5.2. Педагогічне спілкування – основа професійної діяльності вчителя

Спілкування є необхідною умовою об’єднання людей для будь-якої спільної діяльності, у спілкуванні людина виявляє свої якості, здібності, знання й уміння, розвиває й формує їх, засвоює суспільний досвід, норми, цінності, знання, спо­соби діяльності, формуючись при цьому як особистість і су­б’єкт діяльності. у цьому розумінні спілкування є найважли­вішим чинником розвитку особистості.

Забезпечення конструктивності педагогічного спілкування

Підвищення соціальної мобільності, динамізму ниніш­нього життя різко збільшують кількість і якісний спектр контактів учителя. Він дедалі частіш е зустрічається з представниками різних соціальних прошарків, націй, куль­тур, політичних і духовних спільнот. Бурхливий розвиток інформаційних засойв суперечливо впливає на суспільство, зу­мовлюючи спілкування людей з різними прагненнями й обме­жуючи безпосередні контакти. Тому все частіше вчитель по­трапляє в ситуації, що вимагають від нього розуміння й спів­чуття. В усіх випадках він повинен зважати на рівень знань і самопочуття іншої людини, її щирість, мотиви вчинків, вну­трішні переконання. Постійно виникають ситуації, в яких учитель має швидко зорієнтуватися й обрати правильні засо­би комунікації, побудувати процес спілкування, знайти стиль поведінки, визначити внутрішню сутність вихованця за ха­рактером його дій і вчинків, ступінь сформованості його знань, умінь. Тому питання готовності вчителя до здійснення кому­нікації набувають всеохоплюючого характеру.

Для конструктивного спілкування вчитель має володі­ти; емпатією (вміння бачити світ очима інших, сприймати їх вчинки з їх позицій, здатність сказати іншим про своє ро­зуміння); доброзичливістю (здатність не тільки відчувати, а й демонструвати людям своє доброзичливе ставлення, вміння приймати, навіть коли не схвалюєш, їх вчинки, го­товність підтримати); аутентичністю (уміння бути природ­ним у відносинах, бути самим собою); конкретністю (уни­кати загальних невиразних суджень, уміти однозначно від­повідати на запитання); ініціативністю (дієвою позицією у відносинах, здатністю встановлювати контакти, виявляти активність); відкритістю (готовність відкрити свій внутрі­шній світ, ненав’язливість, щирість, уміння висловити свої думки і почуття) тощо.

Взаємодія вчителя та учнів відбувається переважно у вербальній (словесній) формі. Тому мова є найважливішим засобом комунікації вчителя з учнями, безпосереднього впливу на свідомість і поведінку учнів, головним інструмен­том педагогічної праці.

Мова виявляється в акт ах мовлення — використанні мови для висловлення думок, почуттів, настроїв. За форма­ ми прояву розрізняють монологічне (розповідь, лекція, ко­ментар, оцінні судження) та діалогічне (бесіди, диспути) мо­влення.

Педагогічна ефективність мовлення вчителя залежить від рівня володіння мовою, правильного вибору мовних за­собів, культури мови. Воно має бути змістовним, логічним, точним, ясним, стислим, простим, емоційно виразним, об­разним, барвистим. Правильна вимова, вільне, невимушене оперування словом, володіння основами ораторського мис­тецтва (фонетична виразність, інтонаційна розмаїтість, чі­тка дикція, доречний темп мовлення тощо) є необхідними складовими мовної культури вчителя.

Найважливішими характеристиками мовлення вчителя є:

— правильність мовлення: відповідність прийнятим лі­тературним нормам (орфоепічним, орфографічним, грама­тичним, лексичним). Розвитку правильності мовлення сприяють тренінги (власні вправи), робота із словниками, спеціальною лінгвістичною літературою, написання листів, слухання та аналіз зразкового правильного мовлення;

— виразність мовлення; забезпечує вплив на емоції та почуття аудиторії. До засобів виразності відносять: засо­би художньої виразності (порівняння, епітети, метафори); фонетичні засоби (інтонація, тембр голосу, темп мовлен­ня, дикція); приказки, прислів’я, цитати, афоризми, кри­латі слова та вирази; нелітературні форми функціонуван­ня національної мови (територіальні, соціальні діалекти, просторіччя); синтаксичні фігури (звертання, риторичне запитання, інверсія, градація, повтор, період). Виразність розвивається на основі тренінгів, власної творчості, спо­стережень над мовленням різних соціальних груп, ана­літичного читання художньої літератури тощо;

—ясність мовлення: доступність мовлення для слу­хачів. Вона забезпечує адекватне розуміння сказаного. Неясність мовлення зумовлюють такі причини: порушен­ня промовцем норм літературної мови; перенасиченість мовлення термінами, іноземними словами; індивідуаль­не слововживання. Чим частіше педагог вступає в про­цес комунікації, тим більше уваги приділяє роботі над ясністю мовлення;

— точність мовлення; відповідність слів і думок їх мов­ним значенням (знання мовцем предмета мовлення, воло­діння словниковим запасом). Розвивається вона в процесі роботи зі словниками, навчальною, науковою літературою, аналізування власного та чужого мовлення тощо;

—стислість мовлення; виявляється у виборі мовних за­собів для вираження головної думки, тези, формує уміння говорити суттєво. Аналіз власних і чужих промов сприяє її набуттю;

— доцільність мовлення: відповідність мовлення меті та умовам спілкування. Її розвивають виступи з певною темою в різних типах аудиторії. Доцільність відточує мовне чуття педагога, допомагає керувати поведінкою аудиторії (знімати роздратування, викликати симпатію);

— логічність мовлення: відповідність законам логіки. Нечіткість і заплутаність виразів свідчить про заплутаність думок;

— простота мовлення: природність, відсутність пишно­мовності.

Оволодіння технікою мовлення потребує знання будови мовленнєвого апарату, особливостей творення звуків, опа­нування технікою фонаційного дихання, формування арти­куляційної вимови, правильної дикції, темпу й ритму мов­лення, логічного мовлення тощо.

Кожна людина має індивідуальні особливості голосо- і звукоутворення, недоліки у вимовлянні окремих звуків. За їх наявності необхідно працювати спочатку над їх виправ­ленням, а потім над технікою дикції.

Формування культури мови, техніки мовлення не­ можливе без проникнення в логічну структуру, від цього залежать комунікативна активність, ступінь засвоєння уч­нями інформації, ефективність передавання інформації.

Ефективність і сила впливу вчителя на учнів залежить не тільки від тексту (основного смислу), а й від підтексту — додаткової думки. Іноді виникає необхідність висловлювати невдоволеність ситуацією чи вихованцями в дещо пом’якшеній формі, тобто дати змогу дітям зрозуміти докір у формі підтексту. Найчастіше використовують форми під-
текстового висловлення думки: підведення співрозмовни­ка до логічно можливого умовиводу, який випливає з наве­дених аргументів; висловлення емоційної інформації засо­бами образної аналогії у формі прислів’я, розповіді про аналогічний життєвий факт; ілюстрації факту засобами притчі, байки; твердження методом «від супротивного», коли за зовнішнім «схваленням» проглядає критика, іро­нія тощо. Взаєморозуміння між педагогом та учнями мож­ливе за їх готовності і здатності зрозуміти прихований зміст слів наставника.

Якість мовлення істотно залежить від сили, витрива­лості, гнучкості, тональності голосу. Силу голосу визначає не крик, а внутрішнє емоційне наповнення. Витривалість голосу дає змогу без його ослаблення чи захворювання вда­ватися до тривалого мовчання. Гнучкість голосу передбачає охоплення максимального діапазону звучання — від низьких до високих звуків і тонів. Тональність голосу вчитель повинен обирати залежно від змісту навчальних і виховних завдань, індивідуальних особливостей учнів.

Важливим аспектом мовлення є його тон. Одне й те саме слово можна промовити впевнено або нерішуче, приязно або вороже тощо. А. Макаренко зазначав, що він став справж­нім майстром тільки тоді, коли навчився говорити «Іди сюди» з 15—20 відтінками.

Слово вчителя повинно мати активний характер, цьому сприяють: мускульна змобілізованість (обов’язкова умова початку будь-якого виступу); підвищення і посилення го­лосу на початку кожної фрази, що сприяє утриманню ініці­ативи; надання значущості інформації інтонацією; надан­ня яскравості кожній фразі: чітка завершеність фрази, рельєфне наголошення слів; виразне підкреслення контрас­тів, використовуючи діапазон голосу вчителя тощо.

Комунікативна поведінка полягає в організації мовно­го процесу і відповідно до нього невербальної поведінки вчи­теля, що впливає на створення емоційно-психологічної ат­мосфери педагогічного спілкування, на взаємини між учи­телем та учням и . К ом унікативн у поведінку вчителя оцінюють на підставі того, що і як він говорить, який під­текст мають його слова, на яку реакцію учнів розраховані, які він використовує невербальні засоби.

До основних засобів невербальної комунікації педагога належать його зовнішній вигляд, пантоміміка, міміка, кон­такт очей (візуальний контакт), міжособистісний простір.

Зовнішній вигляд педагога має виховне значення, оскі­льки педагог формує морально-етичні погляди й смаки ви­хованців. Тому вчитель повинен одягатися елегантно, з урахуванням вимог моди, але не вдаючись в одязі до край­нощів. Його одяг має бути зручним для виконання необхід­них педагогічних операцій, колір, фактура, доповнення (ґудзики, пряжки тощо), а також зачіска, косметика, при­краси мають підкреслювати простоту, елегантність. Усе це позитивно впливає на емоційний настрій учнів, дисциплі­нує їх, сприяє формуванню відчуття міри, не відвертає ува­гу від навчальних занять.

Педагогу, крім обізнаності з вимогами до зовнішнього вигляду, важливо виробити певну систему вмінь і навичок організації своєї зовнішності. Цьому можуть сприяти:

1. Дотримання режиму дня, в якому передбачений час для догляду за собою. Самоконтроль допоможе виробити звичку стежити за своєю зовнішністю, позбавить метуш­ливості, непунктуальності. Через певний час дотримання режиму стане автоматичним. Щоразу, одягаючи костюм, потрібно переконатися, що в ньому буде зручно працювати з учнями. Виходячи з дому, бажано обов’язково оглянути себе перед дзеркалом, а в дорозі на роботу — стежити затим, щоб не забруднити і не пом’яти одягу, не залишитися без ґудзиків тощо. Свій зовнішній вигляд бажано ще раз пере­вірити у гардеробі, учительській.

Естетична виразність виявляється і в привітності, доб­розичливості обличчя, зібраності, стриманості рухів, жес­тів, у поставі й ході. Неприпустимі для педагога кривляння, метуш ливість, штучність ж естів, в ’ялість. У його зов­нішності діти повинні бачити і відчувати стриману силу, упевненість, доброзичливість.

Допомагає підкреслити головне в зовнішністі пантомі­міка — виражальні рухи тіла або окремоїйого частини. На­віть ідеальна фігура не справить ефекту, якщо людина не має гарної постави. Статечна постава виражає внутрішню гідність, упевненість педагога, а сутулуватість, опущена го­лова, млявість рук здебільшого свідчать про невпевненість у собі. Красиву поставу можна виробити спеціальними впра­вами. Естетика пози не допускає похитування, тупцювання, вертіння в руках сторонніх предметів тощо. Гармонійною, плавною має бути хода, адже вона теж несе інформацію про стан людини, її здоров’я, настрій, професію.

Жести вчителя мусять бути органічними, стриманими, доцільними. Описові жести (показ розміру, форми, швид­кості) ілюструють хід думки, психологічні — виражають почуття (на подив указують розведені в сторони руки, за­стереження — притиснутий до губ палець руки). Жести найчастіше випереджують висловлювану думку.

Для того, щоб спілкування було активним, слід дбати, щоб поза була відкритою, не схрещувати рук, стояти облич­чям до класу, дотримуватися дистанції, яка забезпечує ефект довіри. Доцільно проходити вперед і назад по класу. Крок уперед підсилює значущість повідомлення, допома­гає зосередити увагу аудиторії. Відступаючи назад, учитель начебто дає змогу слухачам перепочити.

Нерідко вираз обличчя й погляд впливають на учнів си­льніше, ніж слова, підвищуючи емоційну значущість інфо­рмації, сприяючи кращому її засвоєнню. Але обличчя повинно не лише виражати, а й приховувати певні почуття: власні турботи, негаразди. Міміка (виражальні рухи м’язів обличчя) має відповідати характеру мовлення, взаємин: виражати впевненість, схвалення, осуд, невдоволення, ра­дість, байдужість, зацікавленість, захоплення, обурення в багатьох варіантах. Широкий діапазон почуттів виражають усмішка, порухи брів, вираз очей. Учителю слід уважно вивчити можливості свого обличчя, виробити вміння кори­стуватися виразним поглядом, уникати надмірної динамічності м ’язів обличчя й очей («бігаючі очі»), а також і неживої статичності («кам’яне обличчя»). Спрямований на дітей погляд учителя створює візуальний контакт.

Контакт поглядом виражає ступінь зацікавленості пар­тнером, зосередженості натому, про що він говорить. У сто­сунках із дітьми візуальний контакт виконує функцію емо­ційного живлення. Відкритий, доброзичливий погляд в очі дитини важливий не лише для встановлення взаємодії, а й для задоволення її емоційних потреб. Учень найуважніший, коли йому дивляться в очі, краще запам’ятовує сказане. Од­нак психологи помітили, що частіше дорослі дивляться ді­тям в очі, коли повчають, дорікають, сварять, що спричи­нює тривожність, невпевненість, гальмує особистісний роз­виток.

Люди схильні дивитися більше на тих, ким пишаються або з ким мають близькі стосунки. Як правило, вчителі уни­кають візуального контакту в разі суперництва, щоб кон­такт не сприймався як вияв ворожості. Візуальний контакт допомагає регулювати розмову: якщ о співрозмовник то дивиться в очі, то відводить їх у бік, це означає, що він ще продовжуватиме розмову. Однак пильний погляд вчителя, як правило, породжує дискомфортні переживання.

З дітьми, які не дивляться на співрозмовника, опуска­ють очі або відвертаються, важче спілкуватися. Вони здебі­льшого самотні. Ласкавий погляд, підбадьорливий дотик до­рослого знімають тривожність, страх, виховують впевне­ність у собі. Учитель повинен прагнути тримати в полі зору всіх учнів, свідомо розвивати техніку візуальних контактів.

У процесі педагогічного спілкування важливу роль віді­грає жіжособцстіский простір — відстань між тими, хто спі­лкується: її розміщення до 45 см — інтимна (спілкування близьких людей), від 45 см до 1 м 20 см — персональна (спіл­кування із знайомими людьми), 1 м 20 см — 4м — соціальна (офіційне спілкування), 4—7 м — публічна (виступ перед аудиторією). Суперники сидять один навпроти одного, під час випадкової бесіди — навскіс за столом, друзі — поруч.

Володіння засобами невербальної комунікації сприяє до­сягненню зовнішньої виразності педагога, який повинен:

— навчитися диференціювати й адекватно інтерпретувати невербальну поведінку інших людей, розвивати вміння «чи­тати обличчя », розуміти мову тіла, час, простір у спілкуванні;

— прагнути розширити власний діапазон засобів спіл­кування через тренування (розвиток постави, ходи, міміки, організації простору, візуального контакту) і самоконтроль;

— домагатися органічного зв’язку зовнішньої техніки з внутрішніми переживаннями.

Структура педагогічного спілкування. Реалізація про­фесійного педагогічного спілкування охоплює такі етапи:

1) моделювання педагогом майбутнього спілкування (прогностичний етап). При цьому окреслюють контури май­бутньої взаємодії: планування й прогнозування змісту, структури, засобів спілкування передбачають можливі спо­соби комунікації, прогнозування сприймання співрозмов­ником змісту взаємодії. Зміст спілкування полягає у фор­муванні мети взаємодії (для чого?), аналізі стану співроз­мовника (чому він такий?) і ситуації (що сталося?); цільовій настанові вчителя (залученні учня до взаємодії, створенні творчої атмосфери;

2) «Комунікативна атака» — завоювання ініціативи, встановлення емоційного й ділового контакту. Педагогові важливо оволодіти технікою швидкого входження у взаємо­дію, прийомами динамічного впливу, до яких належать:
— зараження (підсвідомий емоційний (невербальний) відгук у взаємодії з іншими людьми на підставі співпере­живання з ними;
— навіювання (цільове свідоме захоплення оточуючих певною мотивацією, змістом чи емоціями переважно за до­помогою мовленнєвого впливу);
— переконання (усвідомлений аргументований і вмо­тивований вплив на систему поглядів індивіда);
— наслідування (засвоєння форм поведінки іншої лю­дини на основі підсвідомої і свідомої ідентифікації з нею);

3) керування спілкуванням (свідома, цілеспрямована організація взаємодії з коригуванням процесу спілкуван­ня відповідно до його мети). На цьому етапі відбувається обмін інформацією, судженнями, взаємооцінка співрозмов­ників. Важлива доброзичлива атмосфера, у якій учень зміг би вільно виявляти своє «Я», відчувати позитивні емоції. Педагог може делегувати йому право (обов’язок) самостій­но аналізувати події, факти, виявляючи при цьому інтерес до учня, передаючи йому свій оптимізм і впевненість в ус­піху тощо.

Головне на початку взаємодії встановити цілісний кон­такт з учнями, привернути їх увагу. Досягають цього на­
самперед мовними засобами: педагог вітається, пояснюю­чи значущість подальшої комунікації, повідомлюючи цікаву Інформацію чи формулюючи проблемне запитання. Водночас він організує простір навчальної взаємодії: розві­шує таблиці, оформлює дошку, готує наочні засоби навчан­ня, дидактичні матеріали. Цим він актуалізує увагу учнів, спонукає їх до участі в навчально-пізнавальній діяльності. Привернути увагу може й пауза, але найчастіше поєднують кілька елементів: голосову розрядку, гумористичну реплі­ку, казус, запитання до аудиторії, коментування тощо.

Методи здобуття уваги аудиторії поділяють на пасивній агресивні. П асивні методи полягають у тому, що вчитель фокусує увагу аудиторії на своїй особистості, послідовно ор­ганізуючи її. Агресивні методи застосовують сильні, упев­нені, експресивні педагоги, миттєво привертаючи до себе увагу аудиторії і підтримуючи її протягом необхідного часу. Нерідко використовують темпоритми й педагогічну моно­тонність, за допомогою яких педагог ніби <пробивається» усвідомість слухачів, «приспавши», а потім напруживши її, доводячи до кульмінації почуттєвих переживань;

4) аналіз спілкування (порівняння мети, засобів з ре­зультатами взаємодії, моделювання подальшого спілкуван­ня — етап самокоригування).

На кожному етапі взаємодії педагогові слід дбати про:
— формування почуття «ми», демонстрацію єдності пог­лядів (усуває бар’єри, об’єднує для досягнення спільної мети);
— встановлення особистісного контакту, за якого кожен учень відчуватиме, що звертаються саме до нього (реалі­зують мовними засобами, називаючи ім ’я, повторюючи вда­ло висловлене міркування учня);
— невербальний візуальний контакт;
— демонстрацію власного ставлення (виявляється в ус­мішці (відкритій, невимушеній чи скептичній); інтонації (дружній, сухій, безапеляційній)); експресивності рухів (спокійних, стриманих чи зневажливих, нервових), пси­хологічній дистанції (довірі, конфронтації)); яскравих ці­лей спільної діяльності (викликає зацікавленість спів­розмовника, почуття причетності до справи, єдності);
— вияв розуміння внутрішнього стану учнів (свідчить про зацікавленість у взаємодії, взаєморозумінні);
— постійний інтерес до учнів (потребує вміння слухати учнів, зважати на їх думку, співпереживати, зосереджувати увагу на позитивному, тобто робити все, що підтримує по­зитивні наміри учня);
— створення ситуації успіху (потрібна для сприятливо­го психологічного настрою під час взаємодії; створюють її постійною похвалою потенційних можливостей учнів).

Для того щоб педагогічне спілкування мало всі ознаки діалогічності, воно повинно відповідати таким критеріям:

1. Визнання рівності особистісних позицій, відкритість і довіра між партнерами. Ця ознака, будучи сутністю суб’єкт-суб’єктних відносин, передбачає визнання активної ро­лі, участі учня в процесі виховання. За таких обставин учи­тель та учень діють як партнери, спільно організовуючи по­шук, діяльність, аналізуючи та виправляючи помилки. Педагог не зводить своїх дій до оцінювання поведінки учня і вказівок на необхідність і способи її поліпшення. Він на­дає учневі інформацію, а той повинен сам учитися оціню­вати свої дії. Йдеться не про усунення оцінного судження, а про зміну його авторства, що забезпечує співробітництво, рівність та активність обох сторін.

2. Зосередженість педагога на співрозмовникові і взаємо­вплив поглядів. Особистісна рівність у діалогічному спіл­куванні передбачає різні позиції його учасників. Учень діє в напрямі задоволення власних прагнень (намагання само­утвердитися, пізнати нове тощо), а вчитель — зосереджує свої зусилля на потребах учня, його меті, мотивах, точці зору, рівні підготовки до діяльності.

В організації діалогу важливе використання прийомів атракції (лат. аіігасііо — притягування) — сприйняття позиції людини, до якої сформувалося позитивне ставлен­ня (почуття симпатії, дружби, любові).

Завоюванню симпатії сприяють: використання прийому «власного імені» (його звук підсвідомо викликає приємні емо­ції, свідчить про повагу до особистості); привітна, щира ус­мішка (підбадьорює, заохочує), сигналізує: «я твій друг»; при­ховування негативних емоцій (навіть цілком справедливих, зрозумілих); використання механізмів навіювання (переко­нання); акцентування на позитивних рисах (прийом компліме­нту); терпляче, з розумінням і співчуттям, вислуховування
співрозмовника, що дає змогу задовольнити потребу в само­вираженні, формує позитивне ставлення до вчителя.

Зосередженість на співрозмовникові передбачає готов­ність змінювати свої наміри, думки відповідно до зустріч­них реакцій. Уважний до реакції дитини вчитель досягає взаємодії в площині інтересів співрозмовника, пропонує шляхи вирішення проблем залежно від його потреб.

Уміння бачити ситуацію не тільки з власної точки зору, а й очима дитини, є дуже важливим, у формуванні цієї здатності велике значення має інтуїція (лат. іпіиіііо, від ііііиеог — уваж­но дивитися) — здатність бачити особливості іншої людини че­рез безпосереднє споглядання, без логічної аргументації.

Процес міжособистісного розуміння тісно пов’язаний з емоційною сферою. Почуття, співчуття та співпереживання
допомагають адекватніше розуміти інших людей. Уміння сприйняти почуття іншого як власні, здатність до емоцій­ного відгуку — необхідний компонент педагогічного спіл­кування та специфічний засіб пізнання людини людиною.

3. Персоніфікована манера висловлювання («Я вважаю », «Я гадаю», «Я хочу порадитися з вами»). Згідно з її вимога­ми діалог передбачає відкриту позицію. Вона є важливим критерієм діалогічного спілкування, який передбачає ви­клад інформації від першої особи, звернення педагога та учнів до особистого досвіду, висловлення не лише предмет­ної думки, а й ставлення до неї, що разом з іншими чинни­ками забезпечує взаємодію.

4. Поліфонія взаємодії. Кожен учасник комунікації мо­же викласти власну позицію, розповісти, що його хвилює, шукати рішення у процесі взаємодії з урахуванням думок кожного учасника. Це можна реалізувати за допомогою та­ких засобів: уточнення («Я хочу перевірити, чи правильно я тебе зрозумів, будь ласка, повтори ще раз»), перефразуван­ня («Як я зрозумів, ти маєш на увазі, що…», відображення почуттів («Мені здається, я розумію, що ти відчуваєш при цьому»), резюмування («Якщо підсумувати те, що ти ска­зав…»). Вчитель має вказати, що він може помилятися, а тому готовий до взаєморозуміння своїх думок, ставлень, оцінок, висновків, перегляду взаєморозуміння. Поліфонія взаємодії є антиподом монологічного спілкування, яке ре­презентує лише думку вчителя. В індивідуальній бесіді по­ліфонія реалізується у формі розвиваючої допомоги, тобто вчитель не прагне вирішити проблеми учня, залишаючи простір для власних зусиль, праці душі.

5. Двоплановість позиції педагога в спілкуванні. Педагог веде діалог не лише з партнером, а й із собою, аналізуючи ефективність втілення власного задуму. Це сприяє збережен­ню його ініціативи під час спілкування, а ігнорування цього критерію руйнує доброзичливу атмосферу спілкування.

Стилі педагогічного спілкування

Педагогічне спілкування має свою систему стилів, особ­ливості яких залежать від обставин та індивідуальних ха­рактеристик його учасників. Систему стилів підпорядкова­ного спілкування утворюють:

1) спілкування на підставі захоплення спільною творчою діяльністю. Його характеризують активно-позитивне ставлення до учнів, любов до справи, співроздуми та спів­переживання щодо спільної діяльності. Спілкування з вчи­телями, які обрали такий стиль спілкування, сповнює ді­тей радістю, гордістю за досягнуті успіхи;

2) спілкування, що ґрунтується на дружньому ставленні. Його основою є особисте позитивне сприйняття учнями вчи­теля, який виявляє приязнь, повагу до дітей. Однак пере­творення дружніх стосунків на панібратські негативно впли­ває на весь навчально-виховний процес;

3) спілкування на дистанції. Воно обмежується формаль­ними взаєминами. Навіть позитивне ставлення педагога до дітей не дає йому змоги уникнути авторитарності, що зни­жує загальний творчий рівень спільної з учнями роботи (у класах можуть бути хороша дисципліна, висока успішність, але відчуватимуться прогалини у вихованні учнів). Певна дистанція між учителем та учнем необхідна, але вона не може бути головним критерієм у стосунках;

4) спілкування-залякування. Негативне ставлення до уч­нів і авторитарність в організації діяльності зумовлюють цей стиль спілкування, а вдаються до нього педагоги, нездатні організувати спільну діяльність. Ситуативно таке спілку­вання проявляється в репліках: «Я не погрожую, але попе­реджаю: сміється той, хто сміється останнім…», «Спробуй­те тільки…, попереду іспит…»;

5) спілкування-загравання. Воно поєднує позитивне ставлення до дітей з лібералізмом. Педагог прагне завоюва­ти авторитет, хоче подобатися дітям, але не намагається від­шукати доцільних способів організації взаємодії, не гребує дешевими прийомами. Це задовольняє честолюбність не­зрілого педагога, але справжньої користі йому та дітям не приносить.

Запорукою продуктивного стилю педагога є його спря­мованість на дитину, захопленість своєю справою, профе­сійне володіння організаторською технікою, делікатність у стосунках. На цих засадах формується педагогічний такт, що полягає у творчому вмінні обирати в кожному конкрет­ному випадку такий стиль поведінки, такий підхід (за до­помогою слова, вчинків, тону, погляду, жестів, мімікитощо), які оберігають честь і гідність учнівського колекти­ву, кожного учня, не принижуючи й не возвеличуючи його.

Обов’язковою передумовою педагогічного такту є знан­ня індивідуальних особливостей психічного стану, настро­їв і переживань учнів. Один і той самий засіб виховного впли­ву може спричинити різні результати залежно від того, ко­ли, за яких умов, стосовно кого і як його застосовують. У цій справі немає стандартних рецептів. Педагогічний такт, за словами В. Сухомлинського, передбачає здатність учителя поста­вити себе на місце учня, бачити себе в учневі та учня в собі.

Бар’єри і ускладнення, що виникають у педагогічному спілкуванні

Бар’єри в спілкуванні (перешкоди, що спричиняють опір партнера впливу співрозмовника) часто виникають не­помітно, спершу вчитель може навіть не усвідомлювати їх, але з часом вони дуже ускладнюють спілкування. На особ­ливості взаємодії між учителем і учнем впливають соціаль­ний, фізичний і смисловий (когнітивний), психологічний та інші фактори. Відповідно до цього розрізняють бар’єри в спілкуванні.

Соціальний бар’єр зумовлений переважанням рольової позиції вчителя в системі педагогічної взаємодії. Учитель навмисно демонструє перевагу над учнем і свій соціальний статус. Нейтралізує цей бар’єр прагнення не протиставля­ти себе учням, а підносити їх до свого рівня, не нав’язувати свої позиції, а бути порадником.

Фізичний бар’єр пов’язаний з організацією фізичного простору під час взаємодії. Неправильно організований про­стір призводить до ізольованості вчителя, який неначе від­даляє себе від учнів, намагаючись «сховатися» за стіл, сті­лець тощо. Усувають такий бар’єр скороченням дистанції, відкритістю в спілкуванні.

Смисловий бар’єр пов’язаний з неадаптованим до рівня сприйняття школярів мовленням учителя, яке занадто на­сичене незрозумілими словами, науковими термінами, що надаються без коментарів і пояснень. Це знижує їх інтерес до матеріалу, утворює дистанцію у взаємодії. Смисловий бар’єр можна прибрати за умови уважного ставлення до сво­го мовлення, ретельної підготовки до уроку.

Естетичний бар’єр зумовлений несприйняттям співроз­мовником зовнішнього вигляду, особливостей міміки. Са­моконтроль дає змогу його усунути.

Емоційний бар’єр виникає за невідповідності настрою, присутності негативних емоцій, що деформують сприйман­ня. Долають його за допомогою усмішки, чуйного ставлен­ня до співрозмовника.

Психологічний бар’єр виявляється як негативна ус­тановка, сформована на підставі попереднього досвіду, роз­
біжність інтересів партнерів комунікації тощо. Усувають його за допомогою переорієнтації уваги з особистості на ро­боту, оптимістичного прогнозування подальшої діяльності. Найтиповішими є такі психологічні бар’єри: розбіжність настанов (учитель приходить на урок захоплений своїм за­думом, а учні байдужі, незібрані, неуважні, унаслідок чого він дратується, нервує); боязнь класу (притаманна учителям-початківцям, які володіють матеріалом уроку, але побоюються безпосереднього контакту з дітьми); поганий контакт (учитель уникає взаємодії з учнями; поводиться «автономно», наприклад пише пояснення на дошці); зву­ження функцій спілкування (переважає інформаційна, за­лишаються поза увагою соціально-перцептивні, комуніка­тивні функції); негативна установка (упереджене негативне ставлення вчителя до класу, невстигаючих учнів, поруш­ників поведінки); боязнь педагогічних ііомилок (запізни­тися на урок, неправильно оцінити відповідь дитини тощо); наслідування (молодий учитель наслідує манери спілку­вання іншого педагога, не враховуючи власної педагогічної індивідуальності). Нерідко вчитель настільки сконцентро­ваний на власному негативі (« Чи не виглядаю я смішно? », «Як мене сприймають?»), що позбавляє себе можливості безпосередньо взаємодіяти з оточенням: він надто напру­жений, руки гарячково стискають класний журнал, не може рушити з місця, його голос ледьчутний або ж занад­то гучний, тремтячий. Запобігти цьому може зміщення акцентів, перенесення уваги з власних невдач на саму спра­ву, спілкування з учнями, оптимізація власного внутріш­нього світу, зосередження на тому, що відбувається зовні, а не на внутрішньому світові, власних почуттях і переживаннях.

Психологічні бар’єри зумовлюються такими власними незбалансованими орієнтаціями і діями вчителя;

— гострою жалістю до себе, за якої почуття самозбере­ження підказує; «Заберіть якнайшвидше цей подразник, ме­ні від нього надто боляче!»;
— потребою у отриманні негайного результату докладе­них зусиль;
— залежністю від думки оточуючих, загостреною потре­бою «спиратися на вищі принципи» і водночас невмінням визначити критерії відповідності реальної педагогічної дійс­ності і уявлень про неї.

Невміння подолати бар’єри, як правило, призводить до малоефективних моделей спілкування кількох типів:

— «Монблан». Педагог підноситься над класом, як гір­ська вершина. Він відірваний від учнів, мало цікавиться їх Інтересами та взаєминами з ними. Спілкування зводиться лише до інформування учнів, що зумовлює їх пасивність;
— «китайська стіна». Спілкування, за якого учитель по­стійно наголошує на своїй перевазі над учнями, виявляє до них зневажливе ставлення;
— «локатор». Зацієї моделі переважає вибірковість учите­ля в організації взаємовідносин з учнями. Він зосереджує свою
увагу на групі або слабких, або сильних учнів, що руйнує цілі­сну й безперервну систему спілкування;
— «робот». Характеризує поведінку педагога, який ціле­спрямовано й послідовно діє на підставі певної програми, не­зважаючи на обставини, що вимагають змін у спілкуванні;
— «я сам». Сутність її в тому, що вчитель постає в ролі головної дійової особи, нерідко гальмуючи ініціативу учнів;
— «гамлет». Діям такого вчителя властиві постійні сум­ніви: чи правильно його зрозуміють, чи адекватно відреагують на його зауваження тощо;
— «друг». Може спричинити для вчителя втрату діло­вого контакту в спілкуванні;
— «тетерук». Характеризує педагога, який під час вза­ємодії з учнями чує лише себе, не реагує на учня, не розуміє його переживань та потреб.

Отже, вчитель повинен усвідомлювати, що навіть деякі ознаки виникнення бар’єрів можуть завадити комунікацій­ному процесу.

Ускладнення, що виникають у процесі спілкування. На­слідки негативного спілкування зумовлюють почуття об­рази, ворожості, відчуження. Найчастіше їх породжують:

1) відмінності між мовним та немовним спілкуванням. Спеціалісти стверджують, що тільки 7% інформації міс­титься у сказаному, 55% — передається на невербальному рівні (мімікою, жестами), 38% — якісними характерис­тиками голосу (висота тону, тембр). Невербальні засоби ре­алізуються поза контролем свідомості, імпульсивно. Тому сказане не завжди збігається з тим, що демонструє пове­дінка. Так, учитель може говорити про доброзичливе став­лення до учня, але поводитися при цьому нервово, відчуже­но, що викликає сумніви учнів у його щирості.

Отже, дисгармонія між словами, репліками, мімікою, жес­тами , рухами тіла нерідко вирішально впливає на спілкування. Зауваживши розбіжності в словах та поведінці співрозмовни­ків, доцільно доброзичливо наголошувати не на самих розбіж­ностях, а на своєму сприйнятті їх: «Я відчуваю, що ви чимось розгнівані (роздратовані, занепокоєні), зважаючи на ваш тон. Тому хотів би знати, чи не пов’язане це зі мною»;

2) вплив на взаємодію прихованих (хибних) припущень. Людина, як правило, має певні припущення щодо поведінки та особистості партнера по спілкуванню. Неточні або хибні припущення можуть ускладнити процес взаємодії. Іноді, на­приклад, може видатися, що опір учня спричинений його невихованістю, неповагою до вчителя, а насправді він є адекватною реакцією на вчителя;

3) проблема прихованого контексту спілкування. У про­цесі взаємодії людина не завжди усвідомлює свої відчуття, думки, бажання, не висловлює конкретно своїх занепо­коєнь, через що може отримати неадекватну відповідь. Тому вчитель повинен орієнтуватися передусім на з ’ясування можливих причин, прихованих мотивів такої поведінки, думати й аналізувати за двох. В іншому разі спілкування з учнем породжує образи, роздратування, хибну поведінку, і, відповідно, — ускладнення конфлікту.

Учені-психологи називають й інші чинники, що ускладню­ють спілкування: погрози, накази, вказівки, безапеляційні розпорядження; попередження, залякування негативними наслідками («Ти ще шкодуватимеш про свою поведінку»), не­гативна критика; повчання, вказівка на недоречність поведін­ки («Тобі ще треба навчитися поводити себе»); образи, образ­
ливі порівняння, прізвиська; апелювання до обов’язків; («Ти повинен», «Ти не маєш права»); нотація, логічна аргумента­ція («Ти маєш подивитися на це з іншого боку», «У твоєму віці я себе так не поводив»); репліки-пастки («Вихована людина не повинна так розмовляти з дорослим») або натяки без розкрит­тя важливої інформації («Якщо ти будеш поводити себе дббре, я зможу допомогти тобі»); лайка, необґрунтоване узагальнен­ня, приниження («Теж мені геній», «Ти навмисне такробиш, щоб мені увірвався терпець? »); допит; з’ясування, запитання («І хто ж тебе навчив так говорити? », «Якщо ти так дієш сього­дні, чого ж від тебе можна чекати надалі?»); уникнення про­блеми, жарт («Та викинь ти це з голови», «Знайшов через що хвилюватись », «Ти так переживаєш, начебто світ руйнується »); похвала з «пасткою» («Ти ж розумна людина, як же можна таке робити? »); інтерпретація, аналіз, прагнення продіагностувати («Ти кажеш це навмисно», «Я знаю, чому ти так говориш»); упереджений діагноз мотивів поведінки («У тебе немає бажан­ня вчитися; ти безсоромна людина, якщо таке робиш »); несвоє­часні поради; відмова від обговорення запитання; зміна теми («Це дуже цікаво. Але давай краще поговоримо про твої оцін­ки»); змагання («Тахібаце проблема? От у мене проблема склад­ніша»); заспокоєння запереченням («Усе мине, все коли-небудь закінчується, тому не слід хвилюватися»). Такі висловлювання імперативно нав’язуються учням як істина, що не підлягає критиці;

4) Стереотипи поведінки. Стійкі і незмінні моделі поведі­нки відображають певний стиль входження людини в групу, зокрема вчителя у педагогічний колектив. Перешкоджають ефективному спілкуванню, взаємодії такі стереотипи:

— ставлення до інших з недовірою, невіра в добрі на­міри інших, скептицизм і небажання їх зрозуміти;
— мстивість, задоволення від неприємностей інших, аг­ресивність у стосунках;
— прагнення до самоутвердження, відхилення співро­бітництва, використання інших у власних цілях;
— прагнення до влади, поваги до себе, переваги над іншими, управління ними, контролю над ситуацією.

Своєчасне усвідомлення появи бар’єрів, ускладнень у спілкуванні та їх усунення сприяє підвищенню ефективності спілкування вчителя.

Site Footer