Проектний менеджмент у публічному управлінні

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – сучасна технологія управління соціальним розвитком на основі управління проектами. Соціальний проект у публічному управлінні – це план, програма або задум застосування тимчасової дії, яка виконується для створення чогось унікального (наприклад якісно нової соціальної системи – місто, селище, село; якісних управлінських послуг; сприяння розвитку людських ресурсів чи окремих галузей сучасного виробництва тощо) на основі партнерських стосунків між владою і громадянами (державна виконавча влада чи орган місцевого самоврядування). Цей проект стосується модернізації і управління та окремих сфер суспільного буття, їх якісного перетворення, докорінних змін відповідно до сучасних вимог. Актуалізується потреба в здійсненні інтерактивних заходів щодо включення до проекту модернізації (ПМ) усього активного населення відповідної території, науковців, консультантів та ін. (з метою з’ясування змісту очікуваних змін), а також залучення до ПМ відповідних служб, структурних підрозділів і всіх зацікавлених осіб органів влади та органів місцевого самоврядування як виконавців змін.

Таким чином, ПМ стає проектом діяльності громадян певної території, органів управління (їхньою “спільною справою”), дає змогу ефективно перейти від ситуації проблеми до ситуації її вирішення, тобто набуває значення механізму державного управління, змушує “перебороти” гальмування змін чи саботаж змін окремими громадянами, соціальними групами, партіями, іншими формальними і неформальними спільнотами та об’єднаннями.

Проектний менеджмент неможливий без поточного контролю громадськості за його виконанням. Оскільки кожний проект розвивається відповідно до його етапів, а кожен етап завершується конкретним результатом, то тільки в такому разі стає можливим наступне фінансування проекту (прозорість у використанні коштів).

© Корженко В.В.

Site Footer