4.1. Управління освітою в Україні

Система освіти функціонує і розвивається на основі не лише внутрішніх закономірностей, засад і принципів, а й завдяки цілеспрямованому і послідовному управлінню нею, обумовле­ному її суспільною роллю, актуальними суспільними потреба­ми, особливостями різних типів навчальних закладів. Завдя­ки раціональному, зорієнтованому у перспективу, ефективно­му управлінню вона реалізує своє суспільне призначення.

Загальні принципи управління освітою

Принципи управління та керівництва школою, діяльність органів народної освіти, керівництво навчально-виховною ро­ботою в загальноосвітніх навчально-виховних закладах, зміст і методи планування та контролю, систему учнівського самоврядування, організацію обліку та звітності охоплює така галузь науки як школознавство.

Школознавство — галузь педагогічної науки, що досліджує прин­ципи та організаційні засади діяльності загальноосвітніх навчально-виховних закладів, зміст і методи управління шкільною спра­вою, особливості керівництва школою, організації її роботи.

Управління навчально-виховними закладами здійснюють на основі положень Конституції України, Закону «Про освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, спираючись на принципи управління системою освіти, до яких належать:

— принцип демократичності управління школою. Він полягає у поєднанні громадського самоврядування з єдино­начальністю директора. Головним органом самоврядування є конференція представників громадськості, педагогів, бать­ків, учнів старших і середніх класів, на якій обирають дирек­тора і раду школи. Основні питання роботи школи директор зобов’язаний узгоджувати з радою. Крім того, в школі діє педагогічна (дорадча) рада.

Положення про загальноосвітній навчальний заклад ок­реслює права та обов’язки вчителів, учнів, працівників шко­ли. Статут школи, правила внутрішнього трудового розпо­рядку є її демократичною правовою базою, а школа з маленьким «острівцем» правової держави, де все регулюється нормами і правилами;

— принцип гуманізації. Він ґрунтується наусвідомленні людини як найвищої цінності, необхідності поваги до неї. Передбачає створення гуманних стосунків, оптимальних умов для повноцінної життєдіяльності дитячого і педагогічного ко­лективів;

— принцип гласності, відкритості управління. Цей прин­цип зобов’язує до відкритого прийняття рішень педагогічної ради школи, обговорення поточних питань (розподіл навча­льних годин, прийом та звільнення з роботи вчителів, інших працівників). Гласність та відкритість запобігають соціаль­но-психологічній напруженості в педагогічному, учнівсько­му та громадському середовищах;

— принцип регіональності школи. Оскільки у межах України регіональність виявляється як належність до пев­ного регіону (Донбасу, Слобожанщини, Півдня, Централь­ної України, Криму, Галичини, Закарпаття, Буковини), ко­жен з яких має специфічну організацію життя, побуту, мовні особливості, традиції, це зумовлює специфіку школи, ство­рення у ній своєрідних культурно-освітніх центрів, організа­цію гуртків, фестивалів тощо;

— принцип плановості. Він передбачає чітку систему пе­рспективного і щоденного планування усіх видів навчально-виховного, організаційно-господарського процесу з урахуван­ням об’єктивних умов та соціально-економічних можливос­ тей конкретного закладу освіти. При цьому всі плани мають бути спрямовані на вирішення основних завдань школи;

— принцип перспективності. Він випливає з необхідності передбачення та прогнозування діяльності школи не лише на ссместр, навчальний рік, а й на весь цикл навчання учнів у школі;

— принцип компетентності. Він передбачає високий рівень науково-педагогічної підготовки, загальної ерудиції, про­
фесіоналізму вчителів;

— принцип оптимізації, спрямований на створення в навчально-виховному закладі найсприятливіших соціально-психологічних та економічних умов для ефективної діяльності учасників педагогічного процесу;

— принцип поєднання єдиноначальності, колегіальності й перрсональної відповідальності. Він означає персональну відповідальнicть керівника навчально-виховного закладу перед ви­щими органами освіти, суспільством, державою, законом за стан справ у керованій ним установі. Директор має право в межах закону самостійно приймати рішення, вимагати їх виконання під усіх працівників закладу. Він поєднує свою діяльність із ко­легіальними органами — радою, педагогічною радою — і несе відповідальність за реалізацію рішень цих органів;

— принцип об’єктивності оцінювання виконання учасни­ками педагогічного процесу функціональних обов’язків за результатами конкретних справ. Він передбачає необхідність (систематичного контролю за діяльністю посадових осіб, об’єктивного оцінювання результатів роботи (рівень успішності й вихованості учнів). Ця робота має відбуватися гласно, з урахуванням думки педагогічного колективу;

— принцип участі громадськості. Цей принцип полягає у створенні різноманітних комісій, які сприяють роботі школи.

Управління системою освіти може бути ефективним та дієвим за умови комплексної реалізації цих принципів.

Структура управління освітою в Україні

Відповідно до Закону «Про освіту» в Україні створено си­стему органів державного управління освітою: Міністерство освіти і науки України, міністерства і відомства України, яким підпорядковані навчально-виховні заклади. Вища ате-стаційна комісія (ВАК) України; Міністерство освіти Авто­номної Республіки Крим; місцеві органи державної виконав­чої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядко­вані їм органи управління освітою.

Міністерство освіти і науки України є центральним орга­ном державної виконавчої влади, здійснює керівництво осві­тою і має відповідні повноваження. Вони полягають у визна­ченні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів, виробленні програми розвитку освіти, дер­жавних стандартів освіти; навчально-методичному керівни­цтві, контролю за дотриманням державних стандартів, дер­жавному інспектуванні; забезпеченні зв’язку із закладами освіти, державними органами інших країн з питань, що на­лежать до його компетенції; проведенні акредитації вищих та професійно-технічних закладів освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, видачі їм ліцензій, сертифі­катів.

До повноважень міністерства належать розроблення умов прийому до закладів освіти, випуск підручників, посібників, методичної літератури, розроблення проектів положень про заклади освіти, організація атестації педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікацій­них категорій, педагогічних та вчених звань. Разом з іншими міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти, воно реалізує державну політику в освітній галузі, здій­снює контроль за її практичним втіленням, дотриманням ак­тів законодавства про освіту в усіх закладах освіти незалеж­но від форм власності і підпорядкування; здійснює керівниц­тво державними закладами освіти.

Акти Міністерства освіти і науки України у межах його повноважень є обов’язковими для міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади освіти. Міністерства освіти Ав­тономної Республіки Крим, місцевих органів державної ви­конавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпо­рядкованих їм органів управління освітою, закладів освіти незалежно від форм власності.

Вища атестаційна комісія України організовує і прово­дить атестацію наукових, науково-педагогічних кадрів, ке­рує роботою з присудження наукових ступенів.

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи мі­сцевого самоврядування здійснюють державну політику в га­лузі освіти в межах їх компетенції. Вони встановлюють обся­ги бюджетного фінансування закладів освіти, установ; забез­печують розвиток їх мережі, зміцнення матеріальної бази, господарське обслуговування. Ними здійснюється соціаль­ний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентсь­кої молоді, створюються умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення; організація обліку дітей дошкіль­ного та шкільного віку; контроль виконання вимог щодо їх навчання. Вони вирішують питання, пов’язані з опікою і пік­луванням про неповнолітніх, які залишилися без піклуван­ня батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної допомоги; створюють належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів тощо.

Створені місцевими органами державної виконавчої вла­ди та органами місцевого самоврядування відповідні місцеві органи управління освітою спрямовують свою діяльність на управління закладами освіти комунальної власності. Вони організовують навчально-методичне забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію; координують дії педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей; визначають потреби, роз­робляють пропозиції щодо державного контракту, формуван­ня регіонального замовлення на педагогічні кадри, укладан­ня договорів та їх підготовку. Вони уповноважені здійснюва­ти контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти та атестацію закладів освіти, що перебувають у кому­нальній власності.

Елементами системи управління освітою є відповідні від­діли вузів, технікумів, ХІТУ, шкіл, дошкільних установ, по­зашкільних закладів (планово-фінансовий, методичний, гос­подарський та ін.), сектори (попереднього прогнозування, ви­ховної роботи, атестації та перепідготовки педагогічних кадрів, методистів-координаторів, бібліотечних фондів та ін.), комісії (атестаційна, з питань орендних відносин, нових педагогічних технологій, комерційної діяльності закладів освіти, проведення випускних таперевідних екзаменів таін.), фонди.

Безпосереднє керівництво навчально-виховними заклада­ми здійснюють міські, районні відділи освіти, відповідні функ­ції яких визначені в Положенні про відповідний відділ освіти. Основний апарат їх складається із завідувача міським (район­ним) відділом освіти, інспекторів по школах, дошкільних і позашкільних закладах, методистів, фахівця з питань охоро­ни дитинства, бухгалтера, господарської служби тощо.

Усі органи управління освітою працюють у тісному взає­мозв’язку і постійному контакті, забезпечуючи виконання принципів управління системою освіти.

Інспектування загальноосвітнього закладу

Основною формою державного контролю за діяльністю за­гальноосвітнього закладу є його державна атестація, яка про­водиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, У період між атеста­цією проводять інспектування з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю.

Інспектування (лат. inspectare — наглядати) — система державного контролю за виконанням закладами йустановами осві­ти постанов, директив уряду в галузі освіти, навчальних планів та програм, інструкцій, наказів і розпоряджень керівних орга­нів з одночасною практичною допомогою тим, кого контролю­ють, вжиттям заходів щодо запобігання й усунення недоліків.

Інспекторами призначають висококваліфікованих і досві­дчених працівників освіти.

Шкільна інспекція складається з інспекторів Міністерства освіти і науки України, інспекторів управління освіти обласної державної адміністрації, інспекторів відділів освіти районної державної адміністрації.

Під час інспектування школи перевіряють її діяльність із таких напрямів:

— забезпечення загальної середньої освіти молоді;
— організаційна робота, розстановка й використання пе­дагогічних кадрів;
— стан внутрішкільного керівництва, методична робота;
— система праці вчителів, уроки, інші форми організації навчання;
— стан виховної, позакласної та позашкільної роботи з учнями;
— зв’язок школи з сім’єю і громадськістю;
— навчально-матеріальна база школи, виконання пла­нових бюджетних витрат;
— облік роботи і звітність школи;
— адміністративно-господарська діяльність.

Зміст, види і періодичність перевірок визначаються зале­жно від стану навчально-виховної роботи в закладі освіти, але не частіше 1—2 разів на рік.

Залежно від спрямованості інспектування виділяють та­кі його види:

—фронтальне; передбачає перевірку усіх сторін діяльно­сті школи. Дає змогу оцінити її роботу, зробити об’єктивні висновки, з’ясувати передумови успіхів і причини недоліків, визначити шляхи їх усунення. Проводиться раз на п’ять ро­ків бригадою інспекторів і працівників освіти під керівницт­вом завідувача рай(міськ)вно;

— вибіркове: спрямоване на перевірку окремих сторін ді­яльності освітнього закладу. Проводять за потреби вивчення конкретних питань, що мають важливе значення або незадо­вільно вирішуються на практиці. Здійснює інспектор, за яким закріплена школа, інколи залучають методистів рай(міськ)методкабінету;

— тематичне: спрямоване на поглиблене вивчення, пере­вірку вирішення певної проблеми групою шкіл.

Наслідки інспекторської перевірки шкіл оформлюють ак­том, доповідною запискою або довідкою, в яких обґрунтову­ють висновки і пропозиції.

Site Footer