6.6 Прокурорське самоврядування

Прокурорське самоврядування – це самостійне колективне вирішення прокурорами питань внутрішньої діяльності прокуратури, до яких належать питання організаційного забезпечення прокуратури та діяльності прокурорів, соціального захисту прокурорів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані з виконанням повноважень прокурорів.

Завданнями прокурорського самоврядування є:

– забезпечення організаційної єдності функціонування органів прокуратури, підвищення якості роботи прокурорів;

– зміцнення незалежності прокурорів, захисту від втручання в їх діяльність;

– участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально- технічного та іншого забезпечення прокурорів, а також контролю за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;

– обрання чи призначення прокурорів до складу інших органів у випадках та в порядку, встановлених законом.

Прокурорське самоврядування здійснюється у двох організаційних формах:

  1. Через всеукраїнську конференцію працівників прокуратури.
  2. Через Раду прокурорів України.

Всеукраїнська конференція працівників прокуратури є найвищим органом прокурорського самоврядування. До її повноважень належить:

1) заслуховування звіту Ради прокурорів України про виконання завдань органів прокурорського самоврядування, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності прокуратури;

2) призначення членів Вищої ради юстиції та прийняття рішення про припинення їх повноважень відповідно до Конституції і законів України;

3) призначення членів Ради прокурорів України, Кваліфікаційно – дисциплінарної комісії прокурорів;

4) затвердження Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури та положення про Раду прокурорів України;

5) прийняття положення про порядок роботи Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів;

6) звернення до органів державної влади та їх посадових осіб із пропозиціями щодо вирішення питань діяльності прокуратури;

7) розгляд інших питання прокурорського самоврядування та здійснення інших повноважень відповідно до закону.

Всеукраїнська конференція працівників прокуратури приймає з питань, що належать до її компетенції, рішення, що є обов’язковими для Ради прокурорів України та будь-яких прокурорів.

Всеукраїнська конференція працівників прокуратури може бути черговою

– скликається Радою прокурорів України один раз на два роки, та позачерговою

– скликається у разі необхідності за рішенням Ради прокурорів України.

У період між всеукраїнськими конференціями працівників прокуратури вищим органом прокурорського самоврядування є Рада прокурорів України. До складу Ради прокурорів України входять тринадцять осіб, з яких: два представники (прокурори) від Генеральної прокуратури України; чотири представники (прокурори) від регіональних прокуратур; п’ять представників (прокурорів) від місцевих прокуратур; два представники (вчені), призначені з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Рада прокурорів України є повноважною за умови обрання не менше дев’яти членів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Строк повноважень члена Ради прокурорів України становить п’ять років без права повторного обрання.

Рада прокурорів України у період між всеукраїнськими конференціями працівників прокуратури організовує виконання рішень конференції, а також вирішує питання щодо скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури.

Відповідно до покладених на неї повноважень, Рада прокурорів України:

1) вносить рекомендації про призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад. У разі якщо Генеральний прокурор України не погоджується з рекомендованою Радою прокурорів України кандидатурою і відмовляє у призначенні на посаду, він вносить на розгляд Ради прокурорів України іншу кандидатуру;

2) організовує впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності прокуратур;

3) розглядає питання правового захисту прокурорів, соціального захисту прокурорів та членів їхніх сімей і приймає відповідні рішення з цих питань;

4) розглядає звернення прокурорів та інші повідомлення про загрозу незалежності прокурорів, вживає за наслідками розгляду відповідних заходів (повідомляє відповідні органи про підстави для притягнення до кримінальної, дисциплінарної чи іншої відповідальності; ініціює розгляд питання щодо вжиття заходів забезпечення безпеки прокурорів; оприлюднює заяви від імені прокурорського корпусу про факти порушення незалежності прокурора; звертається до міжнародних організацій з відповідними повідомленнями тощо);

5) розглядає звернення щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади;

6) звертається з пропозиціями про вирішення питань діяльності прокуратури до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

7) здійснює контроль за виконанням рішень органів прокурорського самоврядування;

8) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про прокуратуру».

Забезпечення роботи всеукраїнської конференції працівників прокуратури, діяльності Ради прокурорів України здійснюється Генеральною прокуратурою України за рахунок коштів Державного бюджету України.

Site Footer