2. Загальна характеристика віз, їх категорії та види

Віза (франц. visa, від лат. visum) — це дозвіл на в’їзд кого-небудь у країну, на виїзд чи проїзд через неї.

Чинне законодавство України встановлює, що візою є наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі дозвіл, необхідний для в’їзду або для транзитного проїзду через територію України протягом відповідного строку.

Уповноваженими органами, що мають право надавати та оформляти візу, є: а) дипломатичне представництво або консульська установа України; б) департамент консульської служби МЗС; в) представництво МЗС на території України.

Рішення про оформлення візи ухвалюється щодо кожного іноземця та особи без громадянства окремо працівником уповноваженого органу, на якого покладено відповідні обов’язки згідно з письмовим рішенням Міністерства закордонних справ України.

Візи залежно від мети поїздки поділяються на такі типи, що позначаються літерним та цифровим кодом (літерами латинського алфавіту — в машинозчитуваній зоні):

1) транзитна віза;

2) короткострокова віза;

3) довгострокова віза.

Транзитна віза (позначається літерою В, у машинозчитуваній зоні — УВ), оформляється іноземцям та особам без громадянства у разі транзитного проїзду через територію України до третьої держави, а також здійснення транзитного перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

Транзитна віза оформляється як разова, дво та багаторазова на період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на 1 рік, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. При цьому строк перебування на території України під час кожного транзитного проїзду через її територію не повинен перевищувати 5 діб.

Підставами для оформлення транзитної візи є один із таких документів:

– документ, що підтверджує транзитний характер поїздки (віза

до третьої держави (у разі потреби), проїзний квиток тощо);

– документ, що підтверджує транзитний характер перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;

– ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана відповідним компетентним органом держави перебування.

Короткострокова віза (позначається літерою С, у машинозчитуваній зоні — УС), оформляється іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду.

Короткострокова віза оформляється як разова, дво та багаторазова на 6 місяців або період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на 5 років.

У разі, коли іноземна держава оформляє візи для громадян України на строк, що перевищує 5 років, строк дії короткострокової візи для громадян такої держави визначається МЗС з урахуванням принципу взаємності.

Підставою для оформлення короткострокової візи є один із таких документів:

– запрошення встановленого зразка приймаючої сторони, оформлене територіальним органом або підрозділом ДМС;

– запрошення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державної установи, державного підприємства або державної організації;

– договір на перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;

– посвідчення закордонного українця або його особиста заява, до якої додаються результати співбесіди з представником дипломатичного представництва або консульської установи України та документи чи свідчення, що підтверджують українське етнічне походження або походження з України іноземця чи особи без громадянства, а подружжя закордонного українця та його діти у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України подають заяву та документ про підтвердження родинних відносин;

– документ, що підтверджує туристичний характер поїздки згідно із законом України «Про туризм»;

– запрошення лікувального закладу України;

– документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземної інвестиції в економіку України в іноземній валюті на суму не менш 50 тис. доларів США;

– підтвердження Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про в’їзд іноземця чи особи без громадянства з метою надання гуманітарної допомоги або провадження благодійної діяльності;

– запрошення релігійної організації, погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності;

– звернення керівника іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

– звернення органів державної влади іноземних держав або міжнародних організацій.

Довгострокова віза (позначається літерою Д, у машинозчитуваній зоні — VI)), видається іноземцям та особам без громадянства для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів.

Довгострокова віза оформляється дипломатичним представництвом або консульською установою України як разова на 45 днів, якщо інше не передбачено законодавством, а на території України — департаментом консульської служби МЗС згідно з п. 8 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію як разова, дво та багаторазова на строк до З років.

Підставою для оформлення довгострокової візи є один із таких документів:

– засвідчена в установленому порядку копія дозволу на використання праці іноземця чи особи без громадянства, оформленого Державним центром зайнятості або за його дорученням обласним центром зайнятості, Київським міським центром зайнятості (для іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції згідно з ч. 2 ст. 35 закону України «Про угоди про розподіл продукції», подаються засвідчені в установленому порядку копії угоди про розподіл продукції та трудового договору (контракту) із зазначенням посади (спеціальності);

– копія рішення про надання дозволу на імміграцію, оформленого територіальним органом або підрозділом ДМС;

– дозвіл МЗС на оформлення візи членам сім’ї особи, якій надано статус біженця в Україні;

– оригінал запрошення на навчання (стажування) встановленого зразка, виданий вищим навчальним закладом та зареєстрований в установленому МОН порядку;

– запрошення державної установи, підприємства або організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

– запрошення релігійної організації, погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності;

– запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої у встановленому порядку;

– запрошення представництва іноземного суб’єкта господарювання, зареєстрованого у встановленому порядку, погоджене з Мінекономрозвитку;

– запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого у встановленому порядку;

– звернення іноземного засобу масової інформації, погоджене з Держкомтелерадіо;

– звернення органів влади іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в’їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків, і членам їх сімей;

– запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства в’їжджає в Україну, або волонтерської організації, зареєстрованої в Україні в установленому порядку;

– документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України (якщо шлюб між громадянином України та іноземцем чи особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із законом України «Про міжнародне приватне право»);

– документ, що підтверджує належність до членів сім’ї іноземця чи особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні (документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості — на англійську мову), копія відповідної посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні та документа встановленого зразка, що підтверджує наявність в іноземця чи особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в Україні;

– інші документи, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

У візовій етикетці, що є кольоровою наклейкою, яка приклеюється на візову сторінку паспортного документа, зазначається строк, протягом якого іноземець чи особа без громадянства може в’їхати в Україну та перебувати на її території.

Загальний строк перебування на території України іноземців та осіб без громадянства на підставі транзитної або короткострокової візи не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду.

Короткострокова віза громадянам Австралії, Республіки Албанія, Республіки Гватемала, Малайзії, Мексиканських Сполучених Штатів, Нової Зеландії, Республіки Панама, Республіки Сінгапур, Турецької Республіки та Республіки Хорватія оформляється без подання відповідних запрошень, крім випадку, передбаченого п. 7 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

За оформлення віз дипломатичним представництвом або консульською установою України справляється консульський збір за такими тарифними ставками, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України:

а) разова віза — 85 доларів США;

б) дворазова віза — 130 доларів США;

в) багаторазова віза — 200 доларів США.

За термінове оформлення віз чи оформлення їх у позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі. Термінове оформлення віз здійснюється за бажанням іноземців та осіб без громадянства за наявності можливості.

Підставами для відмови в оформленні візи та її скасування є:

1) необхідність забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;

2) необхідність охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

3) наявність відомостей про іноземця чи особу без громадянства у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

4) ситуація, коли паспортний документ іноземця чи особи без громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

5) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

6) відсутність в іноземця чи особи без громадянства дійсного полісу медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне клопотання;

6-1) відсутність в іноземця та особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування та для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;

7) непідтвердження іноземцем чи особою без громадянства мети запланованого перебування в Україні;

8) відсутність документів, що дають змогу встановити намір іноземця чи особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи;

9) звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення візи.

Віза може бути скасована уповноваженою службовою особою Держприкордонслужби під час проходження іноземцем чи особою без громадянства прикордонного контролю у разі наявності рішення уповноваженого державного органу України про заборону в’їзду в Україну іноземця чи особи без громадянства та у разі обґрунтованих підстав вважати візу такою, що була отримана у незаконний спосіб.

Віза скасовується під час перебування іноземця та особи без громадянства на території України у випадку: а) виявлення факту подання особою під час оформлення візи недійсного чи виданого іншій особі паспортного документа або підроблених інших документів, або подання завідомо неправдивих відомостей; б) ухвалення рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі території України.

Рішення про скасування візи може бути оскаржене в порядку, передбаченому законом.

Site Footer