3. Набуття статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні

Набуття статусу біженця або особи, що потребує додаткового захисту, здійснюється з дотриманням певних процедур.

Оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, проводиться на підставі заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Така заява подається особисто іноземцем чи особою без громадянства або її законним представником до органу міграційної служби за місцем проживання біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

Уповноважена посадова особа органу міграційної служби, до якого особисто звернулась особа, яка має намір бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, або її законний представник:

– встановлює особу заявника;

– реєструє заявника в журналі реєстрації осіб, які бажають подати заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

– інформує заявника мовою, яку він/вона розуміє, про умови, за яких в Україні особа може бути визнана біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про її права та обов’язки, а також про наслідки невиконання обов’язків;

– забезпечує надання заявнику послуг перекладача;

– перевіряє дотримання заявником порядку звернення із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

– з’ясовує місце тимчасового перебування (проживання) заявника (фактичну адресу проживання в Україні);

– протягом 1 робочого дня здійснює перевірку наявності підстав, за яких заявнику може бути відмовлено в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

перевірка здійснюється в тому числі з урахуванням оновленої інформації по країні походження заявника на момент подачі заяви;

– заносить отримані відомості до централізованої інформаційної системи.

Ухвалення рішення за фактом отримання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, органом міграційної служби має здійснюватися протягом робочого дня, в який до нього звернулась відповідна особа.

Орган міграційної служби у разі наявності передбачених чинним законодавством підстав ухвалює рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Таке рішення обов’язково має бути оформлено відповідним наказом.

Дії уповноваженої посадової особи органу міграційної служби після ухвалення рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту є такими:

– видача особі письмового повідомлення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, із зазначенням підстав для відмови у прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

– ознайомлення під підпис заявника з порядком оскарження рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

– внесення відповідних відомостей до журналу реєстрації осіб.

Якщо особі було відмовлено в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, вона може оскаржити таке рішення. У разі ухвалення особою рішення про оскарження орган міграційної служби невідкладно видає такому заявникові під підпис довідку про звернення за захистом в Україні, про що заносить відповідні відомості до журналу реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні.

Підставами видачі довідки про звернення за захистом в Україні можуть бути:

– доручення державної міграційної служби України;

– наявність відмітки (штампу) суду про прийняття позовної заяви, оригіналу чи належним чином завіреної копії ухвали суду про відкриття провадження у справі, належним чином оформленої судової повістки (у випадку оскарження в судовому порядку).

Термін дії довідки становить 2 місяці, після чого можливо щомісяця продовжувати її дію на весь час розгляду скарги.

У разі відсутності підстав для відмови у прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена посадова особа органу міграційної служби:

– реєструє заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та подані документи;

– ознайомлює заявника або його законного представника під їх власний підпис із порядком ухвалення рішення за їх заявами, правами та обов’язками особи, стосовно якої ухвалено рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

– проводить дактилоскопію особи, яка подала заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

– у разі потреби направляє особу на обстеження для встановлення віку у порядку, встановленому законодавством України;

– заповнює реєстраційний листок на особу, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та членів її сім’ї, які не досягай 18-річного віку, або на дитину, розлучену із сім’єю, від імені якої заяву про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, подав її законний представник;

– заповнює інші необхідні документи;

– оформлює особову справу;

– роз’яснює порядок звернення про надання безоплатної правової допомоги;

– заносить отримані відомості до централізованої інформаційної системи.

Попередній розгляд заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюється уповноваженою посадовою особою органу міграційної служби протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви. Під час попереднього розгляду ця посадова особа проводить співбесіду із заявником. У разі потреби до співбесіди може бути залучений перекладач. Результати співбесіди оформлюються відповідним протоколом.

Під час попереднього розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена посадова особа органу міграційної служби розглядає відомості, наведені в заяві, та інші документи. У разі потреби уповноважена посадова особа має право вимагати надання додаткових відомостей, що можуть підтверджувати наявність чи відсутність підстав для ухвалення рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Існують такі види рішення за результатами попереднього розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту:

– про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

– про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. У разі ухвалення рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, протягом 3 робочих днів з дня його ухвалення орган міграційної служби надсилає або видає під підпис заявнику або його законному представнику письмове повідомлення про відмову особі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, з викладенням причини відмови і роз’ясненням порядку оскарження такого рішення, про що робить відповідний запис в журналі реєстрації видачі повідомлень.

Особа, якій було відмовлено в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на оскарження такого рішення. У разі оскарження особою рішення про відмову орган міграційної служби до ухвалення рішення за скаргою залишає на зберігання документи, що посвідчують особу заявника, та інші документи. Про це орган міграційної служби зобов’язаний протягом 3 робочих днів проінформувати орган внутрішніх справ за місцем проживання особи.

Якщо особою не було використано право на оскарження рішення, орган міграційної служби протягом 5 робочих днів із дня її письмового повідомлення про ухвалення рішення про відмову в оформленні документів вилучає у такої особи довідку про звернення за захистом в Україні та повертає особі документи, що посвідчують особу заявника, та інші документи.

Розгляд заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюється органом міграційної служби протягом 2 місяців з дня ухвалення рішення про оформлення документів.

У разі потреби під час проведення співбесіди уповноваженої посадової особи органу міграційної служби із заявником або його законним представником можуть бути запрошені такі особи:

– перекладач;

– психолог;

– педагог;

– адвокат (в обов’язковому порядку у випадку розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, дитини, розлученої із сім’єю).

Під час розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, дитини, розлученої із сім’єю, співбесіда проводиться з її законним представником та такою дитиною, якщо вік та рівень розвитку дитини є достатніми для проведення такої співбесіди.

Після проведення співбесіди з метою здійснення перевірки наявності обставин, за яких заявник не може бути визнаний біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена особа органу міграційної служби направляє запит до Служби безпеки України.

Одночасно з цим уповноважена особа органу міграційної служби в установленому порядку направляє заявника на медичне обстеження.

За результатами проведеної перевірки готується вмотивований письмовий висновок щодо визнання або відмови у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

На завершенні цього етапу формується особова справа заявника, яка повинна бути надіслана до Державної міграційної служби України фельд’єгерським зв’язком протягом 2 місяців з дня ухвалення рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

У разі надходження до Державної міграційної служби України особової справи заявника та письмового висновку органу міграційної служби протягом 1 місяця здійснюються всебічне вивчення й оцінка всіх документів та матеріалів, що можуть бути доказом наявності умов для визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. У разі потреби з метою уточнення отриманих відомостей Державна міграційна служба України має право звертатися з відповідними запитами до Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. За результатами проведеної перевірки Державна міграційна служба України готує власний письмовий висновок щодо визнання або відмови у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту), ухвалюється Державною міграційною службою України протягом 1 місяця з дня отримання особової справи заявника та письмового висновку органу міграційної служби, який розглядав заяву.

У разі якщо згідно з рішенням суду, яке набрало чинності, Державна міграційна служба України зобов’язана визнати особу біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, ухвалюється протягом 7 робочих днів із дня отримання такого рішення суду.

Після ухвалення рішення структурний підрозділ з питань біженців Державної міграційної служби України реєструє таке рішення у відповідних журналах, після чого протягом 3 робочих днів надсилає рішення з особовою справою заявника до органу міграційної служби, який розглядав заяву.

Якщо Державною міграційною службою України було ухвалено рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена посадова особа органу міграційної служби протягом 7 робочих днів має видати такій особі відповідне посвідчення, про що робиться відмітка в журналі реєстрації. Після цього в особи вилучається довідка про звернення за захистом в Україні.

Оскарження рішення про відмову у визнанні особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюється в судовому порядку до окружного адміністративного суду. Постанова набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає чинності після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання чинності рішенням за наслідками апеляційного провадження. У разі незадоволення адміністративного позову постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного адміністративного суду через окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її проголошення.

Розгляд заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, може бути припинений на будь-якому етапі за відповідним клопотанням заявника.

Site Footer