14.2. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів

Сільськогосподарський кооператив є юридичною особою, ко­ристується правами та виконує обов’язки, пов’язані з його діяль­ністю, має самостійний баланс. Його функціонування потребує дотримання всіх правових вимог і порядку створення, які передба­чено законодавством щодо юридичних осіб.

Процедурі створення сільськогосподарського кооперативу присвячено спеціальний розділ II Закону України “Про сільсько­господарську кооперацію”, в якому зазначаються загальні умови створення сільськогосподарських кооперативів, порядок їх держав­ної реєстрації, основний зміст статуту кооперативу, порядок його прийняття.

Загальними умовами створення сільськогосподарського коопе­ративу є такі:

1)   створення його засновниками на добровільних засадах;

  • засновниками сільськогосподарського кооперативу можуть бути тільки громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні;
  • проведення установчих зборів та прийняття ними рішення про створення кооперативу;

4)   державна реєстрація сільськогосподарського кооперативу.

Обмеження кола засновників лише громадянами України зу­мовлено тим, що, відповідно до ЗК, суб’єктами права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення можуть бу­ти тільки громадяни України та юридичні особи, засновані грома­дянами України або юридичними особами України. Тільки вони можуть об’єднувати належні їм земельні ділянки під час створення кооперативу.

Відповідно до Закону “Про сільськогосподарську кооперацію” кількість членів кооперативу не може бути меншою 3. Якщо вона стане меншою, діяльність кооперативу припиняється внаслідок йо­го ліквідації.

Процес утворення кооперативу поділяється на 2 основні етапи: 1) організаційний етап; 2) етап реєстрації кооперативу. Перший має такі основні стадії:

а)   встановлення ініціатором (або ініціативною групою) на доб-
ровільній основі тих, хто бажає створити сільськогосподарський
кооператив;

б)   вивчення кооперативного та іншого законодавства, яке регу-
лює діяльність кооперативів, підготовка проектів потрібних для ре-
єстрації документів (зокрема, статуту);

в)   проведення зборів тих, хто бажає створити кооператив (уста-
новчих зборів); на них слід прийняти статут кооперативу.

Кооператив як юридична особа повинен мати своє наймену­вання, яке затверджується на установчих зборах кооперативу. Пра­во кооперативу на найменування (фірму) належить до немайнових прав і означає можливість використовувати найменування на ви­вісках, рахунках, документах, на самому товарі. Найменування потрібне ще й тому, що кооператив як юридична особа виступає в цивільних та інших правовідносинах від свого імені. Воно є засо­бом його індивідуалізації як серед інших кооперативів, так і серед інших організацій. Найменування кооперативу обов’язково по­винне мати додаток — “кооператив” або прикметник “коопера­тивний”.

Другим етапом є державна реєстрація кооперативу, який після цього вважається створеним.

Громадяни, які є засновниками кооперативу, інколи можуть вчиняти певні дії від його імені ще до державної реєстрації коопе­ративу. У такому разі кооператив ще не є юридичною особою і не може нести самостійної відповідальності. За дії кооперативу, вчи­нені особами від його імені до моменту його державної реєстрації, вони солідарно відповідають своїм майном.

Кооператив підлягає державній реєстрації у порядку, передбаче­ному для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (п. 1 ст. 6 Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”). Що ж до підприємницької діяльності, то цей порядок встановлено ГК і конкретизовано у Законі України від 15 травня 2003 р. “Про дер­жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб—підприємців”.

Державна реєстрація кооперативу має для нього важливі юри­дичні наслідки:

  • по-перше, він отримує статус юридичної особи і стає повноп­равним суб’єктом цивільно-правових та інших відносин;
  • по-друге, ця реєстрація дає змогу зробити перші кроки в ор­ганізації його діяльності: відкрити рахунок в банку, взяти в разі потреби приміщення чи земельну ділянку в оренду, виробити за дозволом міліції печатку, штампи тощо.

На сучасному етапі сільськогосподарські кооперативи можуть створюватися внаслідок реформування сільськогосподарських під­приємств, їх формування можливе на основі виходу з колективних сільськогосподарських підприємств окремих громадян або праців­ників цілого виробничого підрозділу з їхніми майновими та земель­ними паями. У такому порядку можуть створюватися в основному виробничі сільськогосподарські кооперативи, а іноді — споживчі. Можливість створення кооперативів таким шляхом виникла завдя­ки здійсненню паювання землі та майна колективних агроформу-вань та приватизації державних сільськогосподарських підприємств в ході проведення аграрної реформи.

Рішення про перетворення колективного сільськогосподарсько­го підприємства в сільськогосподарський кооператив доцільно приймати після паювання землі та майна цього підприємства. У та­кому разі земельні та майнові паї членів підприємства можуть бу­ти передані кооперативу як вступний пайовий внесок.

Site Footer