Аналіз рішень

АНАЛІЗ РІШЕНЬ – метод дослідження або прогнозування результатів діяльності суб’єктів публічного управління шляхом розкладання стану досліджуваного об’єкта на частини, елементи, на внутрішньо властиві цьому об’єкту складові (правову, економічну, соціальну, екологічну тощо). А.р. є категорією, діалектично поєднаною з категорією синтезу (об’єднання раніше розчленованих елементів досліджуваного об’єкта в єдине ціле). До основних принципів А.р. слід віднести: єдність аналізу та синтезу; ранжування факторів з метою виділення провідної ланки; забезпечення порівнянності варіантів аналізу; оперативність та своєчасність; кількісну визначеність параметрів.

© Миколайчук М.М.

Site Footer