1. Загальні принципи права ЄС і навколишнє середовище

Принципи права Європейського Союзу — це головні основи даної правової системи, які визначають зміст правотворчої, право-застосувальної і правоохоронної діяльності Союзу в цілому і його держав-членів зокрема1.

Залежно від сфери дії, принципи європейського права можуть бути загальними і спеціальними. Перші належать до правової системи в цілому, другі — до її окремих галузей та інститутів.

У європейському праві головним джерелом принципів спочатку виступало прецедентне право. При формулюванні принципів права Союзу Суд Європейських Співтовариств спирається на спільні конституційні традиції держав-членів і загальновизнані принципи міжнародного права.

Ряд принципів загального і спеціального характеру закріплений в установчих договорах Європейського Співтовариства та Європейського Союзу. Так, стаття 6 Договору про заснування Європейського Союзу зазначає, що “Союз заснований на принципах свободи, демократії, поваги прав людини і основних свобод, а також верховенства права — принципах, спільних для держав-членів”.

Інші принципи, що належать до категорії загальних, закріплюються, переважно, у рішеннях Суду Європейських Співтовариств.

Оскільки право навколишнього середовища є галуззю європейського права, то до нього застосовуються також загальні принципи європейського права.

Принципи свободи, демократії, поваги прав людини і основних свобод, верховенства права та ін. є важливими для будь-якої галузі права, зокрема і для права навколишнього середовища.

У європейському праві навколишнього середовища також викори­стовуються процесуальні принципи європейського права: принцип пропорційності та принцип субсидіарності.

Згідно з принципом пропорційності Співтовариства здійснюють свою юрисдикцію тільки в межах тих повноважень, які надані Співтовариству державами-членами, відповідно до установчих договорів, а також для реалізації встановлених Договором цілей. Дії чи акти

повинні бути пропорційні цілям, на досягнення яких спрямовані. Принцип пропорційності виконує функцію підтримання збалансо­ваності цілей і дій Співтовариства у відповідних сферах.

Щоб визначити, чи дія відповідає принципу пропорційності, слід встановити чи:

– засоби, що використовуються, відповідають меті досягнення цілей (так званий тест на ефективність);

– ці засоби не виходять за межі того, що необхідно для досягнення цілей (так званий тест на доцільність).

Своєрідним продовженням і доповненням принципу пропорцій­ності служить принцип субсидіарності. Суть принципу субсидіарно-сті полягає в тому, що у всіх випадках, коли досягнення цілей, які стоять перед Співтовариством, неможливе зусиллями лише окремих держав-членів, коли необхідно об’єднати дії всіх членів Співтовариства, то вирішення проблеми і реалізація дій стає справою самого Співтовариства.

Принцип субсидіарності застосовується у тих сферах, у яких Співтовариство не має виключної компетенції. Принцип субсиді-арності визначає розподіл повноважень між державами-членами та Співтовариствами.

Субсидіарність є динамічним поняттям. Вона застосовується з огляду на цілі, закріплені Договором. Це дозволяє розширювати дії Співтовариства, коли обставини цього вимагають, чи звужувати, коли відпадає потреба в якихось діях.

Принцип субсидіарності використовується, коли:

– питання, що розглядається, має транснаціональні аспекти, які не можуть успішно регулюватися діями держав-членів;

– самостійні дії держав-членів чи відсутність дій Співтовариства конфліктуватимуть із положеннями Договору чи завдаватимуть значної шкоди інтересам держав-членів;

– дії на рівні Співтовариства принесуть більше користі, ніж дії на рівні держав-членів.

Принцип субсидіарності означає, що держави-члени залишаються відповідальними за питання, які вони можуть вирішити ефективніше самі, ніж на рівні Співтовариства. І навпаки, якщо якесь питання може бути вирішене ефективніше на рівні Співтовариства, то ним повинно займатися Співтовариство, а не окремі держави-члени.

Принцип субсидіарності був введений Єдиним Європейським Актом і стосувався лише навколишнього середовища. Стаття 130 r (4) Єдиного Європейського Акту передбачала, що “Співтовариство вживає заходів у сфері навколишнього середовища в тій мірі, в якій

цілі, передбачені у параграфі 1, можуть бути реалізовані на рівні Спів­товариства ефективніше, ніж державами-членами самостійно”.

Маастрихтський договір про заснування Європейського Союзу розширив дію цього принципу, зробивши його спільним процесу­альним принципом для всіх дій Співтовариства. Стаття 5 Договору про заснування Європейського Співтовариства визначає межі застосування принципу субсидіарності. Співтовариство діє згідно з принципом субсидіарності, тоді коли цілі дій не можуть бути достатньо досягнуті державами-членами, а можуть бути успішніше досягнуті Співтовариством.

Після підписання Амстердамського договору до Договору про заснування Європейського Співтовариства був внесений Протокол про застосування принципу пропорційності та субсидіарності. Він визначає детальні умови і критерії застосування принципів субсиді-арності та пропорційності, а також повноваження держав-членів, що стосуються застосування цих принципів.

Щороку Європейська Комісія подає звіт під назвою “Вдосконалення розробки нормативно-правових актів” Європейській Раді та Європейському Парламенту, який присвячений, в основному, засто­суванню принципу субсидіарності.

З метою кращого застосування принципу субсидіарності була створена Робоча група з питань субсидіарності.

Принципи субсидіарності та пропорційності застосовуються в усіх сферах, що входять до спільної компетенції Співтовариства і держав-членів, зокрема й у сфері навколишнього середовища. У своїх щорічних звітах Комісія описує застосування принципів у конкретних сферах.

Прикладом застосування цих принципів може бути вироблення проекту Директиви Європейського Парламенту і Ради щодо еколо­гічної відповідальності з метою запобігання й усунення екологічної шкоди. Директива передбачає застосування принципу “забруднювач платить”, згідно зі статтею 174(2) Договору про заснування Євро­пейського Співтовариства. Виникла необхідність вжити заходів на рівні Співтовариства, через наявність забруднених місць, забруднення води і шкоду біорізноманіттю, а також у зв’язку з тим, що не всі держави-члени мають систему відповідальності за екологічну шкоду. Мета полягає в забезпеченні, у майбутньому, відновлення завданої шкоди тими, хто забруднює. Більше того, за відсутності спільних законодавчих рамок, підприємці можуть використовувати різні умови в державах-членах, щоб уникати відповідальності. Законодавчий проект спрямований саме на це, але він і відповідає вимогам, оскільки встановлює рамки для заходів, спрямованих на усунення значної

шкоди довкіллю, як мінімальну основу, яку держави-члени можуть використовувати з метою ефективної імплементації запропонованого режиму.

Site Footer