Публічна політика у сфері зайнятості

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ – визначений курс дій публічної влади, цілеспрямований вплив, який справляють суб’єкти публічної влади у сфері праці. Її мета – задоволення потреб у робочій силі та ліквідація безробіття і неповної зайнятості для стимулювання економічного зростання й роз-витку, підвищення рівня життя. Згідно з Конвенцією Міжнародної Організації Праці № 122 активна політика зайнятості у країнах-членах має бути спрямована на сприяння повній, продуктивній і вільно вибраній зайнятості і забезпечувати, щоб: а) була робота для всіх, хто готовий стати до роботи і шукає роботу; Ь) така робота була якомога продуктивнішою; с) існували свобода вибору зайнятості і найширші можливості для кожного працівника здобути підготовку та використовувати свої навички і здібності для виконання роботи, до якої він придатний, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, іноземного чи соціального походження.

© Ярош Н.П.

Site Footer