14.6. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція

Основними правовими засадами, на яких здійснюється управ­ління кооперативом, є самоврядування, гласність, участь його чле­нів у вирішенні питань діяльності кооперативів.

Органами управління кооперативу є загальні збори та правлін­ня кооперативу. Крім того, в разі потреби кооператив може найма­ти виконавчого директора, утворювати спостережну раду.

Відповідно до ст. 13 Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”, вищим органом управління сільськогосподарського кооперативу є загальні збори його членів, які правомочні розгляда­ти й вирішувати будь-які питання його діяльності. Крім того, За­кон визначає цілий ряд питань, які становлять виключну компе­тенцію загальних зборів. Будь-який інший орган управління коопе­ративу не має права приймати рішення у цих питаннях. Зокрема, виключними повноваженнями загальних зборів сільськогосподар­ського кооперативу є:

внесення змін і доповнень до статуту, прийняття нормативних документів кооперативу;

обрання прямим таємним голосуванням голови кооперативу та членів його правління, членів ревізійної комісії (ревізора), членів спостережної ради та ін.;

заслуховування звітів органів управління кооперативу про їх ді­яльність;

визначення видів і розмірів фондів кооперативу, порядку їх формування та використання;

затвердження правил внутрішнього розпорядку, річного звіту й балансу кооперативу, порядку формування й розподілу його дохо­дів, рішень правління про прийняття нових членів;

вирішення питань про входження кооперативу до об’єднання кооперативів, створення підприємств різних видів; про реорганіза­цію або ліквідацію кооперативу.

Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов’язані зі статутною діяльністю кооперативу.

Передбачена Законом також процедура скликання загальних збо­рів та прийняття ними рішень. Загальні збори проводяться щорічно після закінчення фінансового року. Вони можуть скликатися поза­чергово за рішенням правління кооперативу або з ініціативи не менш як третини членів кооперативу. Правління кооперативу зобов’язане прийняти рішення про скликання загальних зборів і повідомити чле­нів кооперативу про час і місце їх проведення та порядок денний не пізніше, ніж за 10 днів. Загальні збори правомочні приймати рішен­ня, якщо на них присутні більше половини членів кооперативу.

У здійсненні самоврядування кооперативу важливу роль відіграє правління — колегіальний виконавчо-розпорядчий орган, який у своїй діяльності відповідальний перед загальними зборами. Воно обирається загальними зборами членів кооперативу, до складу яко­го входить не менш як 10 членів на термін, що не перевищує 3 ро­ків. Якщо ж кількість членів сільськогосподарського кооперативу є меншою від зазначеної, то загальні збори обирають голову, який виконує функції правління.

Правління кооперативу:

розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрями розвитку кооперативу;

скликає загальні збори членів кооперативу і контролює вико­нання прийнятих ними рішень;

вирішує найсуттєвіші питання господарської діяльності згідно зі статутом;

вносить на затвердження загальних зборів рішення про прий­няття до кооперативу нових членів і припинення членства;

укладає трудові договори (контракти) у разі найму на роботу ви­конавчої дирекції та оцінює її діяльність;

делегує виконавчій дирекції кооперативу право на прийняття поточних рішень;

забезпечує збереження майна кооперативу;

організовує в разі потреби незалежні аудиторські перевірки;

вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними організаціями.

Члени правління кооперативу можуть обирати зі свого складу голову кооперативу, заступника голови та секретаря правління від­повідно до статуту кооперативу.

Члени правління кооперативу працюють переважно на громад­ських засадах. У статуті кооперативу може передбачатися виплата винагороди за роботу членів правління.

Періодичність проведення засідань правління кооперативу визначається його статутом. Рішення приймається більшістю го­лосів за наявності не менш як 2/3 складу членів правління коопе­ративу.

Очолює правління голова кооперативу. Він обирається загаль­ними зборами кооперативу або його правлінням на термін, що не перевищує 3 років. Функції голови кооперативу та порядок його обрання (відкликання) визначаються статутом кооперативу. Голова правління є керівною службовою особою, яка керує діяльністю сільськогосподарського кооперативу. У своїй роботі він підпоряд­ковується загальним зборам.

Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” перед­бачає можливість найму правлінням кооперативу виконавчого ди­ректора, основною функцією якого є оперативне управління діяль­ністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом ко­оперативу. За своїм юридичним статусом він є фактично найманим працівником і на нього поширюється дія законодавства України про працю.

З виконавчим директором правління кооперативу укладає кон­тракт, яким визначаються його трудові права та обов’язки, режим його робочого часу та часу відпочинку, умови настання матеріаль­ної відповідальності тощо. Правління кооперативу може делегува­ти виконавчому директору свої окремі функції.

Виконавчий директор наділений повноваженнями із формуван­ня виконавчої\дирекції.

Для веденні контрольно-ревізійної роботи в кооперативі обира­ють спостережну раду та ревізійну комісію.

Для контролі^ за діяльністю виконавчого органу кооперативу обирають спостережну раду. Вона утворюється за умови, якщо кількість членів кооперативу становить не менш як 50 осіб.

Спостережну раду обирають із членів кооперативу на загальних зборах у кількості 3-5 чоловік, якщо інше не передбачено статутом кооперативу. Порядок обрання спостережної ради та її голови і прийняття рішень спостережною радою встановлюється статутом кооперативу.

Член спостережної ради не може бути членом правління чи ре­візійної комісії.

Для контролю за фінансово-господарською діяльністю коопера­тиву обирається ревізійна комісія (ревізор). У кооперативі, до скла­ду якого входить менш як 10 членів, функції ревізійної комісії ви­конує ревізор. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним збо­рам кооперативу. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальни­ми зборами з числа членів кооперативу відповідно до порядку го­лосування, встановленого статутом кооперативу. Членами ревізій­ної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління чи спосте­режної ради.

Site Footer