Список використаної літератури

Нормативно-правові акти

1. Господарський кодекс України : наук-практ. коментар / [авт. кол.: С.В.Ківалов, О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов] ; за ред. О.І.Харитонової. – Х. : Одіссей, 2012. – 832 с.

2. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України №2121-III вiд 07 груд. 2000 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 5/6. – Ст.30.– Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України № 996-XIV від 16 лип. 1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. – № 40. – Ст. 365. Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України № 755-IV від 15 трав. 2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 31/32. – Ст. 263.

5. Про підприємства в Україні : Закон України № 887-XII від 27 берез. 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – №24. – Ст. 272.

6. Про страхування : Закон України № 86/96 від 07 берез. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

7. Про ціни та ціноутворення : Закон України № 507-XII вiд 03 груд. 1990 р. //Відом. Верхов. Ради України. – 1990. – № 52. – Ст. 650.

8. Кодекс законів про працю України. – К. : КМА, 2011. – 112с.

9. Положення про типовий бізнес-план [Електронний ресурс] : наказ Фонду Держ. майна України від 26 трав. 2004 р. № 301. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG461.html

 

Основна навчальна література

10. Базилевич В.Д. Страхова справа : [підручник] / К. С. Базилевич. – 6-е вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 351 c.

11. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 192 с.

12. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб / Д. П. Богиня, О.А.Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2010. – 560 с.

13. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. /І.М.Бойчик.– К. : Атіка, 2012. – 543 с.

14. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-економічні відносини : навч. посіб / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінська, М. І. Григорєва. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 457 с.

15. Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. /О.В.Васюренко. – К. : Знання, 2008. – 318 с.

16. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : підручник /О.Д.Вовчак, Н.М.Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564 с.

17. Гой І.В., Смелянська Т.П. Основи підприємницької діяльності / Навчально-методичний посібник. – Хмельницький, 2012. – 245 с.

18. Грибалев Н. П. Бизнес-план : практ. рук. /Н.П.Грибалев, И.Г.Игнатьева. – СПб. : Белл, 2011. – 160 с.

19. Гроші та кредит : підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін ; за заг. ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2009. – 602 с.

20. Добровський В. М. Звітність підприємств : навч. посіб. для самостійного вивчення дисциплін / В. М. Добровський. – К. : КНЕУ, 2009. – 195 с.

21. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва /

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 320 с.

22. Економіка підприємства : навч. посіб. / за ред. А. В. Шегди. – К. : Знання-Прес, 2011. – 651 с.

23. Жигалов В. Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності /В.Т.Жигалов, Л. М. Шимановська. – К. : Вища шк., 2010. – 223 с.

24. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2009. – 124 с.

25. Карлін М. І. Правові основи підприємництва: Навч. посіб. / 2-е вид., випр. і доповн. – К.: Кондор, 2011. – 368 с.

26. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства /М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2010. – 276 с.

27. Мокий М. Экономика предприятия : конспект лекций /М.Мокий. – М. : АЭП, 2009. – 471 с.

28. Обер-Крие Дж. Управление предприятием : пер. с фр. / Дж. Обер-Крие. – М. : Сирин, 2009. – 257 с.

29. Примак Т. О. Економіка підприємства : навч. посіб. /Т.О.Примак. – К. : Вікар, 2011. – 580 с.

30. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства /Г.В.Савицька. – 2-е вид. – Мінск : Екоперспектіва, 2011. – 256 с.

31. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. / В. В. Сопко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2009. – 526 с.

32. Устенко О. Л. Теория экономического риска : монография /О.Л.Устенко.– Киев : МАУП, 2007. – 164 с.

33. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М.Д.Білик, Л.Д.Буряк та ін. : кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2012. – 546 с.

34. Цигилик І.І., Криховецька З.М., Паневник Т.М. Основи підприємництва. Друге видання, перероблене та доповнене. / Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 224 с.

Додаткова навчальна література

35. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учёт : учеб. для ВУЗов /Ю.А.Бабаев.– М. : МИР, 2009. – 476 с.

36. Біла О. Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств /О.Г. Біла // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 112–118.

37. Борисова В. А. Організаційно-економічний механізм страхування /В.А.Борисова, О. В. Огаренко. – Суми : Вид-во „Довкілля”, 2010. – 194с.

38. Герасимчук В. Г. Маркетинг / В. Г. Герасимчук. – К. : Вища шк., 2012. – 327 с.

39. Дайновський Ю. А. Ефективні рішення в мікроекономіці : 505 прийомів бізнесу / Ю. А. Дайновський. – Л. : Ініціатива, 2010. – 160 с.

40. Економіка виробничого підприємства : навч. посіб. / за ред. Й.М.Петровича. – К. : Знання, 2010. – 490 с.

41. Карсеюн В. І. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування / В. І. Карсеюн, М. А. Манов. – К. : Вища шк., 2011.– 321 с.

42. Хотомлянський О. Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства / О. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Фінанси України. – 2009. – №1. – С. 111–117.

43. Цены и ценообразование / под ред. В. Е. Есипова. – СПб. : Изд-во „Питер”, 2009. – 464 с.

44. Шило В. П. Фінанси підприємств : теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільина, С.С.Боровська, В.В.Барабанові. – К. : ВД „Професіонал”, 2012. – 288 с.

Site Footer