5.6 Порядок розгляду скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорів

Вища рада юстиції розглядає скарги на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, а також на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, прийняті за результатами дисциплінарного провадження.

Скаргу на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у справі про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути подано до Вищої ради юстиції не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення судді чи особі, що ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність судді, такого рішення. У разі, якщо місячний строк був порушений з поважних причин, Вища рада юстиції може продовжити строк для подачі скарги.

Вища рада юстиції розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів не пізніше одного місяця з дня їх надходження, а при потребі додаткової перевірки обставин та матеріалів справи – не пізніше двох місяців з дня надходження скарги.

Вища рада юстиції за наслідками розгляду скарги приймає, за доповіддю члена дисциплінарної секції Вищої ради юстиції, одне з наступних рішень:

– задовольнити скаргу судді чи особи, що ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність судді, скасувати рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності і закрити дисциплінарне провадження;

– задовольнити скаргу повністю чи частково і змінити рішення відповідної Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

– залишити скаргу без задоволення, а рішення відповідної Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – без зміни.

Вирішуючи питання про дисциплінарну відповідальність судді, Вища рада юстиції повинна вислухати його пояснення. У разі неможливості взяти участь у засіданні Вищої ради юстиції з поважних причин суддя може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які долучаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді виголошуються на засіданні Вищої ради юстиції в обов’язковому порядку. Повторне неприбуття такого судді без поважних причин є підставою для розгляду справи за його відсутності.

Щодо розгляду скарг на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, прийняті за результатами дисциплінарного провадження: Вища рада юстиції розглядає скарги прокурорів на рішення Кваліфікаційно – дисциплінарної комісії прокурорів, прийняті щодо них за результатами дисциплінарного провадження, керуючись доповіддю члена Вищої ради юстиції, та постановляє рішення.

Скарга прокурора може бути прийнята Вищою радою юстиції не пізніше одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, прийнятого стосовно нього за результатами дисциплінарного провадження. Вища рада юстиції може продовжити строк для подання скарги, якщо визнає, що місячний строк було пропущено з поважних причин.

Після розгляду скарги прокурора Вища рада юстиції за наявності для цього підстав приймає одне з рішень:

– задовольнити скаргу прокурора, скасувати рішення Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів та закрити дисциплінарне провадження;

– задовольнити скаргу повністю чи частково і змінити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

– залишити скаргу без задоволення, а рішення Кваліфікаційно – дисциплінарної комісії прокурорів – без зміни.

Прокурор, скарга якого розглядається Вищою радою юстиції, та/або його представник мають право надавати пояснення, ставити запитання учасникам засідання, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи. Запрошення на засідання Вищої ради юстиції прокурора, скарга якого розглядається, є обов’язковим. У разі неможливості брати участь у засіданні з поважних причин прокурор може надати по суті порушених питань письмові пояснення. Письмові пояснення прокурора виголошуються на засіданні Вищої ради юстиції в обов’язковому порядку. Повторне неприбуття такого прокурора без поважних причин на засідання є підставою для розгляду скарги за його відсутності.

Контрольні питання

 1. Що належить до повноважень Вищої ради юстиції?
 2. Хто та в якій кількості формує склад Вищої ради юстиції?
 3. Які вимоги ставляться до громадян, що претендують на посаду члена Вищої ради юстиції?
 4. Який порядок добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції?
 5. Який порядок призначення членів Вищої ради юстиції з’їздом суддів України?
 6. Який порядок призначення членів Вищої ради юстиції з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ?
 7. У яких випадках припиняються повноваження члена Вищої ради юстиції?
 8. Які акти приймає Вища рада юстиції?

Рекомендовані нормативно-правові акти та література для підготовки досемінарського заняття, написання рефератів

Основні нормативно-правові акти і література

 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Офіційний вісник України від 01.10.2014. – № 72/1 (Спеціальний випуск). – Ст.15.
 2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 3. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – Ст.146.
 4. Про регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15, № 16-17. – Ст.133.
 5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.
 6. Положення про секретаріат Вищої ради юстиції: рішення Вищої ради юстиції від 21.02.2012 р.
 7. Регламент Вищої ради юстиції: рішення Вищої ради юстиції від 30.07.2015 р. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/19.
 8. Бринцев В.Д. Вища рада юстиції: міжнародний досвід формування та нормативно-правове забезпечення її діяльності в Україні / В. Д. Бринцев // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 12. – С. 32-36.
 9. Гель А.П., Семаков Г.С., Кондракова С.П. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2004. – 268 с.
 10. Гончаренко О. Вища рада юстиції: питання статусу і повноважень / О. Гончаренко // Право України. – 2009. – № 2. – С. 17-20.
 11. Гончаренко О. Правові підстави оскарження рішень Вищої ради юстиції / О. Гончаренко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 86-90.
 12. Марчук О.Л. Вища рада юстиції – конституційний орган держави / О. Л. Марчук // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип. 25. – С. 180-194.
 13. Назаров І. В. Правовий статус Вищої ради юстиції: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2006. – 208 с.

Додаткові нормативно-правові акти і література

 1. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
 2. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
 3. Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навчальний посібник / Р.В. Бараннік. – К. : Дакор; КНТ, 2008. – 348с.
 4. Євдокимов В. Вища Рада юстиції не прагне до контролю за судовою системою // Весы Фемиды. – 2000. – № 3. – С. 3-7.
 5. Захарова О. С. Дисциплінарна відповідальність суддів / О. С. Захарова // Вісник Центру суддівських студій: Інформаційний бюлетень. – 2007. – № 10. – С. 21-24.
 6. Методичні рекомендації та орієнтовні питання з юридичних дисциплін для підготовки кандидатів на посаду судді, що призначається вперше, і перевірки їх професійних знань у Вищій раді юстиції / Вища рада юстиції / А.О. Селіванов, А.О. Селіванов. – К.: ІнЮре, 2000 – 23 с.
 7. Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.] ; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – Х. : Одісей, 2008. – 528 с.
 8. Скомороха Л. В. До питання актуалізації тестування при доборі суддівських кадрів / Л. В. Скомороха // Право України. – 2009. – № 12. – С. 235-241.
 9. Судові та правоохоронні органи України. Академічний курс: Підручник / Нор В. Т., Анікіна Н. П., Бобечко Н. Р. – К.: ІнЮре, 2010. – 240 с.
 10. Тюріна О.В. Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно- правова характеристика): навч. посіб. / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К.: КНТ, 2008. – 96 с.
 11. Халюк С.О. Місце та роль Вищої ради юстиції у формуванні високопрофесійного суддівського корпусу в Україні / С.О. Халюк // Науковий вісник НАВСУ. – 2006. -№1. – С.110-116.
 12. Халюк С.О. Удосконалення конституційно-правового статусу Вищої ради юстиції (на матеріалах Вищої судової ради Республіки Болгарія) / С.О. Халюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. -№ 9. – С. 122-128.
 13. Халюк С.О. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції: автореф. дис. к.ю.н. : 12.00.02 / С.О. Халюк; Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2008. – 22 с.

Site Footer