12.5. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності

У перехідний до ринкової економіки період важливе значення мають економічні заходи для забезпечення охорони навколишнього природного середовища, які передбачають:

 • взаємозв’язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних ресурсів та ефективною охороною природного середовища;
 • визначення джерел фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища;
 • установлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та захоронення (складування) відходів;
 • установлення порядку оплати та нормативів і розмірів платежів за використання природних ресурсів, викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, захоронення (складування) відходів та інші види шкідливого впливу;
 • надання підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам податкових, кредитних та інших пільг за впровадження ними маловідходних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійснення інших ефективних заходів з охорони навколишнього природного середовища;
 • відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища здійснюється за рахунок державного бюджету України, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільних внесків та інших коштів.

Основним джерелом надходжень до бюджетів є плата за використання природних ресурсів. Плата за спеціальне використання природних ресурсів установлюється на основі нормативів плати і лімітів використання ресурсів. Нормативи плати за використання природних ресурсів визначаються з урахуванням їх поширення, якості, можливості відтворення, доступності, комплексності, продуктивності, місцезнаходження, можливості переробки та утилізації відходів та інших факторів. Платежі за використання природних ресурсів у межах встановлених лімітів відносять на витрати виробництва, а за понадлімітне використання та псування їхньої якості стягують з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств (установ, організації) чи громадян.

Плата за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на основі лімітів викидів і скидів забруднених речовин у навколишнє природне середовище, захоронення (складування) відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництв.

Ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, складування відходів виробництва та інші види шкідливого впливу на території державного підпорядкування або окремих регіонів встановлюються:

 • у разі, коли це призводить до забруднення природних ресурсів державного значення — Міністерством охорони навколишнього природного середовища України;
 • у всіх інших випадках — у порядку, що встановлюється обласними, міськими Радами народних депутатів за поданням органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Порядок установлення нормативів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України.

Платежі підприємств (установ, організацій), а також громадян за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, захоронення (складування) відходів та за інші види шкідливого впливу в межах лімітів стягуються з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств чи окремих громадян.

Платежі за погіршання характеристик природних ресурсів (зниження родючості ґрунту, продуктивності лісів, продуктивності водойм) у результаті володіння і користування ними встановлюються також на основі відповідних нормативів.

Платежі за використання природних ресурсів надходять до державного та місцевих бюджетів і спрямовуються на виконання робіт з відтворення цих ресурсів, підтримання їх у належному стані. Платежі за забруднення навколишнього природного середовища надходять до місцевих, обласних і державного фонду охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні: 70, 20 і 10 %.

Кошти місцевих і державного позабюджетного фондів охорони навколишнього природного середовища мають використовуватися тільки для цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, а також заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу навколишнього природного середовища на здоров’я людей.

Розподіл коштів за використання природних ресурсів, що надходять до державного бюджету України, здійснює Верховна Рада України.

Для фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища утворюються державний та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. Вони формуються за рахунок:

 • платежів за забруднення навколишнього природного середовища;
 • грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища, санітарних норм і правил і за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, чи понадлімітне використання природних ресурсів;
 • цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій і громадян;
 • находжень від реалізації конфіскованого відповідно до законодавства майна, яке було предметом екологічного правопорушення.

Розподіл платежів, що надходять до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, здійснюється відповідно обласними, міськими Радами народних депутатів та за поданням органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Республіканський фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється за рахунок:

 • відрахувань з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, розмір яких визначається Верховною Радою України;
 • добровільних внесків підприємств, організацій, установ, окремих громадян та інших надходжень.

Розподіл коштів, що надходять до республіканського фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Кошти місцевого і державного фондів можуть використовуватися тільки для цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для зменшення негативного впливу навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища здійснюється:

 • наданням пільг в оподаткуванні підприємствам, установам, організаціям і громадянам у разі реалізації ними заходів з раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища: переходу на маловідходні та безвідходні ресурсо- і енергозберігаючі технології, впровадження очисного обладнання та устаткування для утилізації забруднюючих речовин і переробки відходів, а також приладів контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин;
 • наданням на пільгових умовах короткострокових і довгострокових позичок для реалізації заходів із забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища;
 • установленням підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів;
 • звільненням від оподаткування фондів охорони навколишнього природного середовища;
 • передачею частини коштів позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища на договірних умовах підприємствам, установам, організаціям і громадянам на здійснення заходів для гарантованого зниження викидів і скидів забруднюючих речовин; зменшення шкідливих фізичних, хімічних та біологічних впливів на стан навколишнього природного середовища; розвиток екологічно безпечних технологій та виробництв;
 • надання можливості отримання природних ресурсів під заставу.

Site Footer