2.8. Висновки

У різні епохи ставлення до поведінки людей залежало від задач, що стояли перед суспільством і які знаходили своє відображення у багатьох філософських вченнях. Епоха Еллінізму славиться вченнями Платона і Аристотеля, які стверджувати, що людина є частиною суспільства і нерозривно з ним пов’язана. У середньовіччі поведінка людини розглядалася через призму релігійного вчення. Прикладом цьому є праці Августина Блаженного, Фоми Аквінського. Епоха Відродження прославилася працями Ніколи Кузанського, Еразма

Роттрдамського, Томаса Мора, Томазо Кампанелли та інших видатних вчених, які подумки будували нове, світле суспільство, у якому люди будуть щасливі та незалежні. Новими поглядами на життя та поведінку людей відзначилася німецька класична філософія, яка мала на меті вивчити людину, іі роль та значення в суспільних процесах. З точки зору психології до цієї проблеми підійшов 3. Фройд, Е. Дюркгейм та інші. К. Маркс визначив ставлення людини до засобів виробництва та розвинув теорію соціального конфлікту. Значний внесок у вивчення девіантних відхилень внесли вчені XX ст., які розробили системний підхід до розробки цієї проблеми.

Використана література

  1. Дюркгейм Еміль. Самогубство: соціологічне дослідження / Пер. з фр. Л. Кононович. – К.: Основи, 1998. -519 с.
  2. Иванов В.Г. История этики Древнего мира. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1980. – 222 с.
  3. Козляковський П.А., Козляковський А.П. Соціологія. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Миколаїв: Вид-во «Дизайн і поліграфія», 2007. – 656 с.
  4. Логика и риторика. Хрестоматия / Сост. В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. – Мн.: НТООО «ТетраСистемс», 1997. – 624 с.
  5. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный Дом, 2002.
  6. Фройд Зпжунд. Вступ до психоаналпу / Пер. з шм. П. Таращук. – К.: Основи, 1998. – 709 с.
  7. Философия: энциклопедический словарь / Под ред. A.A. Ивина. – М.: Гардарики, 2006. – 1072 с.
  8. Хрестоматия по истории философии: Учеб. пособие для вузов. В 3 ч. – Ч. 1. – М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС, 1998. – 448 с.
  9. Эрих Фромм. Анатомия человеческой дедуктивности. – М., 1998. – 670 с.
  10. Юнг К.Г. Избранное / Пер. с нем. Е.Б. Глушак, Г.А. Бутузов, М.А. Собуцкий, О.О. Чистяков; отв. ред. С.Л. Удовик; худ. обл. М.В. Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 1998. – 448 с.

Site Footer