14.3. Статути сільськогосподарських кооперативів

З огляду на специфіку кооперативної організації праці та особли­востей сільськогосподарського виробництва, локальні правові акти відіграють провідну роль у врегулюванні внутріїїшьокооперативних відносин у сільськогосподарських кооперативах. Виконуючи роль власника й господарюючого суб’єкта, кооператив самостійно розроб­ляє правові акти, що регулюють внутриііньокооперативні відносини.

За допомогою таких актів локальної правотворчості є можли­вість враховувати певні специфічні особливості кожного конкрет­ного сільськогосподарського кооперативу. Це викликано тим, що сільськогосподарська праця характеризується надзвичайною видо­вою різноманітністю, наявністю великої кількості професій та спе­ціальностей1.

Відмінність статуту від інших локальних внутрішньокоопера-тивних актів (правил внутрішнього розпорядку, положення про оп­лату праці тощо) полягає в тому, що він набирає чинності з момен­ту державної реєстрації кооперативу, а всі інші акти — з моменту їх прийняття.

Статут є основним правовим документом, який регулює діяль­ність сільськогосподарського кооперативу (і не тільки сільськогос­подарського).

Статут сільськогосподарського кооперативу є специфічною формою правового регулювання суспільних відносин, що зумовле­но особливостями таких кооперативів. Ця специфіка виявляється в тому, що, по-перше, статут є внутрішньокооперативним норматив­ним актом, тобто сфера його правового впливу поширюється, в ос­новному, на внутрішні відносини у кооперативі (внутрішньокоопе-ративні відносини).

Внутрішньокооперативні відносини виникають і вдосконалю­ються у зв’язку зі здійсненням кооперативом своєї виробничо-гос­подарської та іншої діяльності. Внутрішньокооперативні відносини мають місце тільки між членами цього кооперативу. Зрозуміло, що ті відносини, в які вступають ті самі особи як громадяни, здійсню­ючи свої конституційні права і обов’язки, не підпадають під дію статуту кооперативу. Що ж до зовнішніх відносин, то статут вста­новлює лише можливість вступу кооперативу в такі відносини, виз­начає їх основні принципи (право вступати в договірні відносини, бути суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності тощо).

Статут приймається засновниками на установчих зборах. Зміни й доповнення до нього вносять загальні збори членів кооперативу як його найвищий орган управління. Факт його ухвалення є вира­женням волі осіб, які бажають створити кооператив, і фіксується в протоколі зборів.

Статут сільськогосподарського кооперативу є не стільки право-утворюючим, скільки праворегулюючим актом. Саме в цьому вияв­ляється така його специфічна ознака, як універсальність — регулю­вання ним не якогось певного виду відносин, а всього спектру внутрішньокооперативних відносин: земельних, трудових, майно­вих, організаційно-господарських, встановлення основних принци­пів зовнішніх відносин. У цьому полягає також істотна відмінність статуту від інших нормативних актів, як державних, так і коопера­тивних.

Будучи основним правовим документом, який регулює діяль­ність кооперативу, статут водночас не має на меті врегулювання всіх відносин, які є предметом його правової регламентації. Для цього можуть прийматися й інші внутрішньокооперативні акти, наприклад, Правила внутрішнього розпорядку, Положення про оп­лату праці тощо. Статут у цьому разі повинен служити правовою базою для прийняття зазначених локальних актів. Положення прийнятих внутрішньокооперативних актів повинні відповідати статуту і не суперечити йому. Таке явище можна назвати принци­пом “статутної правотворчості” кооперативу.

Усі зазначені специфічні ознаки статуту сільськогосподарського кооперативу характеризують його як основний нормативно-право­вий акт, який регламентує діяльність кооперативу. Беручи це до уваги, можна зробити висновок, що статути конкретних коопера­тивів (зокрема й сільськогосподарських) є одним з основних дже­рел кооперативного та аграрного законодавства.

Основні вимоги щодо статутів сільськогосподарських коопера­тивів встановлює ст. 7 Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”, в якій вказано, що статут кооперативу є основним правовим документом, що регулює його діяльність, визначено пе­релік основних положень, які повинні мати місце в статуті, регла­ментовано (в досить загальних рисах) порядок прийняття статуту та внесення до нього змін і доповнень.

Згідно зі ст. 7 Закону “Про сільськогосподарську кооперацію” у статуті визначаються: найменування кооперативу та його місцез­находження; предмет і мета діяльності; порядок вступу до коопе­ративу і виходу з нього; розміри та порядок внесення вступного внеску і паю; склад засновників кооперативу; права і обов’язки членів кооперативу; органи управління, порядок їх формування і компетенція; формування неподільного та інших фондів; форми трудової участі та оплати праці членів кооперативу; розподіл дохо­дів кооперативу; співвідношення між кооперативними виплатами й виплатами на паї; умови реорганізації та ліквідації кооперативу. До статуту можуть включатися й інші положення, пов’язані з особливостями діяльності кооперативу, що не суперечать законо­давству України.

Норма закону, яка має перелік вищеназваних положень, обов’язкових для статуту кожного сільськогосподарського коопера­тиву, є імперативною за своїм характером, і її вимоги повинні ви­конуватися. Інші положення, які не суперечать чинному законо­давству, можуть включатися до статуту на розсуд засновників.

До таких положень належать основні засади земельних відно­син, принципи господарської діяльності, регулювання праці та її оплати, основи зовнішньоекономічної діяльності кооперативу тощо.

У процесі діяльності кооперативу до статуту можуть бути внесе­ні зміни й доповнення, зумовлені як змінами в діяльності самого кооперативу (наприклад, включення додаткових видів діяльності, введення правління та ін.), так і змінами чинного законодавства, які впливають на діяльність кооперативу.

Зміни й доповнення до статуту вносять у порядку, встановлено­му для його прийняття, тобто більшістю голосів членів кооперати­ву, присутніх на загальних зборах.

Site Footer