22.6. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві

Біотехнології використовуються в сільському господарстві з дав­ніх часів. Найдавнішими з них є: виробництво хліба з використан­ням дріжджів, виробництво вина, сиру та кисломолочних продук­тів, квасу, пива, обробка шкіри, рослинних волокон тощо. Самі по собі біотехнології у сільському господарстві не викликали б жодної тривоги, якби вони не розвинулися до того ступеню, коли йдеться про клонування тварин і трансґенні сорти рослин. На Заході в сіль­ському господарстві дедалі частіше застосовуються технології ген­ної інженерії, вплив яких на здоров’я людей ще недостатньо вив­чений. Вітчизняне законодавство навіть обмежує імпорт американ­ської та європейської яловичини внаслідок масового захворювання на сказ закордонної худоби, вирощуваної із застосуванням біотех­нологій. Банани, що продаються на українському ринку, є нічим іншим як трансґенним сортом рослин. Застосування подібних тех­нологій викликає все більший опір у світі і стає предметом право­вого регулювання в Україні.

Хоча законодавство в галузі біотехнологій розвинене в Україні ще недостатньо, проте вже зараз можна дати відповідь на питання: чи дозволено клонування тварин в Україні, а також застосування технологій генної інженерії? Відповідно до ст. 51 Закону України від 13 грудня 2001 р. “Про тваринний світ”, створення нових шта­мів мікроорганізмів, біологічно активних речовин, виведення гене­тично змінених організмів, виробництво інших продуктів біотехно­логії здійснюється лише в установленому порядку і за наявності позитивних висновків державної екологічної експертизи. Викорис­тання зазначених організмів і речовин за відсутності таких виснов­ків забороняється. Отже, за загальним правилом, клонування тва­рин в Україні чи застосування технологій генної інженерії до тва­рин без позитивного висновку державної екологічної експертизи, що здійснюється згідно з вимогами Закону України від 9 лютого 1995 р. “Про екологічну експертизу”, забороняється. Такі експери­менти в Україні можуть бути дозволені лише в разі отримання по­зитивного висновку державної екологічної експертизи.

Це стосується і трансґенних сортів рослин, і будь-яких інших біотехнологій, оскільки біохімічне, біотехнічне й фармацевтичне виробництво включені до Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого поста­новою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554. А відтак, проекти впровадження будь-яких біотехнологій підлягають обов’язковій державній екологічній експертизі відповідно до ст. 13 Закону України від 9 лютого 1995 р. “Про екологічну експертизу”. Крім того, щодо трансґенних рослин діє Тимчасовий порядок вве­зення, державного випробування, реєстрації та використання тран­сґенних сортів рослин в Україні, затверджений постановою Кабі­нету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1304.

Слід додати, що, відповідно до ст. 11 Закону України від 24 лютого 1994 р. “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні чинники, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей (в тому числі й продукти біотехнології) підлягають обов’язковій санітарно-епіде­міологічній експертизі, що здійснюється органами державної са­нітарно-епідеміологічної служби. На підставі ст. 9 цього самого Закону продукти біотехнології підлягають обов’язковій гігієнічній регламентації та державній реєстрації відповідно до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних чинників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 420. Гігієнічна регламентація провадить­ся Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ і поля­гає в розробці спеціальних екологічних нормативів та інструкцій про поводження з продуктами біотехнології. Державна реєстрація останніх є умовою для видачі дозволу органами МОЗ на їх вироб­ництво.

Згідно зі ст. 25 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, при застосуванні про­дуктів біотехнології належить дотримуватися санітарних норм. Ви­робництво, зберігання, транспортування, використання, захоро-нення продуктів біотехнології здійснюється з дозволу Мінприроди, згідно з Порядком одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилі­зацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та ін­ших біологічних агентів, затвердженим постановою Кабінету Мі­ністрів України від 20 червня 1995 р. № 440. Мінприроди видає дозвіл на здійснення операцій з продуктами біотехнології за погод­женням із МОЗ, Держнаглядоохоронпраці, Мінтрансом, МВС. До продуктів біотехнології, на які поширюється дія цього Порядку, належать штами мікроорганізмів, а також білково-вітамінні кон­центрати, кормові дріжджі, кормові білки, харчові білкові добавки, антибіотики медичного й немедичного призначення, мікробні пре­парати для захисту рослин.

Незважаючи на істотні обмеження щодо застосування біотех­нологій у сільському господарстві України, держава намагається не відставати у розвитку біотехнологій від провідних країн світу. Саме тому спільним наказом Мінагрополітики та Української ака­демії аграрних наук від 24 жовтня 2001 р. № 318/92 затверджено
Програму “Сільськогосподарська біотехнологія — 2001-2005 ро-
ки”. У ній зазначається, що в розвинутих країнах завдяки ефек-
тивному застосуванню біотехнологій генної інженерії, клонування,
генетично модифікованих організмів тощо, вдалося підняти рівень
сільськогосподарського виробництва на якісно вищий щабель,
зробити його більш прибутковим і ефективним. Програма перед-
бачає прискорений розвиток в Україні аграрних біотехнологій ген-
ної та клітинної інженерії, зокрема, клонування тварин і рослин,
виведення трансґенних порід тварин і сортів рослин, генетично
модифікованих організмів, тварин-біореакторів, захисних штамів
мікроорганізмів тощо. У складі Інституту виноградарства та вино-
робства ім. В. Є. Таїрова, згідно з наказом Мінагрополітики та Ук-
раїнської академії аграрних наук від 4 липня 2001 р. № 197/63 вже
створено Центр клонової селекції винограду. Його завданням є
здійснення клонової селекції винограду та вивчення технологій
його клонування, а також — наслідків інтродукції клонованих сор-
тів у довкілля.            .   .

Що ж до виробництва і застосування штамів мікроорганізмів, то в сільському господарстві діє спеціальне законодавство, про що вже йшлося у відповідному розділі цього підручника. Якщо штами мікроорганізмів є збудниками інфекційних хвороб, то ддя забезпечення екологічної безпеки можуть застосовуватися захо­ди, передбачені Законом України від 6 квітня 2000 р. “Про захист населення від інфекційних хвороб”. Зокрема, згідно зі ст. 29 заз­наченого Закону, може бути впроваджено правовий режим ка­рантину, що визначається Правилами санітарної охорони терито­рії України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 24 квітня 1999 р. № 696. Для виявлення біологічних па­тогенних агентів, які можуть бути наслідками непродуманих екс­периментів у царині біотехнологій, або терористичного акту, в Україні створена система центрів індикації біологічних патоген­них агентів1.

У разі виявлення в продажу небезпечних продуктів біотехноло­гії, вони підлягають конфіскації органами державної санітарно-епі­деміологічної служби відповідно до Інструкції про порядок вилу­чення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров’я продук­тів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних ма­теріалів, затвердженої наказом МОЗ від 14 квітня 1995 р. № 68, а також згідно з нормами Закону України від 14 січня 2000 р. “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”.

Site Footer