РОЗДІЛ 1. Типова програма

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ
У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Поняття економічного контролю, його сутність, об’єктивність та основні принципи. Завдання контролю в умовах ринкової економіки.

Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю. Система доказів у правоохоронній діяльності.

Державна податкова служба як орган контролю. Функції, повноваження і обов’язки податкової міліції.

Особливості проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів.

Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту.

ТЕМА 2. СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА,
ЇЇ ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ

Поняття про судові експертизи та їх зв’язок із правоохоронною діяльністю.

Види судових експертиз. Класифікація судових експертиз.

Сутність судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок з практикою бухгалтерського обліку і фінансового контролю.

Завдання судово-бухгалтерської експертизи та її зміст.

Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи.

ТЕМА 3. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Предмет судово-бухгалтерської експертизи. Перелік питань, які згідно з чинним законодавством можуть бути поставлені для вирішення перед судово-бухгалтерською експертизою.

Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи та їх характеристика.

Метод судово-бухгалтерської експертизи. Методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи. Загальнонаукові методичні прийоми та їх використання у судово-бухгалтерській експертизі (аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, конкретизація, аналогія, моделювання).

Частково наукові методичні прийоми (розрахунково-аналітичні, документальні, органолептичні, узагальнення, оцінки і реалізації результатів).

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні. Суб’єкти та об’єкти судово-бухгалтерської експертизи. Координаційна рада з проблем судової експертизи. Фінансування судово-експертної діяльності. Оплата судових експертиз.

Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії. Підготовча, організаційно-методична, дослідна стадії, стадії узагальнення, оцінки і реалізації результатів.

Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них. Порядок проведення атестації та присвоєння кваліфікаційних класів. Реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян.

Організація інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи. Основні завдання організації інформаційного забезпечення. Зміст та порядок формування фактографічної інформації під час проведення судово-бухгалтерської експертизи. Нормативно-законодавча і фактографічна інформація, її використання в експертних дослідженнях.

Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи.

Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи. Програма та графік проведення судово-бухгалтерської експертизи.

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТАДІЯ
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи. Гарантії незалежності судового експерта.

Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи. Вхідна, описова, резолютивна частини постанови про призначення експертизи.

Призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування. Правова регламентація судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування. Строки проведення експертизи.

Проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах. Правова регламентація проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах. Допит експерта-бухгалтера.

Методика проведення бухгалтерської експертизи у суді. Правова регламентація проведення судово-бухгалтерської експертизи у суді. Призначення, підстави та стадії проведення додаткової і повторної судово-бухгалтерської експертизи.

Права, обов’язки та відповідальність судового експерта. Обов’язки керівника експертної установи. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи.

ТЕМА 6. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВО-
БУХГАЛТЕРСЬКОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ ОСНОВНИХ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Експертне дослідження операцій з грошовими коштами у касі та на рахунках у банку. Завдання, об’єкти та методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи грошових коштів у касі та на рахунках у банку. Інформаційно-методичне забезпечення експертного дослідження операцій з коштами. Методика експертного дослідження стану та операцій із грошовими коштами у касі. Експертне дослідження операцій за підзвітними сумами. Методика експертного дослідження операцій на рахунках у банку.

Експертне дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП). Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП). Методика експертного дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП).

Експертне дослідження операцій з матеріальними запасами. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними запасами. Методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами.

Експертне дослідження операцій, пов’язаних із виробництвом та реалізацією продукції. Об’єкти судово-бухгалтерської експертизи та їх характеристика. Інформаційно-методичне забезпечення експертного дослідження операцій, пов’язаних із виробництвом та реалізацією продукції.

Експертне дослідження операцій з розрахунків з персоналом. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи операцій з розрахунків з персоналом. Об’єкти експертного дослідження та огляд найбільш значних типових порушень з ознаками зловживань щодо операцій по розрахунках з персоналом. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація та методичні прийоми експертного дослідження операцій по розрахунках з персоналом. Методика експертного дослідження операцій з нарахування та виплати заробітної плати. Аналіз штатної дисципліни. Перевірка законності оплати праці працівників, що працюють за сумісництвом. Перевірка правильності встановлення тарифних ставок і окладів працівникам підприємств, організацій та установ України. Перевірка стану розрахунків по оплаті праці. Обсяги виконаних ремонтних і будівельних робіт. Перевірка правильності нарахування виплат. Порядок надання відпусток. Законність і правильність утримань із заробітної плати. Перевірка достовірності розрахункових і платіжних відомостей по заробітній платі. Перевірка необґрунтованих виплат заробітної плати. Перевірка правильності оформлення відповідних документів на виплату депонованих сум. Експертне дослідження операцій із цінними паперами. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи операцій із цінними паперами. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація експертного дослідження операцій з цінними паперами. Методика експертного дослідження операцій, пов’язаних з обігом цінних паперів. Перевірка бланків цінних паперів. Перевірка наявності ліцензій. Перевірка наявності у підприємства (емітента) свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Перевірка ведення реєстру власників цінних паперів. Перевірка достовірності цінних паперів. Перевірка операцій з виплати дивідендів. Судово-бухгалтерська експертиза електронного формату надання регулярної звітної інформації емітентами.

Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства.

Завдання, об’єкти експертного дослідження операцій, пов’язаних із формуванням доходів та фінансових результатів діяльності підприємства. Інформаційно-методичне забезпечення експертного дослідження доходів та фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів підприємства.

Методичні прийоми та методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства.

Експертне дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація експертного дослідження операцій, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків.

Особливості експертного дослідження товарних операцій в торгівлі.

Бухгалтерський облік в умовах функціонування автоматизованої обробки інформації за допомогою бухгалтерської програми «1 С».

Система формування показників ситуаційних операцій судово-бухгалтерської експертизи в базах даних ПЕОМ.

ТЕМА 7. ЗАВЕРШАЛЬНА СТАДІЯ
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Висновок експерта-бухгалтера, його структура та зміст. Методика складання висновку експерта-бухгалтера. Зміст вступної, досліджувальної та підсумкової частин висновку експерта-бухгалтера.

Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок.

Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим. Підстава для призначення додаткової та повторної експертизи.

Виявлення і усунення обставин, які сприяють вчиненню правопорушень у провадженні судово-бухгалтерської експертизи. Реалізація висновку експерта-бухгалтера у судовому процесі. Профілактичні заходи судово-бухгалтерської експертизи щодо запобігання правопорушень у господарській діяльності.

Site Footer