6.5 Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури

Працівники прокуратури повинні мати високі моральні якості, бути принциповими і непримиренними до порушень законів, поєднувати виконання своїх професійних обов’язків з громадянською мужністю, справедливістю та непідкупністю. Вони повинні особисто суворо додержувати вимог закону, виявляти ініціативу в роботі, підвищувати її якість та ефективність і сприяти своєю діяльністю утвердженню верховенства закону, забезпеченню демократії, формуванню правосвідомості громадян, поваги до законів, норм та правил суспільного життя.

Будь-які порушення працівниками прокуратури законності та службової дисципліни підривають авторитет прокуратури, завдають шкоди інтересам держави та суспільства.

Закон України «Про прокуратуру» визначає наступні підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності:

1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;

2) необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;

3) розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень;

4) порушення встановленого законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

5) вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;

6) систематичне (два і більше разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил прокурорської етики;

7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку;

8) втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення;

9) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості.

Притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності у той же час не виключає можливості притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом.

До гарантій діяльності прокурора можна віднести також те, що виправдання особи або закриття стосовно неї судом кримінального провадження не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора, який здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та/або підтримання державного обвинувачення у цьому провадженні, крім випадків умисного порушення ним вимог законодавства чи неналежного виконання службових обов’язків.

Дисциплінарне провадження щодо прокурора здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. Під час здійснення дисциплінарного провадження, в залежності від обставин, які розглядаються,

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів може прийняти рішення про атестацію прокурора.

За результатами дисциплінарного провадження Кваліфікаційно- дисциплінарна комісія прокурорів приймає одне з рішень:

  1. Про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності (у разі, якщо в діях прокурора наявний склад дисциплінарного проступку).
  2. Про закриття дисциплінарного провадження (у разі відсутності підстав для накладення на прокурора дисциплінарного стягнення).

У разі притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, на нього можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

1) догана;

2) заборона на строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Г енерального прокурора України);

3) звільнення з посади в органах прокуратури.

Прокурор протягом одного року з дня накладення на нього дисциплінарного стягнення вважається таким, який притягувався до дисциплінарної відповідальності. До закінчення річного строку прокурор, який не допустив порушення законодавства та сумлінно й професійно здійснював свої службові обов’язки, може бути визнаний таким, який не притягувався до дисциплінарної відповідальності. Для цього відповідне рішення має прийняти Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів за результатом розгляду клопотання керівника відповідного органу прокуратури. Вказане рішення може бути прийняте не раніш як:

1) через шість місяців із дня накладення на прокурора дисциплінарного стягнення у вигляді догани;

2) після закінчення половини строку, визначеного Кваліфікаційно- дисциплінарною комісією прокурорів, – у разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді заборони на строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

За результатами дисциплінарного провадження Кваліфікаційно – дисциплінарна комісія прокурорів може також прийняти рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора (крім Генерального прокурора України). Таке рішення може бути прийняте у разі:

1) якщо дисциплінарний проступок, вчинений прокурором, має характер грубого порушення;

2) якщо прокурор вчинив дисциплінарний проступок, перебуваючи у статусі прокурора, який притягувався до дисциплінарної відповідальності.

У разі якщо Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів за результатами дисциплінарного провадження стосовно прокурора, який обіймає адміністративну посаду, встановила неналежне виконання ним посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади, Комісія у випадках, коли призначення на таку посаду відповідно до цього Закону здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України, ініціює перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення прокурора з адміністративної посади.

Також Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів має право ініціювати перед Вищою радою юстиції розгляд питання щодо порушення прокурором вимог щодо несумісності, у разі виявлення такого порушення під час дисциплінарного провадження.

Законодавець передбачив право прокурора на оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного провадження: прокурор може оскаржити таке рішення до адміністративного суду або до Вищої ради юстиції протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення.

Подання адміністративного позову до суду на рішення Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності або про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора не зупиняє дію такого рішення, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності або про неможливість подальшого перебування особи на посаді. Розгляд адміністративного позову щодо оскарження рішення Кваліфікаційно – дисциплінарної комісії прокурорів здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Site Footer