5.2 Порядок добору та призначення членів Вищої Ради юстиції. Вимоги до її членів

Формування Вищої ради юстиції здійснюється представниками трьох гілок влади (законодавчої, виконавчої та судової), а також представниками прокурорської системи та інститутами громадянського суспільства – адвокатурою, навчальними і науковими юридичними закладами.

Вимоги до членів Вищої ради юстиції регламентуються ст. 6 Закону України «Про Вищу раду юстиції». Так, на посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше п’ятнадцяти років, є визнаним фахівцем у галузі права та має бездоганну професійну репутацію. У разі якщо на посаду члена Вищої ради юстиції має бути призначений суддя, він призначається з числа суддів, обраних на посаду судді безстроково, які мають не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею, або суддів у відставці.

Члени Вищої ради юстиції не мають права суміщати свою посаду з будь- якими посадами в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (крім осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою), із статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, підприємницькою діяльністю, з будь-якою іншою оплачуваною роботою або отримувати винагороду (крім здійснення викладацької, наукової і творчої діяльності в позаробочий час та отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку. Особи, які є власниками акцій або володіють іншими корпоративними правами чи мають інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, зобов’язані передати такі акції (корпоративні права) в управління незалежній третій особі на час перебування на посаді члена Вищої ради юстиції. Члени Вищої ради юстиції можуть отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власниками якого вони є.

Високі вимоги до членів Вищої ради юстиції та складна процедура їх призначення обумовлена необхідністю добору членів, що будуть виконувати свої обов’язки на високому професійному рівні. Проте, ці вимоги не поширюються на осіб, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою.

Вплив на членів Вищої ради юстиції у будь-який спосіб забороняється – у цьому полягає основна гарантія діяльності членів Вищої ради юстиції.

Законодавством встановлені також певні обмеження щодо членства у Вищій раді юстиції. Зокрема, не можуть бути членами Вищої ради юстиції:

– особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

– особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

– особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», крім членів Вищої ради юстиції, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою;

– особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (крім Г олови Верховного Суду України);

– особи, які не відповідають вимогам щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш ніж протягом 30 днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності.

Порядок добору членів Вищої ради юстиції

У разі необхідності призначення нового члена Вищої ради юстиції з’їздом суддів України, з’їздом адвокатів України, з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ або всеукраїнською конференцією працівників прокуратури орган, що скликає відповідно з’їзд або конференцію, не пізніше ніж за сорок п’ять днів повідомляє секретаріат Вищої ради юстиції про дату та місце їх проведення.

Не пізніше наступного робочого дня після надходження повідомлення про дату та місце проведення відповідно з’їзду або конференції секретаріат Вищої ради юстиції оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначаються дата і місце проведення з’їзду або конференції; інформація про початок прийому документів від кандидатів на посади членів Вищої ради юстиції.

Особа, яка відповідає вимогам щодо членства у Вищій раді юстиції, звертається до секретаріату Вищої ради юстиції не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення відповідно з’їзду або конференції із заявою про подання документів для призначення членом Вищої ради юстиції.

Секретаріат Вищої ради юстиції приймає документи кандидатів у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня оприлюднює інформацію про кандидата на своєму офіційному веб-сайті. Прийом документів кандидатів завершується о 24 годині останнього дня строку, передбаченого для їх подання.

Не пізніше наступного дня після завершення прийому документів секретаріат Вищої ради юстиції формує перелік кандидатів – суддів та суддів у відставці, а також перелік кандидатів, які не є суддями або суддями у відставці.

Ці переліки невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції та публікуються у газеті «Голос України», а також невідкладно надсилаються органу, який скликає відповідний з’їзд або конференцію.

Президент України призначає членів Вищої ради юстиції на підставі результатів відкритого конкурсу, положення про проведення якого затверджується Президентом України. Про початок конкурсу і можливість подання кандидатами документів, необхідних для участі в конкурсі, оголошується на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України не пізніше ніж за сорок п’ять днів до дня проведення конкурсу.

Особа, яка претендує на участь у конкурсі, не пізніше ніж за тридцять днів до його проведення подає необхідні документи. Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі, не пізніше ніж на наступний робочий день з дня надходження документів оприлюднюється на веб-сторінці офіційного Інтернет-представництва Президента України.

Верховна Рада України здійснює добір для призначення членів Вищої ради юстиції в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.

Порядок призначення членів Вищої ради юстиції

Порядок призначення членів Вищої ради юстиції Верховною Радою України.

Кандидатури на посади членів Вищої ради юстиції пропонує Верховній Раді Голова Верховної ради України на підставі внесених пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп). Члени Вищої ради юстиції призначаються Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання двох окремих бюлетенів, один з яких використовується для всіх кандидатів, які є суддями або суддями у відставці, а другий – для всіх інших кандидатів. У разі, якщо здійснюється призначення тільки членів, які мають бути суддями або суддями у відставці, або тільки інших членів Вищої ради юстиції, використовується тільки один відповідний бюлетень.

Два із трьох членів Вищої ради юстиції, що призначаються Верховною Радою України, повинні бути суддями або суддями у відставці та мати не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею.

Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування одержав більшість голосів від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про призначення членів Вищої ради юстиції оформляються постановами Верховної Ради України.

Порядок призначення членів Вищої ради юстиції Президентом України. Президент України за результатами проведеного конкурсу видає указ про призначення членів Вищої ради юстиції. Два із трьох членів Вищої ради юстиції, що призначаються Президентом України, повинні бути суддями або суддями у відставці та мати не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею.

Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з’їздом суддів України.

З’їзд суддів України призначає трьох членів Вищої ради юстиції шляхом таємного голосування, кожен з яких є суддею або суддею у відставці та має не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею.

Голосування проводиться виключно за кандидатів на призначення членами Вищої ради юстиції, які подали відповідні документи, та обрані делегатами цього з’їзду. Голосування також проводиться за кандидатів на призначення членами Вищої ради юстиції, які подали відповідні документи, та висунуті безпосередньо на з’їзді не менш як двадцятьма відсотками обраних делегатів з’їзду.

Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів з’їзду суддів України. За результатами голосування головуючим і секретарем з’їзду підписуються рішення про призначення членів Вищої ради юстиції.

Порядок скликання з’їзду суддів України визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Порядок проведення з’їзду суддів України визначається Радою суддів України та рішеннями з’їзду.

Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з’їздом адвокатів України.

З’їзд адвокатів України призначає трьох членів Вищої ради юстиції шляхом таємного голосування, один з яких має бути суддею або суддею у відставці та мати не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею.

Як і на з’їзді суддів, голосування проводиться виключно за кандидатів на призначення членами Вищої ради юстиції, які подали відповідні документи, та обрані делегатами цього з’їзду адвокатів України. Голосування також проводиться за кандидатів на призначення членами Вищої ради юстиції, які подали відповідні документи, та висунуті безпосередньо на з’їзді не менш як двадцятьма відсотками обраних делегатів з’їзду.

Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів з’їзду адвокатів України. За результатами голосування головуючим і секретарем з’їзду адвокатів України підписуються рішення про призначення членів Вищої ради юстиції.

Порядок скликання з’їзду адвокатів України визначається Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Порядок проведення з’їзду адвокатів України визначається Радою адвокатів України та рішеннями з’їзду.

Порядок призначення членів Вищої ради юстиції з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначає трьох членів Вищої ради юстиції шляхом таємного голосування, один з яких має бути суддею або суддею у відставці та мати не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею.

Голосування проводиться виключно за кандидатів на призначення членами Вищої ради юстиції, які подали відповідні документи, та обрані делегатами цього з’їзду. Голосування також проводиться за кандидатів на призначення членами Вищої ради юстиції, які подали відповідні документи, та висунуті безпосередньо на з’їзді не менш як двадцятьма відсотками обраних делегатів з’їзду.

Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. За результатами голосування головуючим і секретарем з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ підписується рішення про призначення членів Вищої ради юстиції.

У з’їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ беруть участь представники вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі навчальні підрозділи, що на день проведення з’їзду здійснюють підготовку фахівців із ступенем вищої освіти «магістр» протягом не менше десяти років, а також науково-дослідних установ, які на день проведення з’їзду здійснюють наукову діяльність у галузі права як основну не менше десяти років. У з’їзді беруть участь по три представники від кожного зазначеного навчального закладу та наукової установи.

Час і місце проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ визначається Вищою радою юстиції, а в разі неможливості прийняття рішення Вищою радою юстиції через відсутність достатньої кількості призначених її членів – центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Порядок проведення з’їзду визначається рішенням з’їзду.

Порядок призначення членів Вищої ради юстиції всеукраїнською конференцією працівників прокуратури.

Всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає двох членів Вищої ради юстиції шляхом таємного голосування, один із яких має бути суддею або суддею у відставці та мати не менше п’ятнадцяти років стажу роботи суддею.

Голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради юстиції, які подали відповідні документи, та обрані делегатами на всеукраїнську конференцію працівників прокуратури. Голосування також проводиться за кандидатів на призначення членами Вищої ради юстиції, які подали відповідні документи, та висунуті безпосередньо на всеукраїнській конференції працівників прокуратури не менше ніж двадцятьма відсотками обраних делегатів конференції.

Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів всеукраїнської конференції працівників прокуратури.

Порядок скликання та порядок проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури визначається Законом України «Про прокуратуру».

Законодавством встановлений строк проведення з’їздів суддів, адвокатів, працівників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнської конференції працівників прокуратури з метою призначення членів Вищої ради юстиції, а саме – не пізніше ніж за один місяць до закінчення повноважень відповідних членів Вищої ради юстиції.

Щодо проведення голосування: голосування на з’їзді суддів України проводиться одним бюлетенем. Голосування на з’їздах адвокатів України, представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнській конференції працівників прокуратури проводиться двома окремими бюлетенями, один із яких – для голосування за кандидатів, які є суддями або суддями у відставці, а другий – для голосування за інших кандидатів. У разі якщо здійснюється призначення тільки членів, які мають бути суддями або суддями у відставці, або тільки інших членів Вищої ради юстиції, використовується тільки один відповідний бюлетень.

Форма бюлетенів та інші організаційно-технічні питання щодо порядку голосування та підрахунку голосів встановлюються з’їздами суддів України, адвокатів України, представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ та всеукраїнською конференцією працівників прокуратури.

Вища рада юстиції є повноважною за умови призначення на посаду не менш як чотирнадцяти членів та складення ними присяги, враховуючи тих осіб, які входять до Вищої ради юстиції за посадою.

Текст присяги члена Вищої ради юстиції наведений в Законі України «Про Вищу раду юстиції». Член Вищої ради юстиції складає присягу невідкладно після призначення на посаду перед органом, який його призначив. Щодо тих членів Вищої ради юстиції, які входять до її складу за посадою, то вони невідкладно складають присягу на засіданні Верховної Ради України. Відмова скласти присягу має наслідком втрату членства у Вищій раді юстиції.

Перше засідання Вищої ради юстиції скликається не пізніше ніж через тиждень після набуття Вищою радою юстиції повноважності.

Повноваження члена Вищої ради юстиції припиняються у разі:

1) закінчення строку, на який його призначено;

2) набрання законної сили обвинувальним щодо нього вироком суду;

3) втрати ним громадянства України;

4) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

5) наявності підстав, за яких особа не може бути членом Вищої ради юстиції (перелік таких підстав передбачений ст. 7 Закону України «Про Вищу раду юстиції»);

6) подання ним за власним бажанням заяви про припинення повноважень;

7) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я при наявності медичного висновку, підтвердженого судом;

8) порушення присяги (у разі порушення присяги особою, яка входить до складу Вищої ради юстиції за посадою, Вища рада юстиції приймає і направляє до органу, який її обрав чи призначив, рішення щодо доцільності продовження нею повноважень);

9) звільнення з посади, із зайняттям якої він входить до складу Вищої ради юстиції;

10) його смерті.

11) виявлення обставин щодо його невідповідності вимогам до членів Вищої ради юстиції, які не були відомі на момент прийняття рішення про призначення члена Вищої ради юстиції;

12) порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції;

13) звільнення з посади судді з підстав, передбачених Законом України «Про судоустрій та статус суддів» (крім виходу судді у відставку).

Вказаний перелік підстав припинення повноважень члена Вищої ради юстиції є вичерпним.

Рішення про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 6, 7, приймає Вища рада юстиції. Питання про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції та звільнення його з посади з таких підстав розглядається Вищою радою юстиції на найближчому засіданні після отримання заяви або судового рішення.

Рішення про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених пунктами 5, 8, 11, 12, приймається органом, що призначив члена Вищої ради юстиції.

У разі встановлення підстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, передбачених пунктами 5, 8, 11, 12, Вища рада юстиції може своїм рішенням внести до органу, що його призначив, подання щодо припинення повноважень відповідного члена Вищої ради юстиції. З дня внесення зазначеного подання такий член Вищої ради юстиції відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення відповідним органом.

Член Вищої ради юстиції, стосовно якого Вищою радою юстиції прийнято рішення про припинення повноважень або про внесення подання про припинення повноважень, не бере участі у голосуванні щодо такого рішення.

Site Footer