Вступ

Державне регулювання економіки покликане компенсувати вади ринкового саморегулювання. Його конкретні напрями, масштаби та методи визначаються характером і гостротою соціально-економічних проблем у країні в певний період. Забезпечення органічного поєднання механізмів ринкового саморегулювання та державного регулювання є запорукою економічного і соціального розвитку країни. Наскільки оптимально вдається забезпечити таке сполучення, залежить від діяльності державних органів.

В Україні тривають процеси реформування державного управління. Нині постають завдання з удосконалення економічної, соціальної, політичної та гуманітарної сфер, подолання глибоких деформацій, що виникли на початковому етапі трансформаційного процесу. Їх реалізація потребує формування сильної держави, активізації її регулювальних функцій.

Особливої актуальності набуває пошук інструментів державного регулювання, здатних забезпечити якісні перетворення в економіці та соціальній сфері, — опанування інноваційної моделі структурної перебудови та економічного зростання; подолання глибокої диференціації доходів населення, подолання бідності, утвердження середнього класу; адаптація національної економіки до тенденцій розвитку світового господарства та ін.

Навчальна дисципліна «Державне регулювання економіки» є нормативною для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво».

Метою дисципліни є розкриття методології, методики та організаційних засад державного регулювання економіки. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії і менеджменту, а також Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів державних органів.

У навчальному посібнику «Державне регулювання економіки» викладаються: теоретичні засади формування стратегії соціально-економічної політики держави; сутність, форми та методи державного регулювання економіки; методологічні та організаційні основи соціально-економічного прогнозування, макроекономічного планування та державного програмування; механізми реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної, науково-технічної, зовнішньоекономічної, цінової, антиінфляційної, регіональної, соціальної та екологічної політики.

Головними завданнями дисципліни є розкриття:

  • сутності, мети і завдань державного регулювання економіки;
  • теоретичних основ формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави;
  • методологічних основ, методів і засобів впливу держави на економічний та соціальний розвиток і соціально-економічні процеси;
  • сутності, функцій, методології та методики соціально-економічного прогнозування, державного програмування і макроекономічного планування;
  • особливостей державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності;
  • світового досвіду державного регулювання економіки.

У другому виданні навчального посібника враховано зміни, що відбулися за останні роки, стосовно практики державного регулювання, правового забезпечення діяльності державних органів, правозастосування, методології обґрунтування управлінських рішень і т. п. Однак слід зазначити, що система державного регулювання в Україні й досі структурно не завершена і потребує вдосконалення та наближення до європейських стандартів.

У посібнику знайшли відображення системно не врегульовані чинним законодавством проблемні питання, щодо економічних відносин у сфері державного управління, власності, підприємництва, оподаткування, праці, доходів населення, місцевого самоврядування тощо. При висвітленні проблем автори враховували теоретичні концепції, досвід державного регулювання економіки, узагальнення та висновки вітчизняних і зарубіжних науковців.

Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів, формуванню в них навиків самостійного науково-аналітичного опрацювання проблем з позицій суспільних і державних потреб та інтересів. Останнє збігається з метою державної політики щодо кадрового забезпечення державного управління.

Site Footer