4. Втрата і позбавлення статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту в Україні

Процедура позбавлення статусу біженця або додаткового захисту в Україні регламентується:

– законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (2011 р.);

– наказом МВС України від 7 вересня 2011 року № 649 «Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту». Рішення про втрату або позбавлення статусу біженця, або додаткового захисту чи скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, може бути ухвалено Державною міграційною службою України за поданням органу міграційної служби за місцем проживання біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.

Статус біженця та додатковий захист втрачаються у випадку, якщо особа:

– добровільно знову скористалася захистом країни громадянської належності (підданства);

– набула громадянства України або добровільно набула громадянства, яке мала раніше, або набула громадянства іншої держави і користується її захистом;

– добровільно повернулася до країни, яку вона залишила чи за межами якої перебувала внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань;

– будучи особою без громадянства, може повернутися в країну свого попереднього постійного проживання, оскільки обставин, за яких її було визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, більше не існує;

– отримала притулок чи дозвіл на постійне проживання в іншій країні;

– не може відмовлятися від користування захистом країни своєї громадянської належності, оскільки обставин, на підставі яких особу було визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, більше не існує .

Особа позбавляється також статусу біженця або додаткового захисту, якщо її дії становлять загрозу національній безпеці, громадському порядку чи здоров’ю населення України.

Якщо особа повідомила про себе недостовірні відомості, пред’явила фальшиві документи, що стали підставою для визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, рішення про визнання такої особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, скасовується.

Рішення про втрату або позбавлення особи статусу біженця може бути відмінено (відкладено або не ухвалено) у тому випадку, якщо особа зможе навести достатні обґрунтування для своєї відмови повернутися в країну свого постійного місця проживання або користуватися захистом країни своєї громадянської належності.

Підстави для подання до органу міграційної служби про втрату статусу біженця або додаткового захисту:

– особиста заява біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;

– клопотання органу Служби безпеки України, іншого органу державної влади.

У разі наявності підстав для позбавлення особи статусу біженця або такою, що потребує додаткового захисту, уповноважені посадові особи органу міграційної служби вносять подання про втрату такого статусу (або його скасування) за власного ініціативою. У такому поданні мають бути викладені обставини та долучені документи, що підтверджують наявність підстав для втрати або позбавлення статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту або для скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

У поданні обов’язково робиться посилання на використану інформацію про країну походження заявника, включно зі сторінками, назвами інформаційних звітів, роками та назвами установ чи організацій, що його підготували, посилання на електронну адресу, якщо звіти було опубліковано в Інтернеті, та її співвідношення зі змістом заяви та відомостями, отриманими під час співбесіди із заявником або його законним представником. Подання повинно містити посилання на точну, актуальну інформацію з декількох джерел .

Рішення за результатами такого подання ухвалюється органом міграційної служби протягом 1 місяця з дня його подачі. В окремих випадах строк ухвалення рішення може бути подовжено до 3 місяців.

Увесь пакет документів, за якими ухвалюється рішення про втрату або позбавлення особи статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, або про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, реєструється у журналі реєстрації клопотань. Усі наявні документи перевіряються у встановленому порядку шляхом збирання додаткової інформації.

У разі виникнення сумнівів щодо достовірності інформації, викладеної у поданні, потреби в установленні справжності й дійсності документів Державна міграційна служба України має право звертатися з відповідними запитами до Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, які можуть сприяти встановленню справжніх фактів щодо особи, стосовно якої вирішується питання про втрату або позбавлення статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, чи про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Особа, стосовно якої розглядається питання про втрату або позбавлення її статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, або про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, з метою надання необхідних пояснень має право бути присутньою під час розгляду документів.

Належним чином оформлена особова справа біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, з долученим до неї поданням надсилаються до ДМС України фельд’єгерським зв’язком.

Рішення, що ухвалюються Державною міграційною службою України за результатами розгляду особової справи біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, можуть бути таких видів:

– про втрату статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;

– про позбавлення статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;

– про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

– про відсутність підстав для втрати чи позбавлення статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, чи про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Рішення Державної міграційної служби України протягом 3 робочих днів з дня його ухвалення надсилається разом з особовою справою біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, до органу міграційної служби за місцем проживання такої особи.

У разі використання особою права на оскарження орган міграційної служби до ухвалення рішення за скаргою залишає на зберігання національний паспорт та інші документи (якщо такі є в особовій справі заявника). У такому випадку особі також видається під підпис довідка про звернення за захистом в Україні, про що заносяться відповідні відомості до журналу реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні. Довідка видається строком на 2 місяці з подальшим щомісячним продовженням її дії на весь час розгляду скарги.

Підставами для видачі зазначеної довідки є відповідне доручення Державної міграційної служби України або, у випадку оскарження в судовому порядку, відмітка (штамп) суду про прийняття позовної заяви, оригінал чи належним чином завірена копія ухвали суду про відкриття провадження у справі та належним чином оформлена судова повістка.

У тому випадку, коли особою протягом 5 робочих днів з дня її письмового повідомлення про ухвалення відповідного рішення не було використано право на оскарження орган міграційної служби вилучає у такої особи посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, та її проїзні документи для виїзду за кордон або визнає їх недійсними та повертає особі національний паспорт та інші документи (якщо такі є в особовій справі заявника), що перебувають на зберіганні.

Якщо особа не реалізувала право на оскарження чи скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, вона повинна залишити територію України в установлений строк, якщо вона не має інших установлених законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» законних підстав для перебування в Україні.

Питання для самоконтролю:

1. Сформулюйте визначення поняття «біженець».

2. Якими є особливості визначення прав біженців у міжнародному законодавстві?

3. Назвіть категорії осіб, які визначаються як такі, що потребують міжнародного захисту.

4. Який порядок набуття статусу біженця в Україні?

5. Який порядок набуття статусу особи, яка потребує додаткового захисту в Україні?

6. Назвіть підстави втрати статусу біженця в Україні.

7. Назвіть підстави втрати додаткового захисту в Україні.

8. Назвіть підстави і порядок позбавлення статусу біженця в Україні.

9. Назвіть підстави і порядок позбавлення додаткового захисту в Україні.

Site Footer