Гарантування місцевого самоврядування в публічному управлінні

ГАРАНТУВАННЯ МІСЦЕВОГО СА-МОВРЯДУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – комплекс політичних, нормативних, адміністративних, організаційно-правових, соціальних заходів держави і суспільства (громади) зі створення відповідних умов для його виникнення/організації, становлення й розвитку стосовно реалізації своїх функціональних можливостей щодо організації життєдіяльності на місцевому рівні, децентралізації державного управління, впорядкування суспільних процесів. В основу поняття гарантування покладено філософське положення “необхідних і достатніх умов” існування явища, згідно з яким у проекції на місцеве самоврядування під необхідною умовою розуміється “державна” складова – організація місцевого самоврядування як “організаційно структурованого інституту” у вигляді органів місцевого самоврядування, а під достатньою – “громадівська” – виникнення його як “системного суспільного явища”, як форми співіснування населення. Одночасне виконання необхідної і достатньої умов гарантування є запорукою ефективного здійснення місцевого самоврядування.

© Дробот І.О.

Site Footer