4. Повноваження місцевого самоврядування в Україні

Повноваження місцевого самоврядування — це визначені і закріплені в Конституції, законах України та інших нормативно-правових актах права та обов’язки суб’єктів системи місцевого самоврядування, необхідні для реалізації завдань і функцій місцевого самоврядування на відповідній території.

Повноваження органів місцевого самоврядування закріплені у розділі 2 “Організаційно-правова основа місцевого самоврядування” Закону, який включає повноваження:

—  сільських, селищних та міських рад (статті 25—26);

—  виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (статті 27—41);

—  сільського, селищного, міського голови (ст. 42);

—  районних і обласних рад (статті 43—44).

Крім перелічених повноважень, у згаданому розділі, у главі 5 “Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування”, визначаються:

-527-

порядок формування рад (ст. 45); порядок підготовки і проведення сесій рад (ст. 46); організація роботи постійних комісій (ст. 47); тимчасових контрольних комісій рад (ст. 48); депутатів (ст. 49); секретаря сільської, селищної, міської ради (ст. 50); виконавчого комітету ради, його повноваження та організація роботи (статті 51—54); організація роботи відділів, управлінь та інших виконавчих органів рад (ст. 55); організація роботи голови відповідної ради (ст. 55), його заступника (ст. 56) та їх виконавчих апаратів (ст. 58), президії (колегії) районної, обласної ради (ст. 57); форми і зміст актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 59 Закону).

Щодо змісту повноважень сільських, селищних, міських рад, то вони поділяються на загальну і виключну компетенцію цих рад.

У межах загальної компетенції сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати й вирішувати питання, віднесені Конституцією і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до їхнього відання (ст. 25 Закону).

Виключною компетенцією цих рад є питання, що розглядаються лише на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської рад (ст. 26 Закону).

До кола цих питань, зокрема, належать: утворення і ліквідація постійних та інших комісій, виконавчого комітету, інших виконавчих органів рад; затвердження плану роботи ради; заслуховування звітів голови, постійних комісій, керівників виконавчих органів рад; розгляд запитів депутатів, прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, затвердження місцевого бюджету та звіту про виконання бюджету тощо.

Повноваження виконавчих органів сільських і селищних рад поділяються на власні та делеговані повноваження у таких сферах: соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку (ст. 27); в галузі бюджету, фінансів і цін (ст. 28); в сфері управління комунальною власністю (ст. 29); в галузі жйтлово^юмунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчу-

-528-

вання (ст. ЗО); в галузі будівництва (ст. 31); у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (ст. 32); у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (ст. 33); у сфері соціального захисту населення (ст. 34); у галузі оборонної роботи (ст. 36); щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою (ст. 37); щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (ст. 38); інші повноваження виконавчих органів рад.

Стаття 42 Закону визначає коло повноважень сільського, селищного, міського голови. До них, зокрема, належать: забезпечення здійснення у межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади, організація роботи рад та її виконавчого комітету; формування виконавчого комітету; скликання сесій рад.

Повноваження районних і обласних рад складаються також з двох груп: з питань, які вирішуються цими радами виключно на їх пленарних засіданнях (ст. 43) (багато в чому аналогічні питанням, що вирішуються на пленарних засіданнях сільських, селищних і міських рад), та з повноважень, які делегуються районними та обласними радами відповідним місцевим державним адміністраціям (ст. 44 Закону).

До них, зокрема, належать: підготовка і внесення на розгляд проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку районів і областей; забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території; підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України; сприяння інвестиційній діяльності на території району, області; залучення у порядку, встановленому законом, підприємств, що належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території тощо.

Site Footer