Вступ

Правова держава передбачає дотримання кожним її членом чинного законодавства та неухильного його застосування у діяльність підприємств з різними формами власності.

В умовах становлення ринкової економіки поняття «економічна злочинність» стало одним з центральних кримінологічних понять. Як свідчать статистичні дані та матеріали перевірок державних органів контролю, останнім часом спостерігається значне зростання кількості злочинів у підприємницькій сфері, відбувається швидкий процес криміналізації банківської та кредитно-фінансової систем, зовнішньоекономічної діяльності. Отже, боротьбу зі злочинами в економічній сфері необхідно посилити, а її результативність буде залежати від наявності та обґрунтованості методик здійснення економічного контролю та судово-бухгалтерської експертизи.

Мета вивчення курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» полягає в тому, щоб дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з даного курсу, навчити студентів методично грамотно застосовувати прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи на практиці та кваліфіковано складати висновки судово-бухгалтерської експертизи. Вивчаючи дисципліну студент має засвоїти суть судово-бухгалтерської експертизи і судово-експертної діяльності, прикладний зміст основних понять і категорій; техніку і методику методичних та технічних прийомів і процедур судово-бухгалтерської експертизи; набути достатніх умінь та навичок проведення судово-бухгалтерської експертизи; метою вивчення курсу є також виховання у студента відповідальності та додержання ним, як майбутнім судовим експертом, прав і обов’язків, встановлених для цієї категорії спеціалістів чинним законодавством України.

Предмет курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» включає принципи організації проведення судово-експертних досліджень, форми і види судових експертиз, характеристику і методичні прийоми проведення дослідження експертом-бухгалтером основних фінансово-господарських операцій у різних галузях економіки.

Завданням вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» є оволодіння студентами організаційними і методичними способами попередження правопорушень підприємцями, дотримання законодавства у бухгалтерському обліку у відображенні господарських операцій, закріплення відповідальності й виявлення осіб та організацій, які повинні відшкодувати збитки, складання відповідних висновків для правоохоронних органів під час вирішення цивільних, господарських і кримінальних справ. В умовах ринкової економіки, коли економічні відносини вирішуються на підставі законів і нормативно-правових актів, значення судово-бухгалтерської експертизи зростає, отже важливо навчити студентів застосовувати набуті знання правових і економічних дисциплін у їхній подальшій професійній діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки. Студенти, вивчаючи дану дисципліну, мають оволодіти знаннями з економіки підприємств, макро- та мікроекономіки, правознавства, фінансів, фінансового, управлінського, податкового обліків, економічного аналізу, аудиту, державного фінансового контролю, ревізії, законодавства з питань економічної діяльності підприємства та ін.

Дисципліні «Судово-бухгалтерська експертиза» належить важливе місце у підготовці майбутніх економістів вищої кваліфікації, фахівців із бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів, правознавства, банківської справи.

Вивчення даної дисципліни починається з теоретично-організаційних аспектів судово-бухгалтерської експертизи, затим наводиться методика дослідження судово-бухгалтерською експертизою основних фінансово-господарських операцій підприємства та висвітлюється завершальна стадія судово-бухгалтерської експертизи.

Ґрунтовне засвоєння теоретичного матеріалу гарантує успіх на практичних заняттях. З метою найдоцільнішого використання часу, передбаченого навчальним планом, розроблено комплекс навчальних завдань з кожної теми, визначені питання для опрацювання.

Для перевірки засвоєння теоретичного законодавчо-нормативного матеріалу з курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» передбачені завдання, а також завдання для блочно-модульного контролю.

Посібник включає також програму курсу, тематику рефератів і вимоги до їх написання, критерії оцінки знань студентів, список джерел, які треба засвоїти в процесі вивчення матеріалу курсу, та додатки.

Після вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» студенти та слухачі повинні знати, в чому полягають цілі, завдання, якими є об’єкти, методичні прийоми, інформаційно-методичне забезпечення експертного дослідження, мати чітке уявлення про методику експертного дослідження основних фінансово-господарських операцій у різних галузях економіки.

Питання 2.5 теми 2 та розділ 2.4 Навчальні завдання (ситуаційні задачі) підготовлені Федькевич Н. В. — науковим співробітником лабораторії судово-економічних досліджень Київського НДІ судових експертиз, здобувачем кафедри аудиту КНЕУ.

Site Footer