8. Конституційне право України як навчальна дисципліна

Як навчальна дисципліна конституційне право України є певною сукупністю знань, які випливають із системи науки цієї галузі, а також практики реалізації наукових досягнень.

Конституційне право України як нормативний курс, навчальна дисципліна вивчається у всіх юридичних закладах, а також майже у всіх інших вищих і середніх навчальних закладах. Ця навчальна дисципліна покликана допомогти студентам здобути комплекс знань про зміст конституційного права, зокрема про поняття, предмет, методи, норми цієї галузі, правовідносини, джерела, систему конституційного

права.

Першчерговим завданням курсу є висвітлення питання про пріоритет людини, її прав і свобод, гарантій їх здійснення державою та її органами, які відіграють службову роль стосовно людини і громадянина.

У курсі приділяється велика увага висвітленню загальних засад конституційного ладу, за допомогою якого з’ясовуються питання, що стосуються характеристики Української держави в цілому; форм її територіального устрою, правління та демократичного режиму; народного волевиявлення; розподілу влади; верховенства права; законності; політичної, економічної, соціальної, культурної основ держави; статусу державної мови; функцій держави; її символів.

Висвітлюються у курсі також основні принципи державного ладу: народного, державного, національного суверенітету; соціальної справедливості, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Важлива частина курсу присвячена питанням правового статусу людини і громадянина в Україні, в якій висвітлюються природні (особисті), громадянські, політичні, соціальні, економічні, культурні права і свободи особи, гарантії їх;

здійснення.

Аналізується також статус іноземців, осіб без громадян-!

ства, біженців та мігрантів в Україні.                                    <

Приділяється увага висвітленню питання щодо форм народного волевиявлення: виборам, референдумам, іншим формам волевиявлення.

-58-

Особлива увага приділяється питанням організації та здійсненню державної влади на підставі розподілу її на законодавчу, виконавчу і судову, а також інституту Президента України.

Окремо у курсі висвітлюються питання організації і діяльності Верховної Ради України як парламенту та єдиного органу законодавчої влади, основні форми її діяльності (сесії, пленарні засідання, робота комітетів і комісій), парламентські процедури, стадії законодавчого процесу, система стримувань і противаг між парламентом, Президентом та виконавчою владою України.

Аналізується також статус народного депутата, керівництва парламенту, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати.

У процесі висвітлення питання про місце і роль Президента України в системі органів держави аналізуються особливості його статусу, функції, повноваження, акти.

Значна увага в курсі приділяється питанням організації і здійснення виконавчої влади в Україні: Кабінету Міністрів, міністерствам, державним комітетам, іншим центральним органам виконавчої влади зі спеціальним статусом, місцевим державним адміністраціям, функціям і повноваженням цих органів на підставі адміністративної реформи, яка проводиться в Україні.

В курсі аналізується судова система України, основні засади судочинства, статус судів і судців як на основі Конституції, так і на основі нового законодавства про судоустрій в Україні.

Проблемі визначення місця і ролі Конституційного Суду України також приділяється значна увага, у процесі аналізу якої розглядається порядок його формування, склад, функції цього органу, порядок звернення до нього та розгляду справ судом.

Важливим для засвоєння курсу є висвітлення основних засад територіального устрою України, принципів, адміністративно-територіального устрою, особливостей спеціального статусу міст Києва і Севастополя, а також Автономної Республіки Крим.

В конституційному праві значна увага приділяється місцевому самоврядуванню в Україні, зокрема статусу територіальної громади як основи самоврядування, повноваженням,

-59-

радам, їх органам і статусу голови села, селища, міста; органам самоорганізації населення.

Засвоєнню курсу конституційного права допоможуть підручники, видані останніми роками в Україні. До них слід віднести: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти “Конституційне право України” (три видання — 1999, 2000, 2002 рр.), підготовлений авторським колективом у складі В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького, О. В. Городецького, М. І. Корнієнка, Є. Я. Кравця, В. Ф. Куз-нецової, О. С. Лотюк, В. Ф. Мелащенка, Н. А. Міловицької, М. І. Ставнійчук, Н. Г. Шукліної; підручник “Конституційне право України”, підготовлений Ю. М. Тодикою та В. Я. Таці-єм у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, а також підручник “Конституційне право України” (виданий у 2000 р.) В. В. Кравченком (м. Київ).

Всі ці та інші підручники сприяли опануванню курсу конституційного права студентами, аспірантами, науковцями.

Проте, життя не стоїть на місці. За останні два роки по суті оновлено законодавство в галузі конституційного права 1992—1998 рр., парламентом прийнято 5 кодексів, значних змін зазнало виборче законодавство тощо. Все це поставило на порядок денний питання про підготовку підручників з курсу “Конституційне право України” на основі ретельного аналізу новітнього законодавства, уточнення багатьох складних проблем, які вимагають нових підходів до їх розв’язання на сучасному етапі розвитку науки конституційного права.

Site Footer