10.3 Територіальні органи Міністерства юстиції України, їх склад, структура, завдання, та повноваження

Відповідно до п. 7 Положення про Міністерство юстиції України Мін’юст здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні територіальні управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, а також районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.

До системи територіальних (місцевих) органів юстиції в Україні належать:

– Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;

– районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.

Відповідно до п. 1 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Мін’юсту від 23.06.2011 № 1707/5, Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами.

Основними завданнями головного територіального управління юстиції є: реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації, прийняття повідомлення про утворення) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації; забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); внесення на розгляд Мін’юсту пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах; забезпечення роботи нотаріату; експертне забезпечення правосуддя; протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги); здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

Головне територіальне управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Мін’юсту; 2) підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; 3) здійснює узагальнення роботи з питань систематизації законодавства підвідомчих органів та установ юстиції, надає їм практичну та методичну допомогу з цих питань; 4) координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків; 5) бере участь у формуванні Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів; 6) забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації; 7) формує локальні реєстри Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, а також розглядає пропозиції центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про виключення таких адвокатів з локальних реєстрів відповідно до закону; 8) проводить за рішенням Мін’юсту конкурси для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги; здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів

Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

Г оловне управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції.

Головне управління юстиції взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади АР Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

Головне управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, які є обов’язковими для виконання районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції, підвідомчими органами та установами юстиції та посадовими особами. У випадках, передбачених законодавством, акти головного управління юстиції є обов’язковими для виконання територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади АР Крим, місцевими державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами. Головне управління юстиції, у разі потреби, видає разом з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади АР Крим, місцевими державними адміністраціями спільні акти.

Начальник Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Начальники головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад Міністром юстиції України.

Начальник головного територіального управління юстиції має трьох заступників, у тому числі: першого заступника начальника головного територіального управління юстиції, заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби, заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації.

Заступники начальника Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Перший заступник начальника головного територіального управління юстиції, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальник Управління державної реєстрації призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України.

Якщо призначення осіб на посади начальника головного територіального управління юстиції, першого заступника та заступника начальника головного територіального управління юстиції здійснюється за результатами конкурсного відбору, Міністр юстиції України призначає таких осіб за рекомендацією кадрової комісії в установленому порядку з урахуванням абзаців першого, другого та четвертого цього пункту.

Начальник головного територіального управління юстиції несе персональну відповідальність за виконання покладених на головне територіальне управління юстиції завдань і здійснення ним своїх повноважень, упровадження програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної правової політики, в межах компетенції установлює ступінь відповідальності заступників начальника головного територіального управління юстиції, керівників структурних підрозділів відповідного головного територіального управління юстиції за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, підвідомчих органів та установ юстиції.

Начальник Головного територіального управління юстиції: 1) очолює Головне територіальне управління юстиції, здійснює керівництво його діяльністю і підвідомчими органами та установами юстиції, представляє Головне територіальне управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Головного територіального управління юстиції перед Міністром юстиції України; 2) організовує роботу Г оловного територіального управління юстиції, підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін’юст, його територіальні органи; 3) вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у відповідних сферах; 4) забезпечує виконання Головним територіальним управлінням юстиції Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації; 5) звітує перед Міністром юстиції України щодо виконання покладених на Головне територіальне управління юстиції завдань та планів роботи; 6) вносить Міністру юстиції України на затвердження структуру головного територіального управління юстиції відповідно до Типової структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженої цим наказом, у строки, встановлені дорученням Міністра юстиції України. У разі недотримання строків внесення структури головного територіального управління юстиції Міністр юстиції України затверджує структуру відповідного головного територіального управління юстиції, керуючись Типовою структурою; 7) затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників апарату Г оловного територіального управління юстиції; 8) затверджує кошториси районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, нотаріальних контор; 9) затверджує структуру та штатний розпис районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції; 10) вносить Міністру юстиції України в установленому порядку пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників, начальників та заступників начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, а також в установленому порядку пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності; 11) призначає на посади та звільняє з посад державних службовців, службовців і робітників Головного територіального управління юстиції та за поданням начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції – державних службовців відповідних управлінь юстиції, крім випадків, визначених законодавством; 12) призначає на посаду та звільняє з посади за поданням заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальника Управління державної виконавчої служби, погодженим із директором Департаменту державної виконавчої служби, начальника відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції; 13) призначає на посади та звільняє з посад завідувачів та інших працівників державних нотаріальних контор, завідувачів та інших працівників державних нотаріальних архівів; 14) розподіляє обов’язки між своїми заступниками; 15) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства (п. 11 Положення).

У Головному територіальному управлінні юстиції для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія в складі начальника Головного територіального управління юстиції (голова колегії), заступників начальника Головного територіального управління юстиції, керівників структурних підрозділів за посадою. До складу колегії можуть входити керівники районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, а також інші фахівці. Склад колегії затверджується начальником Г оловного територіального управління юстиції.

Рішення колегії запроваджуються в життя наказами начальника головного управління юстиції.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності головного управління юстиції, підвідомчих органів та установ юстиції при головному управлінні юстиції може бути утворена наукова рада, склад якої та положення про яку затверджує начальник головного управління юстиції.

Головні управління юстиції утримуються за рахунок Державного бюджету України. Структуру головних управлінь юстиції затверджує Міністр юстиції України. Штатний розпис та кошторис головних управлінь юстиції затверджує заступник Міністра юстиції – керівник апарату.

Головне управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (управління юстиції) є територіальними органами Міністерства юстиції України, підпорядковуються Мін’юсту та безпосередньо головним управлінням юстиції. Вони створюються і функціонують відповідно до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції: затверджено наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5.

Основними завданнями управління юстиції є: реалізація державної правової політики, державної політики з питань державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів, а також забезпечення реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); експертне забезпечення правосуддя; забезпечення роботи нотаріату; здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва (п. 3 Положення).

Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд головних територіальних управлінь юстиції; 2) бере участь у розвитку системи правової інформації; 3) підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін’юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян; 4) координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків; 5) координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів; здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

Управління юстиції взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Начальники управлінь юстиції призначаються на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного управління юстиції. Начальники управлінь юстиції призначаються на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного територіального управління юстиції.

Начальник управління юстиції має заступників, у тому числі: заступника начальника управління юстиції з питань державної реєстрації або заступника начальника управління юстиції – начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану (при наявності в структурі управління юстиції лише відділу державної реєстрації актів цивільного стану) та заступника начальника управління юстиції – начальника відділу державної виконавчої служби або заступника начальника управління юстиції (при наявності в структурі управління юстиції двох та більше відділів державної виконавчої служби).

Заступники начальників управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного територіального управління юстиції. У випадку, якщо призначення особи на посаду заступника начальника управління юстиції здійснюється за результатами конкурсного відбору, Міністр юстиції України призначає таку особу за рекомендацією кадрової комісії.

Начальник управління юстиції: 1) очолює управління юстиції, здійснює керівництво його діяльністю і підвідомчими органами та установами юстиції, представляє управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності управління юстиції перед Міністром юстиції України та головним територіальним управлінням юстиції; 2) організовує роботу управління юстиції, підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін’юст, його територіальні органи; 3) забезпечує виконання управлінням юстиції Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та головного територіального управління юстиції, доручень Міністра юстиції України; 4) звітує перед головним територіальним управлінням юстиції щодо виконання покладених на управління юстиції завдань та планів роботи; 5) вносить начальнику головного територіального управління юстиції пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності; 6) вносить начальнику головного територіального управління юстиції подання щодо призначення на посади та звільнення з посад державних службовців, призначає на посади та звільняє з посад службовців і робітників управління юстиції; 7) вносить начальнику головного територіального управління юстиції на затвердження структуру та штатний розпис управління юстиції; 8) затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників апарату управління юстиції; 9) вносить начальнику головного територіального управління юстиції пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників управління юстиції за погодженням із відповідним заступником начальника управління юстиції; 10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками; 11) затверджує правовий висновок з питань легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, підписує відповідний наказ та свідоцтво або довідку. На час тимчасової відсутності спеціаліста районного управління юстиції у м. Києві та м. Севастополі готує, підписує та затверджує правовий висновок; 12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства (п. 10 Положення).

Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України.

Структуру, штатний розпис та кошторис управлінь юстиції затверджують відповідні начальники головних управлінь юстиції у межах, визначених Мін’юстом.

Управління юстиції є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Site Footer