Передмова

Економічна політика — це реалізація економічної теорії; вона здійснюється для піднесення соціально-економічної ефективності суспільного виробництва. В економічній політиці віддзеркалюється рівень державного менеджменту, а це один із засадничих чинників економічного зростання і розвитку. Якщо економічна політика держави формується на відповідній науковій основі, ураховує запити всіх суб’єктів господарювання, передбачає узгодження, оптимізацію, поєднання докорінних інтересів усього населення країни і сприяє створенню механізму економічного стимулювання праці, тоді вона стає рушійною силою суспільного прогресу.

Особливого значення економічна політика держави набуває в періоди економічних криз, на етапах переходу від однієї економічної формації до іншої.

Перехід до ринкової економіки постсоціалістичних країн змусив уряди цих країн зробити складний вибір щодо дальшого розвитку, засобів та інструментів реформування суспільного виробництва, а інакше — розроблення та реалізації економічної і соціальної політики, яка б уможливила максимально ефективне використання матеріальних та трудових ресурсів, наукового потенціалу для досягнення стратегічної мети — перебудови економіки і суспільних відносин.

На наш погляд, курс «Економічна політика» має стати обов’язковим для всіх вищих навчальних закладів України, бо його належне вивчення стане теоре-
тичною базою для прийняття науково обґрунтованих економічних рішень у керуванні виробництвом на всіх рівнях, а також для вибору методів та інструментів реалізації економічної політики, аналізу її ефективності.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Економічна політика», яку розробили викладачі кафедри політичної економії факультетів управління та маркетингу КНЕУ. Структурно посібник складається з двох розділів. У першому (теми 1—5) розглядаються загальні наукові засади економічної політики: предмет, принципи, методи, інструменти політики та ін. У другому розділі (теми 6—13) розкрито основні функціонально-інституціональні напрями економічної політики переважно за умов перехідної економіки України.

Навчальний посібник написали: передмову, теми 4 і 11 (у співавт.) — канд. екон. наук, доц. А. З. Зазимко; тему 2 — канд. екон. наук, доц. О. М. Комяков; теми 3—8, 10 — канд. екон. наук, доц. А. В. Коровський; тему 5 — д-р екон. наук, проф. О. О. Бєляєв і асистент С. О. Масліченко; тему 6 — канд. екон. наук, доц. В. І. Стахівський; теми 1, 7 і 13 — канд. екон. наук, доц. А. С. Бебело; теми 9 і 11 (у співавт.) — д-р екон. наук, проф. М. І. Диба; тему 12 — д-р екон. наук, проф. О. О. Бєляєв, канд. екон. наук, доц. В. І. Кириленко і асистент О. В. Синельник.

Site Footer