Інноваційна модель розвитку

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ – модель, що полягає в широкомасштабному введенні у господарський обіг через інноваційні процеси таких продуктів інтелектуальної праці, як передові технології, зокрема енерго, ресурсозберігаючі технології, науково-технічні розробки та інші об’єкти прав інтелектуальної власності, створених у науково-технічній сфері діяльності, а також запровадження новітніх послуг, ефективних організаційно-управлінських рішень з метою їх комерціалізації або отримання соціально-економічного ефекту. За інноваційною моделлю детермінантою розвитку стають інновації як новостворені (застосовані, вдосконалені), конкуренто-спроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

© Гусєв В.О.

Site Footer