12.4. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському господарстві

Дикі тварини стають об’єктами аграрного права через викорис­тання їх у сільськогосподарській діяльності, добування їх суб’єкта­ми аграрного права і через знищення їх як шкідників сільського господарства. Важливими законодавчими актами щодо цього є за­кони України від 13 грудня 2001 р. “Про тваринний світ”, від 22 лютого 2000 р. “Про мисливське господарство та полювання” та від 6 лютого 2000 р. “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”.

Згідно зі ст. З Закону України “Про тваринний світ”, об’єктами тваринного світу є дикі тварини (хордові й безхребетні) в усьому їх видовому і популяційному розмаїтті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), частини диких тварин (роги, шкі­ра, ратиці, копита тощо), продукти їхньої життєдіяльності (мед, віск тощо). Слід мати на увазі, що до диких належать види тварин, що виникли шляхом природного добору і здатні самостійно жити в умовах екосистеми. Сюди не належать тварини, породи яких ви­ведені людиною селекційно, а також ті, що стали такими свійськи­ми, що втратили здатність проживати в екосистемі самостійно. Правовий режим сільськогосподарських і свійських тварин визна­чається відповідно аграрним чи цивільним законодавством, але не природноресурсовим, тобто на них не поширюється дія Закону “Про тваринний світ”.

Разом з тим можливий перехід тварини від одного правового режиму до іншого. Наприклад, собаки і коти, які є наразі свій­ськими тваринами, в давнину були дикими тваринами, але одо­машнені людиною, втратили здатність самостійно жити в умовах довкілля. Юридичним фактом, що зумовлює перехід будь-якої дикої тварини до свійської, є втрата нею здатності самостійно жити в екосистемі — в цьому разі вона стає свійською чи сіль­ськогосподарською і на неї поширюються норми аграрного пра­ва. Цей юридичний факт може бути підтверджений експертним висновком у разі виникнення суперечки щодо правового режиму тварини.

Можливий і зворотний процес: свійські тварини, які внаслідок тих чи інших обставин опинилися в диких умовах і набули здатнос­ті самостійно жити в екосистемі, можуть бути визнані дикими — на них поширюватиметься природноресурсове право, але не аграрне. Щоправда, це право поширюється тільки на тварин, яких за зов­нішніми ознаками неможливо відрізнити від диких. Наприклад, риба, яка внаслідок повені потрапила з сільськогосподарського ставку до річки, відразу перестає бути об’єктом аграрного права і стає об’єктом природноресурсового права. Але, якщо йдеться про корову, вівцю чи інших сільськогосподарських тварин, яких легко можна відрізнити від диких тварин за зовнішніми ознаками, то тут діє ст. 340 ЦК, згідно з якою особа, що затримала бездоглядну до­машню тварину, зобов’язана негайно повідомити про це власника і повернути її. Тобто на такі тварини поширюється і надалі дія аг­рарного чи цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 4 Закону “Про тваринний світ” встановлю­ються 2 правових режими диких тварин: загальнодержавного й місцевого значення. До об’єктів тваринного світу загальнодержав­ного значення належать ті тварини, що перебувають у державній власності, а також ті, які перебувають у комунальній чи приват­ній власності, але визнані об’єктами тваринного світу загально­державного значення1. До об’єктів тваринного світу місцевого зна­чення належать ті тварини комунальної та приватної власності, які не визнані об’єктами тваринного світу загальнодержавного зна­чення.

Статті 16 та 17 Закону “Про тваринний світ” визначають фак­тичні ознаки розмежування загального та спеціального викорис­тання тваринного світу. Згідно з Законом, загальне використання об’єктів тваринного світу здійснюється без вилучення їх із природ­ного середовища (за винятком любительського і спортивного ри­бальства у водних об’єктах загального користування в межах, уста­новлених законодавством обсягів безоплатного вилову — цей вид використання тваринного світу належить до загального), а також без знищення тварин, руйнування їхнього житла та інших споруд (нір, хаток, гнізд, лігв, мурашників, бобрових загат тощо), пору­шення середовища існування тварин і погіршення умов їх розмно­ження.

До спеціального використання об’єктів тваринного світу нале­жать усі види використання (за винятком любительського і спор­тивного рибальства у водоймах загального користування), що здій­снюються з їх вилученням (добуванням, збиранням) із природно­го середовища, зокрема знищення диких тварин. На спеціальне використання об’єктів тваринного світу потрібно отримати дозвіл і внести збір. Суб’єкти аграрного права можуть у порядку загаль­ного використання тваринного світу послуговуватися корисними властивостями життєдіяльності тварин (природних санітарів сере­довища, запилювачів рослин тощо), ловити рибу у водоймах за­гального користування, тобто в усіх водоймах, що перебувають у державній власності і не закріплені на праві спеціального вико­ристання іншим особам, здійснювати інші види використання об’єктів тваринного світу без вилучення їх з природної волі чи знищення. Для охорони тварин і підтримування екологічної рівно­ваги право спеціального використання об’єктів тваринного світу може бути обмежене чи заборонене на певних територіях та в пев­ні строки органами Мінприроди.

З точки зору аграрного права, цікавим є співвідношення припи­сів законодавства про тваринний світ і про захист рослин. Річ у то­му, що відповідно до Закону України від 14 жовтня 1998 р. “Про захист рослин”, суб’єкти аграрного права зобов’язані своєчасно провадити комплекс профілактичних і винищувальних заходів що­до боротьби із дикими тваринами, що є шкідниками сільського господарства. А згідно із Законом “Про тваринний світ”, знищен­ня диких тварин, хай навіть і шкідників сільського господарства, належить до спеціального використання тваринного світу і потре­бує отримання спеціального дозволу й внесення збору. Відповідно до цього Закону і ховрахи, і миші та пацюки, навіть павуки та ко­марі є об’єктами тваринного світу загальнодержавного значення і на їх знищення треба оформляти спеціальний дозвіл. Зрозуміло, що цю вимогу ніде не виконують. Більше того, якби раптом десь це питання порушилось, будь-який державний орган виправдав би знищення таких тварин без отримання дозволу на їх спеціальне ви­користання. Виникає питання: на яких правових підставах? Ця проблема регулюється аграрно-правовим звичаєм, неписаним пра­вилом поведінки, яке також є джерелом аграрного права. Можли­вість застосування правових звичаїв у вітчизняній правовій системі прямо закріплене у ст. 7 ЦК. І хоча за загальним правилом звичай не може суперечити правовим актам, для аграрного і природноре-сурсового права робиться виняток у ст. 333 ЦК: добування тварин може регулюватися не законом, а місцевим правовим звичаєм. Правовий звичай, який дозволяє знищувати шкідників сільського господарства без оформлення дозволу на спеціальне використання об’єктів тваринного світу, суперечить положенням Закону “Про тваринний світ”, але має переважну юридичну силу перед ним, по-заяк він реально виконується на практиці і забезпечується юридич­ним примусом державного апарату. Положення писаного права про заборону нищення шкідників сільського господарства без оформлення відповідного дозволу фактично не виконуються, поза-як суперечать закріпленому в аграрному праві України правовому звичаю.

Спеціальне використання тваринного світу на праві власності передбачає можливість перебування об’єктів тваринного світу в державній, комунальній та приватній власності. За ст. 7 Закону Ук­раїни “Про тваринний світ” можливе перебування об’єктів тварин­ного світу в приватній власності суб’єктів аграрного права. Але право власності має бути підтверджене відповідними документами. Ця вимога не стосується риби, виловленої за правом загального ви­користання об’єктів тваринного світу. Право приватної власності на об’єкти тваринного світу може бути обмежене в інтересах охо­рони цих тварин органами Мінприроди. У разі жорстокого повод­ження з тваринами право приватної власності на них може бути припинене.

Законодавство знає кілька правових режимів видачі дозволів на спеціальне використання тваринного світу. Такі дозволи видають­ся на підставі затверджених Мінприроди лімітів на спеціальне ви­користання об’єктів тваринного світу. Положення про порядок ви­дачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів та Положення про встановлення лімітів використання ресурсів за­гальнодержавного значення, затверджені постановою Кабінету Мі­ністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459. Видача дозволів на спеціальне використання рибних ресурсів здійснюється органами

Державного департаменту рибного господарства Мінагрополітики України згідно з правилами рибальства1. Дозволи на добування ведмедя, кабана, лані, оленя, лося та деяких інших тварин видають органи Держкомлісгоспу, а на вовка, лисиці, бродячих собак і ко­тів, граків, сорок та деяких інших тварин — органи Мінприроди. Полювати на пернату дичину, кроля, зайця, вовка та лисиці, бро­дячих собак і котів, сорок, граків можна також за дозволами, які видають користувачі мисливських угідь. Процедура видачі дозволів на спеціальне використання об’єктів тваринного світу регулюється також Правилами видачі дозволів на спеціальне використання ди­ких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до при­родних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженими на­казом Мінекобезпеки від 26 травня 1999 р. № 115. Інколи проце­дура вимагає погодження видачі дозволу з органами ветеринарної медицини, МОЗ, Держкомлісгоспу. Дозволи на спеціальне вико­ристання тварин, занесених до Червоної книги, видаються Мін­природи згідно з Інструкцією про порядок видачі дозволів на добу­вання (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, затвердженою наказом Мінприроди від 1 лютого 1993 р. № 3.

Справляння збору за спеціальне використання об’єктів тварин­ного світу диференціюється за видами тварин. Щодо спеціального використання рибних ресурсів збір справляється згідно з Порядком справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Мініс­трів України від 6 квітня 1998 р. № 449. Збір за спеціальне вико­ристання інших тварин справляється згідно з Тимчасовим поряд­ком справляння плати за спеціальне використання диких тварин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 р. № 123.

Site Footer