5. Конституційні гарантії місцевого самоврядування в Україні

Місцеве самоврядування в Україні забезпечується низкою гарантій, які являють собою конституційно-правові за-

-529-

соби забезпечення організації і діяльності місцевого самоврядування. Гарантії — найважливіша умова повного й ефективного здійснення органами місцевого самоврядування визначених законом їх завдань, функцій і повноважень.

Основоположні гаранти місцевого самоврядування викладено у Конституції України, інші — у Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Згідно зі ст. 145 Конституції України права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку. Захист прав місцевого самоврядування в ряді випадків передбачається і галузевим законодавством. Зокрема, в суді розглядаються справи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які настає в разі невиконання рішень органів самоврядування.

Органи місцевого самоврядування можуть також звертатися до суду з вимогами про визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 71 Закону).

В судовому порядку вирішуються майнові спори між органами місцевого самоврядування (це прерогатива арбітражних судів).

Органи місцевого самоврядування мають право оскаржити до суду відмову органу державної влади (в даному разі Міністерства юстиції або виконавчого комітету вищестоящої ради) зареєструвати положення (устав) про місцеве самоврядування.

Рішення органів місцевого самоврядування відповідно до ст. 144 Конституції України з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому порядку, з одночасним зверненням до суду.

Гарантіям місцевого самоврядування в Україні присвячено і розділ 6 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” (статті 71—80). Так, у ст. 71 Закону визначається, що територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження. Разом з тим органи виконавчої влади та їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, які віднесені

-530-

законом до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, що зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування.

Важливою гарантією місцевого самоврядування в Україні є підзвітність і підконтрольність місцевих адміністрацій районним і обласним радам у виконанні програми соціально-економічного і культурного розвитку, районних, обласних бюджетів, а також у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними, обласними радами, та у виконанні рішень рад з цих питань (ст. 118 Конституції, ч. 1 ст. 72 Закону).

Гарантією місцевого самоврядування є й право районних та обласних рад виявляти недовіру голові відповідної місцевої адміністрації (ст. 118 Конституції, частин 2 і 3 ст. 72 Закону).

Нарешті, гарантією місцевого самоврядування в Україні є обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Зокрема, акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчих комітетів згаданих рад, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

У свою чергу місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену Законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах, наданих їм повноважень.

На вимогу відповідних органів та осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання

-531-

цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити депутатів.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачає, що органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед:

—  територіальною громадою;

— державою;

—  юридичними і фізичними особами (ст. 74 Закону).

Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією та законами України.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування підзвітні, підконтрольні перед відповідними територіальними громадами.

Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони: порушують Конституцію або закони України; обмежують права і свободи громадян; не забезпечують наданих їм законом повноважень.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначає порядок і підстави дострокового припинення повноважень:

—  рад (ст. 78);

—  сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради (ст. 79).

Закон передбачає і підстави дострокового припинення повноважень органів самоорганізації населення.

Згідно зі ст. 80 Закону повноваження цих органів припиняються у разі:

1)  невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті ради, її виконавчого комітету, загальних зборів громадян або невиконання своїх повноважень;

2) їх саморозпуску.

Рішення про дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян, що утворили даний орган, або відповідною радою1.

1 Докладніше див.: Муніципальне право України //За ред. В. Ф. По-горілка і О. Ф. Фрицького. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

-532-

Site Footer