установи (її структурного підрозділу) в межах:

10 днів — щодо матеріалів з невеликою кількістю об’єктів і не складних за характером досліджень експертиз;

1-го місяця — щодо матеріалів з великою кількістю об’єктів або складних за характером досліджень.

Якщо експертиза не може бути виконана у зазначені строки, більший строк встановлюється за домовленістю з органом чи особою, які призначили експертизу, після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. Попереднє вивчення не повинно перевищувати п’яти днів.

Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується у день направлення їх особі або органу, які призначили експертизу. Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, пов’язаних з витребуванням додаткових матеріалів або усуненням інших недоліків, допущених особою або органом, які призначили експертизу.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА
  ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЕКСПЕРТА
 2. На експерта покладаються такі обов’язки:

9.1. Прийняти до виконання доручену йому експертизу.

9.2. Повідомити в письмовій формі особу або орган, які призначили експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта (спеціаліста) або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були отримані.

9.3. З’явитися за викликом особи або органу, які призначили експертизу, для допиту з приводу проведеної експертизи чи повідомлення про неможливість її проведення.

9.4. Заявити самовідвід за наявності передбачених законом обставин.

9.5. З дозволу особи або органу, які призначили експертизу, проводити дослідження в присутності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного чи сторін у цивільних та господарських справах.

 1. Експерт має право:

10.1. Знайомитися з матеріалами справи, які стосуються експертизи.

10.2. Порушувати клопотання про надання додаткових та нових матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань.

10.3. З дозволу особи або органу, які призначили експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих і судових дій, порушувати клопотання, що стосуються проведення експертизи, та задавати відповідні запитання особам, яких допитують.

10.4. Вказувати у висновку експертизи на факти, які мають значення для справи, про які йому не були поставлені питання.

10.5. У випадку незгоди з іншими членами експертної комісії — складати окремий висновок експертизи.

10.6. Викладати письмово відповіді на питання, які ставляться перед ним під час допиту.

10.7. Оскаржувати в установленому порядку дії та рішення особи або органу, які призначили експертизу, що порушують права експерта або порядок проведення експертизи.

 1. Експерту забороняється:

11.1. Проводити експертизу без письмової вказівки керівника експертної установи (її структурного підрозділу), за винятком експертиз, доручених йому безпосередньо після слідчого огляду, в якому він брав участь як спеціаліст, а також експертиз, які проводяться під час судового розгляду.

11.2. Самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню,
а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені у наданих йому матеріалах неоднозначно.

11.3. Розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, дані попереднього слідства чи дізнання.

11.4. Вступати в контакти, не передбачені порядком проведення експертизи, з будь-якими особами, якщо такі особи прямо чи побічно стосуються експертизи.

11.5. Зберігати кримінальні, цивільні та господарські справи, а також речові докази й документи, що є об’єктами експертизи, поза службовим приміщенням.

 1. Експерт складає висновок експертизи від свого імені і несе особисту відповідальність за його правдивість. За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків, а також за розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадить дізнання, даних попереднього слідства чи дізнання експерт несе кримінальну відповідальність за статтями КК України.

За злісне ухилення від явки до органів дізнання та попереднього слідства або суду експерт несе відповідальність за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 1. За допущені порушення при проведенні експертизи, що не призвели до кримінальної чи адміністративної відповідальності, штатний співробітник експертної установи може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а позаштатний — звільнений з посади позаштатного експерта.
 2. ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
  ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
 3. Експертиза проводиться після подання особою чи органом, які призначили експертизу, матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції.
 4. До експертної установи слід надсилати: постанову (ухвалу) про призначення експертизи, а також об’єкти дослідження (у разі потреби — зі зразками для порівняльного дослідження, протоколами вилучення речових доказів, їх огляду, схемами тощо).

Орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені при проведенні експертизи, надається в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки і призначення судових експертиз у науково-дослідних експертних установах Міністерства юстиції України.

Про вилучення та відбір зразків складаються відповідні протоколи, в яких, крім загальних реквізитів такого роду документів, зазначається, які саме зразки були вилучені або відібрані, їх кількість, умови відбору або вилучення, а також інші суттєві обставини.

Для відбору зразків слідчий (суддя) може запросити спеціаліста. Протокол мають підписати всі особи, які брали участь у відборі.

Якщо в матеріалах справи є дані про особливості виявлення, вилучення, зберігання об’єкта експертного дослідження або про інші обставини, що могли вплинути на формування його ідентифікаційних ознак, про них слід зазначити у постанові (ухвалі) про призначення експертизи або надіслати експерту копії тих протоколів слідчих дій (оглядів, допитів та ін.) чи виписки з них, де йдеться про ці обставини.

 1. У виняткових випадках, коли об’єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об’єкта, його описами та іншими матеріалами, приєднаними до справи у встановленому порядку. Про проведення експертизи за такими матеріалами має бути вказано у постанові (ухвалі) про її призначення.
 2. У постанові (ухвалі) про призначення експертизи вказуються такі дані: місце й дата винесення постанови чи ухвали; посада, звання та прізвище особи, назва суду, який виніс постанову (ухвалу); назва справи та її номер; обставини справи, які стосуються експертизи, підстави призначення експертизи, прізвище експерта або назва установи, експертам якої доручається проведення експертизи; питання, поставлені експертові; перелік об’єктів, що підлягають дослідженню, порівняльних матеріалів, а також матеріалів, направлених експертові для ознайомлення, або посилання на такі переліки, які є в матеріалах справи; інші дані, які мають значення для проведення експертизи.
 3. У разі призначення додаткової або повторної експертизи, крім матеріалів, вказаних у пункті 17 цієї Інструкції, експертові надсилаються також висновки попередніх експертиз з усіма додатками (фотознімками, порівняльними зразками тощо), а також додаткові матеріали, що стосуються предмета експертизи, які були зібрані після надання первинного висновку.

У постанові (ухвалі) про призначення додаткової та повторної експертизи зазначаються мотиви й підстави їх призначення.

 1. У постанові (ухвалі) про призначення комплексної експертизи зазначаються її назва та установа (установи), експертам якої (яких) доручено її проведення, а у разі участі в її проведенні особи, яка не є співробітником експертної установи — також її прізвище, ім’я та по батькові.

У випадках, коли проведення комплексної експертизи доручено експертам декількох установ, у постанові (ухвалі) про її призначення зазначається, яка з них є провідною, тобто яка з них здійснює організацію проведення експертизи, зокрема, координацію роботи експертів і зв’язок з особою або органом, які призначили експертизу.

Якщо проведення комплексної експертизи доручено співробітникам експертної установи та особі, яка не є працівником цієї установи, провідною призначається експертна установа.

Постанова (ухвала) про призначення комплексної експертизи направляється в кожну з установ-співвиконавців, а також особі, яка не є працівником експертної установи. Об’єкти дослідження і матеріали справи направляються провідній установі.

Якщо у постанові (ухвалі) провідну установу не визначено, вона визначається за згодою між керівниками установ, а якщо між ними виникне суперечка — то особою чи органом, які призначили комплексну експертизу.

 1. За загальним правилом експертизи мають призначатися відпо-відно до зони, яка обслуговується певною установою.

За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в установі за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, вказавши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи.

 1. Якщо необхідно провести експертизу на місці події або за місцезнаходженням об’єкта дослідження, особа або орган, які призначили експертизу, повинні забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об’єкта дослідження і належні умови праці.
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
  ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ
 3. Керівник експертної установи розглядає отримані матеріали і доручає відповідному структурному підрозділу установи організувати проведення експертизи.

При цьому він може або вказати, кому з експертів слід доручити її виконання, і встановити відповідний строк, або передати вирішення цих питань керівникові підрозділу.

 1. Якщо в одній постанові (ухвалі) про призначення експертизи є питання, що стосуються предметів різних видів експертиз, керівник установи визначає питання, які підлягають вирішенню в кожному з підрозділів, і кількість виконуваних при цьому експертиз.
 2. Якщо отримані матеріали оформлені з порушеннями, які виключають можливість організації проведення експертизи (не надійшла постанова або ухвала про призначення експертизи, не надійшли об’єкти досліджень і т. ін.), керівник установи негайно повідомляє про це особу або орган, які призначили експертизу.

Якщо особа або орган, які призначили експертизу, не вживають належних заходів для усунення цих перешкод, керівник установи з закінченням одного місяця зі дня надіслання зазначеного повідомлення повертає їм матеріали.

 1. Організовуючи виконання комплексної експертизи, керівник установи доручає проведення досліджень відповідним підрозділам установи і визначає, який із них має бути провідним.

Керівник провідного підрозділу за погодженням з керівниками інших підрозділів формує комісію експертів і призначає голову експертної комісії.

Якщо комплексна експертиза виконується експертами кількох установ, комісія експертів формується керівником провідної установи разом з керівниками інших установ-співвиконавців. Голову комісії призначає керівник провідної установи.

 1. Експерт, призначений головою комісії, не має переваг перед іншими співвиконавцями при вирішенні поставлених питань. Як голова комісії він виконує лише організаційні функції, а саме:

скликає нараду експертів, на якій знайомить їх з постановою (ухвалою) про призначення експертизи, матеріалами, які надійшли на дослідження, а також організовує розробку спільної програми досліджень;

здійснює зв’язок з керівниками установ (підрозділів), співробітники яких є членами комісії, контролює строки проведення окремих досліджень і координує виконання всієї програми досліджень;

керує проміжними та підсумковими нарадами експертів;

повідомляє керівника експертної установи про дії членів комісії, які не узгоджуються із загальною програмою досліджень або порушують їх послідовність;

складає проект висновків (повідомлення про неможливість провести експертизу) або доручає це зробити будь-кому з членів комісії.

 1. Якщо експертиза призначена не як комплексна, але при її проведенні з’ясується, що вирішення поставлених питань або деяких із них потребує застосування даних, які належать до різних галузей знань, керівник експертної установи має право організувати її виконання за правилами виконання комплексної експертизи.
 2. Якщо проведення комплексної експертизи не може бути здійснене силами експертів даної установи, то її керівник повідомляє про це особу або орган, які призначили експертизу, і просить залучити до проведення експертизи експерта відповідної спеціалізації. Залучення такого експерта провадиться з дотриманням вимог частини 3 статті 196 КПК України.
 3. Якщо експерт порушив клопотання про надання йому додаткових матеріалів, але протягом місяця не отримав відповідь, він має право письмово повідомити особу або орган, які призначили експертизу, про неможливість її проведення.
 4. При проведенні дослідження експерт повинен вживати заходів до збереження наданих на експертизу об’єктів, аби не допустити їх знищення або пошкодження.

Якщо за характером дослідження зберегти об’єкт неможливо, то на його пошкодження чи знищення має бути отримана письмова згода особи або органу, які призначили експертизу.

У разі пошкодження чи знищення об’єкта в процесі дослідження до висновку експертизи вноситься про це відповідний запис.

У разі наявності після знищення або пошкодження об’єкта під час дослідження залишків, вони повертаються особі або органу, які призначили експертизу.

Документальні матеріали, які були об’єктом дослідження, а також порівняльні зразки позначаються відповідними штампами експертної установи.

 1. Висновок експерта (повідомлення про неможливість її проведення) розглядається керівником експертної установи і направляється особі або органу, які призначили експертизу.

Якщо керівник експертної установи не погоджується з позицією експерта, він має право доручити проведення експертизи комісії експертів, до якої включається експерт, з позицією якого він не згоден. Експерти комісії у разі згоди між собою підписують спільний висновок експертизи, а у разі виникнення розбіжностей між членами комісії складається декілька висновків відповідно до позицій експертів.

Висновок експертизи або повідомлення про неможливість її проведення, які даються поза експертною установою (в судовому засіданні, на місці події), розглядаються керівником установи після надходження матеріалів експертизи до установи. Про зауваження, які виникли у керівника установи, він може повідомити особу або орган, які призначили експертизу.

 1. Висновок експертизи складається з трьох частин: вступної, до-сліджувальної та висновків дослідження.
 2. У вступній частині висновку експертизи вказуються:

назва експертизи, її номер, чи є вона додатковою, повторною, комісійною або комплексною;

особа або орган, які призначили експертизу;

дані про експерта (експертів): посада, прізвище, ім’я та по батькові, освіта, експертна спеціальність та стаж експертної роботи; науковий ступінь та вчене звання;

дата надходження матеріалів до експертної установи і дата підписання висновку експертизи;

де і ким винесена постанова або ухвала про призначення експертизи;

питання, які належить вирішити експертові;

найменування матеріалів, що надійшли на експертизу, спосіб доставки та вид упаковки досліджуваних об’єктів;

клопотання експерта про подання додаткових матеріалів, наслідки їх розгляду;

обставини справи, які мають значення для давання висновку, з обов’язковим зазначенням джерела їх отримання;

відомості про осіб, які були присутні під час проведення досліджень (прізвище, ініціали, процесуальне положення);

попередження експерта про кримінальну відповідальність за ст. 178 КК України за надання завідомо неправдивого висновку;

довідково-нормативні документи та методична література, які використовувались експертом при вирішенні поставлених питань (з зазначенням бібліографічних даних).

Питання вказуються у формулюванні постанови (ухвали) про призначення експертизи. Якщо поставлено декілька питань, експерт має право згрупувати їх і викласти в послідовності, яка забезпечує найбільш доцільний порядок дослідження. Якщо редакція питання в постанові (ухвалі) не відповідає Науково-методичним рекомендаціям з питань підготовки і призначення судових експертиз у науково-дослідних судово-експертних установах Міністерства юстиції України, але зміст завдання експертові зрозумілий, то після наведення питання в редакції постанови (ухвали) про призначення експертизи він може дати відповідні роз’яснення і викласти питання в редакції, що відповідає згаданим Рекомендаціям.

Питання, які поставлені експертом з власної ініціативи, вказуються після питань, зазначених у постанові (ухвалі) про призначення експертизи.

При проведенні повторної експертизи у вступній частині висновку експертизи викладаються відомості про первинні (попередні) експертизи:

прізвища, ініціали експертів, назва експертної установи чи місце роботи експертів, номер і дата висновку експертизи, висновки досліджень попередніх експертиз із питань, які були поставлені перед експертом на повторне вирішення, а також мотиви призначення повторної експертизи, які зазначені у постанові (ухвалі) про її призначення.

 1. У досліджувальній частині висновку експертизи описується процес дослідження та його результати, а також дається обгрунтування висновку експерта.

Кожному питанню, яке вирішується експертом, має відповідати певний розділ досліджувальної частини.

Якщо декілька питань тісно пов’язані між собою, хід їх вирішення може описуватись в одному розділі.

Досліджувальна частина повинна включати:

відомості про стан об’єктів дослідження, застосовані методи дослідження, умови їх проведення;

посилання на ілюстрації, додатки та необхідні роз’яснення до них;

експертну оцінку результатів дослідження.

Описування результатів застосування інструментальних методів дослідження та проведення експертних експериментів може обмежуватись викладенням кінцевих результатів. У зазначених випадках графіки, діаграми, таблиці, матеріали експертних експериментів мають зберігатись у наглядових експертних провадженнях і на вимогу осіб, які мають право знайомитись з матеріалами експертизи, надаватись їм для вивчення.

У досліджувальній частині висновку повторної експертизи вказуються причини розбіжностей з результатами попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце.

 1. В заключній частині висновки дослідження викладаються у вигляді відповідей на поставлені питання в тій послідовності, в якій вони викладені у його вступній частині.

На кожне з поставлених питань має бути дано відповідь по суті або вказано, з яких причин неможливо його вирішити.

 1. Висновок експертизи підписується експертами, які проводили дослідження, та засвідчується печаткою експертної установи.

Якщо до висновку експертизи додаються фототаблиці, креслення, схеми, діаграми і т. ін., вони також підписуються експертами та засвідчуються печаткою експертної установи.

 1. Висновок комплексної експертизи складається за правилами, викладеними в пунктах 32—36 цієї Інструкції, з урахуванням таких особливостей:

у вступній частині додатково зазначаються прізвище голови експертної комісії і дані про попередні експертизи, якщо їх результати мали значення для вирішення питань, поставлених перед комплексною експертизою;

дослідження, які проводились окремими експертами, описуються у відповідних розділах досліджувальної частини із зазначенням прізвищ експертів;

узагальнення та оцінка результатів досліджень фіксуються в синте-зувальному розділі досліджувальної частини висновку експертизи.

Спільний висновок експертизи підписується експертами, які брали участь у сукупній оцінці результатів усіх досліджень і дійшли згоди.

У випадку, якщо згоди між ними не було досягнуто, складається декілька висновків експертизи (за кількістю точок зору) або один, у якому вступна і досліджувальна частини підписуються всіма експертами, а заключна — окремими, під відповідними висновками дослідження.

 1. Висновок експертизи та додатки до нього складаються у двох екземплярах, один з яких направляється особі або органу, які призначили експертизу, а другий залишається в експертній установі.

На повторні експертизи складаються контрольні картки, які надсилаються установі (службі), в якій виконувались попередні експертизи, та до Міністерства юстиції України. Один екземпляр картки залишається в експертній установі. Якщо висновки повторних і попередніх експертиз не збігаються, то до установи (служби), в якій виконувалась попередня експертиза, надсилається також екземпляр висновку повторної експертизи з усіма додатками.

При виконанні комплексної експертизи кількість примірників висновку експертизи відповідає числу установ, що були зайняті у її проведенні (для зберігання в архіві кожної установи).

Додатки до висновку комплексної експертизи у вигляді фототаблиць, діаграм, схем, креслень і т. ін. підписуються експертами і засвідчуються печаткою тієї установи, в якій вони виконані.

Висновки експертизи з додатками направляються особі або органу, які призначили експертизу, керівником експертної установи (керівником провідної експертної установи).

 1. Висновок експертизи, яка виконується під час судового розгляду, складається за правилами цього розділу Інструкції, з урахуванням таких винятків:

у вступній частині висновку не вказується запис щодо попередження експерта про відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку (такий запис робиться в протоколі судового засідання);

якщо з питань, які вирішувались під час судового розгляду, проводилась експертиза на попередніх стадіях процесу і експерт згоден з її результатами, він вправі послатись на них.

Копія висновку експертизи, проведеної під час судового розгляду, разом із копією ухвали суду про її призначення подається експертом до експертної установи.

 1. Повідомлення про неможливість проведення експертизи складається в двох примірниках, підписується експертом та засвідчується печаткою експертної установи. Один примірник керівник експертної установи надсилає особі або органу, які призначили експертизу, а другий — залишається в експертній установі.

Якщо таке повідомлення дається під час судового розгляду, воно складається і підписується експертом у двох примірниках, один з яких подається до суду, а другий — керівникові експертної установи.

Якщо з одних питань експерт може дати відповідь, а з інших є під-стави для повідомлення про неможливість їх вирішення, складається один документ — висновок експертизи.

 1. Предмети та документи, що були об’єктами експертного дослідження, підлягають поверненню особі або органу, які призначили експертизу, разом із висновком експертизи або повідомленням про неможливість провести експертизу, засвідченим підписом експерта, що проводив дослідження, та печаткою експертної установи.
 2. Хід і результати інших досліджень викладаються у висновку досліджень спеціаліста із зазначенням спеціалізації останнього.

Висновок дослідження спеціаліста складається за формою висновку експертизи за такими винятками:

особа, яка проводить дослідження, іменується не експертом, а спеціалістом;

у вступній частині висновку дослідження зазначається, хто і коли звернувся до установи з проханням провести дослідження;

опускається запис, який стосується відповідальності особи, яка проводить дослідження, за надання завідомо неправдивого висновку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства юстиції України

від 8.10.98 № 53/5

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ
ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Витяг

БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

 1. Головними завданнями бухгалтерської експертизи є встановлення:

110.1. Документальної обґрунтованості нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення, а також розміру завданої матеріальної шкоди.

110.2. Правильності документального оформлення операцій з приймання, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей і руху грошових коштів.

110.3. Відповідності відображення в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій вимогам чинних нормативних актів з бухгалтерського обліку і звітності.

110.4. Кола осіб, на яких покладено обов’язок забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і контролю.

110.5. Документальної обґрунтованості списання сировини, матеріалів, готової продукції і товарів.

110.6. Правильності визначення оподаткованого прибутку (доходу) підприємств різних форм власності та вирахування розмірів податків.

110.7. Документальної обґрунтованості вимог позивача і заперечень відповідача в частині, яка стосується ціни позову (зустрічного позову).

110.8. Недоліків в організації бухгалтерського обліку контролю, які сприяли або могли сприяти завданню матеріальної шкоди або перешкоджали її своєчасному виявленню.

Перед експертом-бухгалтером можуть бути поставлені і інші завдання, виконання яких пов’язано з перевіркою додержання порядку ведення бухгалтерського обліку і звітності, складання балансів, записів в облікових реєстрах бухгалтерського обліку тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

Чи підтверджується документально вказана в акті інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) товарно-матеріальних цінностей (товарів, тари) на суму (зазначається сума) на даному підприємстві (установі, організації) за період (зазначити)?

В який період утворилась нестача, яку встановлено актом інвентаризації від (зазначити дату) у сумі (зазначити суму), і хто відповідав за збереження товарно-матеріальних цінностей (грошових коштів) у цей період?

В якій сумі обчислюється розмір матеріальної шкоди, завданої (зазначається кому) у зв’язку з нестачею, яку встановлено інвентаризацією (акт інвентаризаційної комісії від (зазначити дату))?

Чи підтверджуються документально висновки ревізії (зазначаються реквізити акта ревізії) в частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт?

Чи підтверджується документально зазначене в акті податкової адміністрації (вказуються реквізити акта) заниження прибутку виробничо-комерційною фірмою (назва фірми) за період (зазначається, за який)? Якщо підтверджується, то чи правильно вирахувана сума додаткових податків, які фірма має внести до бюджету?

Чи підтверджується документально вказаний в позовній заяві А. розмір завданої йому шкоди у зв’язку з невиконанням відповідачем Б. умов договору (зазначається, якого)?

Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли завданню матеріальної шкоди (виникненню нестачі, необґрунтованому нарахуванню і виплаті заробітної, плати, премій), і хто зобов’язаний був забезпечити додержання цих вимог?

Чи обгрунтовано сплачена заробітна плата (зазначається, кому і за який період) за дану роботу? Якщо необгрунтоване, то в якій сумі?

Чи не завищена в документах фактична наявність (зазначити найменування товару) на суму (зазначити суму) за інвентаризаційним описом від (зазначити дату) над їх максимально можливим залишком в (зазначити підприємство) за станом на (зазначити дату)?

 1. Разом з постановою (ухвалою) про призначення експертизи експертові слід надати документи бухгалтерського обліку, які містять відомості — вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути:

прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку механізовано, експертові надаються документи на машинних носіях (роздруки регістрів бухгалтерського обліку).

Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків документальної ревізії, в постанові (ухвалі) про призначення експертизи слід зазначити, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим зібраним у справі доказам, оспорюються заінтересованими особами, непереконливо обґрунтовані ревізорами та ін.).

Якщо слідчий або суд зазнають труднощів у визначенні документів, які необхідні для надання експертного висновку, їм слід звернутися за консультацією до спеціаліста.

Документи мають бути систематизованими (за епізодами діяння, періодами тощо), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

 

Додаток 2

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ №_____________

 1. Загальні дані

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________

Рік народження _______________________________________________

Посада, яку займає фахівець, і стаж роботи за нею (на момент атестації)

_____________________________________________________________

Освіта (найменування закладу і рік закінчення) ____________________

_____________________________________________________________

Спеціальність за освітою _______________________________________

Науковий ступінь, вчене звання __________________________________

Загальний трудовий стаж, у тому числі в судовій експертизі __________

_____________________________________________________________

 1. Результати атестації

За підсумками голосування експертно-кваліфікаційної комісії:

Присвоїти _____ клас судового експерта (за _____ проти _____)

Залишити _____ клас судового експерта без змін (за ____ проти _____)

Понизити _____ клас судового експерта

Позбавити _____ (за ____ проти____)

Голова експертно-кваліфікаційної комісії__________________ (підпис)

Члени комісії ___________________ _____________________

___________________ _____________________

___________________ _____________________

(підписи)

Секретар комісії___________________

(підпис)

Дата атестації «__»_______ 200___ р.

З результатами атестації ознайомлений _____________________________________

(підпис фахівця, який атестувався)

 

Додаток 3

Міністерства юстиції України Свідоцтво дійсне

_______________________________________ до «___»____________р.

(назва ЕКК)

СВІДОЦТВО №______________

Видане ____________________________ Фото М. П. ______

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

_________________________

про те, що йому/ їй рішенням Строк дії свідоцтва

експертно-кваліфікаційної проваджено
комісії від «_______»________ р. до « _____» ___________р.

присвоєно кваліфікацію судового
експерта з правом проведення
_____________________________

_____________________________
експертиз за спецільністю _______ ____________
_____________________________ М. П.                 (підпис)

Голова експертно-кваліфікаційної комісії Реєстраційний № ___

М.П._______________________________

Секретар ___________________________

« _____» _______________р.

Опис свідоцтва

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта друкується в обкладинці синього кольору розміром 90 × 240 мм. Лицьовий бік обкладинки має зображення Державного Герба України і напис «Свідоцтво».

 

Додаток 4

ПЕРЕЛІК

основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей,
за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям
підприємницьких структур та громадянам

№ № Види судових експертиз Індекси експертних спеціаль-ностей Види експертних
спеціальностей
10 Інженерно-технічна експертиза 10.6. Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів
10.7. Визначення порядку користування земельними ділянками
10.10. Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд
11 Економічна експертиза 11.1. Дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності
11.2. Дослідження документів про фінансово-кредитні операції
11.3. Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій
12 Товарознавча / в т. ч. автотоварознавча/ експертиза 12.1. Дослідження якості товарів народного споживання і визначення їх вартості
12.2. Визначення вартості автомототранспорту, розміру завданого збитку власнику транспортного засобу

 

 

Додаток 5

Міністерство юстиції України Министерство юстиции Украины

 

КИЇВСЬКИЙ КИЕВСКИЙ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ІНСТИТУТ СУДОВИХ ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ

ЕКСПЕРТИЗ ЭКСПЕРТИЗ

 

____________________________________________________________________

01025, м. Київ, В. Житомирська, 19 01025, г. Киев, Б. Житомирская, 19

тел. (044) 212-21-91, 212-22-94 тел. (044) 212-21-91, 212-22-94

Зразок

ВИСНОВОК № 3626

судово-бухгалтерської експертизи

по кримінальній справі № 83-00015

Складений 27 серпня 2002 р.

До Київського НДІ судових експертиз при постанові старшого слідчого СВ ГВПМ ДПІ у Дніпровському р-ні м. Києва Денисенко І.Л. 28.04.2001р. надійшли матеріали кримінальної справи № 83-00015 про призначення судово-бухгалтерської експертизи за фактом ухилення посадовими особами УДЗП «Укренергопром» від сплати податків.

На вирішення експертизи поставлені такі питання:

 1. Чи правильно зроблено висновки перевірки в акті документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства від 06.03.2001 року стосовно заниження УДЗП «Укренергопром» податку на прибуток за 2 півріччя 1997 року по 01.01.2001 року у розмірі 32200 грн?
 2. Чи правильно перевіркою зроблено висновок про неможливість віднесення до «довгострокових контрактів» угоди б/н від 30.12.1997 року про контроль постачання постійних магнітів в Україну згідно з чинним законодавством?
 3. Визначити, яка заборгованість УДЗП «Укренергопром» по податку на додану вартість на 01.01.2001 року.

Експертам надані такі документи за період з 2 півріччя 1997 року по 01 січня 2001 року:

 • договірна документація (контракти, угоди та додатки до них);
 • платіжні документи, виписки банку за особовими рахунками;
 • податкові накладні;
 • книга обліку продажу, книга обліку придбання УДЗП «Укренергопром»;
 • накладні, рахунки-накладні, рахунки-фактури;
 • довіреності, товарно-транспортні накладні;
 • акти приймання-передачі виконаних робіт;
 • бухгалтерська та податкова звітність;
 • регістри бухгалтерського обліку (шахові відомості, оборотні баланси);
 • акт перевірки результатів документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства Українського зовнішньоекономічного підприємства фірма «Укренергопром» за період з 01.01.1995 р. по 01.01.2001 р. за № 15 від 06.03.2001 р.;
 • листи, довідки, пояснення.

Експертиза проведена завідувачкою сектору лабораторії судово-економічних досліджень КНДІСЕ __________________, освіта вища економічна, стаж експертної роботи 20 років за спеціальностями: дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності, документів з фінансово-кредитних операцій, економічної діяльності підприємств та організацій, і позаштатним експертом КНДІСЕ ___________________, освіта вища економічна, стаж експертної роботи 2 роки за вищевказаними спеціальностями.

 

Експерти попереджені про кримінальну відповідальність за ст.178 КК України.

 

_________________________ _________________________

ДОСЛІДЖЕННЯ

У зв’язку з тим, що поставлені питання пов’язані між собою, дослідження наданих документів з усіх питань для їх вирішення об’єднано.

 

Дослідження наданих документів проведено методами документальної перевірки і порівняння. Методом документальної перевірки перевірені повнота та правильність заповнення реквізитів документів, відповідність записів у документах вимогам нормативних актів. Порівнювались дані первинних документів з даними облікових регістрів і податкової та бухгалтерської звітності.

 

За результатами перевірки ДПІ Дніпровського району м. Києва (акт № 15 від 06.03.2001 р.) встановлено заниження податку на прибуток за IV кв. 1997 р. на суму 4100 гривень, за 1998 р. на суму 9800 гривень, за 1999 р. на суму 3800 гривень, за 2000 р. на суму 14500 гривень. За
IV кв. 1997 р. встановлено завищення підприємством валових витрат на суму 24,3 тис. грн, у т. ч.:

у порушення пп. 5.3.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 р. зі змінами та доповненнями, підприємством було віднесено до складу валових витрат IV кв. 1997 р. витрати, які не були підтверджені документально, що призвело до їх завищення на суму 30,3 тис. грн, у т. ч.:

за листопад 1997 р. були списані «витрати по Мінпрому» у розмірі 8240 грн та «витрати по Укрекспортлісу» у розмірі 190 грн;

за грудень 1997 р. були списані «збитки на 01.07.1997 р. (п. 22.2)» у розмірі 21830,20 грн;

перевіркою було встановлено заниження підприємством валових витрат за IV кв. 1997 р. на + 6 тис. грн, у зв’язку з невідповідністю даних бухгалтерського обліку за валовими витратами становлять 214468,63 грн, а за даними декларації про прибуток підприємства — 208,5 тис. грн.

Усього донараховано податку на прибуток за період з II півріччя 1997 р. — 2000 р. у розмірі 32 200 гривень.

 

У результаті дослідження наданих документів експертами встановлено таке:

 

Українське зовнішньоекономічне підприємство фірма «Укренергопром» (УДЗП «Укренергопром») створено згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.1992 р. № 761 — р. та зареєстроване Дніпровською райдержадміністрацією м. Києва 11.02.1993 р. за № 0093 — 1058 ФР, свідоцтво № 914. Перереєстроване Дніпровською райдержадміністрацією 09.11.1995 р. за № 21541668.

Організаційно-правова форма — державне підприємство.

Форма власності — загальнодержавна.

Ідентифікаційний код підприємства — 21541668.

Підприємство не має структурних підрозділів.

 

Бухгалтерський та податковий облік базується на даних первинних документів, які підтверджують здійснення господарських операцій. Бухгалтерський та податковий облік УДЗП «Укренергопром» за період з II півріччя 1997 року по 01.01.2001 року не відповідав вимогам нормативних документів, а саме:

 • «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні», затвердженому постановою КМУ від 3.04.93 року № 250;
 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.97 р. під № 284/2088;
 • Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 року № 168/97-ВР;
 • «Інструкції по бухгалтерському обліку податку на додану вартість», затвердженої Міністерством фінансів України від 01.07.97 р. № 141;
 • Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.07.97 року № 283/97-ВР.

За наданими первинними документами УДЗП «Укренергопром» у відповідності до вимог статті 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.07.97 року № 283/97-ВР встановлені наступні результати:

 

Додаток № 1 (грн)

 

 1. По податку на прибуток

 

Період Валові
доходи
Валові
витрати
Оподатк. прибуток Збиток Податок на прибуток Наростаючий підсумок прибуток +
збиток –
Фактично сплачено
П/д дата сума
131 14.08.97 100,00
IIІ кв.97 23 686,12 42 039,34 18 353,22 – 18 353,22 151 11.09.97 100,00
IV кв.97 200 747,64 190 036,29 10 711,35 – 7 641,87 195 19.12.97 230,00
рік 224 433,76 232 075,63 10 711,35 18 353,22 – 7 641,87 430,00
І кв.98 156 317,71 81 941,37 74 376,34 20 020,34 66 734,47 40 12.03.98 11000,00
II кв.98 9 913,05 20 270,21 10 357,16 56 377,31
І пів. 98 166 230,76 102 211,58 64 019,18 16 913,19 56 377,31
III кв.98 22 777,31 44 403,38 21 626,07 34 751,24
9 міс.98 189 008,07 146 614,96 42 393,11 10 425,37 34 751,24
IV кв.98 23 046,89 37 429,43 14 382,54 20 368,70 166 18.12.98. 700,00
рік 212 054,96 184 044,39 28 010,57 6 110,61 20 368,70 11700,00
І кв. 99 24 300,50 30 830,89 6 530,39 – 6 530,39 9 19.01.99 1100,00
II кв.99 122 167,37 124 907,31 2 739,94 – 2 739,94 43 16.04.99 1000,00
І пів.99 146 467,87 155 738,20 9 270,33 – 9 270,33 2100,00
80 19.07.99 200,00
III кв.99 8 888,60 10 920,25 2 031,65 – 2 031,65 107 17.09.99 600,00
9 міс.99 155 356,47 166 658,45 11 301,98 – 11 301,98 2900,00
IV кв.99 9 272,33 8 751,94 520,39 – 10 781,59
рік 164 628,80 175 410,39 520,39 11 301,98 – 10 781,59 2900,00
2 18.01.00 1000,00
І кв. 00 146 257,50 58 606,62 87 650,88 23 060,79 76 869,29 37 16.03.00 9000,00
44 19.04.00 600,00

Закінчення дод. № 1

Період Валові
доходи
Валові
витрати
Оподатк. прибуток Збиток Податок на прибуток Нарост підсумком (+) прибут (–) збиток Фактично сплачено
П/д дата сума
II кв. 00 16 629,90 23 601,38 6 971,48 – 6 971,48 55 22.05.00 3000,00
1
І пів. 00 162 887,40 82 208,00 80 679,40 20 969,34 69 897,81 13600,00
III кв. 00 9 457,69 29 177,28 19 719,59 – 19 719,59 88 16.08.00 1000,00
9 міс.00 172 345,09 111 385,28 60 959,81 15 053,47 50 178,22 14600,00
IV кв. 00 20 299,05 33 255,47 12 956,42 – 12 956,42 147 15.12.00 3000,00
50178,22
рік 192 64,14 144 640,75 60 959,81 12 956,42 15053,47 – 12 956,22 17600,00

 

Результати дослідження помісячно по кожному документу, прийнятому до обліку, наведені в додатку № 1.

Таким чином, відображення досліджуваних операцій в податковому обліку валових доходів та валових витрат УДЗП «Укренергопром», розрахунках податку на прибуток та деклараціях по податку на прибуток не відповідає первинним документам.

Відповідно до пункту 11.1 статті 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 року звітним (податковим) періодом є квартал та рік.

За результатами проведеного дослідження заниження об’єктів оподаткування податком на прибуток не встановлено в жодному з періодів.

За ІІ півріччя 1997 року підприємство мало збиток в розмірі 7 641,87 грн, за І квартал 1998 року підприємство одержало прибуток у розмірі 74 376,34 грн, який зменшив збиток за 1997 рік (74 376,34 –
– 7 641,87) 66 734,47 грн, з якого податок на прибуток становив 20 020,34 грн. Підприємство сплатило 11 430,00 грн (430,00 за 1997 рік + 11000,00 за І квартал 1998 року), тобто підприємство не доплатило 8 590,34 грн (20 020,34 – 11 430,00). За ІІ квартал 1998 р. підприємство зазнало збитку в сумі 10 357,16 грн. Так, згідно з Законом України «Про оподаткування підприємства» збиток, понесений за ІІ квартал 1998 р., зменшує прибуток, отриманий за І квартал 1998 р. За підсумком І півріччя прибуток становив 56 377,31 грн, з якого податок на прибуток становив 16 913,19 грн. Так як було сплачено 11 430 грн, то несплата податку на прибуток за І півріччя становила 5 483,19 грн. Через те що підприємство за ІІІ квартал також зазнало збитку в сумі 21 626,07 грн, то за підсумками 9 місяців 1998 року підприємство одержало прибуток 34 751,24 грн (56 377,31 – 21 626,07), а наростаючим підсумком за 9 місяців податок на прибуток становив 10 425,37 грн. Завдяки тому що підприємство перерахувало 11 430,00 грн, заборгованості перед бюджетом за підсумками 9 місяців не має, а мало переплату в сумі 1004,63 грн. За IV квартал 1998 року підприємство зазнало збитку у розмірі 14 382,54 грн, але було сплачено податку на прибуток у сумі 700,00 грн. За наростаючим підсумком за рік підприємство одержало прибуток у сумі 20 368,70 грн (34 751,24 – 14 382,54), і податок на прибуток становив 6 110,61 грн, а підприємство сплатило 12 130,00 грн. Переплата становить 6 019,39 грн.

За 9 місяців 1999 р. підприємство УДЗП «Укренергопром» зазнало збитку в сумі 11 301,98 грн, а за IV квартал одержало прибуток у сумі 520,39 грн. За наростаючим підсумком (звітний період є рік) підприємство зазнало збитку у сумі 10 781,59 грн. Також підприємство за рік сплатило податку на прибуток у сумі 2 900,00 грн.

У 2000 році підприємство за І квартал одержало прибуток у сумі 87 650,88 грн. Оскільки за 1999 рік був збиток, то прибуток становив 76 869,29 грн (87 650,88 – 10 781,59), податок на прибуток 23 060,79 грн. Підприємство сплатило 18 919,39 грн (6 019,39 грн переплата за 1998 р. +
+ 2 900,00 грн сплата за 1999 р. + 10 000,00 грн за І квартал 2000 р.). Недоплата становила 4141,40 грн.

За ІІ квартал 2000 року підприємство зазнало збитку у сумі 6 971,48 грн і за підсумком І півріччя підприємство одержало прибуток у сумі 69 897,81 грн (76 869,29 – 6 971,48), податок на прибуток становить 20 969,34 грн, сплачено 23,02 тис. грн (6 019,39 грн переплата за 1998 р. + 2 900,00 грн сплата за 1999 р. + 10 000,00 грн за І квартал 2000 р. + 3 600,00 грн за ІІ квартал 2000 р.).

Також за ІІІ квартал 2000 року підприємство зазнало збитку в сумі 19 719,59 грн. Наростаючим підсумком за 9 місяців підприємство отримало прибуток у сумі 50 178,22 грн, що становило податок на прибуток у сумі 15 053,47 грн, а підприємство сплатило за 9 місяців 2000 р. 23 519,39 грн (6 019,39 грн переплата за 1998 р. + 2 900,00 грн сплата за 1999 р. + 10 000,00 грн за І квартал 2000 р. + 3 600,00 грн за ІІ квартал 2000 р. + 1 000,00 грн за ІІІ квартал 2000 р.). Переплата становила 8 465,92 грн.

За IV квартал 2000 року підприємство зазнало збитку у сумі 12 956,42 грн і також сплатило податок на прибуток 3 000,00 грн. Оскільки за підсумком 9 місяців підприємство отримало прибуток у сумі 50 178,22 грн і податок становив 15 053,47 грн, підприємство сплатило за підсумком 9 місяців 2000 року, а збиток, понесений у IV кварталі 2000 року, переноситься на 2001 рік. Також підприємство мало переплату у сумі 11 465,92 грн.

Враховуючи вищевикладене, суми податку на прибуток, донараховані згідно з актом перевірки за результатами документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства за № 15 від 06.03.2001 р. по підприємству УДЗП «Укренергопром», документально не підтверджуються. Заборгованості за податком на прибуток за період з 01.01.1995 р. по 01.01.2001 р. згідно з первинними бухгалтерськими і податковими документами УДЗП «Укренергопром» не має.

 

Згідно зі ст. 2 Договору про контроль постачань постійних магнітів в Україну УДЗП «Укренергопром» повинна здійснювати контроль за імпортом (постачанням) постійних магнітів в Україну, які постачає фірма YBM MAGNEX, Ink. або її дочірні підприємства. Ст. 4 Договору термін дії взаємовідносин передбачено 15 років.

Згідно з пп. 7.10.2 п. 7.10 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 p., зі змінами та доповненнями, «під терміном «довгостроковий договір (контракт)» слід розуміти будь-який договір на виготовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу основних фондів замовника або складових частин таких основних фондів,
а також на створення нематеріальних активів, пов’язаних з таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу «інжиніринг», науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови, якщо такий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати)».

Виходячи з вищенаведеного, незважаючи на те, що термін дії вищеназваного договору з YBM MAGNEX, Ink. — 15 років, даний договір не підпадає під термін «довгостроковий договір».

ВИСНОВКИ

По першому питанню

Донарахування податку на прибуток у сумі 32 200,00 грн за період з ІІ півріччя 1997 р. по 01.01.2001 р., згідно з актом перевірки за результатами документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства за № 15 від 06.03.2001 р. по підприємству УДЗП «Укренергопром», документально не підтверджується. Заборгованості за податком на прибуток за період з ІІ півріччя 1997 р. по 01.01.2001 р. згідно
з первинними бухгалтерськими і податковими документами УДЗП «Укренергопром» не має.

По другому питанню

Незважаючи на те, що термін дії договору б/н від 30.12.1997 р. з YBM MAGNEX, Ink. — 15 років, даний договір згідно з Законом України «Про оподаткування підприємств» не підпадає під термін «довгостроковий договір», оскільки згідно з цим договором підприємство не створювало ніяких нематеріальних активів і не мало ніякого будівництва.

По третьому питанню

Згідно з первинними бухгалтерськими та податковими документами УДЗП «Укренергопром», заборгованості за податком на додану вартість станом на 01.01.2001 р. не встановлено.

 

Завідувачка сектору

ЛСЕД КНДІСЕ _____________________

 

Позаштатний експерт

ЛСЕД КНДІСЕ _____________________

 

Довідка: кримінальна справа в одному томі; бухгалтерські документи повертаються.

 

Додаток 6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра аудиту

 

РЕФЕРАТ

 

З дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза»

 

На тему: «__________________________________________»

 

Виконав студент _____ групи

4 курсу ОЕФ, спеціальність 6106

____________________________

(прізвище та ініціали)

 

Науковий керівник

__________________________

(науковий ступінь, вчене звання,
прізвище та ініціали)

 

Київ 200____

(рік)

Додаток 7

Орієнтований зміст реферату

на тему «Атестація та присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів»

Вступ

 1. Порядок проведення атестації судових експертів
 2. Повноваження, склад і порядок роботи експертно-кваліфікаційних комісій
 3. Порядок ведення і використання Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян
 4. Дисциплінарна відповідальність судових експертів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Site Footer