Перегляд судових рішень у касаційному порядку

Право касаційного оскарження належить сторонам, прокурору, а також особам, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їхніх прав та обов’язків. До таких осіб належать і громадяни, що не є суб’єктами підприємницької діяльності (п. 1 Роз’яснення від 28.03.2002 р. № 04-5/366 «Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України»).

Така позиція Вищого господарського суду України заслуговує на увагу, але бажано б було, щоб це положення було більш чітко врегульовано безпосередньо у законі.

Якщо апеляційний суд прийняв додаткову постанову з підстав і в порядку, зазначеному у статті 88 ГПК, то її також можна оскаржувати у касаційному порядку. Касаційною інстанцією є Вищий господарський суд України. Касаційна скарга подається через місцевий чи апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову.

Місцевий або апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення або постанову, зобов’язаний надіслати скаргу (подання) разом зі справою до Вищого господарського суду України у п’ятиденний строк з дня її надходження. Касаційна скарга може бути подана протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили (ст. 110 ГПК). Вимоги до форми та змісту касаційної скарги викладені у статті 111 ГПК України. Не допускається у касаційній скарзі (поданні) посилання на недоведеність обставин справи. До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі. Сторона у справі, отримавши касаційну скаргу (подання), має право надіслати відзив на неї касаційній інстанції й особі, що подала скаргу (подання). Відсутність відзиву не перешкоджає перегляду судового рішення, що оскаржується.

Підстави для повернення касаційної скарги наведені у ст. 1113 ГПК. Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої статті 1113 ГПК, сторона у справі має право повторно подати касаційну скаргу в загальному порядку.

У практиці Вищого господарського суду зустрічались випадки, коли касаційна скарга подавалась безпосередньо до суду, але касаційна скарга не поверталась судом, а призначалась до розгляду.

При повторному направленні касаційної скарги у зв’язку з усуненням її недоліків слід мати на увазі подання клопотання про поновлення строку, якщо такий пропущено. У всякому разі, Вищий господарський суд України так і не сприйняв позицію Європейського суду з прав людини про те, що у випадках повернення скарги для усунення її недоліків потрібно вказувати точний строк, протягом якого належить повторно подати таку скаргу. Вищий господарський суд при цьому керується чинним ГПК, який не встановлює такого обов’язку. Але виходячи із принципів верховенства права, тобто засад розумності, справедливості та добросовісності і вимог статті 9 Конституції України позиція Європейського суду з прав людини заслуговує на увагу.

Звичайно, це недолік і законодавця, який повинен був більш чітко врегулювати це питання. Адвокати мають ураховувати ці обставини при відстоюванні інтересів своїх клієнтів у суді. У всякому разі, якщо справу повернуто через відсутність клопотання про відновлення строку, це не позбавляє сторону права подати повторно касаційну скаргу, додавши до неї клопотання про відновлення пропущеного строку (п. 5 Роз’яснення від 28.03.2002 р. № 04-5/367 «Про деякі питання практики застосування розділу XIIі Господарського процесуального кодексу України»),

Порядок розгляду касаційної скарги здійснюється за правилами розгляду справи у суді першої інстанції, за винятком процесуальних Дій, пов’язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням. Це означає, що касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні чи постанові господарського суду (п. 9 Роз’яснення від 28.03.2002 р. № 04-5/367 «Про Деякі питання практики застосування розділу XIIі Господарського процесуального кодексу України»).

Адвокат у касаційній інстанції має враховувати особливості перевірки та відповідним чином готувати свій виступ, який мусить бути лаконічним і максимально спрямованим на юридичний аналіз наявної у справі правової ситуації.

Разом з тим за результатами перевірки судом касаційної інстанції, коли встановлено, що фактичні обставини, які входять до предмета доказування у цій справі, з’ясовані з достатньою повнотою, але допущено помилку в застосуванні норм матеріального права, суд касаційної інстанції приймає нове рішення (ст. 1119) (п. 10 Роз’яснення від 28.03.2002 р. № 04-5/367 «Про деякі питання практики застосування розділу XIIі Господарського процесуального кодексу України»).

Як за таких умов можна обійтись без аналізу повноти і достовірності доказів – знає тільки законодавець. У всякому разі, посилаючись на п. 10 Роз’яснення від 28.03.2002 р. № 04-5/367 «Про деякі питання практики застосування розділу XIIі Господарського процесуального кодексу України», адвокат може вказати на те, що фактичні обставини з’ясовані неповно або, навпаки, з достатньою повнотою, та подати правовий аналіз помилок, допущених судом першої або апеляційної інстанції.

Підставами для скасування чи зміни рішення або постанови є порушення чи неправильне застосування норм матеріального або процесуального права. Рішення або постанова підлягає обов’язковому скасуванню, якщо справу розглянуто в незаконному складі колегії суддів; справу розглянуто за відсутності будь-якої зі сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду; господарський суд прийняв рішення або постанову, що стосується прав і обов’язків осіб, які не були залучені до участі у справі; рішення або постанова не підписані будь-ким із суддів або підписані не тими суддями, що зазначені в рішенні або постанові; рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглянула справу; рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності (за винятком випадків, передбачених ст. 17 ГПК).

За наслідками розгляду касаційної інстанції суд приймає постанову, яка має відповідати вимогам ст. Ill11 Г11К. У разі скасування або зміни рішення за результатами його перегляду в касаційному порядку касаційна інстанція у резолютивній частині своєї постанови має зобов’язати господарський суд першої інстанції видати відповідний наказ, зокрема, про поворот виконання рішення відповідно до ст. 122 ГПК (п. 2 Роз’яснення від 28.03.2002 р. «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»).

Адвокат, готуючи касаційну скаргу, має враховувати вимоги про форму і зміст касаційної скарги, передбачені у ст. 111 ГПК. Таким чином, у скарзі не повинні бути посилання на недоведеність обставин справи. Разом з тим касаційна інстанція з’ясовує, чи з достатньою повнотою досліджені обставини справи. Тому аналіз повноти дослідження матеріалів справи є допустимим.

Для написання касаційної скарги можна користуватись готовими зразками (кліше) з урахуванням особливостей конкретної справи. Це полегшить виклад та оформлення касаційної скарги. Загальна вимога – виклад обставин справи та зазначення суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права має бути максимально стислим, прозорим і точним. Суддя, який знайомиться зі справою, повинен з першого прочитання скарги одержати уявлення про суть порушення, а не продиратись через нетрі нагромаджених фактів, доказів та аргументів скаржника.

Для виступу в засіданні Вищого господарського суду слід потурбуватись про наявність належно оформленої довіреності та підготувати собі тези виступу або написати виступ, оформивши його у вигляді пояснень. Виступ має бути максимально лаконічним і розрахованим, як правило, не більше ніж на 4-5 хвилин, В ньому наводяться основні аргументи, відповідно до яких сторона не згодна з рішенням, і чітко викладається те, про що просить виступаючий. Суд може дозволити поставити запитання другій стороні або сам поставить запитання. На ці запитання слід відповідати впевнено, з переконанням у своїй правоті та коротко. За порадою А.Ф. Коні, який писав: «вивчайте уважно матеріал, запам’ятовуйте його – і потім слідуйте пораді Фауста: «Кажи з переконанням, слова і вплив на слухачів прийдуть самі собою!»

Site Footer