15.5. Компетенція місцевих рад як органів місцевого самоврядування

Компетенція територіальної громади села, селища, міста (безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування):

– управляють майном, що є в комунальній власності;

– затверджують програми розвитку відповідної території;

– контролюють виконання затверджених програм;

– затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

– контролюють затверджені бюджети;

– встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону;

– забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;

– утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації та установи;

– здійснюють контроль за діяльністю комунальних підприємств, організацій та установ;

– вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад згідно зі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є:

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

4) обрання за пропозицією сільського, селищного, міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

5) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;

6) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

7) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради;

8) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;

9) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

10) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

11) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

12) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

13) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України;

14) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених Законом;

15) визначення відповідно до закону кількісного складу

ради;

16) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

17) прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

18) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

19) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

20) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

21) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

22) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

23) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

24) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

25) затвердження статуту територіальної громади;

26) затвердження відповідно до закону положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

27) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях.

Законом передбачено повноваження місцевих рад по окремих сферах суспільного життя, а саме:

– повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

– повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін;

– повноваження щодо управління комунальною власністю;

– повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;

– повноваження у галузі будівництва;

– повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;

– повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

– повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності;

– повноваження у сфері соціального захисту населення;

– повноваження в галузі оборонної роботи;

– повноваження щодо вирішення питань адміністративно- територіального устрою;

– повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

– повноваження щодо відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади.

Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України

Таке фінансування може здійснюватись і шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків.

Держава передає (може передати) органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які:

– є обов’язковими до виконання на відповідній території;

– рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Компетенція обласних та районних рад:

– затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів;

– контролюють виконання цих програм;

– затверджують районні і обласні бюджети;

– контролюють виконання районних та обласних бюджетів.

Місцевий бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Районний бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання.

Обласний бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання.

Обласні і районні бюджети формуються:

1) з коштів державного бюджету;

2) з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів, для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм.

Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районними, обласними радами може бути затверджена символіка, відповідно, району, області.

На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається Державний прапор України.

Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради можуть мати свої статути.

Статути територіальної громади села, селища, міста приймаються з врахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницьким органом місцевого самоврядування (ради) на основі Конституції України та в межах закону.

Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України.

Підставою для відмови від державної реєстрації статуту територіальної громади може бути його невідповідність Конституції та законам України. Відмова від реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена в судовому порядку.

Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з Конституцією та законами України може бути застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Site Footer