§ 1. Загальна характеристика відповідальності за порушення екологічного законодавства

Відповідальність за порушення екологічного законодавства є складовою комплексного інституту юридичної відповідальності, внаслідок чого їй властиві як загальні риси юридичної відповідальності, так і особливі, зумовлені специфікою сфери застосування.

Слід зазначити, що в юридичній літературі багато уваги приділяється аналізу поняття юридичної відповідальності. Вона визначається, зокрема, як обов’язок винної особи зазнавати заходів, які до неї застосовані1, як один із різновидів санкцій, що застосовуються на підставі закону до особи, котра допустила порушення норм права, або ж не сама санкція в статиці, а процес її реалізації, застосування санкцій до осіб, що

1 Див.: Алексеев С.С. Теория права. – М., 1994. – С.180; Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 1996. – С.240

порушили норму права1. У багатьох випадках при визначенні юридичної відповідальності акцент робиться на застосуванні до винних осіб заходів державного примусу за вчинене правопорушення2. Також у юридичній літературі робляться спроби виділити ретроспективну й перспективну відповідальність, тобто відповідно як відповідальність за скоєне порушення та як покладання певних обов’язків3.

У спеціальній літературі досить детально проаналізовано всі особливості тих чи інших визначень юридичної відповідальності4. Тому, не відволікаючись на відповідний аналіз, варто все ж таки зазначити, що всі запропоновані визначення юридичної відповідальності несуть позитивне навантаження, оскільки відбивають ті

1   Див.: Шемшученко Ю.С., Мунтян В.Л., Розовский Б.Г. Юридическая ответственность в области охраньї окружающей средн. – К.: Наук, думка, 1978. – С.19.

2 Див.: Кравченко С.Н. Материальная ответственность в сис-теме охраньї природи. – К.: Вища школа, 1981. – С. 34; Дух-но Н.А., Ивакин В.И. Понятие и видьі юридической ответствен-ности // Государство и право. – 2000. – № 6. – С. 13.

3  Див.: Петров В.В. Зкология и право. – М., 1981. – С.144,

145.

4 Див. також: Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: Юридическая литература, 1976. – С. 95; Дон-цов СЕ. Гражданско-правовьіе внедоговорньїе способьі защитьі социалистической собственности. – М.: Юридическая литература, 1980. – С.79-81; Рябов А.А. Охрана права государственной собственности на природньїе ресурсьі СССР. – Изд-во Казанско-го университета, 1982. – С;97-100; Куян І.А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення: Дис. … канд. юрид. наук. – К., 2001. – С. 13-22; Завгородня В.М. Майнова відповідальність за порушення лісового законодавства: Дис. … канд. юрид. наук. – К.,  2003. – С. 16-20.

чи інші її специфічні риси, а тому сприяють більш поглибленому, всебічному розумінню природи юридичної відповідальності.

Стосовно юридичної відповідальності в галузі охорони навколишнього природного середовища слід зазначити, що вона здійснюється в межах правовідносин між суб’єктом, який порушив приписи еколого-правових норм, з одного боку, і державою в особі її органів – з другого.

Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства виконує ряд важливих функцій:

–    є засобом забезпечення виконання еколого-правових вимог;

–    виступає гарантією захисту екологічних прав суб’єктів екологічних правовідносин;

–  виконує важливу виховну функцію, спонукає до додержання приписів екологічного законодавства;

–  несе каральне навантаження, що настає за скоєні кримінальні чи адміністративні правопорушення;

– забезпечує компенсацію шкоди, що заподіюється

порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Site Footer