2. Територіальна основа і система місцевого самоврядування в Україні та її принципи

Система місцевого самоврядування в Україні будується, перш за все, відповідно до адміністративно-територіального поділу, яке належить до компетенції центральної влади. Як відомо, в Україні конституційно закріплено триланкову систему поділу. Адміністративно-територіальні одиниці є просторовою основою самоврядування і створюються державою для поліпшення управління на місцях.

Отже, територіальною основою місцевого самоврядування в Україні є село, селище, місто. Області та райони представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

На території сіл, селищ, міст будується власна система місцевого самоврядування, яка згідно зі ст. 141 Конституції України та ст. 5 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” включає: територіальну громаду, сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи згаданих рад; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.

У місті з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” можуть утворюватися районні в місті ради. Останні утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який водночас є головою її виконавчого комітету.

Первинним об’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень згідно зі ст. 6 цього Закону є територіальна громада села, селища, міста.

У містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб’єкти права власності.

Формою вирішення територіальною громадою питань місцевого зяачетппг шляхом прямого волевиявлення є місцевий референдум, предметом якого може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією і законами України до відан-

-522-

ня місцевого самоврядування, і рішення якого є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Іншою формою участі громади у вирішенні питань місцевого значення є загальні збори громадян за місцем проживання, рішення яких можуть враховуватися органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

Нарешті, члени територіальної громади мають право місцевої ініціативи, тобто право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

Важливою ланкою системи місцевого самоврядування в Україні є ради — представницькі органи місцевого самоврядування. До них належать сільські, селищні, міські ради.

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, а також повноваження делеговані їм сільськими, селищними, міськими радами (ст. 10 Закону).

Відповідно до ст. 45 Закону сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення), районні і обласні ради складаються з депутатів, які обираються населенням відповідної території.

Правовий статус депутатів представницьких органів місцевого самоврядування визначено у Законі “Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 р. В ньому визначаються: строк повноважень депутата; підстави дострокового припинення його повноважень; несумісність його статусу з деякими посадами та видами діяльності; діяльність депутата у виборчому окрузі; його права і обов’язки; звіти депутата перед виборцями; повноваження депутата у раді та її органах; інститути депутатського звернення і запиту; порядок утворення депутатських груп і фракцій; основні гарантії депутатської діяльності; підстави і процедура відкликання депутата місцевої ради1.

Загальний склад рад визначається радою відповідно до Закону про вибори.

Див. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” від 11 липня 2002 р. // Голос України. — 2002. — 7 серпня.

-523-

Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин від загального складу ради.

Строк повноважень рад — чотири роки.

Ради проводять свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань комісій ради і скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Відкриває і веде сесію сільської, селищної і міської ради сільський, селищний, міський голова; сесію районної, обласної, районної у місті ради — голова відповідної ради.

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Не пізніше як на другій сесії затверджується регламент відповідної ради, в якому визначаються порядок скликання сесії, підготовка і розгляд нею питань, прийняття рішення ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії. На другій сесії також затверджується положення про постійні комісії ради.

Елементом системи місцевого самоврядування в Україні є виконавчі органи рад, тобто виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад підконтрольні і підзвітні відповідним радам, а з питань делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади (ст. 12 Закону)1.

Складовою місцевого самоврядування є сільський, селищний, міський голова — головна посадова особа цих територіальних одиниць. Він обирається громадою, здійснює свої повноваження на постійній основі, а також головує на засіданнях ради і очолює виконавчий комітет цих рад (ст. 12 Закону).

У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної громади або сільської ради функції виконавчого органу ради

1 Докладніше див.: Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування* від Гчервня 2001 р. / / Голос України. — 2001 . — №119 (2619). — 19 липня.

-524-

(крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює голова одноособове (ст. 11 Закону).

Голова районної та обласної ради обирається відповідною радою і очолює її виконавчий комітет. Згідно зі ст. 141 Конституції України депутати до сільської, селищної, міської, районної і обласної рад, а також голова сільської, селищної і міської рад обираються строком на чотири роки.

Нарешті, до системи місцевого самоврядування належать органи самоорганізації населення, будинкові, квартальні та інші органи самоорганізації населення1.

Створювати їх за ініціативою жителів можуть сільські, селищні, міські, районні у місті ради, причому їм надано право наділяти органи самоорганізації населення частиною власної компетенції, фінансів і майна (ст. 14 Закону).

Місцеве самоврядування здійснюється його системою на підставі таких основних принципів: народне волевиявлення, законність, гласність, колегіальність, поєднання місцевого і державних інтересів; виборність; правова, організаційна та територіально-фінансова самостійність у межах повноважень, визначених законами; підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування (ст. 4 Закону).

Site Footer