4.3.3. Державна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи

Першим кроком до легалізації підприємства є його державна реєстрація як суб´єкта підприємницької діяльності — юридичної особи.

Для здійснення державної реєстрації необхідно звернутися до виконавчого комітету міської, районної у місті ради або до районної, міст Києва і Севастополя державної адміністрації (органу державної реєстрації) за місцезнаходженням підприємства.

Місцезнаходженням підприємства вважається місцезнаходження (розміщення) його постійного керівного органу (дирекції, правління тощо). Місцезнаходженням підприємства на дату його державної реєстрації може бути:

  • місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників підприємства;
  • місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором, який передбачає передачу засновникові підприємства у власність або в користування приміщення або його частини.

Відповідно до законодавства для проведення державної реєстрації підприємства до органу державної реєстрації подаються такі документи:

1) установчі документи в повному обсязі для створюваної організаційно-правової форми суб´єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства;

2) реєстраційна картка суб´єкта підприємницької діяльності — юридичної особи;

3) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

4) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб´єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом.

Статтею 8 Закону України “Про підприємництво” передбачено, що до органу державної реєстрації під час створення відкритих акціонерних товариств (крім відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та (або) корпоратизації) також подається засвідчений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіт про наслідки підписки на акції.

Реєстраційна картка суб´єкта підприємницької діяльності — юридичної особи одночасно є заявою про державну реєстрацію. Бланк реєстраційної картки Вам повинні видати в органі державної реєстрації.

Заявник особисто заповнює один примірник реєстраційної заяви, а орган державної реєстрації має зробити дві копії цієї картки. В органі державної реєстрації від Вас можуть вимагати, щоб Ви заповнили три примірники реєстраційної картки. Пам´ятайте, що це Ви можете робити лише за власним бажанням.

Працівники органу державної реєстрації повинні надати заявникові безоплатну допомогу в заповненні реєстраційної картки (у разі потреби), а також перевірити відповідність відомостей, наведених у реєстраційній картці, тій інформації, яку вміщено в поданих документах.

Документом, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію, є копія платіжного доручення з банківською відміткою. У тому разі, якщо сплата реєстраційного збору здійснюється через установи Ощадного банку України, можна подавати й оригінал квитанції про сплату реєстраційного збору, і її ксерокопію.

Документом, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб´єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом, є довідка, видана установою банку. Однак ця довідка повинна подаватися лише під час державної реєстрації товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, оскільки Закон України “Про господарські товариства” передбачає обов´язкове внесення частини внесків до статутного фонду перед державною реєстрацією лише для цих видів господарських товариств.

Під час державної реєстрації підприємств інших видів від Вас не мають права вимагати подання цієї довідки.

Власник (власники) підприємства можуть подавати документи для державної реєстрації особисто або уповноважити на такі дії певний орган чи особу (наприклад, призначеного директора).

Орган або особа, уповноважені власником (власниками) на подання документів для державної реєстрації, свої повноваження засвідчують:

• довіреністю, засвідченою нотаріально, або (якщо довіреність видає юридична особа) підписом посадової особи, що засвідчується відповідною печаткою;

• наказом, рішенням, розпорядженням, протоколом або іншим рішенням власників (засновників) підприємства.

Документи для державної реєстрації можна не тільки подати, а й надіслати на адресу органу державної реєстрації рекомендованим листом. За таких умов, якщо реєстраційну картку заповнила уповноважена власником (власниками) підприємства особа, її підпис на реєстраційній картці повинен бути засвідчений відповідно оформленою довіреністю. Надсилати документи для державної реєстрації на адресу органу державної реєстрації дозволено й звичайним листом. Однак у разі некомплектності документів, орган державної реєстрації має право їх не реєструвати й не розглядати. Тому, якщо Ви все-таки надсилаєте документи для державної реєстрації поштою, надсилайте їх рекомендованим листом.

Якщо засновником або співзасновником Вашого підприємства є юридична особа, для підтвердження її державної реєстрації необхідно пред´явити оригінал свідоцтва про державну реєстрацію цієї юридичної особи та нотаріально засвідчену копію свідоцтва (копія залишається в органі державної реєстрації).

Якщо ж одним із засновників Вашого підприємства є іноземна юридична особа, то Ви маєте подати до органу державної реєстрації документ, що засвідчує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру). Цей документ повинен бути засвідчений згідно із законодавством країни його видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України (якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інших умов) або засвідчений у посольстві відповідної держави в Україні та легалізований в МЗС України. Можна подавати оригінали документів або їх нотаріально засвідчені копії.

Плата за державну реєстрацію суб´єктів підприємницької діяльності (реєстраційний збір) для юридичних осіб становить 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за прискорену, протягом одного дня, державну реєстрацію суб´єктів підприємницької діяльності — потрійний розмір реєстраційного збору, тобто 21 неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

70% коштів, одержаних від плати за державну реєстрацію суб´єктів підприємницької діяльності, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням (місцем проживання) суб´єкта підприємницької діяльності, що реєструється, а 30% — до державного бюджету. Тому Вам необхідно перерахувати реєстраційний збір на два розрахункові рахунки, реквізити яких Ви можете дізнатися в органі державної реєстрації (або в установі Ощадбанку).

Орган державної реєстрації звіряє наведені в реєстраційній картці відомості з усіма поданими документами, перевіряє комплектність пакету документів. Відтак формується реєстраційна справа суб´єкта підприємницької діяльності, яка створюється і ведеться в органах державної реєстрації з метою обліку, накопичення, контролю та зберігання установчих і реєстраційних документів за весь період існування суб´єкта підприємницької діяльності. Реєстраційна справа суб´єкта підприємницької діяльності має реєстраційний номер у Реєстрі суб´єктів підприємницької діяльності, що є одночасно реєстраційним номером свідоцтва про державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності.

Прийнявши й перевіривши комплектність Ваших документів, в органі державної реєстрації Вам видадуть (або надішлють — у разі подання документів поштою) Довідку про прийняття документів для державної реєстрації суб´єкта підприємницької діяльності, у якій зазначається дата прийняття повного комплекту документів, поданих для державної реєстрації, і яка підписується представником органу державної реєстрації, відповідальним за прийняття документів, а також засвідчується штампом цього органу.

За наявності всіх документів, необхідних для державної реєстрації, орган державної реєстрації зобов´язаний протягом не довше ніж за п´ять робочих днів від дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб´єктів підприємницької діяльності й видати Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб´єкта підприємницької діяльності — юридичної особи (Зразок Свідоцтва наводиться в додатках).

Крім оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію, орган державної реєстрації повинен видати три його копії, а також оригінал та копію поданих установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.

Зверніть увагу на те, що у виданому Вам свідоцтві про державну реєстрацію зазначається ідентифікаційний код Вашого підприємства з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), присвоєний органом державної реєстрації.

Також подбайте про те, щоб в органі державної реєстрації Вам видали копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності: її треба подати до територіального органу державної статистики.

Вмотивовану письмову відмову в державній реєстрації можуть дати в таких випадках:

1) заявник (заявники) подав неправдиві відомості;

2) установчі документи містять положення, що суперечать законодавству. Відмову в державній реєстрації можна оскаржити в судовому порядку.

У п´ятиденний термін від дня державної реєстрації суб´єкта підприємницької діяльності орган державної реєстрації подає:

• до органу державної статистики та органу державної податкової служби, а також до Мінфіну (у разі державної реєстрації суб´єкта підприємницької діяльності, який провадить діяльність страхового брокера) — копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію; до органів Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування — інформаційне повідомлення. Належить пам´ятати, що відповідно до статті 6 Закону України “Про підприємства в Україні” та статті 6 Закону України “Про господарські товариства” підприємство, зокрема господарське товариство, вважається створеним і набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації.

Site Footer