Види публічної служби

ВИДИ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ – інститути публічної служби, об’єднані за подібними ознаками статусу публічних службовців, їхніх завдань, повноважень, порядку вступу на службу, умовами її проходження тощо. Аналіз правової природи публічної служби, особливостей її проходження дає підстави виокремити такі її основні види, як: політична служба, державна служба, служба в органах місцевого самоврядування, суддівська служба. Найбільшого поширення набула класифікація публічної служби на цивільну та мілітаризовану.

© Серьогін С.М., Липовська Н.А.

Site Footer