14.5. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу

За Законом України від 7 лютого 1991 р.”Про власність” і ГК кооперативи є суб’єктами права колективної власності, що дає можливість розвиватися різним формам господарювання, основою яких є власність колективу на засоби виробництва, вироблену про­дукцію, одержані прибутки тощо.

Особливість колективної власності полягає в тому, що вона на­лежить кожному кооперативу як окремому власнику. Суб’єктом права власності є не кожен член кооперативу зокрема, а коопера­тив в цілому як юридична особа. Сьогодні, коли в основному за­вершено паювання майна колективних агроформувань, колективна власність значною мірою набуває характеру спільної сумісної чи спільної часткової.

Кооперативна відзначається тим, що її об’єктом можуть бути грошові та майнові внески членів кооперативу.

Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію”, зако­номірно визнаючи майнові відносини одними з центральних у сільськогосподарському кооперативі, для їх регулювання відвів ок­ремий розділ V.

Кооператив є власником будівель, споруд, грошей, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержа­них від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом ко­оперативу, а також майна, придбаного на підставах, не забороне­них законом.

Володіння, користування та розпорядження майном кооперати­ву здійснюють органи управління кооперативу відповідно до своєї компетенції, визначеної статутом кооперативу.

Кошти і майно кооперативу потрібні кооперативу для того, щоб:

 • покривати витрати щодо організації кооперативу;
 • забезпечувати основні фонди;
 • покривати поточні витрати;
 • створювати резервний фонд;
 • оплачувати працю, кооперативні виплати, виплати на паї;
 • задовольняти інші потреби.

Перша необхідність в коштах виникає ще до того, як коопера­тив почне реально функціонувати, тобто на організаційному етапі, наприклад, для оплати послуг економістів та юристів при розроб­ленні техніко-економічного обґрунтування діяльності кооперативу, проектів юридичних документів.

Джерелами формування власних коштів кооперативу є: 1) пайові внески членів кооперативу (грошові та майнові);

 • доходи, які кооператив отримує від власної діяльності (реалі­зації продукції, надання послуг та ін.);
 • доходи, які кооператив отримує від розміщення своїх коштів у банках;
 • доходи від продажу акцій, інших цінних паперів.
 • кошти, що надходять від створених кооперативом підпри­ємств, організацій;
 • майно, добровільно передане кооперативу його членами;
 • інші надходження, не заборонені законом.

Названі джерела формування власних коштів, а також банків­ські кредити, які є основним і практично єдиним джерелом фор­мування позичкових коштів, у сукупності становлять джерела фор­мування майна кооперативу.

Важливим джерелом формування майна кооперативу є внески його членів; вони можуть бути як грошовими, так і майновими. Наявність пайових внесків членів кооперативу значною мірою виз­начає специфіку кооперативної власності загалом.

Закон України “Про кооперацію” поділяє всі внески членів ко­оперативу на поворотні і неповоротні. До перших належить пай і додатковий пай, до других — вступний та членський внески.

Як правило, певну частку обов’язкового внеску, яку член коо­перативу зобов’язаний внести до моменту державної реєстрації ко­оперативу або в разі вступу до нього, називають вступним внеском. Розмір вступного внеску, як і пайового, визначається загальними зборами членів кооперативу і має бути зафіксований у статуті коо­перативу.

Щоб забезпечувати поточну діяльність кооперативу, його члени періодично сплачують членські внески.

Основним видом внесків членів кооперативу у створення та розвиток кооперативу є пай, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.

Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рів­них частинах і/або пропорційно очікуваній участі члена кооперати­ву в його господарській діяльності.

У разі виходу з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї частки (паю) натурою, грішми або (за ба­жанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент ви­ходу, а земельної ділянки — в натурі. Термін та інші умови одер­жання членом кооперативу свого паю встановлюються статутом кооперативу, при цьому термін отримання паю не може перевищу­вати 2 років, а відлік його починається з 1 січня того року, що нас­тає після моменту виходу (виключення) з кооперативу (ст. 25 Зако­ну “Про сільськогосподарську кооперацію”).

Право власності членів кооперативу — фізичних осіб на пай мо­же бути передане у спадщину.

Сплата відсотків на внесені членами кооперативу пайові внески в принципі можлива у вигляді дивідендів, хоча одержання прибут­ків не є основним завданням кооперативу. Якщо значна частина прибутку спрямовується на виплату дивідендів, то це може приз­вести до втрати кооперативом кооперативної природи.

Тому відсотки на пай повинні бути невисокими. У статуті коопе­ративу обов’язково треба визначати межі виплати на пай у відсотках. Закон “Про сільськогосподарську кооперацію” встановлює, що вип­латі часток доходу на пай підлягає до 20%, визначених до розподілу.

Розмір обов’язкового пайового внеску кожного члена коопера­тиву встановлюють організаційні збори бажаючих створити коопе­ратив (згодом його закріплять у статуті кооперативу).

Принципи встановлення розмірів обов’язкових паїв є різними, залежно від типу кооперативу: у виробничих кооперативах паї є од­накового розміру, а в споживчому кооперативі — пропорційно пе­редбачуваному обсягу участі члена кооперативу в його господар­ській діяльності.

Крім обов’язкових паїв, які можна назвати основними, члени кооперативу можуть вносити й додаткові, розмір і порядок внесен­ня яких також закріплюються в статуті.

Обов’язковий пай може бути такий, який не в змозі внести від­разу більшість членів кооперативу. Тому сплачувати його можна частинами протягом певного періоду (не враховуючи розмір вступ­ного внеску, який сплачується до державної реєстрації кооперати­ву). Якщо термін внесення паю не встановлений законом, його слід визначити в статуті кооперативу. Це сприятиме швидшому розпочинанню кооперативом ефективної діяльності.

Важливим джерелом формування майна кооперативу є доходи від його господарської діяльності, які формуються з виручки від ре­алізації продукції (робіт, послуг), сум, отриманих від участі у спіль­них підприємствах, дивідендів по акціях та з інших надходжень.

Для здійснення своєї статутної діяльності кооператив формує відповідні майнові фонди:

 • пайовий, який формується із пайових внесків членів коопе­ративу;
 • неподільний — із вступних внесків і відрахувань доходу коо­перативу. Цей фонд не може бути розподілений між членами коо­перативу, крім випадків, зазначених у законі;
 • резервний — утворюється із різних джерел і призначений для покриття можливих втрат (збитків);
 • спеціальний — складається з цільових внесків членів коопе­ративу та інших надходжень.

Відповідно до свого статуту кооператив самостійно визначає ос­новні напрями господарської діяльності, здійснює її планування й реалізацію. Він реалізує свою продукцію, майно, надає послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на до­говірній основі.

Відносини кооперативу з іншими підприємствами, установами та організаціями, а також з громадянами в усіх сферах господар­ської діяльності обумовлюються договором.

Однак у власність кооперативу переходить не весь отриманий ним дохід. Порядок використання отриманого кооперативом до­ходу визначено в Законі “Про сільськогосподарську кооперацію” (ст. 29). Доход використовується на: податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів; погашення кредитів, покриття збитків; проведення відрахувань у фонди кооперативу; кооператив­ні виплати; виплату часток доходу на паї.

У Законі “Про сільськогосподарську кооперацію” врегульована й майнова відповідальність кооперативу. Згідно зі ст. 23 Закону, кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Члени кооперативу відповідають за зобов’язання ко­оперативу тільки в межах пайового майнового внеску.

Здійснення виробничої діяльності в сільському господарстві неможливе без використання земель як основного засобу вироб­ництва, що є істотною особливістю сільськогосподарського вироб­ництва. Йдеться про використання насамперед не будь-яких зе­мель, а земель сільськогосподарського призначення. Це стосуєть­ся передусім виробничих сільськогосподарських кооперативів, ос­кільки обслуговуючі кооперативи, як правило, не працюють на землі. Без отримання згідно із законом земельної ділянки коопе­ратив не зможе розпочати своєї виробничо-господарської діяль­ності.

Чинне законодавство України передбачає кілька можливих спо­собів отримання сільськогосподарським кооперативом землі для ведення виробничо-господарської діяльності, а саме, через:

1)   передачу йому земельної ділянки у власність місцевими рада-
ми відповідно до їхньої компетенції;

 • придбання кооперативом земельних ділянок у власність;
 • оренду земельних ділянок .

Земельні ділянки передають у власність сільськогосподарським кооперативам відповідні місцеві ради, на території яких вони (ді­лянки) розташовані. Для цього потрібне рішення загальних зборів кооперативу. У власність названі кооперативи одержують лише ті ділянки, які знаходилися в їхньому користуванні.

Земельна ділянка сільськогосподарського кооперативу може та­кож бути сформована внаслідок об’єднання в один масив приват­них земельних ділянок громадян, які створюють кооператив. Осо­би, які вступатимуть до членів кооперативу після його створення, можуть вносити свою земельну ділянку чи передавати право корис­тування нею як обов’язковий пайовий внесок.

Правовий режим земельних ділянок, які громадяни — заснов­ники кооперативу передають до його пайового фонду, визначаєть­ся в договорі між громадянином і кооперативом. У такому разі мо­же бути встановлено спільну часткову чи сумісну власність. У разі виходу з кооперативу при частковій власності його член має право одержати “свою” земельну ділянку, за спільної сумісної власності при виході з кооперативу його член може претендувати на рівну з іншими частку.

Якщо громадянин передає право користування кооперативу як пайовий внесок, як це передбачено п. 2 ст. 20 Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”, відносини між ним і коопера­тивом оформляються договором, в якому може бути вказано відпо­відний розмір плати, визначений загальними зборами. Такий дого­вір може бути укладений і на умовах оренди.

Сільськогосподарські кооперативи можуть повністю базуватися на орендованій землі, хоч на практиці оренда землі має допоміж­ний характер.

Оренда землі є доцільною, оскільки вона, по-перше, дає змогу сільськогосподарському кооперативу забезпечити себе земельною ділянкою, якщо кооператив (або його члени) не мають землі у власності чи не можуть придбати її;

по-друге, якщо орендодавцем виступає держава в особі уповно­важених органів (щодо земель сільськогосподарського призначен­ня така ситуація є оптимальною), то вона може належним чином контролювати використання земель у сільському господарстві.

Site Footer