Право на рівний доступ до державної служби

ПРАВО НА РІВНИЙ ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ – система норм та інститутів права, які установлюють і регулюють рівну можливість кожного громадянина займати вакантну посаду державної служби, проходити, а також припиняти державну службу. В Україні це право установлене та гарантоване ст. 38 Конституції України, а механізми його реалізації визначені в Законі України “Про державну службу”. Зміст цього права полягає в можливості для осіб, які відповідають вимогам щодо громадянства України, віку (досягнення повноліття), володіння державною мовою, наявності вищої освіти, яка відповідає посаді державної служби, не зазнаючи дискримінації, обійняти вакантну посаду державної служби на конкурсній основі. Право на державну службу на міжнародному рівні вперше було унормоване після Другої світової війни у ст. 21 Загальної декларації прав людини 1948 р., яка визначила: “Кожна людина має право рівного доступу до державної служби у своїй державі”. Надалі право кожного громадянина “допускатись у своїй країні на загальних умовах рівності до державної служби” було закріплено в пункті с) ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р., а також в інших міжнародних документах. Право громадян на державну службу закріплене в більшості держав світу.

© Федоренко В.Л., Малюга А.В.

Site Footer