21.3. Права, обов’язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Згідно зі ст. 19 Закону України “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини”, суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються розробленням, виробництвом, зберіган­ням, транспортуванням, ввезенням в Україну, використанням, а також реалізацією харчових продуктів і продовольчої сировини, мають право: одержувати в визначений термін потрібну, доступну та достовірну інформацію від відповідних органів виконавчої вла­ди про можливість реалізації, використання і споживання харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, а також звертатися за захистом своїх прав до суду.

Поряд з цим суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані: вживати заходів щодо поетапного впровадження на підприємствах харчової промисловості міжнародної системи забезпечення безпе­ки харчових продуктів НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) у порядку та строки, визначені чинним законодавством для окремих видів харчових продуктів; дотримуватися процедур під­твердження відповідності та складати декларацію про відповідність продовольчої продукції, на яку встановлено технічні регламенти; мати спеціальну освіту (підготовку); виробляти, ввозити в Україну, реалізовувати та використовувати харчові продукти, продовольчу сировину і супутні матеріали, які відповідають вимогам Закону Ук­раїни “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” та чинних нормативних документів щодо цих продуктів, сировини і матеріалів; реалізовувати та використовувати харчові продукти, продовольчу сировину і супутні матеріали лише за наяв­ності документального підтвердження якості та безпеки. Виробник (продавець) сільськогосподарської продукції зобов’язаний постійно перевіряти її якість та вживати заходів щодо недопущення реаліза­ції непридатних харчових продуктів, продуктів із вичерпаним тер­міном придатності й тих, на яких відсутнє або нерозбірливе марку­вання; забезпечувати безперешкодний доступ на відповідні об’єкти працівникам, які здійснюють державний контроль і нагляд, для перевірки відповідності виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання харчових продуктів і продовольчої сиро­вини вимогам, нормам і правилам щодо їх якості та безпеки; нада­вати безоплатно цим працівникам необхідні для виконання їх функцій нормативні документи та інші відомості, а також зразки вико­ристаних продовольчої сировини, супутніх матеріалів і харчових продуктів, що випускаються; відшкодовувати споживачам шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про якість та безпе­ку харчових продуктів і продовольчої сировини.

Суб’єкти підприємницької діяльності повинні здійснювати реа­лізацію харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно до правил торгівлі харчовими продуктами, які затверджуються Кабіне­том Міністрів України або уповноваженим ним органом’.

Виробники, постачальники та продавці сільськогосподарської продукції, винні в порушенні вимог законодавства, яким регулю­ються питання забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Site Footer