Аналітика політична

АНАЛІТИКА ПОЛІТИЧНА – теоретико-прикладна галузь наукового пі-знання політичної реальності буття суспільства засобами логіки й аналітики, які спираються на гносеологічну і перетворювальну функції. А.п. є сукупністю дій, які відбуваються в інтересах підвищення ефективності впливу та управління різними сферами суспільного буття і мають на меті пізнання суті, причин, тенденцій розвитку подій у політичному просторі, розгляд та оцінку ситуацій, вироблення механізму втручання і реалізації різних типів політик і політичних програм у системі влади. Ефективність А.п. залежить від сприйняття різними суспільно-політичними і корпоративними акторами суми знань про суспільні явища, властивості та закономірності перебігу процесів, які можна використовувати в практичній діяльності у вигляді механізмів реалізації політичного курсу. Об’єктом А.п. є політична система як сукупність взаємодіючих норм, ідей та політичних інститутів і дій, що базуються на них та утворюють державну (політичну) владу як спосіб взаємозв’язку громадян і держави. А.п. поділяють на теоретичну й прикладну. Предметом теоретичної А.п. є виявлення зв’язків, взаємозалежностей та механізмів взаємодії суб’єктів політичного процесу, його закономірностей, аналогів і детермінант, прикладної А.п. – конкретна суспільно значуща проблема, що пов’язана з процесами набуття, реалізації та збереження державної влади.

© Телешун С.О.

Site Footer